Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Friskare arbetsplatser

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareMedlefors folkhögskola
KontaktpersonJerry Malmin
E-postjermal@medlefors.se
Telefonnummer0910-575 00
Beviljat ESF-stöd555 222 kr
Total projektbudget555 222 kr
Projektperiod2009-05-15 till 2009-11-15
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Hälsoproblem I ett företag är ett stort samhälleligt problem. Vi skall söka strategier för att höja kompetensen att minska kort- oc h långtidssjukfrånvaron. Förprojektet skall omfatta såväl medicinska, organisatoriska och arbetsmiljömässiga, som personliga faktorer som kan skapa ökad hälsa.

Bakgrund

Ohälsan inom organisationer och företag har ökat under det senaste decenniet och sjuktalen ligger fortfarande kvar på höga nivåer.

Det går inte att urskilja enskilda orsaker till detta förhållande, utan vi står inför ett problemkomplex som måste mötas med ett långsiktigt arbete där man använder sig av olika metoder - förebyggande, rehabiliterande såväl som hälsofrämjande metoder.

För företagen är det viktigt att på olika sätt söka kunskap och konkreta åtgärder för att förebygga långtidssjukskrivningar. Tydlig statistik ger vid handen att redan efter ett par månaders sjukskrivning minskar sannolikheten radikalt för att personen i fråga överhuvudtaget kan återkomma till arbetsmarknaden.

Inte minst i lågkonjunktur är det viktigt för arbetsgivaren att måna om sin personal och att arbeta för att behålla och utveckla medarbetarna. Självfallet är det mänskliga perspektivet viktigt, men även ekonomiskt är det en stor belastning för ett företag att låta medarbetare hamna i långtidssjukdom.

Att arbeta med hälsofaktorer på ett strategiskt sätt är således också lönsamt för den enskilda organisationen. Det är stora kostnader förknippade med sjukskrivningar. Å andra sidan är friska och motiverade medarbetare mer produktiva. Att ytterligare tydliggöra detta är en av uppgifterna för förstudien.

Västerbottens läns landsting har uttalat visionen om "världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning 2020"

Ett framgångsrikt strategisk arbete i företag och organisationer har en god förutsättning att leda länet en bra bit framåt i denna riktning. Genom att på detta sätt visa metodik och väg för detta arbete hoppas vi att detta ESF-projekt skall få ett flertal efterföljare bland andra organisationer.

I ett friskt företag är alla vinnare - individen, arbetstagarkollektivet och arbetsgivaren. Därför har deltagande arbetarrörelseorganisationer, också i egenskap av huvudmän för Medlefors Folkhögskola beslutat initiera detta förprojekt i avsikt att långsiktigt och tillsammans med arbetsgivarna utveckla arbetsplatserna.

Syfte

Medlefors Folkhögskola vill i samarbete med IF Metall Norra Västerbotten, Kommunal Västerbotten och Handelsanställdas Förbund avd 29, planera för ett långsiktigt och strategiskt kunskapsuppbyggande arbete för att förbättra hälsa och förebygga långtidssjukskrivningar på några arbetsplatser i Västerbotten.

Arbetet skall utgå från det friska, dvs de faktorer som skapar "långtidsfriska" i ett företag. Genom att arbeta med "friskfaktorer" bör man kunna nå ett mål om 3-4 % sjuktal, vilket är den nivå som förekommer vid normal frånvaro pg a förkylningar, influensa etc.

Planeringen skall utgå från ett flertal kompetenshöjande insatser, innefattande (men inte begränsat till)

- Fysisk och psykosocial arbetsmiljö
- "Friskt ledarskap / friskt medarbetarskap"
- Livsstil (motion, kost, social situation)
- Medicinska faktorer (ev behov av medicinering och/eller livsstilsförändringar)
- Visa på sambandet mellan hälsa och lönsamhet, att satsningar på arbetsmiljö och hälsa kan vara en del av affärsstrategin.

Genom forskning och erfarenhet vet vi dock att att människors och organisationers beteende och tankevärld förändras inte enbart genom utbildning. Förstudien skall planera för, med för varje deltagande organisation behovsanpassad inriktning, ett komplett program som även ger företaget kompetens för "ständig hälsoförbättring" efter projektets avslut.

Målsättning

Förstudien skall resultera i en plan för kompetensutveckling och förändring i företag innefattande:

- Hur vi mäter nuläget (individuell hälsa och livsstil, företagets arbetsmiljö)
- Hur vi sätter hälsomål (andel medarbetare som upplever bättre hälsa / andel som förbättrar sina mätbara värden (t ex medicinska) och antal medarbetare som upplever mindre stress, ökat välbefinnande.
- Vilka åtgärder som sätts in, på individ- resp organisationsnivå (ex motion, livsstilsutbildning, ledarskapsutbildning, resp förebyggande arbetsmiljöarbete, organisationsförändringar)
- Hur uppföljning skall ske efter genomförandeprojektets avslutande, t ex förnyad mätning av friskfaktorer.
- Hur hälsoekonomiska mått kan beräknas

Sammantaget skall en strategisk plan föreligga som kan ligga till grund för ett genomförandeprojekt, men även för liknande insatser i andra organisationer som inte deltar i denna förprojektering.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Att arbeta med det friska handlar för en arbetsgivare även om att se, och att nyttiggöra det friska hos varje människa, med eller utan funktionsnedsättningar. Speciell uppmärksamhet kommer därför i förstudien att ägnas åt hur respektive arbetsplats bör, kan och vill arbeta med dessa frågor, och vilka eventuella svårigheter och kompetensbrister som finns.

Samarbetspartners

 • Handelsanställdas Förbund a29
 • IF Metall Norra Västerbotten
 • Kommunal Västerbotten

Kommun

 • Bjurholm
 • Dorotea
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele