Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Förprojektering för en internationell ljudakademi utan gränser

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSverigefinska folkhögskola
KontaktpersonStig Hedlund
E-poststig.hedlund@svefi.net
Telefonnummer0922-688 5
Beviljat ESF-stöd156 955 kr
Total projektbudget209 273 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-10-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Arbetslösheten bland synskadade personer är idag mycket hög, såväl nationellt som internationellt sett. Att kunna hjälpa denna grupp att få en högkvalitativ utbildning som efterfrågas av arbetsmarknaden ser Sverigefinska folkhögskolan som en viktig uppgift. Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda bedriver idag en ljudteknikerutbildning för synskadade som rönt internationell uppmärksamhet och skolan vill med denna förprojektering kartlägga möjligheterna för att kunna bedriva utbildningen med internationell antagning. Förprojekteringen som kommer att inkludera intervjuer och diskussioner med internationella aktörer inom området, myndigheter av skilda slag, intresseorganisationer för synskadade, tänkbara arbetsgivare, hjälpmedelsföretag, branschföretag inom ljudområdet, samt enskilda synskadade ljudtekniker skall ge svar på hur intresset för en internationell utbildning ser ut och vilka förutsättningar som krävs för att kunna bedriva en sådan utbildning.

Bakgrund

Vi på Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda har haft den verkligt stora glädjen av att få bygga upp en nationell ljudteknikerutbildning för synskadade tack vare tidigare stöd från ESF. Utbildningen som nu är inne på sitt tredje läsår har och har haft en stor betydelse för gruppen synskadade i Sverige. Genom denna har intresserade synskadade kunnat få en god grundutbildning, som i en del fall lett till konkreta arbetstillfällen, i andra fall till andra kompletterande utbildningar.

Sverigefinska folkhögskolan har snart i 20 års tid bedrivit ljudteknikerutbildningar för seende. Vår utbildning utgör oftast inkörsporten till det faktum att eleverna kan gå vidare till högskolan och läsa in Ljudingenjörsexamen. Vi har också på ett aktivt sätt bidragit till att återväxten i ljudbranschen tryggats på ett bra sätt. Vi bedriver sedan många år distanskurser i ämnet ljudteknik. Detta har också berikat utbildningsmöjligheterna för de personer som ser ljudet som sin professionella yrkesbana. Vi har även haft kortare utbildningar på skolan som varit tematiskt uppbyggda, med inriktning på en specifik uppgift eller inhämtandet av kunskaper avseende användningen av ett speciellt musikredigeringsprogram.

Då det gäller ett specifikt område som att hjälpa synskadade till kunskap, så har Norrbotten några verkligt fantastiska företeelser som visar att det finns goda möjligheter till att bli en framgångsrik aktör på en specifik marknad. Index Braille Products i Gammelstad, Luleå, är det mest kända exemplet. De tillverkar punktskriftsskrivare för hela världen idag. En idé som föddes av ett behov för ägarens mor, blev till ett världsföretag i en viktig och specifik bransch. Företaget tillverkar idag över 2 200 punktskriftsprintrar i skilda utföranden per år, och sysselsätter direkt 12 personer. Med underleverantörerna inräknade så blir antal sysselsatta drygt 20 personer. Polar Print i Luleå som idag är Sveriges och Nordens största hjälpmedelsföretag är ett annat exempel på ett framgångsrikt företag i Norrbotten. De sysselsätter över 30 personer, av vilka 7 i Norrbotten, inom området utveckling och försäljning av hjälpmedel för synskadade. Vår uppfattning är att detta på ett högst påtagligt sätt visar, att man med rätt idékapital, hårt arbete, och ett stöd, kan uppnå något helt unikt.

Vi på Sverigefinska folkhögskolan arbetar ständigt för att kunna förbättra och förädla våra utbildningar, till att kunna omfatta ett behov, som matchar efterfrågan. Idag är arbetslösheten bland synskadade, såväl unga som äldre, hög och i jämförelse med andra grupper i samhället är arbetslösheten bland synskadade mycket hög. Det är ett faktum att många synskadade går direkt från gymnasiet till en oviss långtidsarbetslöshet. Insatser som genomförs i syfte att motverka detta är därför mycket önskvärda inte bara i Sverige utan även i ett internationellt perspektiv. Ofta är det avsaknaden av en tillräckligt stor inlevelseförmåga hos arbetsförmedlingarna och attityderna hos en del arbetsgivare, som utgör de största hindren för att kunna skapa framgångsrika arbetsplatser för denna målgrupp. Om personerna får möjligheten så visar det sig oftast, att det kan göra ett minst lika bra arbete som de seende kollegorna.

Som nämndes inledningsvis så har Sverigefinska kommit igång med den nationellt inriktad ljudteknikerutbildningen tack vare de projekt som vi erhöll, såväl för förstudien som för två pilotår. Det har varit en utomordentligt viktig period i vår utveckling på Sverigefinska folkhögskolan. Vår tanke med den här ansökan är att få möjligheten till att vidareförädla resultatet till en ny dimension; En internationell ljudakademi för synskadade.

Den direkta anledningen till att den här ansökan blev till är den, att vi ser det som mycket viktigt att kunna ha en stadig kontinuitet i utbildningen. Det betyder ett större rekryteringsunderlag vad avser elever. Sverige och de närmaste grannländerna är ett för litet rekryteringsområde för att kunna bibehålla en utbildning på en bra nivå. Det är relativt stora investeringar som frekvent måste göras för att en utbildning av det här slaget skall fungera på en hög och professionell nivå. Det är också så, att många inom det internationella intresseorganisationerna för synskadade i form av EBU, European Blind Union och WBU, World Blind Union, talar sig varma för några kompetenscentra med särskild inriktning på vissa utpekade nyckelyrken. Vi är övertygade om att vi kan bli en bra internationell aktör som kan göra en verkligt stor samhällsnytta bland gruppen synskadade. Flera nyligen publicerade akademiska avhandlingar har visat att om en person med någon form av arbetshandikapp har ett fast arbete under en femårs- period, så har samhället sparat i storleksordningen mellan tre och miljoner kronor. Den största drivkraften för oss är dock att kunna ge ett så stort antal synskadade individer en så bra utbildning som möjligt, så att de kan konkurrera på lika villkor på arbetsmarknaden, i sina respektive länder.

Vår projektansökan går ut på att genomföra en förstudie av intresse och förutsättningar för att få i gång en professionell internationell ljudakademi för synskadade på Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda. Genom våra tidigare erhållna projekt så har vi kunnat göra omfattande research som hjälpt oss igång med den nuvarande nationella utbildningen. Vi har under vår genomförandefas av den idag existerande nationellt inriktade ljudteknikerutbildningen för synskadade rönt så mycket uppmarksamhet och uppmuntran, att vi känner att vi har en reell möjlighet att kunna göra något helt unikt i ett internationellt perspektiv. Då vi började diskutera idén om en internationell utbildning, visade det sig att det är ett stort antal frågor som vi behöver belysa för att möjliggöra och säkerställa hög kvalitet på en internationell utbildning för synskadade ljudtekniker som i sin tur kan möjliggöra att synskadade kan erhålla fasta arbeten. Vi behöver även belysa förutsättningarna för kontinuerlig fortbildning för målgruppen så att personer kan bibehålla sin yrkeskunskap och därmed sina arbetstillfällen. Det är dessa frågor som vi hoppas kunna få svar på via en omfattande förstudie med stöd från Europeiska socialfonden.

Syfte

Syftet med projektet är att ta fram en plan för hur en internationell ljudteknikerutbildning för synskadade bör bedrivas i alla väsentliga avseenden. Syftet är givetvis dessutom att kunna belysa alla, för utbildningen vitala, parametrar på ett så objektivt sätt som möjligt. Eftersom Norrbotten har många exempel på framgångsrika företag inom hjälpmedelsområdet ser vi det som utomordentligt viktigt att även belysa de tänkbara samarbetsmöjligheterna. En genomförd förprojektering ska syfta till att i ett andra steg få till ett genomförandeprojekt som skulle handla om genomföra en internationell pilotutbildning för synskadade ljudtekniker med hela Europa, dvs självklart även Sverige, som upptagningsområde. Det långsiktiga målet är att minska arbetslösheten bland synskadade och att underlätta för personer som står långt från arbetsmarknaden att genom en högkvalitativ utbildning uppnå kunskaper som efterfrågas av arbetslivet.

Målsättning

Förprojekteringen skall ge oss svar på bland annat följande nyckelfrågor:

Hur ser intresset ut för en internationell ljudteknikerutbildning för synskadade?
Hur bör en internationell elevrekrytering gå till, i ett kontinuerligt perspektiv?
Hur skall de enskilda ländernas elever finansieras?
Hur skall de enskilda elevernas individuella hjälpmedelsbehov finansieras?
Hur skall elevernas behov av hjälp och assistans finansieras och organiseras i Haparanda?
Hur skall en internationell utbildning utformas, rent teoretiskt?
Finns det lokala särintressen i de enskilda länderna i Europa vad avser ljudkunskap, som är avgörande för utformningen av utbildningen?
Hur skall vi hantera elevernas kontakter med respektive myndigheter i de enskilda länderna? Detta för att eleverna skall kunna påbörja en praktik och arbetssökningsprocess under utbildningstiden.
På vilket sätt skall vi utforma vår teknik, för att på bästa sätt matcha elevernas individuella behov?
På vilket sätt skall vi utforma studiematerialet, så att det passar eleverna på bästa sätt? Detta avser språk, läsmedia, och support för det nationella språk som varje enskild elev använder sig av.
På vilket sätt kan Sverigefinska folkhögskolan medverka i en utveckling av varje enskild elev, i ett längre perspektiv? Detta gäller teknisk utveckling, behovsanalys samt kontinuerlig fortbildning.
På vilket sätt skall vi hjälpa till att marknadsföra varje enskild elevs färdigheter?
Vilka kan våra tänkbara samarbetspartners bli, i en genomförandefas av en utbildning av det här slaget?
På vilket sätt kan vi säkerställa resurser för en kontinuerlig teknisk, pedagogisk, såväl som vardagsnära utveckling för utbildningen?

Målet är att ovanstående frågor tillsammans med andra frågor som utvecklas under förprojekteringen skall besvaras och sammanställas i en handlingsplan för hur en internationell ljudteknikerutbildning synskadade bör bedrivas.
Ett annat viktigt mål är att under förprojekteringen ha byggt upp ett europeiskt kontaktnät som kan marknadsföra en internationell ljudtekniker utbildning till målgruppen synskadade i EU.
Ett tredje mål är att bygga upp ett kontaktnät med möjliga samverkansparter till en möjlig framtida utbildning

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Eftersom Sverigefinska folkhögskolan kontinuerligt anordnar aktiviteter, utbildningar och träffar där personer med funktionshinder utgör en del av målgruppen, ingår tillgänglighetsperspektivet alltid i vår planering. Då detta specifika projekt vänder sig till synskadade så är det en självklarhet för oss att alltid presentera allt material i läsbart media för målgruppen. Detta betyder att slutligt material från projektet kommer att finnas tillgängligt i punktskrift, svartskrift och i elektronisk form. Vi inser dock att tillgängligheten för personer med funktionshinder skulle kunna vara bättre både såväl på det fysiska planet som inom information och kommunikation varför vi i vår förprojektering avser att ta fram rutiner för hur vi kan säkra tillgänglighetsperspektivet i projektet.

Jämställdhetsintegrering

Inga uppgifter.

Transnationellt samarbete

Vår förhoppning är att resultatet av detta projekt i form av ett genomförandeprojekt skall gagna alla synskadade som vill studera ljud inom EU-området. I vår utredning kommer det att finnas en stor portion transnationalitet i form av att vi kommer att intervjua företrädare från skilda länder inom EU, allt för att vi ska få en så omfattande grund att stå på inför kommande beslut i riktning av ett fullskaligt projekt och en permanent verksamhet för synskadade ljudtekniker i Europa. Målet med att ha ett aktivt, europeiskt kontaktnät efter genomförd förstudie är en förutsättning för att kunna agera kraftfullt i vår strävan av att skapa en bra internationell utbildning för synskadade ljudtekniker. Vi kan härröra cirka 18 000 kronor i budgeten till transnationella kostnader. Detta i form av en resa till Bryssel för diskussioner med internationella företrädare för intresseorganisationer för synskadade samt EU. Diskussionerna härrör sig till att ta reda på förutsättningarna för genomförandet av en internationell ljudteknikerutbildning för synskadade.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen i Haparanda

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå