Logotyp på utskrifter

Folkhögskolor för framtiden - 3 F

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSunderby folkhögskola
Kontaktpersonsussanne Blomdahl
E-postsussanne@sunderby.fhsk.se
Telefonnummer0920-26 66 44
Beviljat ESF-stöd576 288 kr
Total projektbudget576 288 kr
Projektperiod2014-01-07 till 2014-06-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Folkhögskolorna vill gemensamt utveckla och fördjupa insatserna till målgrupperna utlandsfödda, funktionsnedsatta och unga arbetslösa såväl individuellt som i grupp så att anställningsbarheten ökar. Folkhögskolorna är geografiskt spridda över länen, lokalt förankrade och har en bred kompetens. Folkhögskolorna har en holistisk syn på människan och lång erfarenhet att vägleda och utbilda vuxna mot stärkt självkänsla och egenmakt/empowerment. Förstudien ska inventera målgruppernas behov och matcha dem mot arbetsmarknaden och med stöd av ett genomförandeprojekt infria drömmen om ett arbete för den enskilde och bidra till tillväxten i hela regionen.

Bakgrund

Folkhögskolorna i Norrbotten och Västerbotten möter utlandsfödda, unga med bristande eller låg utbildning samt personer med funktionsnedsättningar i det dagliga arbetet. De tre målgrupperna beskrivs på ett uförligt sätt i den socioekonomiska analysen för Övre Norrland, Europeiska socialfonden 2014-2020. Där konstateras bland annat att grupper som riskerar att hamna i ett längre utanförskap är funktionsnedsatta, utrikesfödda och unga mellan 18 och 24 år. En person kan finnas med i statistiken för 18-24 år, utrikesfödda samt funktionsnedsatta.

Avsaknad av nödvändiga förkunskaper leder till ungdomsgrupper som riskerar att fastna i ett livslångt utanförskap. Att förbättra möjligheterna för unga som inte lyckas etableras sig på arbetsmarknaden skulle kunna vara en möjlighet att förbättra förhållandet mellan de som arbetar och de som ej är sysselsatta.

De med högst sysselsättningsgrad är svenskfödda med fallande skala ju längre ifrån Sverige arbetskraften har sin födelseort. Noterbart är att både funktionsnedsatta och 18-24 åringar i stor utsträckning är aktiverade i diverse program, medan utrikesfödda inte i samma utsträckning är det.

Det finns behov av stora insatser för att dessa målgrupper ska få tillträde till arbetsmarknaden. Det handlar om att arbeta på flera nivåer, individ-, grupp-, organisations- och samhälls-/policynivå. Diskrepansen mellan utbud av arbetstillfällen och tillgång på arbetskraft behöver överbryggas.

Behovet av åtgärder understryks av EU:s finansministrar vid beslutet om rekommendationer till Sverige avseende ekonomiska reformer den 21 juni 2013: "På arbetsmarknaden bör Sverige förbättra anställningsbarheten för lågutbildade ungdomar och personer med invandrarbakgrund."

Under 18 månader genomförde de 13 folkhögskolorna ett kompetensutvecklingsprojekt såväl ledningen som personalen såg stora möjligheter att samverka för att stödja målgrupperna att komma närmare arbetsmarknaden. Skolorna har även tagit del av den sociala ekonomins betydelse för tillväxten, bytt erfarenheter med personal från andra skolor och byggt yrkesmässiga nätverk.

De tretton folkhögskolorna i Norrbotten och Västerbotten vill därför gemensamt utveckla och fördjupa insatserna till målgrupperna såväl individuellt som i grupp. Folkhögskolorna finns i såväl inlands- som kustkommuner och erbjuder unika möjligheter att ge utbildning i lokalsamhället i samverkan med lokala myndigheter, företag och organisationer.

Målgrupperna har mycket varierande kompetens och det är en fördel att nyttja folkhögskolans erfarenhet av individuellt anpassade utbildningar.

Under förstudien tydliggörs behoven av kompetensstöd inom respektive målgrupp och hur de kan mötas i en utbildningssituation där teori varvas med praktik så att den enskilde med bristande kompetens och självkänsla blir anställningsbar.

Folkhögskolornas kompetens i att skapa individanpassade utbildningar lyfts fram och tydliggörs för samverkande myndigheter och organisationer regionalt och lokalt. Idag har folkhögskolorna i ökande omfattning yrkesinriktade utbildningar och ser behovet av stärka denna del så att vi kan stödja målgrupperna att nå ett arbete och möta marknadens behov av kompetens.

Folkhögskolornas roll i att klara diskrepansen mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden kan vara att erbjuda riktade utbildningar men även stödja utvecklingen av alternativ till den ordinarie arbetsmarknaden såsom etablering av sociala företag m m. Genom att samverkan med de kompetensplattformar som utvecklas med stöd av Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten skapas en hållbar utbildningsmodell för målgrupperna.

Målsättning

Förstudien tar reda på förutsättningarna att i ett genomförandeprojekt nå följande mål:

• Personer med funktionsnedsättningar, utrikesfödda, långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och personer med svag utbildningsbakgrund erbjuds personligt anpassade alternativ för att nå målet arbete (privat, offentlig eller social sektor). Detta sker med stöd av folkhögskolornas uppbyggda nätverk.

• Utbildningen för målgrupperna varvar teori och praktik för att underlätta för dem att etablera sig på arbetsmarknaden.

• Målgruppernas konkurrenskraft på arbetsmarknaden har stärkts genom ett nära samarbete mellan utbildare, myndigheter, företag och organisationer inom civilsamhället.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

En fokusgrupp som består av personer med funktionsnedsättningar kommer att delta under hela projektet. Syftet är att få del av de förutsättningar och de hinder som de identifierat hos folkhögskolorna för att kunna genomföra kompetensutveckling för målgruppen. Folkhögskolorna vänder sig särskilt till personer med funktionsnedsättningar och under projektet undersöks möjligheterna att utbilda särskilda tillgänglighetskonsulter på skolorna alternativt att anlita handikapprörelsen för återkommande granskningar samt vilken omfattning granskningarna ska ha. Även övriga två fokusgrupper kommer att arbeta med frågor som handlar om tillgänglighet. Det kan t ex handla om språkbarriärer, synen på unga arbetslösa och begränsningar i sättet att rekrytera nya medarbetare. Erfarenheterna kommer att delges till deltagarna i referensgruppen.

Transnationellt samarbete

Under förstudien kommer möjliga samarbetspartners att inventeras. Det handlar om organisationer som sysslar med vuxenutbildning t ex EAEA (European Association for the Education of Adults), folkhögskolorna i Danmark och Skottland. Projektet kommer även att ta kontakt med andra organisationer som möter vuxna som har posttraumatiska syndrom m m.

Samarbetspartners

 • Dalkarlså Folkhögskola
 • Edelviks folkhögskola
 • Framnäs Folkhögskola
 • Kalix Folkhögskola
 • Malmfältens folkhögskola
 • Medlefors folkhögskola
 • Solviks folkhögskola
 • Storumans folkhögskola
 • Strömbäcks folkhögskola
 • Sunderby folkhögskola
 • Tornedalens folkhögskola
 • Vindelns Folkhögskola
 • Älvsby folkhögskola

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå