Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

orangeriet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCoompanion Östergötland, ek. förening
Kontaktpersoncamilla carlsson
E-postcamilla.carlsson@coompanion.se
Telefonnummer011-196546
Beviljat ESF-stöd19 040 118 kr
Total projektbudget52 149 344 kr
Projektperiod2008-12-01 till 2011-10-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Övergripande mål, skapa arbete och egenförsörjning till personer som uppbär försörjningsstöd och eller introduktionsersättning. Ett medel för detta mål, lokala sociala arbetskooperativ i kommunerna. Till stöd för de lokala kooperativen formas en regional operativ stödfunktion, Kooptjänst.

Bakgrund

Samverkan behövs för att lösa den beskrivna arbetskraftbristen i samhället samt de enskildas behov av arbete och egen försörjning.I de kommuner som ingår i förstudien visar statistiken att arbetslösheten är särskilt stor bland personer med utländsk bakgrund och att det finns en stor del av invånarna som av olika funktionshinder står utanför arbetsmarknaden. Kommunerna har planerar också att ta emot flyktingar. Arbete är den bästa vägen till integration i vårt samhälle.

Samtliga kommuner har kommunala verksamheter som har till uppgift att sysselsätta personer utanför arbetsmarknaden Syftet med dessa verksamheter är att den enskilde skall få arbete inom den ordinarie arbetsmarknaden. Många blir dock kvar i den kommunala verksamheten och går inte vidare till arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Vad beror det på? Steget mellan den kommunala skyddade verksamheten till den öppna arbetsmarknaden är stort. Därför behövs det något mellan den kommunala verksamheten och den öppna arbetsmarknaden som kan vara ett steg in i den ordinarie arbetsmarknaden eller som också kan bli ett avlönat arbete i det sociala arbetskooperativet.

Fler kommuner menar också att det finns ett ifrågasättande från allmänheten om den kommunala sysselsättningen och frågan kring otillbörlig konkurrens. Det är svårt att hitta sysselsättning som ska vara meningsfull och samtidigt inte konkurrera med det befintliga lokala näringslivet.

Både kommunerna och erfarenheter från tidigare projekt och sociala arbetskooperativ menar att samverkan mellan myndigheter, näringsliv och den sociala ekonomin både lokalt och regionalt är viktigt för deltagares och de sociala arbetskooperativens möjligheter. De sociala arbetskooperativen är dokumenterat bra metod för deltagare med behov av rehabilitering och arbete. I denna ansökan finns varken Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen med i projektet från början. Båda myndigheterna har av olika skäl avböjt medverkan. Däremot deltar de lokalt utifrån de enskilda individerna samt genom kommunerna i de samordningsförbund som finns. ESF projektet Gagna och projekt Orangeriet skall samarbeta och delta i respektive projektets arbetsgrupper. I Gagna projektet finns alla myndigheter med.

I projektet samverkar aktörer från det offentliga, det privat och den sociala ekonomin. Kommunerna Finspång, Katrineholm, Kinda, Linköping och Vingåker i samverkan mellan Coompanion Östergötland, Coompanion Sörmland, Handikapprörelsen, SE UPP Den regionala samverkan med flera aktörer ökas under projektets gång. Den lokala samverkan kommer att variera utifrån vilka aktörer som finns lokalt.

En regional stödfunktion behövs för att stödja deltagare med expertkunskap om företagsledning, ekonomi, kooperation, arbetsmiljö och personal samt arbetsterapeut. Ofta leds de sociala arbetskooperativen av eldsjälar som brinner för idéerna men som saknar fackkunskapen.

Egenmakt, inflytande och ansvar gör att deltagare får självförtroende och ger dem ökade möjligheter på arbetsmarknaden. Projektet fokuserar verksamheterna på Självhjälp, Inflytande, Gruppdynamik, Egenmakt samt Livsvägledning, Arbete, Måltider och Struktur. Ofta så finns det problem kring hälsa, rutiner och måltider. Måltider och att att skapa rutiner kring det blir ett viktigt inslag i rehabiliteringen till arbete. Måltiderna är bra ur näringssynpunkt och gör att deltagarna orkar att delta i verksamheten. Köket blir också en bra arbetsstation och är en väg för flera personer till återinträde på arbetsmarknaden. I kommunerna Finspång, Katrineholm och Vingåker, Kinda , Linköping startas lokala verksamheter. Katrineholm och Vingåker kör en gemensam verksamhet. Deltagarna får söka till projektet och alla sökande intervjuas. Frivillighet är en av hörnstenarna i metoden.Varje lokal verksamhet skall ha minst 20 deltagare löpande under projektperioden. Ungefär var sjätte månad börjar en ny grupp. Totalt blir det minst 320 personer som deltagit i projektet under en tre år period. Av dessa 320 personer skall minst 180 personer gått från arbetslöshet och bidragsberoende till arbete, företagande eller utbildning.

Utbildning ges i grupp efter individuella behov. Validering är här en viktig del både teoretiskt och praktiskt i arbete. Samverkan med validerare och utbildningsorganisationer tas utifrån de behov som uppstår. Resurser och metoder för coaching och stöd ingår dels i de individuella aktiviteterna dels i gruppaktiviteterna Individuella samtal och handlingsplan görs av deltagare i samverkan med handledare och berörd myndighet.

Syfte

Övergripande mål är att skapa arbete och egenförsörjning till personer som uppbär försörjningsstöd och eller introduktionsersättning och som bor i kommunerna Finspång, Katrineholm, Kinda, Linköping och Vingåker. Som ett medel för detta mål skapas lokala sociala arbetskooperativ i kommunerna ett egemnsamt i Katrinholm och Vingåker totalt 4. Det sociala arbetskooperativet blir lokalt en plattform för bättre hälsa och rehabilitering.

Till stöd för deltagare i de lokala kooperativen formas en regional operativ stödfunktion, Kooptjänst, med expertkunskaper i bland annat ekonomi, företagsledning, arbetsterapeut, arbetsmiljö, personalhantering, marknadsföring, och säljkunskap.

Målet är också att ta initiativ till lokala nätverk med minst 10 företagare i varje kommun. Syftet med nätverken är att arbeta fram ett samarbete där det lokala kooperativet exempelvis kan hyra ut arbetskraft, sälja tjänster till företagen vid produktionstoppar samt få tillgång till praktikplatser i rehabiliteringsfasen.

Utöver de lokala nätverken med företagare skall det i varje kommun bildas lokala råd med representanter från de sociala arbetskooperativen, det offentliga, det privata och den sociala ekonomin. Syftet är att genom detta lokala råd etablera en lokal stödstruktur för de lokala verksamheterna som är hållbar även efter projektets slut.

Orangeriets sätt att gå till väga för att nå målet går i linje med vad ESF beskriver i den nationella strukturfondsprogrammet. Arbetet i ESF ska underlätta för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att träda in och stanna kvar på arbetsmarknaden genom innovativa socioekonomiska insatser, entreprenörskap samt samverkan mellan myndigheter och det civila samhället.

Det finns ingen samlad statistik eller möjlighet att via register söka kunskap om det sociala företagandet i Sverige. Genom uppsökande aktiviteter och enkäter har Nutek i dagsläget vetskap om cirka 150 sociala företag som på alla punkter överensstämmer med nedanstående definition. Sociala företag beskrivs i Östsams insatsprogram för näringsliv som en form att stödja för att få fler företag i länet.

Sociala företag driver näringsverksamhet som producerar och säljer varor och eller tjänster och har som ändamål att integrera personer som har svårigheter att få jobb på arbetsmarknaden.
återinvesterar sina vinster i egna eller liknande verksamheter
skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
är organisatoriskt fristående från offentlig sektor
binder samman entreprenörskap med individens behov av arbete och samhällets behov av
tjänster

Sociala arbetskooperativ är en form av socialt företagande. Det sociala arbetskooperativet bedrivs i form av en ekonomisk förening och ägs av medarbetarna. Det styrs enligt principen en medlem en röst. Av de sociala företag som bedrivs i den ekonomiska och kooperativa föreningens form är det 2 i Sörmland och 3 i Östergötland.

En del av de sociala arbetskooperativens affärsverksamhet är rehabiliterings- och arbetsmarknadsinriktade tjänster man tillhandahåller mot ersättning från offentlig sektor. Den andra delen är den produktion av varor och eller tjänster som säljs på marknaden till privatpersoner, företag eller offentlig sektor. Hur stor andel av ekonomin i företaget som utgörs av den ena eller andra typen av produktion varierar. Det handlar om medarbetarnas förutsättningar, affärsidé och ekonomiska möjligheter att investera i utveckling.

Målsättning

Målsättning
Målet i projektet är att av projektets 320 deltagare ska minst 180 deltagare vara i arbete, i utbildning eller som företagare, 90 dagar efter deltagarnas avslutning i projektet. Minst 90 % av deltagarna ska uppleva att möjligheter att få arbete efter projektet har ökat.

Att det i varje deltagande kommun finns minst ett socialt arbetskooperativ som ett verktyg för rehabilitering och integration till arbete och till samhället.

Att det i varje kommun finns ett hållbart samarbete mellan det offentliga, det privata och den sociala ekonomi som arbetar gemensamt för att deltagare i de sociala arbetskooperativen får arbete.

Att projektets arbete med jämställdhet och tillgänglighet gett effekt.
Kvinnor skall utifrån detta arbete fått bättre villkor och ökade möjligheter i till exempel arbetsvillkor, högre inkomster, stärkt självförtroende. Personer med funktionshinder skall genom arbetet i projektet getts ökad tillgänglighet i de berörda kommunerna och de lokala arbetskooperativen


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projekt Orangeriet kommer att arbeta med tillgänglighet i verksamheterna. Det innebär bland annat att det ska skapas förståelse, medvetenhet och kunskap om olika kulturer och om funktionsnedsättningar. En tillgänglighetsplan sätts upp tillsammans med Handikapprörelsen som man tillsammans med verksamheterna följer upp. Det är viktigt att alla anställda och inblandade i samtliga samarbetsorgan ges utbildning i tillgängligheten.
Tillgänlighetsperspektivet finns också med som en faktor i utvärderingar inom projektet.

Jämställdhetsintegrering

Organisatoriskt ska arbetsgruppen inklusive den regionala stödfunktionen Kooptjänst ha en jämnt fördelad könssammansättning. När projektorganisationen riggas ska checklistan i JämOs grundbok om att arbeta fram en jämställdhetsplan användas för att säkerställa att projektet organiseras och drivs jämställt. Jämställdhet är en faktor som finns med som en tråd i utvärderingarna.

Med ett jämställt styrt projekt både i arbetsgruppen, i lokala rådet och i det regionala partnerskapet samt i styrgruppen bör projektet bidra till ökad jämställdhet både lokalt och regionalt.

I vår SWOT kom vi fram till att det saknas könsdelad statistik om de existerande sociala företag som finns. Troligen är den könssegregerande arbetsmarknaden stark hos dessa företag. Detta gör att jämställdhetsarbetet i de lokala verksamheterna är mycket viktigt. Projektet kommer att lyfta det som ett lärande men också att arbeta strategiskt i grupperna med frågorna. Detta skall finnas med i alla samarbetsgrupper som arbetar i projektet.Transnationellt samarbete

Projektet skall ha ett transnationellt utbyte och lärande med SERN och Italien kring kooperation och verksamhetsutveckling samt med Storbritanien genom organisationen SOCIAL ENTERPRISE COALITION om hur en regional och lokal stödfunktion kan se ut och kring relationerna mellan de lokala verksamheterna och den regionala stödfunktionen kan utvecklas.

I Italien har man sedan länge arbetat med arbetsintegration genom egenmakt. Där finns det liknande uppbyggnad kring deras motsvarighet till den regionala stödjande Kooptjänst. Utöver detta finns det också fler modeller kring social franchising som vi kan implementera till svenska förhållande. Även om deras lagstiftning kring kooperation ger dem en fördel, liksom hur de tolkar lagen kring offentlig upphandling. Coompanion Östergötland är medlemmar i SERN. SERN och Sweden Emilia Romagna Network är ett nätverk med ett 50-tal medlemmar för kommuner, provinser, landsting och regioner i Sverige och Emilia Romagna i Italien. Kontaktperson är LOSI LORETTA Legacoop Parma

Medfinansiärer

 • ARBETSFÖRMEDLING KATRINEHOLM V
 • Finspångs kommun, Lokalvård/internsevice
 • Förvaltning
 • Katrineholms kommun, Viadidakt
 • Kommunledningskontoret
 • Viavidakt

Samarbetspartners

 • 2088-7923
 • Coompanion Sörmland
 • SERUS ek.för.

Kommun

 • Finspång
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Linköping
 • Vingåker