Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Visioncenter - genomförande

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareUtbildningsförvaltningen
KontaktpersonEddie Davidsson
E-posteddie.davidsson@mjolby.se
Telefonnummer0142-85892
Beviljat ESF-stöd17 069 852 kr
Total projektbudget43 459 612 kr
Projektperiod2010-01-15 till 2013-12-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Visioncenter syftar till att öka deltagarnas möjlighet till arbete och försörjning. Fokus är på deltagarnas förmåga och kompetens och vägarna till arbetsmarknaden går i hög grad via praktik. Projektet drivs i samverkan mellan de aktörer som stödjer deltagaren i denna process.

Bakgrund

Inom ramen för förstudien Visioncenter har vi pekat på ett antal utvecklingsområden. Vi har sett hur samordning av insatser och aktiviteter inom den egna kommunen kan innebära nya möjligheter för individer med behov av stödinsatser som syftar till att komma närmare, eller etablera sig på, arbetsmarknaden. Vi har också sett hur samverkan mellan olika huvudmän och mellan olika kommuner, skulle kunna ha en sådan positiv effekt för individen. Dessutom har vi identifierat ett antal modeller och metoder som vi vill använda för att öka individers möjligheter att komma närmare arbetsmarknaden: Det handlar om ett mer strukturerat arbete med bedömning och utredning av individers arbets- och funktionsförmåga, samt om bättre stöd för att tydliggöra individers kompetens. När vi skriver kompetens menar vi både reell (ofta erfarenhetsbaserad) och formell dito. Dessutom handlar Visioncenter i hög grad om att utveckla nya vägar in på arbetsmarknaden för de individer (deltagare) vars arbetsförmåga och kompetens blir bättre synliggjord inom projektet. Dessa nya vägar vill vi skapa dels med fler praktikplatser med mer systematiskt stöd och uppföljning, dels med nya satsningar på arbetskooperativ. Dessa nya vägar svarar direkt på behov som vi uppmärksammat i förstudien.
Vision ett: Förmåga i fokus Inom ramen för förstudien har vi identifierat individer som idag står utanför arbetsmarknaden och där utredningar och bedömningar av arbets- och funktionsförmåga saknas eller är bristfälliga/otillräckliga. Många av dessa individer har försörjningsstöd, ibland i kombination med sjukersättning. Det handlar också om personer med psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt om personer med utvecklingsstörningar respektive hjärnskador förvärvade i vuxen ålder. Vi bedömer att strukturerat arbete med bedömning och utredning av arbets- och funktionsförmåga skulle öka dessa individers möjligheter att komma närmare arbetsmarknaden och/eller få en anställning. Utgångspunkten är att den enskilde, vars arbetsförmåga är synliggjord och tydlig, kan ta ett större ansvar för sin situation.
Vision två: Kompetens i fokus Inom ramen för förstudien har vi också identifierat individer som idag står utanför arbetsmarknaden trots att de uttrycker en tydlig vilja att komma in på densamma och dessutom har olika mer eller mindre yrkesspecifika kompetenser. Det handlar om individer vars möjligheter att få en anställning skulle vara avsevärt mycket bättre om deras kompetens (reell och formell) var mer synlig och tydlig, inom projektet vill vi synliggöra deltagarnas faktiska kompetens. De metoder vi vill använda är: meritportfölj, yrkesbedömning samt (kompletterande) utbildning. I en meritportfölj samlas all kompetens som individen har, både sådan som är dokumenterad och sådan som inte har formell status i form av betyg och intyg. Arbetet med meritportföljer kan leda till att man uppmärksammar behov av att göra en yrkesbedömning. Vi vill peka på att flera grupper på väg ut på arbetsmarknaden kan ha mycket att vinna på att deras faktiska kompetens kommer i fokus. Det kan handla om personer med utländsk bakgrund, ungdomar med kompetens inom specifika områden där det traditionellt saknas formell utbildning, eller personer med olika funktionsnedsättningar.
Vision tre: Samordnade vägar till praktik/arbete Inom ramen för förstudien Visioncenter har vi funnit många belägg för att deltagare i projektets målgrupper har stora behov av att praktisera på arbetsplatser där man möter förståelse för individers olika förutsättningar, förmågor och kompetens. De brister vi kunnat peka på handlar både om antalet praktikplatser, men också om det stöd som erbjuds såväl praktikanter som arbetsgivare och aktuella handledare. Vi har sett behov av att samverka bättre internt i respektive kommun, och mellan våra fyra kommuner, när vi söker dessa praktikplatser och kontaktar arbetsgivare. Behovet av samverkan är också tydligt när det gäller kommunens aktiviteter å ena sidan och AFs aktiviteter å den andra. En annan aspekt är att individer med specifika behov har mycket att vinna på att utöka sitt sökområde till fler kommuner, samma gäller för arbetsgivare som kan tänka sig att ta emot en praktikant med en viss typ av kompetens, eller en viss typ av problem osv. Den modell och det arbetssätt vi nu vill använda för att förbättra detta handlar om att samverka mer konkret mellan våra fyra kommuner och AF, och mellan personer inom respektive kommun som redan idag arbetar med att söka efter praktikplatser. Dessutom vill vi utveckla kvaliteten och innehållet i dessa aktiviteter. Vi vill lägga större vikt vid att erbjuda arbetsgivare service när man står i begrepp att ta emot en praktikant eller nyanställd, och vi vill arbeta aktivt för att inspirera fler arbetsgivare till att ta detta steg. En arbetsgivare som funderar över möjligheten att kunna ta emot en praktikant ska kunna vända sig till ett ställe, och ha en egen kontaktman gentemot såväl AF som alla våra fyra kommuner och de olika målgrupper vi söker lösningar för. De som arbetar med de samordnade vägarna till praktik och arbete för individer i målgrupperna ska också erbjuda utbildning till företagsombud på arbetsplatser som tar emot praktikanter, utveckla ett nära samarbete med det lokala och regionala näringslivet, verka för att främja företagsansvaret, bidra till att öppna dörrar för projektdeltagarna till rätt personer inom företagen, finna mötesplatser för deltagaren och arbetsplatsen, svara på frågor och ha aktuell kunskap om möjligheter vid anställning, anställningsstöd, instegsjobb mm samt förmedla kontakter med SYV osv och hålla nära kontakt med olika myndigheter. För vissa deltagare i projektet ser vi också ett stort behov av utbildning som syftar till att öka kunskapen om den svenska arbetsmarknaden. Andra centrala utbildningsinsatser för personer med utländsk bakgrund handlar om att få hjälp med språket direkt på arbetsplatsen. Därför vill vi engagera en pedagog som kan erbjuda individuell undervisning på plats för att stödja ett mer yrkesspecifikt språk.
Vision fyra: Kooperativ, sociala företag Visioncenters förstudie visar på luckor när det gäller vägar och möjligheter som arbetslivet kan erbjuda personer i projektets målgrupper. Vår bedömning är att fler sociala företag kan vara en del av en lösning. Det vi vill bygga på är framförallt möjligheten att erbjuda anpassade verksamheter som kan fungera bättre för personer som av olika skäl befinner sig längre från arbetsmarknaden. I Vadstena kommun finns sedan många år ett väl fungerande socialt kooperativ, Koop-M. Vi ser detta som ett stöd för hela projektet när nya kooperativ ska utvecklas i de andra kommunerna. Vi har också under tiden i förstudien knutit kontakter med dem som arbetar med regional samverkan kring sociala företag i Östergötland. Vi ser en styrka i att dessa stödstrukturer utvecklas parallellt med vårt projekt. I Mjölby kommun har, under tiden som Visioncenters förstudie pågått, ett kooperativ kallat Rondellen tagit form. Inom ramen för ett genomförandeprojekt vill vi bygga vidare på detta arbete och organisatoriskt knyta nya arbetskooperativ till våra erfarenheter och vårt projekt. Vi vill särskilt peka på att vi, under förstudien Visioncenter, har identifierat behov av sådana inriktningar på planerade kooperativ som skulle skapa möjligheter för fler individer. Det handlar framförallt om unga kvinnors behov och önskemål, men också om behovet av praktik/arbete för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Även när det gäller sociala företag ser vi hur våra fyra kommuner kan öka individanpassning genom att samverka effektivare med varandra.

Syfte

Individer i de målgrupper som detta projekt riktar sig mot har idag stora svårigheter att närma sig och, eller, komma in på arbetsmarknaden. Den pressade situationen på arbetsmarknaden idag hotar att förvärra situationen för dessa individer om vi inte finner nya vägar in i arbetslivet och utvecklar våra metoder och arbetssätt när vi vill stödja en positiv utveckling. Det övergripande syftet är att öka möjligheterna till sysselsättning och egen försörjning för de kommuninnevånare som ingår i projektets målgrupper. Detta övergripande syfte kan inom projektet delas in i tre delar. 1) Deltagare ska minska sitt utanförskap och komma in på, eller närma sig, arbetsmarknaden. 2) Projektets aktörer ska utforma och implementera arbetssätt och metoder som medverkar till att individer i målgrupperna kommer in på, eller närmar sig, arbetsmarknaden. 3) Projektet ska medverka till ökad samverkan och kunskapsöverföring mellan aktörer och samverkanspartners. Utgångspunkten är att den enskilde, utifrån sina förutsättningar, kan ta ansvar för och förbättra sin situation. Inom ramen för projektet vill vi synliggöra och tydliggöra den enskildes arbetsförmåga och faktiska kompetens. Projektets aktörer arbetar lösningsfokuserat för att stödja de enskildas processer. Centralt i projektet är att vi vill stödja en utveckling från ett mer funktionsindelat arbetssätt till ett processorienterat synsätt där fokus ligger på att stödja den enskilde.

Det som gör att vi bedömer att Visioncenter kan bli ett lyckosamt genomförandeprojekt är framförallt den tydliga kopplingen mellan hur vi vill tydliggöra och stärka individens förmåga/kompetens å ena sidan och vägarna ut på arbetsmarknaden å den andra. Tidigare projekt har i högre grad fokuserat på en av dessa delar. Det handlar framförallt om att när man utrett en individ och sett möjligheter för denne att gå vidare, så har man fortfarande saknat modeller för vägarna ut till arbetslivet. I Visioncenter tror vi oss ha funnit ett nytänkande och en större framgångsfaktor i och med att individen kommer vidare i processen och därmed ökar möjligheten till egen försörjning. En annan viktig framgångsfaktor bedömer vi vara den explicita samverkan mellan såväl kommuner som andra aktörer. Dessutom ser vi en stor potential i en individfokuserad process, där kommunens interna organisation får mindre betydelse. Visioncenter bidrar till en bättre samverkan mellan alla inblandade aktörer runt individen och kan vara ett verktyg för att få till en helhetslösning för individen, under hela processen.

Målsättning

I anslutning till projektets övergripande syfte vill vi lyfta fram nedanstående mätbara mål. Mot bakgrund av det kritiska läget på arbetsmarkanden under närmaste tiden är det först nämnda mätbara målet nedan relativt lågt satt. Övriga mål och effekter är å andra sidan mer omfattande. Vi är medvetna om att projektets målgrupper kommer att möta än större svårigheter när även andra grupper på arbetsmarknaden är utsatta för press. Detta betyder bland annat att det är särskilt viktigt att det stöd som erbjuds projektets målgrupper blir effektivt och att vi bygger upp strukturer som fungerar väl. Samtidigt menar vi att flera av aktiviteterna i vårt planerade genomförandeprojekt i förlängningen kan gynna även andra grupper på arbetsmarknaden, det gäller såväl metoder och arbetssätt som ökat socialt ansvar och kompetens hos arbetsgivare mm.
- Minst 295 personer (50 %) ska arbeta eller studera 3 månader efter avslutat deltagande i projektet. Inom ramen för denna målsättning räknar vi också med dem som på annat sätt kommit tydligt närmare arbetsmarknaden. Målsättningen är att lika stor andel av projektets deltagande kvinnor som projektets deltagande män ska nå denna situation.
- Minst 472 personer (80 %) som deltagit i projektet ska uppleva att deras möjligheter ökat när det gäller att få någon form av arbete eller att gå vidare till studier. Målsättningen är att lika stor andel av projektets deltagande kvinnor som projektets deltagande män ska uppleva att dessa möjligheter ökat. - De arbetssätt och metoder som visar sig effektiva, i relation till projektets syfte, lever vidare efter projektperiodens slut.

Vi förväntar oss också att vi under projektets gång kan erbjuda deltagarna fler alternativa vägar in till arbetsmarknaden.
ATT fler arbetsgivare än idag tar emot praktikanter från projektets målgrupper och att de arbetsgivare som tar emot praktikanter upplever att de får gott stöd i sitt åtagande.
ATT fler lokala kooperativ bildas och att inriktningen på dessa sammantaget gör att det blir en större bredd när det gäller kooperativa verksamheters inriktning i vårt geografiska område. En bredd som dessutom gynnar både mäns och kvinnors möjligheter.
ATT aktörer i projektet (tex våra fyra kommuner och AF) samverkar i högre grad, även på ett operativt plan, som direkt gynnar den enskilde projektdeltagaren. Dessutom förväntar vi oss att vi under projektets gång utvecklar och implementerar metoder och arbetssätt som innebär att den enskilde projektdeltagarens förmåga och kompetens blir synlig och tydlig, både för deltagaren själv och för en presumtiv arbetsgivare.

Avslutningsvis vill vi lyfta fram att vi förväntar oss att måluppfyllelse i detta projekt för med sig en rad positiva effekter på flera plan. En enskild person vars (arbets-)förmåga och kompetens lyfts fram och som dessutom fått möjlighet att praktisera, studera osv känner sig sannolikt mer delaktig i samhället. Även en person som fått bekräftat att den egna arbetsförmågan är mycket begränsad, kan känna stöd i att kraven blir rimliga i relation till faktisk förmåga. Medarbetare som engagerar sig för att uppnå resultat för målgrupperna i projektet kan känna stöd i tydligare strukturer och bättre stöd från varandra, något som är gynnsamt både för projektdeltagare och ur arbetsmiljösynpunkt. En ökad grad av egenförsörjning bidrar till positiva effekter både för den enskilde, för försörjningsstödet i aktuella kommuner och för samhället i stort. Projektet förväntas också bidra till samverkan och samordning på flera nivåer mellan deltagande aktörer.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I projektet avser vi att beakta såväl informativ, kommunikativ som fysisk tillgänglighet i syfte att personer med olika typer av funktionsnedsättningar ska beredas möjlighet att delta fullt ut. Vi avser att bedriva och organisera verksamheten i projektet genom att ta tillvara kunskap som finns, inte minst regionalt bland företrädare för den sociala ekonomin. Utgångspunkten är att verka för att deltagarna ska kunna arbeta ett hundra procent av sin förmåga. Detta förutsätter att vi i projektets alla delar beaktar tillgänglighet i relation till hur vi bemöter och förstår deltagarna, inte minst handlar det om att vi menar allvar med att bemöta varje individ som unik, med egen förmåga, kompetens och inflytande över sin situation. Det är en utmaning att verka för att finna vägar till arbetslivet som inte formats av olika diskriminerande begränsningar. Den fysiska tillgängligheten i projektet kommer vi att beakta exempelvis genom att se till att ha lokaler som är anpassade till att deltagare kan ha olika funktionsnedsättningar. Den kommunikativa tillgängligheten i projektet, på alla nivåer, garanteras främst genom att vi utnyttjar kompetens inom våra egna organisationer så att vi utan onödigt dröjsmål kan ta fram adekvata hjälpmedel till den som har en funktionsnedsättning inom detta område. Den informativa tillgängligheten gäller även den alla projektets delar, en viktig del av detta arbete kommer att göras av den övergripande projektkoordinator som vi planerar att anställa inom projektets ram. Givetvis avser vi att informera på ett sådant sätt att olika tänkbara funktionsnedsättningar inom detta område inte utgör något hinder för individen som har dem. Ett exempel är att vi kommer att arbeta med stöd när det gäller ett yrkesinriktat språk för vissa deltagare, i samband med en praktikplats där detta behövs.

En annan viktig aspekt av tillgänglighet handlar om att vi inom projektet aktivt verkar för att sprida kunskap till olika aktörer. Inte minst handlar det om att många arbetsgivare (både privata och offentliga) saknar kunskap om vilken arbetsförmåga och kompetens individer med olika funktionsnedsättningar faktiskt har, och vilka potentiella resurser dessa skulle kunna vara i den egna verksamheten. Projektet vill verka för att öka arbetsgivares kunskaper om olika möjligheter när det gäller att erbjuda arbete även till personer med olika funktionsnedsättningar. Tyvärr gäller detta sannolikt även personer som i faktisk mening inte har några funktionsnedsättningar utan bara råkar ha ett annat kön, eller en annan bakgrund, än den vanligast förekommande på aktuell arbetsplats.

Jämställdhetsintegrering

Den SWOT-analys för jämställdhetsintegreringen som gjorts inom ramen för förstudien har legat till grund för utformningen av genomförandeprojektet. För de delar i projektet som handlar om att synliggöra och tydliggöra individens faktiska kompetens och arbetsförmåga handlar det framförallt om att vara vaksam så att inte könsstereotypa förhållningssätt minskar möjligheterna för den enskilde att fullt ut ta vara på den förmåga och kompetens man faktiskt har. Inom projektet har vi också pekat på att ökad bredd när det gäller praktikplatser och inriktning på kooperativ innebär att förmågor och kompetenser som oftare återfinns hos kvinnor, i högre grad än idag kan leda i riktning mot arbetsmarknaden. Eftersom männen trots allt överväger i antal hos dem som har försörjningsstöd idag, och arbetsmarknaden inom områden där många män arbetar också är särskilt utsatta i dagens arbetsmarknadsläge, innebär detta sammantaget att vi planerar för ett projekt med lika stor andel män som kvinnor. Det projekt vi planerar för kommer att ha frågor om jämställdhet högt upp på dagordningen i alla delar. Jämställdhet mellan könen är centralt för att individens faktiska arbetsförmåga och kompetens ska komma till uttryck. Inom ramen för kompetensutveckling och utbildningar i projektet ska jämställdhetsperspektivet beaktas explicit.

Transnationellt samarbete

Vi har för avsikt att i projektet inleda ett Transnationellt samarbete med Danmark. Vi har varit i kontakt med Århus som är en av många kommuner som jobbar enligt det nya begreppet kallat Den rymliga arbetsmarkanden. Det är ett begrepp man infört som som går ut på att utnyttja den danska arbetskraften maximalt. Det har krävts en hel del nytänkande i detta arbete i Danmark. Tjänstemän som har jobbat enligt ett annat system i många år står inför att lära sig att tänka i helt nya banor. Ett exempel kan vara omdefinieringen av sjukdomsbegreppet, i stället för fundera över vad en person inte kan göra skall man fråga sig vad personen kan, med utgångspunkt från att att alla kan något.
Detta stämmer väl överens med Visioncenters idéer kring förmåga och kompetens och vår avsikt är att fördjupa oss i danskarnas arbetssätt under vårt genomförandeprojekt.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen i Motala
  • Individ och Familjeomsorg
  • Individ och Familjeomsorgen
  • Omsorgs- och socialförvaltningen
  • Socialkontoret

Kommun

  • Boxholm
  • Mjölby
  • Vadstena
  • Ödeshög