Logotyp på utskrifter

Värdskap i Valdemarsvik

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareEkubator ekonomisk förening
KontaktpersonThomas Ekh
E-postinfo@ekubator.se
Telefonnummer0123-809980
Beviljat ESF-stöd4 854 815 kr
Total projektbudget4 854 815 kr
Projektperiod2012-01-16 till 2014-01-15
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projekt Värdskap i Valdemarsvik riktar sig till 250 personer från 28 entreprenörsföretag inom handels- och besöksnäringsföretag, lokala banken, fastighetsägare och kommunen. Tillsammans kommer man att genomgå relevant kompetensutveckling i syfte att affärsutveckla och höja kompetensen för att kunna skapa tillväxt och framåt kunna möjliggöra att bibehålla och utveckla nödvändig service för bygdens framtid

Bakgrund

BAKGRUND
Valdemarsviks Kommun är en liten kommun med ca 7 800 invånare varav cirka 2800 i centralorten. Kommunen har en del industri, handel, areella näringar och besöksnäring. Tätorten utgör ett kommersiellt centrum för bygden. Vi noterar en tillbakagång befolkningsmässigt och ekonomiskt, det vi behöver är att bättre och metodiskt utnyttja de tillgångar vi har.

Vår största tillgång är vårt geografiska läge med en lång kuststräcka i Östergötlands södra skärgård med kända marina miljöer som Harstena, Häradsskär och Fyrudden. Dessutom Valdemarsviken som avslutas med en allt populärare gästhamn i Valdemarsviks centrum. I kommunen finns cirka 2500 fastigheter ägda av ej boende i kommunen, till största delen fritidshus. Vi har även en väl diversifierad handel och servicenäring. Sammantaget borde detta vara en god grund för utveckling.

För att behålla och utveckla vår industri krävs god samhällsservice. Denna service skall produceras av Kommunen, handeln och servicenäringarna, men för att nå en lönsam volym krävs en utveckling av besöksnäringen med stöd av en utvecklad handel och gott stöd från kommunen, fastighetsägare och den lokala banken.

Handelsföretagens storlek och ekonomiska resurser är idag sådana att de flesta ej av egen kraft förmår utveckla sin kompetens för att möta kraven från en för oss avgörande utveckling av besöksnäringen. En stark besöksnäring, möjliggör ett upprätthållande och en utveckling av handeln, som tillsammans kan ge underlag för en fortsatt industrinäring.

PROBLEM SOM PROJEKTET SKA LÖSA
Vi har idag små möjligheter att få önskad utveckling då servicenäringarna ej förmår nå en nivå där lönsamhet och kunskap kan driva denna. Kompetensen i berörda företag är ej tillräcklig, förståelsen att utnyttja ovannämnda resurser, att samarbeta och att se ekonomiska fördelar saknas till stor del.

De flesta företag är små och drivs av entreprenörer där viljan att driva företag ibland är större än affärsförståelsen. Majoriteten av kommunens 700 företag är entreprenörsföretag. Genom en ökad kompetens hos dessa företagare och dess personal kan vi åstadkomma en positiv förändring som ger hållbara företag långsiktigt. De anställda på företagen gynnas också av individuellt höjd kompetens som är gångbar även hos andra företag. Vi vill behålla entreprenörsandan men öka professionalismen.

Vi vill med detta projekt öka företagarnas och deras anställdas kompetens och samarbetsvilja. Vårt projekt vänder sig framförallt till småföretagen i kommunen inom handel- och besöksnäring och främjar ökat entreprenörskap samt aktiviteter för deras strukturella omställning som innebär såväl individ- som verksamhetsutveckling.

Vi har också identifierat ytterligare aktörer som har stor påverkan på dessa företag: kommunen, Sparbanken och fastighetsägare lokalt. Vi ser därför ett stort värde och en nödvändighet att även öka deras kompetens för att få till långsiktiga och hållbara effekter av projektet. Sammantaget handlar det om att alla tillsammans stärker hela vår kommuns konkurrensförmåga för ökad tillväxt genom ett gott gemensamt värdskap. Vi har därför valt projektnamn ”Värdskap i Valdemarsvik”.

GENOMFÖRANDE UNDER MOBILISERINGEN
Samtliga deltagare kommer under mobiliseringsfasen att delta på gemensamt uppstartsmöte och gemensamma seminarium/nätverksträffar, förutom att vara informativa och kompetenshöjande, kommer dessa aktiviteter vara en god inledning till nätverksbygge. Jämställdhet och tillgänglighet kommer att vara del av dessa seminarier.

Under mobiliseringen kommer också en analys av kompetenskraven för deltagarna i deras respektive företag att göras. Behovet av affärsutveckling för företaget och kompetens för individerna kommer att kartläggas. Samt förståelsen för varandra och hur man tillsammans kan arbeta mot t ex kunder. Målet är att skillnaden mellan krävd och egen kompetens skall fyllas ut genom relevanta utbildningar. Analyserna görs av extern konsult, då vi anser att företagen agerar öppnare mot en sådan. Om möjligt bör detta arbete utföras på respektive arbetsplats. Metoden är intervjuer, självskattning och uppgifter för företaget att svara på tillsammans med sina anställda.

Kartläggningen som görs ska också visa på deltagarnas beroenden av varandra för hållbar utveckling för det egna företaget och dess anställda. Det görs för att få ökad förståelse för varandras verksamheter och vad vi gemensamt kan åstadkomma. Under mobiliseringsfasen genomförs en swot på jämställdhet på varje deltagande företag för att kunna ta fram en konkret plan för de aktiviteter som ska genomföras under projektets andra fas. Även tillgänglighet kommer att belysas för att ta fram den konkreta planen för genomförandet. (detaljer se tidplan).

Under genomförandefasen kommer så de kompetenshöjande aktiviteterna, som planläggs efter behoven att genomföras. Aktiviteterna kommer i första hand att genomföras lokalt med externa utbildare. Det kan också komma att bli coachning, studiebesök, seminarier mm.

Aktiviteterna ska vara sådana att de är väldigt verksamhetsnära. Dvs utbildningar som görs ska ha direkt koppling till verksamheten så att man kan ”gå hem” och åstadkomma förändring och direkt tillämpa det man har lärt sig. Det innebär att vi strävar efter att göra aktiviteterna så praktiska som möjligt och målgruppsanpassas.

Vi kommer också att jobba med lokala handledare/inspiratörer under genomförandet för att nyttja lokal kompetens och sprida den. Det kan t ex handla om goda exempel hur någon höjt sin lönsamhet, hur man kunnat förlänga turistsäsongen eller hur man fått återkommande kunder. Vilka det blir och inom vilka områden fastställs under mobiliseringenVarför behövs ett ESF-projekt för att lösa vårt problem?

Detta projekt med ett stort antal deltagare från flera företag kan ej genomföras utan externa resurser. Företagen, ej heller kommunen, har ekonomiska resurser att satsa i långsiktig utveckling, att bekosta och gemensamt arrangera projektledning är inte möjligt. Endast med externa tjänster kan behovsanalys genomföras och rätt utvecklingsinsatser
definieras.

Kommunens framtid är helt beroende av tillväxt, att på projektets sätt utveckla kommunens besöksnäring som en motor för handeln och därmed göra kommunen mer attraktiv för hela näringslivet och invånarna, kan vara en väg till framgång. Projektet kommer att stärka företagens konkurrensförmåga som ger ökad tillväxt. Projektet kommer med andra ord att ge effekter även efter avslutat projekt. Deltagande aktörer kommer gemensamt att få ett mål att sträva efter som inte bara gynnar dem själva utan hela kommunen.

Projektet är endast möjligt att genomföra med extern finansiering.

Målsättning

Mål på lång sikt är att projektet ska leda till tillväxt som skall medföra säkring av befintliga arbetstillfällen, samt ge möjlighet att förhindra utflyttning och ge möjlighet till framtida inflyttning.
På sikt ger det också samhällsekonomiska vinster i form av ökad befolkning som ger ökad skatteintäkt och därmed kan upprätthålla kommunens service.
Övergripande mål är också att skapa en attraktiv ort både för företag, boende och turister
.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under mobiliseringsfasen kommer en konkret plan för hur vi jobbar med tillgänglighet att tas fram. Vi kommer att se till att projektet är tillgängligt för alla t ex genom val av lokaler, val av material och hur det presenteras. I material som vi själva tar fram kommer vi att tänka på att göra det lättläst. Ett sätt kan också vara att inventera våra lokaler. Både projektets och deltagarnas. Utifrån de områden som tillgänglighet delas in i kommer vi att analysera vad vi behöver för vårt projekt. Dvs
- Fysisk tillgänglighet
- Informativ tillgänglighet
- Kommunikation tillgänglighet
- Tillgänglig verksamhet

Vi tror att målgruppen har låg kunskap om funktionshinder och tillgänglighet. En del kommer därför att handla om att höja grundkompetensen hos deltagarna. Det kan säkert uppstå reflektioner inom området som gör att nya affärsmöjligheter kan identifieras. Inom besöksnäringen t ex kan säkert en större målgrupp nås om aktiviteter och lokaler anpassas och riktas till personer med funktionshinder. Denna aspekt kan vara en del som projektet kan beakta i genomförandet.

Samarbetspartners

 • Kommunledningskontoret

Deltagande aktörer

 • Ahlséns Jordbruk
 • Apoteksgruppen i Valdemarsvik
 • Bilam AB
 • Blå Kusten Butiken AB
 • CENTRUMHUSET I VALDEMARSVIK AK
 • Citas Kläder
 • Freda Hälsa och Nöje AB
 • Fröken Flora
 • Fyrudden i Gryt AB
 • JANSSONS FRESTELSER
 • Kommunledningskontoret
 • Lilla Blå Handelsbolag
 • Living Food Global Center
 • MATBUTIKEN I VIKEN AB
 • Mon Tomater HB
 • Myriam Davidssons Café
 • Möbelkompaniet G Kulin AB
 • RINGARUMS LIVS AB
 • Röda Korset Valdemarsvik
 • SAMELIUS UR & GULD AKTIEBOLAG
 • SE & SILVER PUNKTEN AB
 • Team Hellsing AB
 • Turistcenter i Valdemarsvik AB
 • Valdemarsviks Multimedia AB
 • Valdemarsviks Sparbank
 • Vårt alternativ

Kommun

 • Valdemarsvik