Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Våga Välja Väg (VVV)

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFlens kommun, AU-Centrum
KontaktpersonPer Norén
E-postper.noren@flen.se
Telefonnummer0157-191 58
Beviljat ESF-stöd620 800 kr
Total projektbudget837 208 kr
Projektperiod2009-08-01 till 2009-12-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Förprojekteringens uppgift är att identifiera ungdomar/unga vuxna som befinner sig i ett utanförskap. Förprojekteringen ska genomföra en kartläggning av målgruppens hälsa med utgångspunkt i tre av de nationella folkhälsomålen.

Bakgrund

Flen är en kommun som består av mindre orter med stor geografisk spridning. Det bor cirka 16 000 invånare i kommunen. Flen har närhet till flera större orter i Sörmland och Östergötland. Trots närheten till andra orter finns en grupp ungdomar/unga vuxna som trots den tidigare högkonjunkturen ändå står utanför arbetsmarknad och studier. Denna målgrupp är aktuell hos flera myndigheter och utifrån detta initierade Arbetsmarknads- och Utbildningscentrum ett samarbete för att möta dessa ungdomar/unga vuxna på bästa sätt.

Resultatet blev samverkansprojektet Duellen. I projektet samverkar kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa. Duellen finansieras av Samordningsförbundet RAR. Syftet med projektet är att utifrån ungdomarnas/unga vuxnas situation skapa en samverkansmodell i Flen som stödjer deltagarna som står utanför både arbete och studier.

Genom samverkansprojektet har det framkommit att det finns ungdomar/unga vuxna som står längre ifrån arbetsmarknaden jämfört med andra inom målgruppen. De saknar delaktighet och inflytande över sin livssituation och vardag. De saknar social gemenskap och deras levnadsvanor (kostvanor, alkohol, droger, spel- och nätmissbruk) påverkar deras hälsa i stor utsträckning. I förprojekteringen ska målgruppen identifieras och kartläggas utifrån ett hälsoperspektiv.

Genom erfarenheter av Duellen har det framkommit att de olika samverkansparterna har olika förhållningssätt och synsätt i arbetet med målgruppen. Det är nödvändigt och viktigt att kartlägga vilka styrkor som finns i samarbetet och vilka som är svagheterna.

Det går att utveckla samverkan ytterligare inom Flens kommun genom att finna fler samverkanspartner i arbetet med målgruppen. En samverkanspart är näringslivet. Till exempel kan ett mentorskap innebära att ungdomar/unga vuxna får en tryggare väg till arbetslivet. Förprojekteringen ska undersöka om det finns ett intresse för att utveckla ett nätverk kring mentorskap mellan näringslivet och ungdomarna/unga vuxna.

En annan samverkanspart i arbetet med målgruppen är föreningslivet. Genom att nyttja föreningslivets aktiviteter i motivationsarbetet öppnas nya möjligheter för målgruppen

I samverkansprojektet Duellen har det framkommit att det finns för få mötesplatser för ungdomar/unga vuxna i Flens kommun. Det har i sin tur inneburit att ungdomar/unga vuxna saknar möjligheter att utvecklas i sociala sammanhang.

Resultatet av Duellen visar att de ungdomar som avbryter sina gymnasiestudier är sämre motiverade att söka arbete jämfört med andra deltagare i projektet. I förprojekteringen ska övergången mellan skola och arbetsliv kartläggas. Förprojekteringen ska även kartlägga hur andra kommuner arbetar med ungdomar som avbryter sina gymnasiestudier.

Flens kommun, Arbetsmarknads- och Utbildningscentrum har under hösten varit på studieresa till Bryssel. Vid besöket genomfördes ett studiebesök hos Ungdomsprojektet JES. JES är ett projekt för nederländsktalande ungdomar i Bryssel, Antwerpen och Gent. Projektet syftar till att stödja ungdomar genom utbildning och prövningsarbetsplatser. Projektet anordnar olika typer av aktiviteter för att höja ungdomarnas deltagande inom bland annat kultursektorn. I förprojekteringen ska möjligheterna av ett erfarenhetsutbyte tillsammans med JES eller med liknande ungdomsprojekt i Europa undersökas.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att identifiera ungdomar/unga vuxna som befinner sig i ett utanförskap. Förprojekteringen ska genomföra en kartläggning av målgruppens hälsa med utgångspunkt i tre av de nationella folkhälsomålen. Förprojekteringen syftar även till att kartlägga på vilket sätt myndigheterna samverkar för att stödja målgruppen. I förprojekteringen kommer samverkan att omfatta näringsliv och föreningsliv. Dels genom att undersöka intresset inom näringslivet att bilda ett nätverk för mentorskap. Dels genom att kartlägga föreningslivets delaktighet i ungdomar/unga vuxnas vardag.

Förprojekteringens syfte ska nås genom att kartlägga:
målgruppens hälsa utifrån delaktighet och inflytande, goda livsmiljöer och sunda levnadsvanor.
övergången mellan skola och arbetsliv.
målgruppens deltagande i föreningslivet
hur de olika samverkansparterna tar tillvara goda idéer samt hur de utvecklar dessa
målgruppens behov av ett ungdomscenter i kommunen
och inhämta kunskaper om hur andra kommuner arbetar med ungdomar/unga vuxna i utanförskap
identifiera innovativa idéer
vilka styrkor och svagheter som finns i samverkansarbetet
möjligheterna av att skapa ett nätverk internationellt
intresset bland verksamma inom näringslivet att utveckla ett mentorskap för ungdomar/unga vuxna i utanförskap.

Målsättning

Att genom identifiering och kartläggning av målgruppen bryta utanförskapet och möjliggöra att ungdomarna/unga vuxna upplever att de kan få egenmakt över sin situation och upplever att de är delaktiga i samhället.

Målet med projektet är att stärka ungdomar/unga vuxna som står långt utanför arbetsmarknaden så att de sedan vågar ta steget till studier eller arbete. Projektet kommer att arbeta dels utifrån ett hälsoperspektiv och dels utifrån skapande verksamhet som en förberedelse mot jobbsökaraktiviteter. I projektet vill vi visa på möjligheter att arbeta och studera både i Sverige och utomlands. Att allt är möjligt bara man vågar att välja väg.

Att skapa en hållbar samverkan mellan myndigheterna. Det skulle i sin tur kunna leda till effektivare nyttjande av både personella och ekonomiska resurser. Genom projektet utveckla samverkan att det på sikt även omfattar aktörer inom näringsliv och föreningsliv.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokalerna är anpassade till personer med olika funktionshinder. För personer som har särskilda svårigheter kommer projektet att erbjuda individuella lösningar.

Transnationellt samarbete

Förprojekteringen ska undersöka möjligheterna av erfarenhetsutbyte tillsammans med JES eller med liknande ungdomsprojekt i Europa.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedling Flen
  • Flens kommun, AU-Centrum

Samarbetspartners

  • Kultur och Fritidsförvaltning

Kommun

  • Flen