Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Ung företagsamhet i Norra Västmanland

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareNVU
KontaktpersonGunnar Wrangsjö
E-postgunnar.wrangsjo@nvu.se
Telefonnummer0223-44531
Beviljat ESF-stöd317 500 kr
Total projektbudget437 500 kr
Projektperiod2010-01-15 till 2010-05-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Förstudien ska analysera hur man i samverkan kan hitta nya modeller som passar för och attraherar målgruppen till studier och ökad företagsamhet. Syftet är att med olika metoder underlätta etablering på arbetsmarknaden och motverka passivitet och utanförskap.

Bakgrund

Ett allt växande problem i vår region och våra kommuner är den stora grupp ungdomar mellan 16 och 24 år som står utanför arbetsmarknad och studier. I denna grupp finns stor representation av ungdomar som inte börjat eller fullgjort en gymnasieutbildning och på så sätt har en låg ställning på arbetsmarknaden. En betydande andel ungdomar uppnår inte behörighet från grundskolan så att de ens kan söka ett nationellt gymnasieprogram. Med dåliga förutsättningar att hävda sig på arbetsmarknaden hamnar ungdomarna lätt i ett långvarigt utanförskap och ju längre tiden går desto svårare blir det att komma ur situationen. Till detta finns forskning som visar att dessa faktorer har stor betydelse för hälsa och välbefinnande också att den psykiska ohälsan bland unga ökar och där skillnaden är stor mellan könen.

Socialförvaltningarna i kommunerna Fagersta Norberg och Skinnskatteberg har under tre år samverkat kring målgruppen 16-25 år under arbetsnamnet Navigatorcentrum. Man har genom uppsökande metoder arbetat med det kommunala uppföljningsansvaret i åldrarna 16-20 år där man erbjudit coachade samtal med studievägledare och/eller ungdomsarbetsförmedlare. Detta har oftast lett till praktik eller alternativ utbildning genom t.ex. en utbildningslinje som skapats i samverkan med Systemair AB i Skinnskatteberg.
Man har sektorsövergripande arbetat med åldrarna 20-25 år för att hitta bästa möjliga förutsättningar för varje enskild individ att komma vidare i studier eller arbete.

I förstudien vill vi undersöka hur man kan gå vidare med det arbeta som skett i Navigatorcentrum med bl.a. en utbildningslinje på Systemair AB.
Vi vill studera möjligheten att vidareutveckla denna form av informellt lärande där utbildningslinjer kan leda till ett arbetsplatsförlagt lärande som kan ge formella gymnasiebetyg och så småningom en fullständig gymnasiekompetens.
Vi vill också undersöka möjligheten att starta utbildningslinjer inom fler yrkesområden t.ex. handel, administration, vård och omsorg. Där behöver vi i förstudien etablera kontakter med näringslivet och informera om den modell som prövats.

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen är i ett intressant utvecklingsskede och kommer vara tvungna att hitta och möjliggöra en hel del förändringar där utbildningsinsatser och vardagens lärande kopplas ihop. Alltför stor grupp ungdomar avslutar sina studier utan ett fullständigt gymnasiebetyg och en betydande andel saknar motivation och behörighet för gymnasiala studier. Detta medför ett utanförskap där det är svårt att bryta mönster.
Ett förhållningssätt behövs där man anpassar utbildningsorganisationen, innehåll och metoder efter individers och verksamheters behov och förutsättningar. Vi vill undersöka vilka möjligheter som finns att arbeta med flexibla lösningar och mer arbetsplatsförlagt lärande.

Med den struktur som finns på arbetsmarknaden i vår region har vi drabbats hårt av varsel och nedskärningar under 2009 och framförallt har detta drabbat ungdomar med kort anställning.
Många har dessutom låg eller ofullständig utbildning och hamnar lätt i ett långvarigt utanförskap. Det kan vara svårt att ta tillvara den informella kompetens som dessa ungdomar skaffat sig. Vi vill genom en förstudie undersöka hur man skulle kunna ta tillvara genom att t. ex. validera och komplettera kompetenser som finns.

I vår region finns en stor potential i målgruppen som bör tas tillvara. Enligt prognoser kommer den pågående befolkningsminskningen som drabbar våra kommuner att fortgå och skapa rekryteringsproblem samt öka försörjningsbördan. Därför behövs innovativa modeller så att ungdomarna kan motiveras till utbildning och stärkas genom egen företagsamhet för att öka den samlade arbetskraftsresursen.

Det finns i våra kommuner och vår region lång historia av bruksmentalitet vilket medfört att det inte finns någon tradition av entreprenöriellt tänkande. I bruksandans spår kan också märkas en skarp gränsdragning mellan mans och kvinnoroller och ett lågt intresse för utbildning. Man kan befara att detta bidrar till en viss inlärd hjälplöshet och passivitet.
Idag finns många aktörer och projekt som arbetar med idéer kring socialt entreprenörskap, vi vill i förstudien undersöka möjligheten att hitta samverkansparter för ett projekt riktat till ungdomar 16-24 år där utbildning och socialt företagande kan kombineras.
Socialt företagande har visat sig vara ett bra alternativ för att integrera de mest utsatta grupperna både i samhället och också i arbetslivet. Individen får stå i centrum och det finns många exempel både i Sverige och Europa där socialt företagande varit framgångsrikt.
1 oktober startade ett lokalt projekt finansierat av Fagersta kommun, SKL och KK-stiftelsen, Samhällsentreprenörer i tre kommuner, idén är att göra en bred informationssatsning och skapa en plattform för vidare arbete med framväxten av samhällsentreprenörskap. Vi vill med hjälp av en förstudie identifiera hur ett samarbete mellan fler liknande projekt kan se ut i ett genomförande.
Syfte

Syftet med förstudien är att:

Utifrån den problembild som vi ser idag undersöka hur vi kan hitta innovativa lösningar för att målgruppen ska utvecklas och ges möjlighet att nå arbetsmarkanden. Målet är att i en genomförandefas prova nya modeller och i samverkan med ex. Coompanion och Sife World stärka deras företagsamhet. Genom samarbete skapas kraftfulla verktyg för förändring av verksamheternas arbetssätt.

Konkretisera ett genomförandeprojekt som kan ge målgruppen nya möjligheter att gå från passivitet och utanförskap till företagsamhet och delaktighet.

Identifiera målgruppen och göra en kartläggning bl.a. utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Identifiera framgångsfaktorer och brister i andra projekt som varit riktade till målgruppen och i samarbete med t.ex. socialförvaltningarna i kommunerna vidareutveckla vissa verksamheter.

Undersöka möjligheten att utforma ett arbetssätt för att kunna erbjuda motivations- och utvecklingsinsatser till målgruppen på ett innovativt sätt. Lyfta fram resurser som redan finns men som skulle kunna användas på ett nytt sätt för målgruppen.

Utifrån kartläggningen bedöma vilka resurser som behövs. Särskilda insatser kan förväntas då det i målgruppen troligen också finns ungdomar med psykiska problem och funktionshinder.
Skaffa kunskaper om hur bästa tillgänglighet kan fås i ett genomförandeprojekt.

Undersöka hur man i ett genomförande projekt kan arbeta på ett sätt och i en samverkan så att ungdomarna får högre kunskap om och en tro på sin egen företagsamhet.

Målsättning

I Förstudien kommer:

Ett genomförandeprojekts utformning att konkretiseras

Målgruppens storlek och sammansättning att kartläggas

Utökad samverkan identifieras

Motivations- och utvecklingsinsatser identifieras

Förstudien kommer att leda till avtal med ett flertal intressenter om genomförandeprojekt.

Förstudien kommer att ge värdefull kunskapsöverföring mellan samverkansparterna.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Information om och från projektet kommer att göras tillgänglig genom olika medier, alternativa format och med ett enkelt språk.

Vid sammankomster i förstudien kommer lokaler hos projektägaren att nyttjas, dessa är tillgängliga och anpassade.

Genom att i projektet ytterligare identifiera och undanröja hinder inom dessa områden kommer vi i vår organisation bidra till ökad tillgänglighet.

Medfinansiärer

  • Socialförvaltningen

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen HK
  • Socialförvaltningen

Kommun

  • Fagersta
  • Norberg
  • Skinnskatteberg