Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Tillväxt Trosa

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareTrosa Kommun
KontaktpersonEva Westergren
E-postwestergren_eva@hotmail.com
Telefonnummer070-8794102
Beviljat ESF-stöd273 780 kr
Total projektbudget273 780 kr
Projektperiod2009-05-01 till 2009-05-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Vi ska ta fram underlag till anpassad kompetensutveckling för småföretagare, så de utvecklas och växer, enskilt och som grupp. Vi fokuserar på aktivt lärande och samverkan. Deltagarintervjuer ska sammanställas och resultatet belysas ur perspektiven: tillväxt, samverkan, utveckling och jämställdhet.

Bakgrund

Trosa är en småföretagarkommun. 97 procent av företagen har mindre än 10 anställda. Företagen finns mest inom tjänstesektorn där specialiseringen är stor. De små företagen, som bär upp en så stor del av Trosas företagande, är sårbara på många sätt. Alla företag omfattas inte av samtliga punkter:

-är känsliga för lågkonkjunktur.
-ser inte alltid möjligheterna med att arbeta på nya sätt mot nya -målgrupper vid en förändring.
-är duktiga på sitt ämnesområde, men saknar ofta kunskaper i affärsmannaskap.
-utvecklas inte på grund av te x avskildhet eller ägarens ålder.
-utvecklas inte p.g.a. ägarens osäkerhet eller brist på erfarenhet.
-ägare fattar egna enskilda okritiserade beslut.
-har inte råd att anlita experthjälp för att lösa problem.
-rädsla för att anställa och växer därför inte.
-svårt att hantera sjukdom och vakanser p.g.a. sin litenhet.
-dålig insikt i att kompetensutveckling gynnar företaget.
-har inte tid eller råd att höja kompetensen utanför det egna specialistområdet.
-Företaget bedrivs på deltid i kombination med anställning som gör det svårt att växa, behöver stärka entreprenörskapet så att denna vågar satsa heltid.
-fastnar i dagens problem istället för att arbeta för kommande utveckling.

Företagen stagnerar istället för att växa och skapa fler arbetstillfällen. Företagen samverkar ofta inte, eftersom de ser varandra mer som konkurrenter än som möjliga partners i ett större sammanhang. Trots att relativt många företag startas och drivs i Trosa kommun är tillväxten i företagen inte lika stor. Rätt många företagare har företaget som bi- eller halvtidssyssla.

Småföretagarna har ett stort behov av kompetenslyft i affärsmässighet som kan innehålla allt från att kartlägga och planera den egna verksamheten till att samverka med andra för att hitta affärsmöjligheter och kompetensutveckla sig utanför den egna specialiteten.

Vi kommer att kartlägga och analysera behov av samarbete och kompetensutvecklingsbehov hos mindre företag med utgångspunkt i deras nuvarande kunskapsbas och tillväxtbehov. De deltagande företagen kommer att aktivt delta i kartläggningen och utformningen av förslag på framtida samarbetsformer så att vi kan uppnå ett brett intresse och engagemang. Vi kommer att skapa förutsättningar för att säkra företagarnas delaktighet och möjlighet att bidra till kommunens utveckling. Förprojekteringen ska visa vilka åtgärder som är relevanta för att göra gruppen mindre sårbar, speciellt i en lågkonjunktur.

Syfte

Förundersökningen ska ta fram tillräckligt underlag för att kunna erbjuda företagarna i Trosa ett anpassat kompetensutbud som leder till utveckling och tillväxt för företagen och samhället i stort. Vi ska undersöka möjligheterna att samverka på nya sätt för bästa effekt .

Målsättning

Mätbara mål:
40-60 företag ska vara kartlagda för att belysa kompetensbehov, mönster och potential.
Fem kompetenshöjande aktiviteter per företag (i snitt) ska finnas beskrivna till innehåll och kostnad.
En ansökan för genomförandeprojektet ska vara klar och inskickad 11 juni 2009.

Förväntade effekter som kan förvandlas till mätbara mål efter projektet:
De deltagande företagen kommer att delta i kompetensutvecklingen i utvecklingsfasen.
De deltagande företagen kommer att hitta nya samverkansformer som gynnar verksamheten
De deltagande företagen kommer att uppfatta projektet som nyttig för deras verksamhet
De deltagande företagen kommer att ha förutsättningar att tänka i nya mer konstruktiva och innovativa banor och förverkliga dessa idéer i samverkan med andra företag
De deltagande företagen kommer att upprätta handlingplaner för sin verksamhet.
Minst hälften av företagen kommer att planera för tillväxt.

Effekterna kan efter förundersökningen mätas i form av ekonomi, storlek, anställda, kundstock och omfattning av samverkan med andra företag för att sedan mätas igen under och efter genomförandefasen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Trosa kommuns gator, torg och offentliga rum skall vara tillgängliga för alla. Oavsett levnadsvillkor och oberoende av funktionsnedsättning, skall den byggda miljön vara både tillgänglig och användbar för samtliga människor. Tillgänglighetsidealet berör frågor kring såväl jämlikhet som demokrati. Ingen skall behöva vara utestängd från yrke, samhällsfunktioner och sociala kontakter på grund av begränsningar och brister i den fysiska miljön. Trosa kommun skall vara tillgänglighetsanpassat till 2010.

Gång- och cykelvägar, övergångsställen mm förses med belysningsarmaturer. Ett utformningsförslag har tagits fram kring anpassningen och ett samråd har tillsatts.

Vi kommer i förprojekteringen kartlägga de behov om tillgänglighet och anpassninng till funktionsnedsättning som kan finnas hos de deltagande aktörerna. Vi kommer därefter att anpassa lokaler, möten, material etc om behov av detta finns. Lokalerna ska i förekommande fall hålla hörselslinga, ramper, höj- och sänkbara bord, tröskelfritt, hjälpmedel att skriva, läsa och räkna mfl relevanta hjälpmedel för varje tillfälle. Material kan behövas läsas in eller förses med blindskrift. Hiss kan behövas för bla de som inte har lungkapacitet att gå i trappor etc.

I de samverkansformer som kommer att uppstå i genomförandefasen av detta projekt kommer vi gemensamt att behandla frågor som tillgänglighet, jämlikhet, bemötande, service etc utifrån ett

Vi kommer i förprojekteringen och genomförandet att uppmana samtliga deltagande aktörer att se över sin verksamhet och produkt och vid behov anpassa dem till även personer med funktionsnedsättning.

Vi kommer i genomförandefasen undersöka behov och önskemål, analysera och ta fram ett förslag till åtgärdspaket med konkreta åtgärder hos och för de deltagande företagen och uppmana dem till att ta fram en kostnadsberäkning och tidplan för en anpassning till funktionshindrade.

Vi kommer i genomförandefasen att inkludera utbildning inom tillgänglighet (fysisk, Internet, material etc), bemötande, rekrytering, etik, PR, lönsamhet mm inom området funktionsnedsättning och arbete.
Vi kommer att uppmuntra de deltagande aktörerna att vid ev. rekrytering våga anställa även personer med funktionsnedsättning, att se varje unik egenskap hos individen bortom hörselskada, rullstol eller mörka glasögon.

Plan för tillgänglighetsanpassning i centrala Trosa:
Etapp 1 - Östra Hamnplan och Östra Ågatan
I den första etappen är det Östra Hamnplan och Östra Ågatan som kommer att tillgänglighetsanpassas. Ågatans (eller åpromenaden, som den ibland också kallas) utseende bibehålls i största möjliga utsträckning. Gångytan kommer att jämnas till och göras om till ledstråk dvs ytor som har till uppgift att leda personen som använder dom på rätt väg (ledstråken skall vara riktningsgivande, lätta att uppmärksamma och följa, samt inte leda ut i fara). En metod där så kallat "limmat grus" används har här diskuterats. Belysningen kommer även att ses över. Dessutom kommer rampen ner till åpromenden att förbättras, vilket bland annat innebär tillkomsten av ett räcke och en utplaning av själva gångytan. Östra Hamnplan kommer också att förses med en hårdgjord gångyta med ledstråk samt en förstärkt belysning. P-platser kan även komma att flyttas.

Etapp 2 Trosa torg
En ramp kommer att anläggas mot Östra Åpromenaden och den kommer vara utrustad med tre så kallade vilplan (plana, "avlastande" ytor). Ett av vilplanen kommer att finnas vid trappen till Hannas café. Rampens ytskikt kommer att bestå av betongsten. De befintliga parkeringsplatserna i området kommer att behållas. De föreslagna ledståken (se exempelvis "Skiss 4" nedan för ett bra översikt) kommer att kompletteras med ett som löper i rikning mot stadsbiblioteket/turistbyrån.

Etapp 3 Östra Långgatan
Projektering pågår. Mer detaljer när detta arbete är klart.

Deltagande aktörer

 • Antiloop Coaching
 • Barnkostymer i Sverige
 • Björke Bygg & Svets
 • Borg Oké Consulting
 • Designstugan i Trosa
 • Friluftspedagog Anne Sterlinge
 • Gunnel Ginsburg
 • Hästterapeuten Nicole pergamne
 • Inspira Concept Design
 • Kompetensmakarna i Trosa AB
 • Layout och dekor Sweden AB
 • Långt Liv
 • Maaakuzon Hälsobalans
 • Marie Mauritzson Utbildning oc
 • Mats Ottoson Konsult AB
 • Powerbox International AB
 • Renés Tolkservice
 • SeVida
 • Smyckeskrinet Min Hand
 • Tecknat
 • Tös Hundmassage & Rehab
 • Veras Antik & Kuriosa
 • Wåga process och utveckling
 • Världens Ände Friskvårdare AB
 • Österländsk Läkekonst i Trosa

Kommun

 • Gnesta
 • Trosa