Logotyp på utskrifter

Strängnäs växer

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareLärcentrum
KontaktpersonOskar Mineur
E-postoskar.mineur@strangnas.se
Telefonnummer072-7205478
Beviljat ESF-stöd7 829 351 kr
Total projektbudget7 829 351 kr
Projektperiod2011-03-01 till 2013-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet omfattar 89 små företag i Strängnäs kommun med intresse för och ambitioner att utveckla sin verksamhet. Projektet ska genomföra utbildningsinsatser som är tänkta att leda till att
- ge småföretagare och deras medarbetare utbildning inom de områden som kartläggs under mobiliseringsfasen för att företaget ska utvecklas
- ge ledare kompetensutveckling för att medarbetarna ska vara delaktiga i utvecklingen av företagen
Projektet syftar även till att hitta modeller för att anpassa kompetensutvecklingen i tid, rum och form så att individerna kan delta trots deltidsarbete och oregelbundna arbetstider.

Bakgrund

I Strängnäs kommun finns ca 1900 företag, varav drygt 1800 är småföretag med 1-10 sysselsatta. Hälften av alla sysselsatta inom det privata näringslivet finns i dessa småföretag. Av dessa är ca 60 % manliga och 25 % kvinnliga företagare/företagsledare. Uppgift om manligt eller kvinnligt företagande saknas för 15 % av företagen.
Småföretagen är viktiga arbetsplatser i kommunen, inte minst för att skapa egenförsörjning för individer. I en undersökning från företaget Jobs & Society toppar Strängnäs listan över nystartade företag i Sörmland med en förändring på 38 % från det tidigare mättillfället. Kommunens småföretag har stor potential att utvecklas, växa och anställa fler. Välutbildade medarbetare underlättar utvecklingen och skapar goda förutsättningar för stabila företag och för att kunna behålla och skapa nya arbetstillfällen.
Strängnäs kommun har en positiv befolkningsutveckling. Folkmängden har under de senaste 10 åren ökat med 2736 invånare. En starkt bidragande orsak är närheten och goda kommunikationer till Stockholmsregionen.
Trots regementsnedläggning och Hemglass flytt från kommunen, som innebar att närmare 1000 arbetstillfällen försvann, har antalet arbetstillfällen ökat med 1260. Trots en stark ökning fattas det fortfarande tillräckligt med arbetstillfällen i kommunen för att folk inte ska tvingas arbetspendla till annan kommun.
Ca 6500 människor (drygt 40 % av arbetskraften) pendlar ut. Inpendlingen uppgår till ca 2200. Genom tidigare undersökning vet vi att det skulle behövas minst 1000 – 1500 fler arbetstillfällen.

Projektet omfattar 89 småföretag/arbetsplatser i kommunen och 384 personer, av projektdeltagarna är 54 % kvinnor. En förberedande undersökning har gjorts och den har visat att de företag som visat intresse för ett kompetensutvecklingsprojekt är verksamma inom bl a redovisning, bygg, IT, utbildning, friskvård m.m.
Många av företagen leds av företagaren själv som ensam tar de viktiga besluten och ansvarar för ekonomi, investering, produktion, inköp, försäljning, marknadsföring och personalfrågor.
Den förberedande undersökningen bekräftar att bland småföretagarna finns en tydlig uppdelning där kvinnor och män är verksamma inom traditionella kvinnodominerade respektive mansdominerade branscher. Mycket sällan ser man att detta mönster bryts.
Företagaren ser för det mesta framåt i ett ganska kort perspektiv. De leder företaget där det mesta kretsar kring henne/honom. Drivkraften är viljan och tron på den egna affärsidén. Den yrkesmässiga kunskapen ligger till grund för affärsidén och inte sällan prioriteras utbildningsbehov bort till förmån för produktion. Detta trots att den fortlöpande kompetensutvecklingen kan vara avgörande för företagets framtida tillväxt.
Genom att göra småföretagen starka och därigenom kunna växa kan fler arbetstillfällen skapas i kommunen. I en förberedande undersökning bland småföretagen har framkommit att företagen bland annat önskar hjälp med att analysera kompetensbehovet, sätta upp och få igång en långsiktig utvecklings-/utbildningsplan. Genom kompetensutveckling som bygger på en framtidsanalys kan företagen ges bättre förutsättningar för att överleva, möta framtida kompetensbehov och fortsätta att utvecklas.

När det gäller småföretag så finns ofta mycket små ekonomiska resurser för kompetensutveckling av företagaren/medarbetare som är kopplat till företagens utmaningar och förändringar. Ett EU-finansierat projekt, där Lärcentrum organiserar och administrerar projektet, kan skapa de förutsättningar som behövs för att skapa en långsiktig plan för kompetensutveckling hos småföretagen i kommunen.

Kompetensutveckling i småföretag är en strategisk överlevnadsfråga för det enskilda företaget och till nytta för det lokala samhället. För att få en långsiktig effekt på kompetensutvecklingsinsatserna behövs en gemensam arena. Genom projektet kommer ett nära samarbete mellan kommunens näringslivsenhet, näringslivet och Lärcentrum att etableras. Avsikten är att detta samarbete skall bestå efter projektets slut för framtida kompetensutvecklingsinsatser.
I förstudien har vi sett att det finns brister i kompetensen i företagen. Ledare behöver kunskaper för att leda och utveckla verksamheten och medarbetarna behöver kompetensutveckling för att kunna utföra fler och mer komplicerade uppgifter och för att medverka i företagens utveckling. Utbildningsnivån har i vissa fall visat sig vara för låg, i vissa fall saknas relevant kompetens hos de anställda för befintliga eller framtida arbetsuppgifter. Det finns också behov av en generell kompetensförstärkning inom vissa områden för att de anställda ska kunna vara delaktiga i förbättringar på arbetsplatserna. För mycket små företag skall projektet medverka till att företagen samarbetar i gemensamma kompetensfrågor. En kartläggning av utbildningsanordnare och kompetenser hos småföretagen får då ett stort värde i den framtida utvecklingsstrategin.

Syfte

Avsikten med projektet är att genomföra den kompetensutveckling som kommer fram i analysfasen och som syftar till att
- ge företagare och deras medarbetare utbildning inom de områden som behövs för att individen ska stärkas och företaget ska utvecklas
- ge ledare kompetensutveckling för att medarbetarna ska vara delaktiga i utvecklingen av företagen
- hitta modeller för att anpassa kompetensutvecklingen i tid, rum och form så att individerna kan delta trots deltidsarbete och oregelbundna arbetstider.
- förbättra samverkan mellan näringslivsenheten, Lärcentrum och näringslivet i kompetensutvecklingsfrågor
- långsiktiga kompetensutvecklingsplaner ska tas fram som kan utgöra en modell för fortsatt arbete i företagen
- öka samverkan mellan riktigt små företag under och efter projektets slut

Målsättning

• 70 % av projektdeltagarna ska känna att de utvecklats och bidrar till företagets utveckling
• 95 % av deltagarna har genomfört planerade utbildningsinsatser
• 50 % av medarbetarna i företag med anställda anser att projektet bidragit till att de har ökat inflytande över arbetsorganisation och arbetsformer
• Lärcentrum, näringslivsenheter och näringslivet har regelbundna möten där frågor som rör kompetensutveckling diskuteras.
• 70 % av deltagande företag har tagit fram en långsiktig kompetensutvecklingsplan för insatser efter projektiden.
• 40 % av företagen uppger att de skapat nya samverkanskonstellationer för erfarenhetsutbyte och lärande


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Ledningsgruppen för projektet har det övergripande ansvaret för att projektet är tillgängligt och jämställt för samtliga deltagare.
Projektledningen har det operativa ansvaret för att projektet är tillgängligt i alla delar.

I början av mobiliseringsfasen kommer processtödet för tillgänglighet att anlitas för utbildning av ledningsgrupp och projektledning inom området tillgänglighet.

Varje deltagare kommer att få fylla i en enkät inför analysseminariet. Där kommer frågor att ställas rörande individens behov av speciallösningar. I problem- och situationsbeskrivningen som genomförs under mobiliseringsfasen kommer arbetsmiljömässiga frågor att belysas. Om företagen har nytta av det och om det under mobiliseringsfasens analysseminarium visar sig att det finns ett utbildningsbehov tas det in i genomförandefasen som en utbildningsinsats.

Efter varje utbildningsinsats kommer tillgängligheten att följas upp i de utvärderingar som görs.

Lärcentrum flyttade in i nyrenoverade lokaler 2008 och var då kontrollerade och godkända av tillgänglighetskonsult. Ytterligare anpassningar har därefter gjorts när behov uppstått. Lärcentrums lokaler är anpassade för personer med funktionshinder genom att det finns hiss och hörselslingor, möjlighet att ändra ljusstyrkan i rummen. Om aktiviteter förläggs på andra platser än Lärcentrum kommer det att säkerställas att lokalerna är utformade så att samtliga deltagare kan genomföra aktiviteten. I projektstarten kommer enkätundersökningen visa om några åtgärder behöver vidtas för att säkerställa tillgängligheten för alla som deltar i projektet.

Inom lärcentrums organisation finns resurser i form av kunnig personal i studie- och yrkesvägledning, specialpedagogik, dyslexi och svenska som andra språk att tillgå . I all upphandling av externa tjänster kommer tillgänglighetsperspektivet att finns med som ett kriterium för tjänsten.

Inför projektstarten kommer en genomgång göras av allt informationsmaterial som rör projektet. Handisams ”checklista för dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig” kommer att användas som stöd i arbetet med att göra samtliga moment i projektet tillgängliga även för den som har någon form av funktionsnedsättning. Vid behov kommer informationsmaterial att finnas i flera medier t.ex. inläst material för synskadade. Projektets hemsida kommer att finnas som ”lättläst webb”. Lärcentrum är en del av Strängnäs kommun. Strängnäs kommun har påbörjat arbetet med att göra kommunens information tillgänglig enligt LättLäst-konceptet. Arbetet är ett led i att anpassa kommunens information enligt det handikappolitiska programmet. Detta innebär att även lärcentrums webbplatser kommer att vara tillgängligt enligt LättLästkonceptet. I lärcentrums lokaler finns hörselslinga och en god akustisk miljö.

Jämställdhetsintegrering

Under mobiliseringsfasen har alla deltagande företag fått redovisa sina styrkor, svagheter, hot och möjligheter med avseende på jämställdhetsintegrering. Resultatet kommer att ligga till grund för ett halvdagsseminarium under genomförandefasen. Vi planerar att alla som deltar i projektet i genomförandefasen ska få en halvdags träning och utveckling när det gäller jämställdhet. Genom att problematisera, informera och påvisa faktorer som kan underlätta jämställdhet, kan vi diskutera med företagen och öka kunskapen inom området. Se vidare under genomförande avsnittet för jämställdhet.

Deltagande aktörer

 • 3 E Bygg Aktiebolag
 • a.s.p. designbutiken
 • Alla Sinnen i Sverige AB
 • Anita Eklund
 • APOTEKET KRONAN
 • Aquasupport Sweden AB
 • BC Health AB
 • Beckmans
 • Biotechvalley AB
 • Blancks Rådgivning AB
 • BLOMSTERBODEN ELLA-SARAHS AB
 • Bokför.nu
 • Bosons Byrå
 • Bothmer Skog och entreprenad
 • Burges Blommor
 • Carpri AB
 • Coaching Naturally
 • Daisys Presenter & Inredning
 • E-bite AB
 • Effect Coaching
 • Elisabeths ord & bild
 • Elvingson Arkitektkontor
 • Elviras
 • Evas Muskelvård
 • Evenemangsbol i S-holmen AB
 • EXCELSIOR SPORT OCH FRITID AB
 • Expandi Konsult AB
 • EXPERT RADIO TV I STRÄNGNÄS AK
 • Fagerstedts skor & väskor AB
 • FindFactPharma AB
 • Firma Charlotte Hjukström
 • Firma Maria Elinder
 • Fotograf Sven Olof Jonn
 • FOTOTJÄNST I STRÄNGNÄS AKTIEBO
 • Förskolan smultronstället AB
 • Glada Gossar AB
 • Globalview AB
 • Grafikens hus
 • Gripsholmsskolan AB
 • Gripsholmsviken AB
 • Hast Ekonomikonsult AB
 • Hemtex
 • Hornuddens Trädgård
 • Hälsokällan
 • Ibalans MJ Handelsbolag
 • Ica Supermarket Mariefred
 • Irene Erlandssons Esperi
 • K.A.C KEY ACCOUNT CONSULT AB
 • Knutsson Management AB
 • Langlink AB
 • Leg psykoterapeut Ewa Enger
 • Lek & Hobby / TV-Spelsbörsen,
 • Logvision AB
 • LR Revision & Redovisning
 • LUNDEGÅRDEN
 • Man Kvinna
 • Marcus Trädgård
 • Marimi Time AB (Ur&Penn)
 • Mervärden AB
 • Modehuset Svea
 • My Office i Sörmland HB
 • Naturförskolan Vikingen AB
 • Norén, Vivianne
 • Näckrossotarn AB
 • OPTITEC AB
 • Oskar Erikson Bokhandel Ab
 • Promont AB
 • ROSENIUS BLOMMOR AB
 • Rydén, Anette
 • SE & SYNAS I STRÄNGNÄS AB
 • Skobutiken i Strängnäs
 • Skullman Enterprise AB
 • Solö Redovisning
 • Spare Parts i Strängnäs AB
 • Sportfiskarn i Strängnäs AB
 • Strängnäs Hälsokost AB
 • Sundtorp Bygg
 • Tapetserare Susanna
 • Tegnérlundens fastighetsbyrå A
 • Texture Strängnäs AB
 • Tyg & Attityd AB/Aubergine
 • Ulvhälls Herrgård AB
 • Vannesta Entreprenad AB
 • Vansö Bygg och Golv
 • Virtual Intelligence VQ AB
 • Vxt Huset AB

Kommun

 • Strängnäs