Logotyp på utskrifter

Stjärnan - ökat arbetskraftsutbud

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareStiftelsen Actíva
KontaktpersonUlla Berg
E-postulla.berg@s-activa.se
Telefonnummer070 7549609
Beviljat ESF-stöd3 881 907 kr
Total projektbudget7 763 814 kr
Projektperiod2009-02-02 till 2012-01-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Lokalt samarbete genom insatser som individuellt stöd, kompetensutveckling, praktik, arbetsträning och stärkt entreprenörskap för att möjliggöra för män och kvinnor i utanförskap att närma sig arbetsmarknaden. Målgrupper är utomlands födda, långtidssjukskrivna, arbetslösa och arbetslösa ungdomar.

Bakgrund

Problem som projektet ska lösa

Problemen i Hällefors kommun är hög arbetslöshet, särskilt bland ungdomar, förhållandevis stort flyktingmottagande och ett stort antal långtidssjukskrivna.
Den tillgängliga arbetskraftens kompetens svarar inte mot de kompetenskrav som ställs för de lediga jobb som erbjuds.
Stegen mellan att befinna sig utanför arbetslivet och att finnas på arbetsmarknaden är alltför stort.
Samhällets stödåtgärder ges i hög grad inom respektive stödsystem, dvs brist på modell för samverkan mellan myndigheter och det omgivande samhället.
Utrikes födda ges små möjligheter att öva sina färdigheter i svenska och få inblick i hur det svenska samhället och arbetsmarknaden fungerar.
Låg eller bristande grundutbildning hos långvarigt arbetssökande och långtidssjukskrivna.
För ungdomar med brister i grundutbildningen, ingen yrkesutbildning eller misstänkta eller konstaterade funktionshinder är steget in på arbetsmarknaden särskilt svårt.


Resultat av SWOT-analys


Styrkor

Stor medvetenhet om de problem som finns hos målgrupperna och den problemtik som detta skapar i ett litet samhälle.

Stark vilja för att utveckla samarbete för att utnyttja tillgängliga resurser maximalt.

Stor vilja att samarbeta för att utveckla individerna och samhället.

Vana att driva projektarbete

Vana att hantera strukturproblem

Många modeller för samarbete har prövats i andra sammanhang vilket lett till stor flexibilitet

Companiet en tillgång med lokaler och verksamhet som kan utvecklas


Svagheter

Målgrupperna är synliga i ett litet samhälle, får rykte om sig att inte vilja jobba, vilket kan reflekteras på projektet

Strukturförändrad arbetsmarknad ger inlåsningseffekter i arbetslöshet för ungdomar och lågutbildade.

Svagt utbud av lediga platser ger små möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Begränsad arbetsmarknad på orten

Ansträngd samhällsekonomi, särskilt i kommunen, leder till saknade buffertar för det oväntade

Svårigheter med gränsdragning mot privata företag och konkurrens

Svårighet att hitta kompetenta ledare som har både kompetens att handleda deltagarna och kompetens att utveckla entreprenörskapet


Möjligheter

Massor av "ogjorda jobb"

Möjligheter att utveckla breda samarbeten mellan offentlig sektor, det civila samhället med den sociala ekonomin och privat företagsamhet.

Möjligheter att skapa arbete och bereda arbetstillfällen för personer som står utanför den reguljära arbetsmarknaden.

Möjlighet att få nödvändiga arbetsuppgifter utförda.

Möjliga verksamheter för arbetsuppgifter, arbetsträning och praktik i ett breddat samarbete är Sinnenas och Minnenas Park, etablera Flyktingdagis, driva Café i Polstjärnan, sköta sammanträdesservice i kommunkontoret, skapa medborgarkontor för samhällsservice för hjälp med blanketter och kontakter med myndigheter mm

Utveckla hushållsnära tjänster både inom- och utomhus

Tillhandahålla samhällstjänster efter JOB


Hot

Likviditetsbrist hos projektägaren på grund av systemet med ersättningar i efterhand

Ojämt inflöde av deltagare kan skapa osäkerhet i medfinansieringen

Omorganisationer hos Försäkringskassa och Arbetsförmedling som lett till att man inte längre finns på orten har lett till att dessa är svåra att nå och har bristande lokalkännedom

Plötsliga ändringar i socialförsäkringssystemen kan ge osäkerhet i medfinaniseringen.
Bakgrund
En ort i Bergslagen som under lång tid levt i strukturomvandling från brukssamhälle till en kommun som i sitt strategidokument som utarbetats i samverkan mellan kommunen och Tillväxtdelegationen fokuserar på tre områden: måltid, teknik och design.
I den förändrade arbetsmarknaden syns svårigheter för ungdomar med låg eller oavslutad utbildning att ta sig in på arbetsmarknaden. Det svaga utbudet av lediga platser ger små möjligheter för långtidssjukskrivna och arbetslösa att etablera sig på arbetsmarknaden. Kommunens storlek, ca 7 600 innevånare, ger en begränsad arbetsmarknad och en ansträngd samhällsekonomi. I ett längre perspektiv kommer finns stora behov av arbetskraft. Inom industrin med företag inom metallindustrin och livsmedelsbranschen och inom den offentliga sektorn med stor andel äldre i befolkningen kommer behovet av arbetskraft att vara växande på grund av stora pensionsavgångar.

Samordningsförbundet SOFINT fokuserar på unga kvinnor med barn.

Kommunens integrationsenhet arbetar med flyktingmottagning och integration.

En stor andel av de utrikes födda är analfabeter vilket ställer särskilda krav på undervisning och språkträning i svenska.

Activa i Örebro län etablerad i kommunen sedan 1996. Activa arbetar med personer som på grund av funktionsnedsättningar står utanför arbetsmarknaden men som med rätt stöd har möjlighet att nå ett arbete.

Inom Omsorgsförvaltningens ansvarsområde finns, förutom flyktingar som uppbär försörjningsstöd personer med t ex. psykiartisk problematik och personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med rätt till stöd enligt LSS. I samtliga dessa grupper finns en stor variation i förmåga och avstånd till arbetsmarknaden. Det kan dock konstateras att många skulle kunna och vill delta i arbetslivet och i samhället i högre grad än vad som kan erbjudas inom den reguljära verksamheten.

Ungdomsarbetslösheten är hög. I AF:s statistik för juli framgår att förändringen från 2007 med 127 till 2008 med 109 arbetlösa unga innebär att ungdomsarbetslösheten ligger kvar på en mycket hög nivå.

Förändringar i regelsystemen hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen innebär att alternativa möjligheter till den reguljära arbetsmarknaden måste skapas för personer som inte når anställning men som inte heller har rätt att annan ersättning.
Mot bakgrund av behovet av sk. annat lämpligt arbete kan en utveckling av företag inom en sociala ekonomin utgöra en möjlighet till annat arbete.

I förprojekteringen konstaterades att det saknas möjligheter för personer i utanförskap att närma sig arbetsmarknaden genom många små steg. Steget mellan samhällets omhändertagande och omvårdande strategi till arbetslivets krav på att man står på egna ben är för stort för många för att man ska lyckas med att få fäste på arbetsmarknaden. Utanför den kommunala sfären och myndigheternas ramverk finns aktörer som utgör resurser för individens utveckling. Sådana resurser finns hos ABF som arbetar med att stärka deltagarnas personliga utveckling genom kompetenshöjande insatser. Kooperativet Companiet som bedriver försäljning av second hand, sömnadsarbete och legoarbetsuppdrag för tillverkande företag utgör en resurs för arbetsträning och praktik som ett första steg på vägen till arbetslivet. För personer som inte förmår leva upp till arbetsmarknadens krav kan Companiet vara en plats för daglig sysselsättning För dem som gått igenom Jobb- och utvecklingsgarantin men inte nått arbetsmarknaden kan Companiet vara en plats för varaktig samhällsnyttig sysselsättning.

Sammanfattning av skäl för projektet

En liten kommun med svag arbetsmarknad, trängd ekonomi och förhållandevis många män och kvinnor som står utanför arbetsmarknaden behöver hitta samverkansformer där alla tillgängliga resurser samlas och drar åt samma håll.

Nya tänkesätt och erfarenheter utifrån ger ny kraft för att utveckla verksamheter och samarbetsformer. Den kraften kommer i projektet att tillföras från Activa.

Genom att utvecka ett organiserat samarbete mellan offentlig sektor som Socialförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten och Integrationsenheten, det civila samhället genom ABF, den sociala ekonomin genom Companiet, företagen genom OCN panel och myndigheterna genom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan förstärker dessa verksamheter varandra.

Befintliga resurser, såväl kompetens som ekonomi kommer alla till del och utnyttjas med större effektivitet.

Ett alternativ till den reguljära arbetsmarknaden utvecklas genom att utveckla entreprenöskapet i Companiet.

Syfte

Syftet med projektet är att öka arbetskraftsutbudet.
Projektet avser också att stärka entreprenörskapet.

Slutsatser från förprojekteringen är att det finns resurser i olika sektorer, den offentliga, den privata och den civila sektorn att tillgå som skulle förstärkas genom ett strukturerat samarbete.

Genom samarbete skulle möjligheterna att öka arbetskraftsutbudet förstärkas.

Genom projektet kan en samarbetsmodell utvecklas som passar små kommuner i strukturomvandling.


Genom att skapa ett samabete som samlas i den verksamhet som Companiet, kommunens verksamheter, Activa och ABF kan erbjuda optimeras resurserna och de grupper som skapas ger dynamik där också deltagarna själva i samarbete med projektledningen blir varandras resurser.

Projektet ska bidra till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden samt att kvinnor och mäns möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar vidgas.
Genom projektet erbjuds möjligheter att arbetsträna och praktisera i en arbetssituation som är anpassad till individens förmåga och där man stegvis kan utvecklas för att på sikt nå den reguljära arbetsmarkanden. Vidare ska projektet bidra till att underlätta ungas etablering i arbetslivet. Genom de insatser som görs inom ungdomsgarantin ges ett gott stöd för unga att få coaching för att nå ett arbete. Några kommer trots detta tillbaka till åtgärder vilket tyder på att de behöver ett utvecklat stöd.
Projektet syftar till att utveckla en sådan stödstruktur.


Funktionshindrade
Deltagare med ett misstänkt eller konstaterat funktionshinder ska erbjudas kartläggning och ett individuellt stöd genom Activas insatser. Antalet unga med neuropsykiatrisk problematik och unga med LSS-beslut ökar i hela landet. För dessa behövs komplement till den traditionella dagliga sysselsättningen där arbete i företag inom den sociala ekonomin kan utgöra en möjlighet att arbeta utifrån egen förmåga.

Utrikes födda
Genom att möta andra deltagare som har svenska som modersmål förstärker projektet möjligheterna till språkträning i vardagsmiljö vilket förstärker individernas möjligheter att nå arbetsmarknaden eller vidareutbildning. Bland de utrikes födda finns en förhållandevis stor grupp analfabeter vilket ställer stora krav på möjligheter till språkträning som komplement till SFI-undervisningen.


Långtidssjukskrivna
Under förprojekteringen konstaterades att det finns personer i utanförskap som är eller har varit långtidssjukskrivna, och det finns personer med lång arbetslöshet och några som aldrig har haft ett arbete. Utanförskapet kan t ex ha sin grund i funktionsnedsättningar, fysiska eller psykiska, intellektuella eller sociala, som gör det svårt att hitta ett lämpligt arbete.

Undomar
Ungdomar som inte fullföljt sin gymnasieutbildning och som saknar annan ytrkesutbildning. Många av ungdomarna i målgruppen har prövat praktik och arbetsträning såväl på arbetsplatser som i olika projekt men ändå inte kommit vidare till en anställning. Dessa ungdomar behöver erbjudas fördjupad kartläggning och ett individuellt utformat stöd i sin process till arbete.


För de deltagare som inte kan ha arbetsmarknaden som ett realistiskt mål ska projektet genom samverkan med kooperativet Companiet medverka till att utveckla enteprenörskap och alternativa arbetsplatser där deltagarna kan bidra utifrån sin förmåga och sina förutsättningar. Vid projetktets slut har de samverkande parterna funnit sina arbetsformer och skapat möjligheter för att lokalt kunna tillgodose möjligheten till praktik och arbetsträning för att män och kvinnor i utanförskap ska bli en del i ett ökat arbetskraftsutbud. För personer med utländsk bakgrund ska det finnas en verksamhet som tillhandahåller möjligheten till språkträning med svenskar som stärker möjligheten till arbete för kvinnor och män med utländsk bakgrund.

Målsättning

Det övergripande målet för projektet är att få tillgång till ett ökat arbetskraftsutbud genom att utveckla samarbetsformer och stödstrukturer som leder till att deltagarna ska nå arbete och egen försörjning.
Målet är också att utveckla entreprenörskapet i Companiet för att utveckla alternativa arbets- och sysselsättningsmöjligheter för dem som inte når arbetsmarknaden.Den samarbetsmodell och stödstruktur som ska etableras under projektet är en samarbetsmodell för de lokala aktörer som arbetar inom området dvs. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, de kommunala instanserna: Socialförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten, Integrationsenheten och Polstjärnan kompetenscentrum, verksamheter inom den sociala ekonomin: Companiet Hällefors Grythyttan Ek. förening, ABF i Hällefors, och Stiftelsen Activa i Örebro län. Samarbetet ska omfatta:
- ett individuellt stöd till kvinnor och män som står utanför arbetsmarknaden,
- ett utvecklat entreprenörskap i Companiet
-verksamheter för kompetensutveckling, praktik, arbetsträning och språkträning
-en utvecklad modell för finansiering av verksamheten efter projektets slut.

Mål 1:
En samarbetsmodell och stödstruktur. En förväntad effekt av att män och kvinnor som befinner sig i ett utanförskap blir en del av arbetskraften är att de får en höjd livskvalite och att samhällets kostnader för försörjningsstöd och sjukersättningar minskar.

Mål 2:
Genom den kompetenshöjning och de individuellt inriktade åtgärder som planeras i projektet kommer deltagarna att uppleva sig ha större självförtroende, uppleva sig kunna påverka sin egen situation i högre grad och vara mera beredda att komma in på arbetsmarknaden, dvs uppleva en högre grad av empowerment, än innan de deltagit i projektet.

Mål 3:
Deltagarna erbjuds att få erkännande för det lärande de tillägnat sig i projektet och ökar sin anställningsbarhet genom att projektet i de kompetenshöjande inslagen använder sig av OCN-metoden

Mål 4:
Antalet deltagarplatser i projektet beräknas till 16 heltidsplatser. Om deltagare med halvtid finns i projektet kan flera personer än 16 vara samtidigt är inskrivna i projektet. Under den treåriga projekttiden beräknas 40 personer ha deltagit i projektet. Det kvantitativa målet för projektet är att 75% av deltagarna ingår i arbetskraften med ett arbetsmarknadsdeltagande som är relevant i förhållande till individens förmåga.

Mål 5.
För deltagare som inte når en anställning på den reguljära arbetsmarknaden ska möjligheten finnas att ingå i arbetskraften utifrån sin förmåga. Ett alternativ till den reguljära arbetsmarknaden kan vara verksamheter som erbjuds inom den sociala ekonomins företagande.

Mål 6:
Genom kompetensutveckling och möjlighet att utveckla och pröva affärsiéer och produkter ges Companiet möjlighet att genom projketet bli en långsiktigt hållbar arbetsplats för män och kvinnor som inte når den reguljära arbetsmarknaden.

Mål 7:
Genom att deltagare i projektet når arbetsmarknaden och erhåller lön minskar Socialförvaltningens kostnader för försörjningsstöd.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Stiftelsen Activa, som är projektägare har sitt grunduppdrag i att arbeta med personer med funktionshinder och deras etablering på arbetsmarknaden.
Kompetens om funktionshinder och bemötande finns inom den organisationen.
Lokaler för genomförande av projektet kommer att vara dels i Companiets, dels i kompetenscentrum Polstjärnans lokaler. Dessa lokaler och arbetsplatser är anpassade till rörelsehindrades behov av tillgänglighet.

Bemötande och hur vi förhåller oss till varandra och till varandras olikheter kommer att vara ett inslag i den kompetensutveckling som är en del av projektets verksamhet. Handledare i projektet kommer att ha ansvar för utvecklingssamtal där bemötandefrågor kommer att vara en viktigt del.

För att uppnå kommunikativ tillgänglighet uppmärksammas medarbetare på vikten av att uttrycka sig på sätt som förstås av alla deltagare. Särskild vikt kommer att läggas på att de invandrare som deltar i projektet ska utveckla sin språkförståelse och sin uttycksförmåga på svenska.

Vid kommunikativa funktionshinder som t ex hörselskador kommer teckentolkning att användas vid enskilda samtal, och i kursverksamhet. De hinder som kan uppstå i samband med detta ligger i bristen på teckentolkar, en brist som kan påtalas av projektet men som ligger utanför projektets makt att eliminera. Informationsmaterial kommer att utformas så att de kan förstås av deltagarna genom att göras på lätt förståelig svenska.
Eftersom olika funktionshinder ställer olika krav på miljön måste tillgänglighetsperspektivet beaktas utifrån de behov som finns för t ex allergiker. Projektledaren kommer att vara ansvarig för att tillgänglighetsperspektivet tillgodoses i det dagliga arbetet och att frågor om tillgänglighet av övergripande karaktär förs till projektets styrgrupp för beslut om åtgärder.

Jämställdhetsintegrering

Vid den analys som gjordes under förprojekteringen framhölls särskilda aspekter på behovet av jämställdhetsintegrering.

Särskilda insatser krävs för att bearbeta deltagarnas syn på jämställdhet, dels för att bearbeta den bruksmentalitet med en syn på arbetsfördelning mellan män och kvinnor i såväl arbetsliv som i privatlivet, dels för att förmedla den svenska synen på jämställdhet till deltagare som har utländsk bakgrund.

Jämställdhetsfrågor ingår i flera av projektets utbildningsinslag.
Jämställdshetsaspekten i utbildningarna ska ha ett perspektiv som speglar jämställdhet som en fråga för såväl kvinnor som män och att jämställdhet är en fråga som rör samhället, familjen och privatlivet.

För att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor ska barnomsorg erbjudas.


Jämställdhetsperspektivet finns i övrigt med som en grundpelare i arbetet. På grund av den könssegregerade arbetsmarknad som finns i Hällefors kommer särskild vikt att läggas vid att stimulera yrkesval som bryter det traditionella könsrollsmönstret. Detta innebär att kvinnor och män i projektet ska stimuelras att göra otraditionella val av yrken och stimuleras till att söka utbildningar utifrån egna val.

Projektets ledning och styrning ska vara sammansatt så att både kvinnor och män finns representerade. Genom att leva som man lär i projektets ledning påverkas attityden hos deltagarna så att man ser att kompetens, inflytande och makt i projektet kan utövas till lika delar av såväl kvinnor som män.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Hällefors
 • Försäkringskassan Karlskoga
 • Polstjärnan Kompetenscentrum
 • Socialförvaltningen

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Hällefors
 • Companiet
 • Försäkringskassan Karlskoga
 • Hällefors
 • Polstjärnan Kompetenscentrum
 • Socialförvaltningen
 • Stiftelsen Actíva

Kommun

 • Hällefors