Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Personalutveckling i Kinda 2

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVäxtkraft Kinda
KontaktpersonUlf Johansson
E-postulf.vaxtkraft@kinda.se
Telefonnummer0767-876 870
Beviljat ESF-stöd6 503 400 kr
Total projektbudget6 503 400 kr
Projektperiod2011-08-01 till 2013-07-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet Personalutveckling i Kinda 2 skall stärka konkurrenskraften och öka effektiviteten i verksamheten hos de sju deltagande företagen. Ledare och anställda skall fördjupa sin kompetens och Lärcentrum i Kinda ska få en utvecklad roll i dialogen kring företagens kompetensbehov.

Bakgrund

Personalutveckling Kinda 2 vänder sig till de mindre företagen i kommunen. Projektets idé bygger på att hjälpa ett större antal småföretagare att utveckla medarbetares och ledares kompetens med fokusering på entreprenörskap och därigenom bidra till tillväxt och nyanställningar.

Växtkraft Kinda har tidigare genomfört ett framgångsrikt esf-projekt -Personalutveckling i Kinda 1- med deltagande från större företag som varslat. Uppmärksamheten och framgångarna i detta projekt har skapat en efterfrågan från de mindre företagen att få delta i ett liknande kompetensutvecklingsprojekt.
En ansökan till förra ansökningsomgången återtogs då vi fick klart för oss att vi redan vid ansökan måste ha klart minst hälften av de företag som skall delta. Vi återtog då samtidigt det kopplade projektet Ung resurs i Kinda, som vi nu skickar in igen.
Många ledare i de mindre företagen är duktiga yrkesmän och framgångsrika företagare, men de satsar sällan tid och pengar på sin egen utveckling som företagare. Kompetensutvecklingsplaner är också mycket ovanliga på de intresserade företagen.

Projektet utgår från att vi har en rad mindre företag med potential att växa. Utvecklingen av de mindre företagen är beroende av företagets ledning, varför satsning på ledarskapsutveckling ökar förutsättningarna för expantion och nyrekryteringar. Egen kompetensutveckling bör också öka motivationen att satsa på kompetensutvecklingen för medarbetarna.
Projektets mål är att ge ca 60 företag med ca totalt 360 anställda möjlighet att kompetensutveckla anställda och ledning. Alla ägare/arbetsgivare med anställda skall redogöra för hur man ser på framtiden och vilka hinder eller möjligheter som företaget upplever i dag. Under kartläggningen skall kompetensutvecklingsplaner tas fram för anställda och chefer för respektive företag.
Under mobiliseringsfasen kommer ett enkelt stödmaterial Från Almi att användas. Projektledaren har en viktig roll att vara ett stöd i både mobiliseringsfasen och genomförandefasen. Vi räknar med att det stora antalet mindre företag gör att detta projekt ställer höga krav på projektledningen.
Kina Lärcentrum deltar i ESF-projektet LC-komp och är nu inne i en intessant utvecklngsfas där de vill gå mot att stödja affärsplanedriven kompetensutveckling i företagen. Tankegångarna stämme mycket väl med tankegångarna i detta projekt. Kinda lärcentrums engagemang i projektet kan befästa en utvecklad roll i komunens stöd till företagsutvecklng och tillväxt.

Vid prioritering av stöd till företagen inför Genomförandefasen kommer vi att välja de som har en tydlig ambition att växa och tydligt visar sin vilja att satsa den tid som krävs för att genomföra de planerade kompetensutvecklingsinsatserna.
Det behövs mera kompetensutveckling i mindre företag för att möta omställningsbehov och skapa tillväxt.
Projektet vill därför stödja:
- entreprenörskapsutveckling
- verksamhetsutveckling med delaktighet
- kompetensutveckling
- praktikplatser för det sökta projektet Ung resurs
- Ett utvecklat Kinda lärcentrum

Syfte

Att i mobiliseringsfasen få mindre företagen att reflektera över vilket omställningsbehov en framtida konkurrens ställer på företaget och analysera företagets behov av kompetensutveckling för att klara ett framtida behov av omställning, samt att i anslutning till detta arbeta fram en kompetensutvecklingsplan för företaget i vilken ingår individuella planer för både anställda och ägare.
Projektet vill stödja en tillväxt i företagen som skapar utrymme att efter praktik och utbildning anställa ungdomar från samarbetsprojektet Ung Resurs i Kinda.


I genomförandefasen skall ledarna i företaget ges egen kompetensutveckling vilket också stärker motivationen att prioritera tid för att också fullfölja de anställdas kompetensutvecklingsplaner.
Företagen skall också i genomförandefasen få uppleva hur det genom samverkan mellan företag och Lärcentrum går att skapa lättillgänglig och kostnadseffektiv kompetensutveckling.
Företag och anställda skall uppleva att investering i kompetens är en lönsam investering.Målsättning

De målsättningar projektet har är:
- att få ca 60 deltagande företag att satsa på kompetensutveckling
Målet blir att ge 60 deltagane företag kompetensutveckling.
- att på ett större antal företag nå ca 360 anställda, med en jämn könsfördelning, med kompetensutveckling
Målet är att av de ca 300 kompetensutveckla minst 80 % av alla anställda ute på deltagande företag.
- att ge företagsledare kompetensutveckling och samtidigt bredda deras nätverk
Målet är att alla ledare eller ägare deltar i kompetensutvecklingen och att de minst har deltagit i ett nätverksmöte eller gemensam aktivitet mellan deltagande branch.
- att visa deltagande företag fördelen med att samordna utbildningsbehov via Kinda Lärcentrum
- att deltagande företag och anställda blir motiverade att erbjuda praktikplatser till ungdomar och ser möjligheten att rekrytera ungdomar till företaget.
Målet blir att deltagande företag gemensamt efterfrågar minst 35 praktikaner under genomförarperioden.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet skall inledningsvis arbeta för att kartlägga de behov av kompetensutveckling som arbetsgivarna och dess anställda har och samtidigt kommer även en översyn av tillgängligheten att göras.
Eftersom projektet vänder sig mot små företag med begränsade resurser kommer vi att uppmärksamma hur dessa arbetsplatser kan utformas för att stödja personer med funktionshinder via offentliga bidrag etc.
Det kan t.ex. röra sig om arbetsanpassningsbidrag via arbetsförmedlingen.
Vid den kartläggning som Projekt Ung Resurs i Kinda genomförde, uppgav arbetsförmedlingen att den vanligaste funktionsnedsättningen bland ungdomar idag är olika typer av inlärningssvårigheter.
Projektet vill därför särskilt arbeta för att skapa förståelse för detta problem och den tillgång dessa ungdomar ändock kan vara på arbetsmarknaden.
Projektet kommer under mobiliseringsfasen att söka samarbete med projektstöd tillgänglighet.

Jämställdhetsintegrering

I ledarutbildningen som är kopplad till projektet kommer personalrekryteringar att tas upp. En fråga att diskutera blir då om rekryteringen skall begränsas till halva arbetskraften eller om ett bredare perspektiv är mera rationellt. Mera handfast så skall vi i projektet försöka få de deltagande företagen att ta emot praktikanter från Ung Resurs Praktikringar då det där ingår att ungdomarna skall pröva otraditionella yrkesval. Detta blir också en konstruktiv och spännande utmaning för de företag som erbjuder praktikplatser.
Vi kommer under mobiliseringsfasen att bjuda in projektstöd jämställdhet för att få stöd, kunskap och inspiration
i jämställdhetsarbetet under genomförandefasen.


Samarbetspartners

 • Förvaltning
 • Kinda Lärcentrum

Deltagande aktörer

 • Absorbest AB
 • Agera Sweden AB
 • AH Bensin & Livs i Kisa AB
 • Ahlströms Skogsavverkning
 • Avite AB
 • Beard Brothers AB
 • Brokinds Ekonomikonsult AB
 • Condestra FöretagsutvecklingAB
 • EK Almgren Papper o Plats AB
 • Fattiggårdens Hästnöje
 • Fröjds Åkeri i Kisa AB
 • Hagströms i Rimforsa AB
 • Harg-Odlarna
 • Hjulebo Omsorg AB
 • Horns Industriservice AB
 • Hyvelkomaniet i Kinda AB
 • Hästhjälpen
 • ICA Supermarket
 • Kinda Hypnos Matte Liegnell
 • Kisa Däckservice AB1
 • Kunskapsutveckling i Norden
 • Lailas Allservice
 • Lillvalla Mjölkviks Gårdar AB
 • Pelles Photo AB
 • Peters Lantbruksservice AB
 • Rimforsa Snickeri AB
 • Rimforsa Strand Kurs&Konf AB
 • Rodeco AB
 • Roths Snickeri AB
 • Ryda Gård AB
 • Rydell Skogsservice
 • Sandströms Skor i Kisa AB
 • Skadecenter i Kinda AB
 • Skogsbolaget i Kinda AB
 • Skvallerian Maria Leek AB
 • Stallkatten Kinda
 • Strump Boden Gr Import
 • Sweran Röda Huset
 • Tessans Tassar
 • Wallins Hästhantering
 • Villa rosenäng Turistlgh o rum
 • Vivax AB
 • Ylva Wall Effekt AB
 • Ädelsmedjan

Kommun

 • Kinda
 • Linköping
 • Ydre