Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Ökad anställningsbarhet NFP

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFK NFP Linköping/Uppsala
KontaktpersonKjell-Ove Älåker
E-postkjell-ove.alaker@forsakringskassan.se
Telefonnummer010-1198335
Beviljat ESF-stöd194 500 kr
Total projektbudget194 500 kr
Projektperiod2009-05-01 till 2009-10-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projekt Ökad anställningsbarhet vill pröva en metod som handlar om att stödja äldre medarbetare - många kvinnor - i sin fortsatta framtida yrkesroll i syfte att se kompetensutveckling som ett medel att nå nya mål.

Bakgrund

Mervärde:
Projekt Ökad anställningsbarhet vill rikta fokus på den grupp medarbetare som placerats i Nationella Försäkringspoolen. I den kraftiga omstrukturering som pågår på Försäkringskassan kan detta projekt ytterligare fokusera på en grupp som det är angeläget att stödja då denna grupp upplever sig särskilt drabbad av den genomförda omorganisationen. Ett ESF-projekt som arbetar med stor delaktighet från de enskilda individerna i denna grupp kommer att innebära att man återigen känner engagemang och att man därmed vill arbeta fram den egna kompetensutvecklingsplanen i syfte att se nya möjligheter såväl inom som utom den egna organisationen.

Förutsättningar:
Försäkringskassan Sverige har kraftigt omorganiserats det senaste året. I anslutning till denna omorganisation har all personal kompetensskattats mot de nya utvecklade yrkesrollerna. Denna ESF-ansökan omfattar 90 medarbetare med anställning på Nationella Försäkringspoolen, NFP i Linköpings och Uppsala.
Medarbetarna i NFP känner idag en stor oro och osäkerhet inför framtiden. De saknar tydliga besked om vad som kommer att hända med personalen i NFP. Beslut om verksamheten i NFP finns i dagsläget endast fram till årsskiftet 09-10.

Problem:
Den vanligaste orsaken till att en medarbetare har blivit placerad i NFP är att man har haft en alldeles för smal kompetens i förhållande till de nya utvecklade yrkesrollerna eller att deras arbetsuppgift flyttats till annan ort utanför pendlingsavstånd. Exempelvis finns medarbetare som under ett stort antal år enbart arbetat med bostadsbidrag till pensionärer. Denna arbetsuppgift försvinner helt 2010 från Försäkringskassan. En stor majoritet av medarbetarna i NFP är äldre och har en kompetens som inte efterfrågas i Försäkringskassans nuvarande organisation.

Nya möjligheter:
Inom ramen för förstudien kommer medarbetarna att engageras i diskussioner kring möjligheter att skaffa sig ny kompetens för att vara kvar i organisationen alternativt hitta andra lösningar utanför Försäkringskassan. Lösningarna skall helt bygga på den enskilda individens förutsättningar, behov och önskningar. Hela processen skall leda till att medarbetarna ser nya möjligheter att forma sin egen framtid.

Syfte

Problem:
En grupp medarbetare har vid Försäkringskassans omorganisation bedömts sakna den kompetens som de nya yrkesrollerna som finns kvar på orten kräver. Man har ofta för smal kompetens efter att ha arbetat med ensidiga arbetsuppgifter som kan ha flyttats till annan ort utanför pendlingsavstånd. Genomsnittsåldern i gruppen är hög.
Medarbetarna känner en stor osäkerhet inför framtiden och vet inte vad som händer med sina nuvarande och tillfälliga arbetsuppgifter i framtiden.

Möjligheter:
Med ett stöd i form av en förprojektering kommer var och en av medarbetarna i NFP att erbjudas stöd så att man arbetar fram sin egen framtida kompetensutvecklingsplan. Istället för att endast leva i ovisshet så skall satsningen leda till att man börjar se sina egna möjligheter och att man också formar sina egna mål och bedömer vilken kompetensutveckling som man behöver satsa på för att komma dit. Gruppen skall utgöra ett aktivt stöd i detta processutvecklingsarbete.

Målsättning

Följande är projektmålet:
1. 90% av medarbetarna i NFP skall vid förstudiens slut ha arbetat fram en egen fördjupad kompetensutvecklingsplan.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Från start kommer projektet att initiera en kartläggning för att synliggöra medarbetare som har funktionshinder. Detta gäller både fysiska och psykiska sådana. Därefter skall förprojekteringen ta särskild hänsyn till dessa och garantera en tillgänglighet till projektets alla delar fullt ut.

Deltagande aktörer

  • FK NFP Linköping/Uppsala
  • LFC Uppsala

Kommun

  • Linköping
  • Uppsala