Logotyp på utskrifter

OPUS

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareByggutbildning Star
KontaktpersonAmin Fawaz
E-postamin@byggstar.se
Telefonnummer019-6899885
Beviljat ESF-stöd6 601 450 kr
Total projektbudget16 900 450 kr
Projektperiod2008-09-01 till 2011-12-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Byggbranschen som helhet består i dag övervägande av män födda i Sverige, vilket gäller även i Örebro län. Andelen utrikes födda är ungefär hälften så stor inom byggindustrin som på den övriga arbetsmarknaden, fem respektive tio procent. Enligt Östra Mellansveriges regionala plan är Örebro län ett av de län som har högst arbetslöshet bland ungdomar, här finns den högsta arbetslösheten i landet bland utrikes födda. Samtidigt tillhör yrken inom byggbranschen de största bristyrkena. Andelen kvinnor i branschen har här varit oförändrad under åren 1995-2005 och ligger på den näst lägsta nivån jämfört med 10 övriga näringsgrenar.

Branschen befinner sig nu i en högkonjunktur och står samtidigt inför nya utmaningar, bl a ökad internationell konkurrens och generationsskiftesproblematiken. Samtidigt finns ca 100 arbetslösa ungdomar, som söker arbete inom bygg, inskrivna på arbetsförmedlingen. Många av dessa fick aldrig fäste på arbetsmarknaden efter skolans slut och har nu gått några år vilket innebär att de saknar kontaktnät, känner osäkerhet inför att komma ut på ett "bygge” igen. Det finns också 318 personer på "byggförmedlingen" som varit arbetslösa mer än ett år och 112 som varit arbetslösa minst 2 år. Bland personer med utländsk bakgrund i riket så är 5, 2 % helt arbetslösa medan siffrorna för Örebro län och Örebro kommun är hela 11,6 respektive 14,8%. Det finns totalt 2000 personer med utländsk bakgrund (PMUB) inskrivna hos Af varav 308 fyller kriteriet för nystartsjobb.

Syftet med projektet är att ge arbetslösa ungdomar 16-24 år, långtidsarbetslösa och arbetslösa personer med utländsk bakgrund möjlighet att komma in på eller tillbaks till arbetsmarknaden. Gemensamt för grupperna är att de har utbildning/erfarenhet och/eller ett stort intresse att etablera sig på byggarbetsmarknaden.

Analysen visar att behovet av insatser, i stort sett, är det samma hos dessa målgrupper och att ett gemensamt projekt bör innebära ett mervärde. Vi tror att projektet kan öka förståelsen för varandras situation. Detta påverkar i sin tur både projektets genomförande och deltagarnas attityder på kommande arbetsplatser, och i det dagliga samhället. Det kan också bidra till att fler ungdomar med utländsk bakgrund påverkas att i framtiden söka sig till byggbranschen.

Alla deltagare får en individuell utvecklingsplan efter en första kartläggning i form av djupintervju. Ett antal "check-points" är inlagda för att stämma av resultatet av respektive insats men också för att avsluta medverkan i projektet om resultatet visar att arbete inom byggbranschen inte är lämpligt eller önskvärt. Den individuella utvecklingsplanen kan bl a innehålla validering av utländsk utbildning och erfarenhet, utbildning i teoretiska och praktiska karaktärsämnesmoduler,"avrostning", praktik i projektets egna ”byggobjekt” eller praktik i företag. Alla deltagare, både ungdomarna, de långtidsarbetslösa och PMUB, kommer också att få en personlig coach genom hela processen.

I tidigare projekt har vi fokuserat helt på utvecklingen av individen. Vi har rustat deltagarna för att passa in i branschen och det rådande klimatet. När vi nu riktar en stor del av resurserna till målgrupper som i dag är underrepresenterade i byggbranschen tror vi att det också krävs ett stort engagemang både hos projektpersonalen och företagen för att påverka och förändra de rådande attityderna för att vi ska lyckas med vår målsättning.

Vår ambition är att kombinera den erfarenhet som Byggutbildning Star har från att arbeta med målgruppen långtidsarbetslösa med väl genomarbetade verktyg för mångfalds och jämställdhetsarbete i praktiken.

Samverkansparter är Arbetsförmedlingen ("byggförmedlingen", ungdomsgruppen och introduktionsgruppen), Örebro kommun (språk och framtid, SFI), FAROS (FK och Af), Sveriges Byggindustrier, Byggnads i nära samarbete med byggföretagen i länet. Samverkansparterna kommer att ingå i en styrgrupp med regional förankring. . Till styrgruppen kommer också den externa utvärderaren att kopplas. Utifrån den löpande utvärdering som hon/han gör finns möjlighet till återkopplig till styrgruppen och vi får på så sätt till ett löpande lärande under hela projektperioden. Gruppen kommer också att kompletteras med en representant för Arbetsförmedlingens centrala projekt Nya Bygg. Detta ger möjlighet att sprida erfarenheter och resultat från projektet, men också att få del av erfarenheter från insatser som genomförs i andra regioner i landet.

För att säkerställa att all projektpersonal och alla samarbetsparter har samma grund kommer alla att genomgå en genus- och jämställdhetsutbildning. Utbildningen har utvecklats inom ramen för Equal-projektet Gender School.

Vi kommer också att arbeta aktivt för att "ta bort" hinder för företagen att öppna upp sin organisation för nya grupper. Som ett led i detta arbete kommer vi att använda oss av de verktyg som tagits fram av Fair (Equal-projekt), bl a för skattning av organisationens och medarbetarnas behov av språkliga färdigheter i kombination med deltagarnas egen självbedömning.

Målsättningen är att :
- 70 % av deltagarna efter avslutat projekt antingen har fått arbete eller sökt/ska söka utbildning inom branschen.
- Minska arbetslösheten hos den angivna gruppen ungdomar och långtidsarbetslösa med 30%.
- Den genomsnittliga tiden för deltagarna i projektet beräknas bli 9 månader. Totalt beräknas120 personer delta.
- samarbetet mellan de olika aktörerna ska förkorta ledtiderna från inskrivning i introduktionsprogram till arbete och egenförsörjning.

Bakgrund

Byggbranschen som helhet består i dag övervägande av män, födda i Sverige, vilket även gäller i Örebro län. Branschen står inför nya utmaningar. Behovet av arbetskraft de närmaste 10 åren är mycket stort och man kommer att vara beroende av att ta vara på den kompetens och det intresse för byggsektorn, som finns hos personer, som i dag står utanför arbetsmarknaden. Det finns ett uttalat behov av föryngring för att klara generationsproblematiken och man upplever en ökad internationell konkurrens.

Byggbranschen har en mycket låg andel personer med utländsk bakgrund (i fortsättningen kallade PMUB) anställda.
Sveriges befolkning i åldern 16-64 år uppgick 2005 till 5,8 miljoner. Av dessa hade drygt en miljon (18%) utländsk bakgrund. Mellan 1997 och 2005 ökade antalet personer med utländsk bakgrund med 31 % medan de med svensk bakgrund ökade med 4%. Det är inget som märks inom byggbranschen. Trots att branschen är öppen för alla ser man att kvinnor och PMUB- både män och kvinnor- i praktiken står utanför denna del av arbetsmarknaden. Vid en jämförelse av byggindustrin och den övriga arbetsmarknaden framgår bl a att andelen utrikes födda är ungefär hälften så stor inom byggindustrin som på den övriga arbetsmarknaden, 5 respektive 10% enligt Integrationsverket.

Enligt Östra Mellansveriges regionala plan är Örebro län ett av de län som har högst arbetslöshet bland ungdomar, här finns den högsta arbetslösheten i landet bland utrikes födda. Samtidigt tillhör yrken inom byggbranschen de största bristyrkena. Bland prioriteringar i länet framhåller den regionala planen åtgärder som syftar till att öka utbudet av arbetskraft genom bl a matchning, (t ex rekryteringsaktiviteter som har fokus på ungdomar och utrikes födda) coachning, yrkesförberedande utbildning, yrkesutbildning, praktik mm. Åtgärderna kan även riktas till långtidsinskrivna.

I Örebro län finns, enligt Arbetsförmedlingen, f n 1 957 personer, som söker arbete inom något av de 56 yrken inom byggsektorn som hanteras av "byggförmedlingen", varav 1 162 har någon form av byggutbildning. 318 av dessa har varit arbetslösa mer än ett år, 112 personer har varit arbetslösa minst 2 år. Bland personer med utländsk bakgrund i riket så är 5, 2 % helt arbetslösa medan siffrorna för Örebro län och Örebro kommun är hela 11,6 respektive 14,8%. Bland utrikes födda i program med aktivitetsstöd finns i riket 2,0 % medan Örebro län har 3,4 % och Örebro kommun 3,9%. Det finns också 154 personer inskrivna med "önskat amsyk" inom byggsektorn.

När det gäller ungdomar så har gymnasieskolans byggprogram under relativt många år lockat till sig ungdomar, men trots rådande högkonjunktur är 98 personer mellan 18-24 år helt arbetslösa efter avslutad utbildning. Flera av dessa fick aldrig fäste på arbetsmarknaden efter skolans slut och det har nu gått några år, vilket innebär att de saknar kontaktnät, känner osäkerhet inför att komma ut på ett "bygge" igen och i många fall saknas självförtroende och dagliga rutiner efter en tid av arbetslöshet.

Även kvinnor är i stor utsträckning underrepresenterade i byggbranschen. Bland yrkesarbetarna ligger andelen kvinnor under 5%, medan andelen kvinnliga tjänstemän är strax över 10%. I Örebro län har andelen kvinnor i branschen varit oförändrad under åren 1995-2005 och ligger på den näst lägsta nivån jämfört med 10 övriga näringsgrenar.

I Mål 3-projetet "Nova", som genomförts i Örebro och Dalarnas län, inom ramen för dåvarande växtkraft Mål 3, insatsområde U1.1b, framkom i en enkätundersökning att mer än 75% av de tillfrågade på byggarbetsplatserna var positiva eller mycket positiva till att få in fler PMUB och hela 85% var villiga eller mycket villiga att aktivt delta i arbetet med att få fler kvinnor till byggbranschen. Varför är det då fortfarande sådan underrepresentation i dessa grupper? Flera skäl angavs av de tillfrågade, bl a att kvinnor tror att det är för tungt, PMUB vet för lite om den svenska byggbranschen, arbetsgivarna fortsätter i gamla hjulspår vid rekryteringar, det finns för få möjligheter att göra praktik eller pröva på olika byggyrken. Hos byggbranschens parter finns också ett uttalat intresse av att de framtida rekryteringarna bättre ska spegla samhällets sammansättning i övrigt.

Vår analys har kommit fram till att det skulle finnas många fördelar med flera målgrupper i ett och samma projekt. Vi tror att vi genom att blanda åldrar, etnisk bakgrund, kön, tidigare erfarenhet/utbildning från byggbranschen, stort intresse för att få komma in i branschen, tidigare arbetslivserfarenhet från andra branscher skulle bidra till en ökad förståelse för varandra och innebära ett lärande i projektet.

De utlandsfödda borde få en klarare bild av hur det är att vara ung i Sverige, vilket förhoppningsvis också skulle innebära att fler ungdomar med utländsk bakgrund påverkas att i framtiden söka sig till byggbranschen. Såväl de unga som äldre svenskfödda deltagarna bör genom projektet få ökad förståelse för hur situationen för PMUB är på den svenska arbetsmarknaden. PMUB kommer per automatik in i det svenska vardagslivet genom att dagligen umgås med svenskfödda projektdeltagare och personal. Vi tror också att detta har en positiv påverkan på språkträningen. Med kvinnor i projektet ökar också männens insikt att de arbetsuppgifterna klaras av även av denna underrepresenterade grupp, att blandade arbetsgrupper bidrar till ett positivt arbetsklimat och detta borde kunna påverka attityden hos männen när de kommer ut på arbetsmarknaden. För kvinnorna är projektet ett utmärkt tillfälle att få prova på byggyrket och redan under projekttiden få manliga kollegor på arbetsplatserna.Den analys vi gjort visar att ungdomarna behöver uppdatera sina praktiska och teoretiska kunskaper, de behöver möjlighet att "visa upp sig" för arbetsgivare - få praktik och stöd att etablera sig i branschen. De saknar till stor del kontaktnät på arbetsmarknaden, de behöver "social" träning, lära sig vända på dygnet, lära sig koderna på en arbetsplats, tränas i att komma in i arbetslivets tempo. För unga flickor kan det behövas extra mentorstöd för att ta sig in i den mansdominerande branschen. Även de äldre långtidsinskrivna projektdeltagarna behöver mycket coachning för att komma tillbaks till arbetsmarknaden. När det gäller PMUB visar analysen att även den gruppen saknar kontaktnät och koderna i byggbranschen. De som har utländsk byggutbildning/erfarenhet vet inte vad detta är värt i förhållande till svenska krav och behöver alltså få validera sina kunskaper. Enligt arbetsgivarna är bristen på validerad kunskap/utbildning ett av de största hindren för att anställa PMUB, då kravet för anställning ofta är yrkesbevis. PMUB saknar också i många fall tillräckliga språkkunskaper och kunskaper i svensk bygglagstiftning och svenska byggnormer. Det visar sig också i analysen att andra stötestenar för PMUB kan var otålighet, studieovana (teori), bemötandet på arbetsmarknaden, kulturarv för kvinnorna, som ofta saknar utbildning och yrkeserfarenhet. Byggutbildning Star kan utföra validering inom byggyrken. Validering av yrkeskunskaper vänder sig till dem, som arbetat inom byggbranschen men saknar yrkesbevis eller annan dokumentation av erhållna kunskaper. Den består av en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska omfattar ämnena yrkesmatematik, ritningsläsning samt yrkesteori. All text ryms ej, se vidare i akt.

Syfte

Syftet är att ge ungdomar 16-24 år, långtidsarbetslösa, personer med utländsk bakgrund möjligheter att komma in på eller tillbaks till arbetsmarknaden. Gemensamt för alla grupperna är att de har utbildning/erfarenhet och/eller ett stort intresse av att etablera sig på byggarbetsmarknaden.

Genom att ha alla grupper i samma projekt bör ett vinna/vinna förhållande uppstå. Det kan vara så att att PMUB inte har någon tidigare erfarenhet av att träffa svenskfödda ungdomar och vice versa. Projektet bör därför kunna leda till att grupperna får större insikt i och förståelse för varandras situation. Detta bör på sikt påverka deras attityder på kommande arbetsplatser och i det dagliga samhället.

Projektet syftar också till att få in fler kvinnor i branschen, vilket även det borgar för en större förståelse och insikt i allas lika värde på arbetsmarknaden.

För ungdomarna syftar projektet till att de får uppdatera sina praktiska och teoretiska kunskaper eller får utbildning i ett för dem nytt område, att de får möjlighet att "visa upp sig" för arbetsgivare och få praktik, att de skapar kontaktnät, att de får social träning (vända på dygnet, lära sig koderna på en byggarbetsplats, komma in i arbetslivets tempo osv).

Långtidsarbetslösa får i projektet genom individuell coachning det stöd som kan behövas för
att orka ta sig tillbaks till arbetsmarknaden och de får möjlighet att komplettera sina kunskaper där eventuella kunskapsluckor har uppstått.

Projektet syftar också till att skapa ett intresse för byggbranschen hos PMUB, att ge möjlighet att "prova på" i praktiska byggprojekt. En tanke är att deltagande i projekt i det egna bostadsområdet skulle kunna ge ytterligare positiva effekter och ringar på vattnet. Målgruppen ska också kunna kombinera teori och praktik för att få den kompletterande utbildning, som krävs enligt genomförd validering. Projektet syftar också till att de utrikes födda skapar kontaktnät, lär sig koderna på arbetsplatserna , får språkundervisning och kunskaper i svensk bygglagstiftning och svenska byggnormer.

Projektet syftar också till att underlätta för byggbranschen att klara kommande generationsskifte. Branschen kommer t o m 2015 att behöva rekrytera kring 100.000 medarbetare över hela landet.

Målsättning

70% av deltagarna har efter avslutat projekt antingen fått arbete eller har sökt/ska söka utbildning inom branschen. (50% till arbete/20% till utbildning enl tfn med Eva-Lena Palander 8/5-08//EBL )

Den genomsnittliga tiden deltagarna är inskrivna i projektet beräknas bli 9 månader. Detta skulle innebära att ca 120 personer kommer att delta under projekttiden.

Målsättningen är också att samarbetet mellan de olika aktörerna ska förkorta ledtiderna från inskrivning i introduktionsprogram till arbete och egenförsörjning.

Minska arbetslösheten hos den angivna gruppen ungdomar och långtidsarbetslösa med 30%.

Effekterna av insatserna i projektet förväntas bli:

- ett ökat intresse och kompetens hos företagen kring jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

- en ökad mångfald hos byggföretagen i länet d v s flera kvinnor och PMUB rekryteras

- hitta en modell som gör det möjligt att gå från ord till handling, när det gäller att skapa mångfald och jämställdhet i arbetslivet.

- Ökad insikt hos byggföretagen i länet om vikten av att färdigutbilda ungdomar från byggprogrammet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Deltagarna kommer antingen från Arbetsförmedlingen eller kommunen. Eventuella funktionshinder borde vara kända av deras handläggare och vi har då möjlighet att göra de anpassningar som behövs om någon deltagare har särskilda behov. Ingen ska behöva avstå från deltagande p g a funktionshinder.
Exempel på insatser som är planerade är att göra informationsmaterial på enkel svenska.
För kursdeltagare med ett lättare funktionshinder kommer utbildningens arbetsmoment och maskiner att anpassas efter kursdeltagarens förutsättningar.
Hjälpmedel för deltagare med syn- och hörselnedsättning kommer att införskaffas så att han/hon kan tillgodogöra sig utbildningen på ett för honom/henne tillfredsställande sätt.
För deltagare med dyslexi kommer utbildningsmaterial i form av t.ex ljudband samt litteratur med tydligt teckensnitt att användas Muntliga genomgångar kommer att komplettera självständiga studier om behov finns. Läraren kommer att vara en resurs och det stöd som behövs för deltagaren.

Vid upprättande av de individuella studieplanerna kommer deltagare med olika funktionshinder ha möjlighet att redogöra för sitt behov av stöd och hjälpmedel

Jämställdhetsintegrering

Ett behov av att jobba för att förändra attityder till nya grupper har identifierats. Alla samarbetspartners kommer därför att utbildas i jämställdhet och mångfald för att säkerställa att alla har ett gemensamt synsätt och en gemensam bas.

Vi kommer också att utbilda nyckelpersoner i de företag som så önskar, för att underlätta mottagandet av kvinnor och PMUB och ge dessa nyckelpersoner argument för jämställdhet och mångfald i den egna organisationen.

Vi kommer också att anpassa de teoretiska och praktiska utbildningsmodulerna efter den aktuella målgruppen, så långt det är möjligt.

Vi kommer att tillhandahålla verktyg, kläder och hjälpmedel anpassade för både män och kvinnor

Styrgruppen ska ha en jämn fördelning av män och kvinnor. Alla aktiviteter och resultat kommer att redovisas totalt och uppdelat på män och kvinnor.

Vi kommer också att lägga stor vikt vid att visa på goda exempel och förebilder i jämställdsarbetet, både vad gäller företag som arbetat aktivt med jämställdhet och mångfald och enskilda medarbetare som är verksamma i branschen.

Medfinansiärer

 • Arbetförmedlingen Laxå
 • Arbetsförmedlingen Askersund
 • Arbetsförmedlingen Degerfors
 • Arbetsförmedlingen Hallsberg
 • Arbetsförmedlingen Hällefors
 • Arbetsförmedlingen Karlskoga
 • Arbetsförmedlingen Kopparberg
 • Arbetsförmedlingen Kumla
 • Arbetsförmedlingen Lekeberg
 • Arbetsförmedlingen Lindesberg
 • Arbetsförmedlingen Nora
 • Arbetsförmedlingen Örebro Syd
 • Örebro kommun, Språk och Framtid

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Örebro Syd
 • Byggnads Örebro
 • Sveriges Byggindustrier
 • Örebro kommun, Språk och Framtid

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Trosa
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög
 • Örebro