Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Nätverket Hälsoentreprenörerna

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHälsoteamet AB i Norrköping
KontaktpersonHelene Strandberg
E-posthelene@halsoteamet.com
Telefonnummer011-143600
Beviljat ESF-stöd926 790 kr
Total projektbudget926 790 kr
Projektperiod2012-01-16 till 2014-01-15
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Nätverket Hälsoentreprenörerna, med 10 kvinnliga företagare och deras anställda, i hud- och hälsobranschen arbetar idag under samma tak både i Norrköping och Linköping.

Vi vill genom detta projekt skapa en hållbar och levande organisationsform i ett affärsdrivande nätverk.
Vi tror att det kan förebygga långtidssjukskrivningar och i stället bidra till att hålla oss långtidsfriska. Vi hoppas också att det kan bidra till att våra företag växer med god lönsamhet och fler anställda.

Vi önskar att projektet ska lägga grunden för hur vi kan utvecklas till duktiga entreprenörer.
Vi hoppas också att projektet ska hjälpa oss finna vägar i att förnya och utveckla samverkan och lärande mellan våra företag och på så sätt säkra vår närvaro på arbetsmarknaden.

Våra samverkanspartners är Näringslivskontoret, Norrköpings Kommun och Fiskeby Board AB.
Fiskeby Board driver idag ett EU-projektet Långtidsfrisk.

Bakgrund

BAKGRUND
Projektägare är Hälsoteamet AB i Norrköping och vi samverkar sedan 2010 med ett antal egna företagare i Hälsobranschen.

Hälsoteamet ingår i Hud&Hälsocenter som idag har kvinnliga företagare i hud och hälsobranschen och samverkar under samma tak sedan november 2010 på Gamla Rådstugugatan 31 A-B i Norrköping och sedan 1986 på Linnegatan 17 A i Linköping.
Det är dessa företagare som är deltagande aktörer i projektet.

Detta nätverk som har skapats på Hud- och Hälsocenter är ett exempel på kvinnligt entreprenörskap där vi vill skapa gynnsamma förutsättningar genom att arbeta i gemensamma lokaler, ha ett tydligt nätverksnamn och en branschinriktning som stämmer för varje enskild företagare. Vi vill att kunden uppfattar oss som ett och samma företag.
Vi vill på bästa sätt utnyttja vårt nätverkande med varandra och på så sätt utveckla våra företag till ett affärsdrivande nätverk.

Det finns forskning som visar att kvinnliga företagare har svårare att ta betalt för sina tjänster och att man ofta startar företag utifrån sin hobby/fritidsintresse.
Vi vill bli mer medvetna om hur vi kan göra utveckla oss som entreprenörer och göra bra affärer i framtiden.

Vi har många olika specialistkompetenser som bl.a. hudläkare, hudvård, nagelteknolog, fotanalyser för skoinlägg, personlig träning, kostrådgivare, healing, medicinsk yoga, pilates, core och massage. Vi har också vattengympa, simskola, babysim och vattengympa för gravida, något som dock utförs i andra lokaler.

HUVUDPROBLEM
Vårt huvudproblem är att vi har bristande kompetens i hur vi ska organisera, samverka och utveckla vårt nätverkande mellan våra olika företag på bästa sätt.
Företagen i nätverken har olika specialistkompetenser men saknar kompetens i nätverkande och också hur man agerar som entreprenör.


ORSAKERNA till detta problem är att:
• vi är nya inför den här typen av företagskonstellation och saknar förebilder/mentorer hur vi kan lyckas utveckla synergivinster i samverkan.
• vi saknar kompetens i hur vi kan utveckla entreprenörskapet både hos den enskilda företagaren/medarbetaren och vårt gemensamma företagsnätverk Hud- och Hälsocenter.
• de flesta företagen består av en ägare som hela tiden arbetar mot kund och saknar resurser att skaffa sig kunskaper inom strategiskt företagsarbete/ökat entreprenörskap.
• vi saknar arbetsform att prata och diskutera hur vi kan bli bättre entreprenörer
• I dagsläget "säljer" vi inte in varandra inför våra respektive kunder eftersom vi inte känner till varandras kompetensområden tillräckligt och vi har inte heller någon medveten strategi hur detta ska gå till.

KONSEKVENSERNA blir att
1. var och en sköter sitt och man sitter mer eller mindre ensam med sina egna företagsproblem/utmaningar
2. vi har svårt att få den rätta vi-känslan i nätverket som i sin tur försvårar våra möjligheter att ”sälja in” varandra till
kunder
3. riskerna ökar att företagaren/medarbetaren utarmas på kreativitet och kompetens och kan på sikt riskera att bli
långtidssjukskriven och få sluta med sitt företagande/anställning.


Genom detta ESF-projekt vill vi i nätverket utveckla en interaktiv organisationsform som ger ökat entreprenörskap och i förlängningen stärker våra deltagande verksamheters konkurrensförmågor så att vi växer och utvecklas i omsättning och antal anställda.

Vi vill också att:
• nuvarande brister minimeras och att företagare och medarbetare säkrar sina företag/anställningar och stärker
positionerna på marknaden. Insatserna i projektet stimulerar så att vi växer eller blir fler företag

• projektet ger oss verktyg i hur vi ökar vår förmåga att leda och samarbeta både i och mellan företagen som på sikt
hjälper oss att vara långtidsfriska.

• varje enskild företagare/medarbetare kan kompetensutveckla sig inom respektive bransch för att nå en större säkerhet
och självförtroende och lättare kunna sälja sig själv och företagets tjänsterMOBILISERINSFASEN
Aktiviteterna under mobiliseringsfasen blir bl.a. att vi använder oss av följande arbetsmetod:
SWOT-analys som alla företagare och medarbetare i alla företagen deltar i.

Genom att använda sig av en SWOT-analys försätter företagarna och de anställda i en lärandeprocess som bidrar till att påverka den egna utvecklings- och kompetensprocessen samt företagens utveckling.

Vi tänker oss att bilda 3 olika grupper som genomför swotanalysen. Grupp 1 för medarbetarna på Hälsoteamet, grupp 2 på Hud- och Hälsocenter i Norrköping och grupp 3 på Hud-och hälsocenter i Linköping.

De kompetenshöjande insatserna arbetas fram av styrgruppen och följs sedan upp med utvärdering vid arbetsplatsträffar och stormöten.

Vi kommer att avsluta mobiliseringsfasen med en rapport till ESF.

Under genomförandefasen kommer vi att genomföra de kompetensutvecklingsbehoven som framkommer i respektive utvecklingsplan.

Jämställdhetsplan för projektet ska vara klar vid mobiliseringsfasens slut. Detta kommer att leda till en större medvetenhet angående dessa frågor i alla företagen vilket gynnar jämställdhetsarbetet på sikt.

Om vi skulle erhålla stöd till projektet kommer vi att ha jämställdhet som ett tema löpande genom alla insatser. Vi utvärderar alla kompetensutvecklingsinsatser direkt efter avslutad kurs/seminarie.

Utvärdering kommer dessutom att ske av extern konsult under genomförandefasen genom enkäter till medarbetarna/företagarna och fördjupad intervju i fokusgrupp vid 3 tillfällen. Resultaten därifrån påverkar sedan det fortsatta arbetet genom att befrukta det som slutsatser man stegvis kommer fram till.


Vi ser i dagsläget följande sannolika kompetensutvecklingsbehov:
Samtliga företagare:
1. Saknar tillräckliga kunskaper i affärsdrivande nätverk, organisationsutveckling, retorik, logistik, säljkunskap, entreprenörskap, ledarskap och samarbetsformer.
2. Behöver kunskaper i hur man skapar en långtidsfrisk organisation såväl i det egna företaget som i nätverket Hälsoentreprenörerna.
3. Behöver utveckla sin/fler specialistkompetens dels för att stärka sin konkurrensförmåga dels för att känna en säkerhet och stabilt självförtroende som gör att man lättare kan sälja företagets tjänster.
4. Flertalet företagare saknar grundkunskaper inom området för bra arbetsmiljö både vad gäller fysisk, psykisk som psykosocial.

Alla medarbetare:
5. Saknar tillräckliga kunskaper i entreprenörskap och säljkunskap.
6. Behöver kunskaper i hur man skapar en långtidsfrisk organisation i både det företag man är anställd i och i nätverket Hälsoentreprenörerna.
7. Behöver utveckla sina/flera specialistkompetenser dels för att stärka sin konkurrensförmåga dels för att känna en säkerhet och stabilt självförtroende som gör att man lättare kan sälja företagets tjänster.
8. Saknar tillräckliga grundkunskaper inom området för bra arbetsmiljö både vad gäller fysisk, psykisk som psykosocial.


Målsättning

Övergripande mål som vi i skrivande stund hoppas på och som är drivkraften till själva ansökan till ESf:

- Är att höja kompetensen hos både företagare och medarbetare så att de kan behålla sina jobb och ha en större
anställningsbarhet på arbetsmarknaden.

- Utvecklat samverkan genom det affärsdrivande nätverket.
Därmed har vi också startat en process i ökat lärande förutom vars och ens specialkompetens. Det lilla företaget blir
stabilare genom att få vara med i denna nätverksform.


- Utvecklat en VI-känsla för att nå en stabil och psykosocial arbetsmiljö. Förebygger risken för långtidssjukskrivningar och
utslagningar och skapat en arbetsmiljö som borgar för att hålla sig långtidsfrisk i.


- Ökat förtroende ut mot marknaden genom en stabil organisation i nätverket och en tydlig entreprenörsanda.
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

MOBILISERINGSFAS

Styrgruppen för projektet kommer i början av mobiliseringsfasen att gå en utbildning i tillgänglighet för att verkligen säkerställa att vi genomgående tar hänsyn till samtliga tillgänglighetsaspekter. Vi har talat med Agneta Lindqvist från Processtöd TIllgänglighet som kommer att utbilda oss i detta.

Vi kommer också att använda oss av de checklistor ”processtöd tillgänglighet” har för att tex inventera lokaler som ska användas. Målsättningen är att alla ska kunna delta i projektet och få goda förutsättningar för det.
I SWOT-analsyen med ledning och medarbetargrupper kommer frågor att ställas kring tillgänglighet.

Vi avser att i Mobiliseringsfasen göra en kartläggning av tillgängligheten i projektet samt en plan för hur man ska arbeta med tillgänglighet.GENOMFÖRANDE
Vi kommer då att försöka genomföra de nödvändiga förändringar som krävs, som vi fått fram genom SWOT analys så att alla kan delta i projektet utan problem.

Ett av målen är att säkerställa att alla individer har möjlighet att delta samt att bästa möjliga förutsättningar ska finnas men också vidga och höja kunskapen om tillgänglighet för att kunna använda sig av det i sin ordinarie verksamhet.
Det kan handla om framtida anställningar och nya kundkontakter där det är oerhört viktigt att ha kunskap och insikt om olika typer av funktionsnedsättning.

I genomförandefasen vill vi också att Agneta Lindqvist ska utbilda målgruppen.


Transnationellt samarbete

Mobiliseringsfasen
Vi kommer att analysera och planera hur vi mer specifikt ska genomföra det transnationella samarbetet.
Tanken är att resa vid 1 tillfälle till annan arbetsplats/företag i mindre grupper under 3-6 dagar och då delta i samarbetspartens verksamhet för att se vad vi i projektet kan ta med oss för lärdomar till genomförandet.

Vi tror också att vi gör ytterligare en resa och då under genomförandet för att ånyo träffa företaget eller nytt företag inom EU.

Genom att på ett fördjupat deltagande på arbetsplatserna hos nätverk eller SPA-anläggningar med hälsoinriktat arbete i Danmark eller övriga Europa. Syftet är att komma i kontakt med nya tankar och ideér, inhämta och delge erfarenheter, metoder och arbetssätt, utveckla det egna arbetet och kompetensen.

Vi kommer att inhämta och inspireras av lyckade ideér och framsteg i nätverkande och entreprenörskap för att överföra och inplementera dessa i det egna arbetet. Kunskaper, färdigheter och tankar kommer att vidareförmedlas till företagare och medarbetare i nätverket.
Erfarenhetsutbytet kommer att bli ömsesidigt då vi också hoppas att våra samarbetspartners kommer att lära av oss och vår kompetens.

Ett mervärde med det transnationella utbytet är att medarbetaren får berikade jämförelser till det egna arbete. De kan finna en förnyelse i det egna arbetet och överhuvudtaget bli inspirerade av att vistas i en ny miljö och arbetssammanhang.
Ett ytterligare mervärde är att vidga sin förståelse för arbetsmarknaden i ett perspektiv utöver svenska förhållanden och därmed bidra sin anställningsbarhet.

För finansiering söker vi medel genom ESF till lönekostnader för projektledarens tid vad gäller förberedelser och processledning under resa, direkta kostnader för resor, logi och uppehälle medan de deltagande aktörerna finansierar övriga kostnader som löner m.m.
Samarbetspartners studiebesök hos oss finansierar de med egna medel.

Samarbetspartners

 • Fiskeby bruk
 • Kommun service

Deltagande aktörer

 • 36 Clothing AB
 • Framgångspraktiken
 • Gf harmonisk balans
 • Hjälpande Händer -Lises
 • Hud & Hälsocenter AB
 • Lisa Vizins
 • Nyqvist Widén Helene
 • Pasinee Rungampai
 • Pernilla Bergsten

Kommun

 • Linköping
 • Norrköping