Logotyp på utskrifter

NBV Östergötland

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareNBV Östergötland
KontaktpersonBenjamin Imamovic
E-postbenjamin.imamovic@nbv.se
Telefonnummer013-146961
Beviljat ESF-stöd299 040 kr
Total projektbudget399 040 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2009-11-03
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Utveckla modeller för hur den sociala ekonomim i samarbete med offentliga aktörer kan stödja utsatta gruppers etablering på arbetsmarknaden

Bakgrund

NBV Östergötland har verksamheter i 12 av Östertgötlands 13 kommuner. Man har lokalkontor i Linköping och Norrköping och verksamhet inom NBVs samtliga fyra stråk:
droger, internationellt, folkhälsa samt integration. NBV ägs av sexton medlemsorganisationer som tillsammans utgör en stark rörelse för nykterhet. Engagemang för en god folkhälsa, mot alkohol och andra droger, för integration och internationellt arbete genomsyrar allt arbete inom organisationen.

KRIS är en av NBVs medlemsorganisationer. KRIS Kriminellas revansch i samhället är en förening som organiserar fd kriminella och missbrukare. KRIS erbjuder alla kriminella och eller drogmissbrukare som vill sluta och har tröttnat på att leva kriminellt, en frizon under den första tiden efter muck.
Kris i Östergötland består av tre avdelningar och man har verksamhet i Linköping, Norrköping samt i Finspång. Medlemsantalet i resp. förening är i Linköping: 8 män och 6 kvinnor, i Norrköping 210 män och 140 kvinnor samt i Finspång 50 män samt 10 kvinnor. Av dessa föreningar är Norrköpingsföreningen äldst och relativt väletablerad medan föreningen i Linköping är nystartad.

Resandefolket är en av flera romska grupper som arbetar aktivt inom föreningslivet i Östergötland.
Resandefolkets ursprung är inte helt klarlagt. Ordet tattare kommer från tartar, men där finns inget verkligt släktskap. En teori går ut på att gruppen helt enkelt är svensk allmoge som på grund av fattigdom tvingades ut på vägarna för hundratals år sedan. Sångerna och språket skulle då utvecklats som en följd av utanförskapet. Men den tesen avvisar de resande själva. Det mest sannolika är att rötterna precis som för zigenarna finns i norra Indien.
Resandefolkets språk, romani, påminner om zigenarnas romanés. Vissa traditioner är också desamma. Båda folken antas ha utvandrat och sedan på olika vägar kommit till Europa. I Sverige omnämndes tattarna redan på 1500-talet. Under seklerna har de levt som kringresande och familjerna livnärde sig på kopparslageri, förtenning, borstbindning, hästhandel, korgtillverkning eller handel. De betraktades allmänt som andra klassens medborgare och blev hänvisade till sysslor som andra drog sig för. Det gällde bland annat kastrering av hästar, slakt och att biträda bödlarna.
Den romska gruppen är en av de fem nationella minoriteterna i Sverige som alla omfattas av den svenska minoritetspolitiken. En av dessa resandeföreningar med 21 män och 14 kvinnor som medlemmar är anslutna till NBV Östergötland. Denna förening har under de senaste åren arbetat aktivt och bl.a. jobbat fram en fotoutställning om sin egen bakgrund.

Gemensamt för medlemmar i KRIS och Resandefolket är att de har mycket svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. De står långt från arbetsmarknaden och många har stora brister i viktiga baskunskaper och det är inte ovanligt med grava läs och skrivsvårigheter. Många års utanförskap och distans till samhället och arbetslivet har skapat attityder och svårigheter vid etablering på arbetsmarknaden. Arbetsgivare och arbetskamrater har dessutom många gånger fördomar och rädslor inför tanken på att släppa in individer från dessa grupper på arbetsplatsen.

I förstudien vill NBV tillsammans med KRIS och Resandefolket var för sig ta vara på de specifika problem och förutsättningar som medlemmar från respektive grupp har inför en etablering på arbetsmarknaden.

Även om det finns en gemensam problembild så har grupperna också stora olikheter. Det finns säkert också stora fördomar och ett stort avstånd mellan grupperna. Dock finns beröringspunkter, som detta med att det av olika anledningar är extra svårt att ta sig in på arbetsmarknaden än för genomsnittsbefolkningen.

Det finns emellertid ett upparbetat förtroendefullt samarbete mellan Resandefolket och NBV samt mellan KRIS och NBV som förhoppningsvis kan ligga till grund för ett växande engagemang och ett konstruktivt samarbete. Med utgångspunkt från en förstudie och med ett genomförandeprojekt som grund kan NBV bli en aktör som även framledes kan utgöra ett aktivt stöd och verka som en fungerande brygga ut i arbetslivet för gruppernas medlemmar.

Syfte

Många års utanförskap har för många i målgruppen lett till att ett jobb och en beskattad lön inte finns med i den egna framtidsbilden. Att få enskilda individer att tro på sig själv och en nykter vardag är ett stort steg. Att sätta sig på skolbänken i syfte att lära sig läsa eller läsa bättre kan vara ett gigantiskt men nödvändigt steg. Att se sig själv, de egna kunskaperna och attityderna som en viktig del i ett större sammanhang där jobb och relationer är något som man ska ha och sköta för att uppnå ett välbefinnande som en förutsättning för en Svenssonvardag är en tung och tidskrävande process.

När man har varit långt utanför samhällsgemenskapen och kanske aldrig någonsin haft ett jobb är vägen in på arbetsmarknaden lång och mödosam. Bland medlemmarna från både Resandefolket och KRIS finns individer som har det allra svårast att hitta ett jobb och en positiv arbetsgivare. Ett första steg är faktiskt att man själv har fått viljan, kraften och modet att försöka ta ett första kliv mot ett aktivt arbetsliv.

Syftet med detta projekt är därför att i NBV regi skall de båda föreningarna var förs sig och förhoppningsvis gemensamt formulera en ide som kan förverkligas i form av att medlemmar engagerar sig, intresserar sig och tillsammans och var för sig konkretiserar en projektplan som skall ligga till grund för en ansökan om ett genomförandeprojekt.
Här kommer förmodligen att visa sig att det som kommer att behövas är att man arbetar för att få större självkännedom och självförtroende men de kommer säkert också att handla om att bättre hantera svenska språket, att få grundläggande mattekunskaper och därutöver inte minst sociala färdigheter som att hålla tider och att klara sociala kontakter på ett jobb.

Ett eget jobb kommer att vara målet för individen men för projektet handlar det om att starta resan dit.

Eftersom kvinnor och män har väsentligt olika förutsättningar både när det gäller de som är medlemmar i KRIS och de som är medlemmar i Resandefolket är det nödvändigt att projektet arbetar in ett medvetet könsperspektiv såväl när det gäller mål och syfte som genomförande och utvärdering av förstudie och sedermera i genomförandefasen.

Målsättning

NBV har som mål med sin insats att förstudien skall resultera i att ett antal enskilda individer inom respektive förening Resandefolket och KRIS utvecklar sitt eget engagemang när det gäller jobblinjen och försiktigt börjar se att en satsning i studier och eller andra aktiviteter kan leda både till ett jobb och ett bättre liv. Dessa förberedande aktiviteter skall utgöra underlag för en projektide som sedan skall utgöra basen för en genomförandeansökan.

NBV skall i förstudiefasen konkretisera ett samarbete med myndigheter såsom kriminalvården, socialförvaltningarna, kommunala sysselsättningsprojekt, arbetsförmedlingar, försäkringskassa, landstinget, stadsmissionen o dylikt på flera orter i länet. Det engagemang och intresse som NBV bygger upp här skall utgöra basen i det fortsatta arbetet och dessa myndigheter ska bl a medverka både i den fortsatta medfinansieringen och i projektets styrgrupp.

Föreningen Resandefolket vill i förstudien arbeta fram en ide och ett engagemang bland sina medlemmar för att gå vidare i ett genomförandeprojekt. Xx män och YY kvinnor av medlemmarna skall ha deltagit i 2 till 4 professionellt processade diskussioner om en fortsatt projektide för individer i den egna medlemsgruppen. Särskild hänsyn ska tas till att kvinnor och män skall ha lika förutsättningar och därför behandlas på olika sätt i förstudien.

Föreningen Kris vill i förstudien arbeta fram en ide och ett engagemang bland sina medlemmar för att gå vidare i ett genomförandeprojekt. Xx män och YY kvinnor av medlemmarna skall ha deltagit i 2 till 4 professionellt processade diskussioner om en fortsatt projektide för individer i den egna medlemsgruppen. Särskild hänsyn ska tas till att kvinnor och män skall ha lika förutsättningar och därför behandlas på olika sätt i förstudien.

En styrgrupp skall etableras och den skall i sin tur ha ansvar för den fortsatta arbetsinsatsen som i första hand kommer att koncentrera sig på att jobba fram ett projekt som skall utgöra underlag till en genomförandefas och en ansökan till ESF.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet: NBVs lokaler i Linköping och Norrköping är helt handikappanpassade.Även hörselslingor finns i vissa lokaler såväl i Linköping som Norrköping. Detta innebär emellertid att både rullstolar och barnvagnar lätt kan ta sig in och fungera i arbetssituationen.

Tillgänglig verksamhet: NBV har stor erfarenhet av arbete tillsammans med dessa grupper, så personalen har kunskap att möta grupper som har drabbats av utanförska. Tack vare detta behövs ingen särskild utbildning för att NBV:s personal skall ha en välkomnande attityd till projektets deltagare.Kommunikativ och informativ tillgänglighet: Mycket lättläst skriftlig kommunikation kommer alltid att kompletteras med muntlig information individuellt då läsförståelsen kan vara bristfällig hos deltagarna.

Förstudien skall arbeta för att finna studiematerial som är språkligt och innehållsligt väl anpassad till målgruppen.

Transnationellt samarbete

I förstudien skall undersökas om internationella erfarenheter finns att ta del av beträffande liknande verksamhet.

Medfinansiärer

  • Folkbildningsrådet

Samarbetspartners

  • IOGT-NTO Östergötland
  • Kriminalvårdsregionen Syd
  • KRIS
  • Resurstorget
  • Skatteverket/ Stockholms regionen

Kommun

  • Finspång
  • Linköping
  • Mjölby
  • Norrköping