Logotyp på utskrifter

Matchline - APL

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsmarknadskontoret
KontaktpersonAnna-karin Bexelius
E-postanna-karin.bexelius@osthammar.se
Telefonnummer0173-86786
Beviljat ESF-stöd8 010 000 kr
Total projektbudget20 074 584 kr
Projektperiod2009-02-01 till 2012-01-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet etablerar en utbildningsmodell, arbetsplatsförlagt lärande, behovsstyrd vuxenutbildning och en arbetsmetod med fokus både på företag och individen. Metoden förändrar utanförskap till innanförskap, bidrar till egen försörjning, snabbar på inträdet på arbetsmarknaden.

Bakgrund

Inledning Matchline - APL Ett företagsnära projekt

I norduppland (Östhammars och Tierps kommuner) dominerar tillverknings- och processindustrin som till stora delar är ett arv med bakgrund i järnbruksepoken. En modern exportindustri som idag kräver mycket välutbildad arbetskraft. Beroendet av exportkonjunkturen är tydligt.
Invånarnas utbildningsnivå, betygen i gymnasieskolan samt övergång till högre studier i området är generellt sett lägre än riksgenomsnittet. Detta gäller särskild för män. Bruksmentaliteten finns till del kvar.
Arbetslösheten är idag låg eller mycket låg. De som i den situationen är arbetslösa står långt från arbetsmarknaden, beroende dels på utbildningsnivå men till största delen på problem att matcha behoven på arbetsmarknaden med de arbetslösas utbildning eller yrkeserfarenheter.

Vi ser idag att problembilden oftast är komplex och inbegriper en eller flera av faktorerna lång arbetslöshet, utländsk bakgrund, sjukskrivning eller stöd från socialtjänsten.

Vi ser en tydlig möjlighet till ökad samverkan mellan berörda myndigheter kring individernas behov, så att fler kommer närmare arbetsmarknaden.

Målgrupp
Målgrupperna för projektet är egentligen två huvudgrupper, personer som i dag är arbetslösa på hel eller deltid, finns i ett utanförskap, med sin huvudsakliga inkomst från de statliga och kommunala transfereringssystemen samt de företag på lokal och regionalnivå som har ett rekryteringsbehov. Dessutom finns ett flertal samverkansparter och eventuella mottagare av projektresultatet. Nedan ges en beskrivning av den förstnämnda gruppen.

Projektdeltagare, allmänt
Projektet vänder sig till personer som är helt arbetslösa sedan minst ett 1 år, helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader, personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Som ett sammanfattande begrepp för ovanstående används idag utanförskap, i vår skrivning avses med detta explicita utanförskap på arbetsmarknaden.

Karaktäristika
Arbetslöshet
Uppsala län liksom kommunerna Tierp och Östhammar har en arbetslöshet som understiger rikets som helhet. Detta avser både vid en jämförelse gruppen 16-64 år, som en jämförelse utifrån kön. I Tierps kommun är arbetslösheten en halv procentenhet högre bland män, 3,9 mot 3,4 och i Östhammar är arbetslösheten 0,6 procentenheter högre bland kvinnor 2,6 mot 2,0. (SCB/Arbetsförmedlingen 2008:1)

Tierps och Östhammars kommun har vid halvårsskiftet drygt 400 arbetslösa varav 90 är långtidsarbetslösa (Arbetsförmedlingens veckostatistik). I statistiken framgår även att deltidsarbetslösa mer än 12 månader och timanställda är framträdande, 229 personer. Då deltidsanställningar och timanställning är vanligast inom handel och offentlig verksamhet, finns anledning att tro att kvinnor är överrepresenterade här.

Arbetsförmedlingens bedömning är att 50 % av de sökande är anställningsbara med befintlig kompetens, övriga har behov av utvecklingsinsatser eller utbildning i någon form. (Arbetsförmedlingen).

Ytterligare ett mått på den missmatch som finns, mellan dem som står utanför arbetsmarknaden och den efterfrågan som arbetsmarknaden har, är det faktum att ca 5000 anvisningar/årligen görs om arbeten i dessa bägge kommuner, anvisningar som går utanför orten.

I statistiken framgår även att arbetssökande med hinder utgör en stor grupp, sammanlagt 70 personer i de bägge kommunerna.

Förhållandena för sjukskrivna beskrivs under rubriken - Målgrupper som omfattas av projektet

Utbildningsbakgrund
Andelen högskoleutbildade i Tierps och Östhammars kommun skiljer sig avsevärt från länet och riket. Medan länet och riket har en andel om 25 % av befolkningen har Tierp och Östhammar 9 % respektive 10 %. Andelen kvinnor som har högskoleutbildning är nästan dubbelt så stor som andelen män. När det gäller andelen av befolkningen som innehar endast förgymnasial utbildning har Tierp och Östhammar en avsevärt högre andel än länets övriga kommuner, Uppsala ca 10 % och Tierp, Östhammar ca 20-21 %. (SCB)

Ekonomiskt bistånd
Sedan 1991 ser vi en tydlig trend avseende de statliga och kommunala transfereringarna i Tierps och Östhammars kommun. Andelen personer som lever på sociala ersättningar, aktivitetsstöd, sjukförsäkringsförmån, ekonomiskt bistånd etc. har stadigt ökat sedan 1993.1993 var andelen som levde på sociala ersättningar 3,5 % av befolkningen i Tierp och Östhammar, 2008 är andelen mellan 7 och 8 %. Det innebär att utanförskapet fördubblats under de senaste 15 åren. (Hermansson, Yngvesson, Ekonomiska sekretariatet och Institutet för privatekonomi, Swedbank)

I nuläget, 2007-12-31 har Tierps och Östhammars kommun ca 760 bidragshushåll, vilket innebär att antalet vuxna personer bedöms vara 900-1000. Av dessa uppbär drygt 60 % ekonomiskt bistånd p.g.a. att man saknar inkomst. Av dessa drygt 600 personer saknar 75 % tillräcklig kompetens för att etablera sig på arbetsmarknaden utifrån befintlig efterfrågan. Bland dem som erhåller ekonomiskt bistånd finns en överrepresentation av kvinnor i Tierps kommun, medan andelen kvinnor och män som erhåller stöd i Östhammar är jämnstora.

Nyanlända flyktingar och invandrare
Östhammars kommun har sedan december 2006 ett lokalt flyktingmottagande. Totalt består gruppen av 37 vuxna varav 20 kvinnor och 17 män. Den mest frekventa utbildningsnivån är avslutad grundskola med behov av såväl SFI, SV 2 som grundläggande vuxenutbildning. I gruppen finns ca 10 personer som har en adekvat yrkesutbildning.

Tierps kommun har sedan 1987 ett lokalt flyktingmottagande f.n. med en avtalad volym om 75 personer/år. Totalt har drygt 70 familjer bistånd enligt lag om introduktionsersättning. I gruppen nyanlända bedöms närmare hälften ha ett behov av ytterligare utbildning för att bli anställningsbara på svensk arbetsmarknad.

Unga utanför
I två rapporter upprättade hösten 2007 och våren 2008 redovisas att ca 200 unga i åldern 16-19 år ej avslutat gymnasial utbildning. (Redovisning av det kommunala uppföljningsansvaret). Eftersom gymnasiefrekvensen är ca 76 %, (Sveriges kommuner och landsting, Webor), fylls denna grupp på varje år. Behovet av alternativa utbildningsmöjligheter ökar.

Under sommaren 2008 genomförde Vuxenutbildningen och Näringslivsenheten en gemensam företagsenkät.
Detta gjordes som förberedelse och underlag inför projektansökan. Det är också ett viktigt underlag för att avgöra behovet av Arbetsplatsförlagt lärande. Målgrupp har varit de större arbetsplatserna (ej de allra största) i Östhammars Kommun.

Slutsatser av postalenkäten
-Den typ av kompetens (Lokal Kompetens) som är föremål för
Matchline -APL förkommer på 90% av företagen.
-Rekryteringsbehov generellt finns hos 2/3 av företagen
-Rekryteringsbehov av lokal kompetens finns hos ca 50% av företagen
-Av företagen anser 2/3 att APL är en bra metod
-1/3 av företagen är intresserade av APL (70% av de som avser rekrytera Lokal Kompetens)

Sammantaget innebär detta att den typ av kompetens vi kan förmedla genom APL finns det ett tydligt behov av på arbetsmarknaden.
Bakgrundsfaktorerna runt målgruppen avseende utbildningsnivå, lång frånvaro från arbetsmarknaden av olika orsaker eller etnicitet pekar på att det finns ett behov nya verktyg för att matcha utanförskapet till arbete.

Matchline APL -ArbetsPlatsförlagt Lärande eller arbete, praktik och lärande är en metod som skall öka förutsättningarna för en lyckad matchning av utanförskapets grupper genom ett aktivt arbete med målgruppen och med de rekryterande företagen.

Syfte

Arbetsmarknadskontoret med Vuxenutbildningen och Aktivitetscenter i Östhammars Kommun ämnar i samverkan med, Socialtjänsten Östhammars kommun, Arbetsförmedlingen Tierps, Arbetsförmedlingen Gimo, Resurscentrum för Vuxna (RCV) Tierps kommun, Näringslivsenheten Östhammars kommun och Försäkringskassan att etablera ett matchningsprojekt. Östhammars kommun, Arbetsmarknadskontoret, kommer att vara huvudman och projektägare.

Projektets syfte
Projektet syftar till att höja anställningsbarheten hos de målgrupper som finns inom utanförskapet ex vis nyanlända flyktingar ungdomar, sjukskrivna och långtidsarbetslösa samt introducera nya vägar för företagen att rekrytera och tillsätta vissa typer av tjänster.

Projektidé
Genom åren har ett flertal projekt initierats mot dessa målgrupper, flera har varit lyckosamma, trots detta finns många fortfarande kvar i utanförskapet. Vår idé bygger på en fokusförändring där vi delvis flyttar fokus från individen och utanförskapet till arbetsmarknaden dess företag och deras rekryteringsbehov.

Metod
Projektet kommer att arbeta på två fronter. Dels med företagscoacher som jobbar gentemot företagen, yrkeslärare som jobbar både med individen och företagen tillsamm och dels personliga coacher och studie och yrkesvägledare som jobbar mot individen. Huvudverktyget i modellen är Arbetsplatsförlagt lärande, APL, där företaget står för utbildningsplatsen, yrkesläraren för planering, genomförande och examination av den individuellt anpassade yrkesutbildningen.

Vidare är syftet att utveckla nya samarbeten både inom kommunala verksamheter och mellan övriga organisationer och kommuner.

Genom att arbeta med dubbla fokus där vi tillgodoser företagens behov av arbetskraft genom individuellt anpassad yrkesutbildning får vi en hög motivation hos både arbetsgivare och individer att delta.

Individerna ges möjlighet att stärka en rad personliga egenskaper genom ett aktivt arbete i sökandebanken i avvaktan på matchning. Sammantaget skall detta leda till en rad nya anställningar och generellt en ökad anställningsbarhet.

Mervärden genom socialfonden
Projektet får genom socialfondens medverkan möjlighet till en övergripande projektledning och och styrning och kan därmed driva utvecklingen av såväl metoder som mellankommunal- och myndighetssamverkan. Plattformen för projektet kan hållas samman av en enande kraft, och målstyrningen blir mer tydlig i ett gemensamt drivet projekt än i ett projekt av renodlad samverkanskaraktär.

Projektet får vidare genom socialfondens medverkan möjlighet att på djupet utvärdera projektet med sitt dubbla målgruppsfokus, användande av APL som arbetsmarknadspolitisk metod och samverkan i nya konstellationer. Vidare ger det reella möjligheter att beakta, tillgodose och utvärdera tillgänglighets- och jämställdhetsperspektivet i projektet.

Som ett resultat av socialfondens medverkan ser vi att projektledning, utvärdering och prioriterade teman utgör en grund för möjlig implementering.


Sammanfattning
I Tierps och Östhammars kommuner finns idag 760 hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd, 650 personer som är helt eller delvis arbetslösa, 200 nyanlända flyktingar i introduktionsprogram och ca 200 unga som ej avslutat sina gymnasiestudier. Av dessa gör berörda myndigheter en bedömning att ca 800 av dessa ej omedelbart är anställningsbara. Detta skall kompletteras med att 3644 person uppbär sjukförsäkringsförmån varav 570 har tillfällig sjukersättning, som fasas ut under 2009, samt att 530 personer varit sjukskrivna mer än 6 månader.

Till detta kan läggas att andelen som lever på transfereringar har fördubblats sedan 1993. Tierps och Östhammars befolkning har en för riket överrepresentation av personer med endast förgymnasial utbildning samt är underrepresenterade när det gäller andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning.

Samhället erbjuder idag samtliga skolformer, grundskola, gymnasieskola, eftergymnasiala utbildningar i form av kvalificerad yrkesutbildning, högskola och universitet samt ett antal andra skolformer. För Tierps och Östhammars kommun finns ett gott utbud av ovannämnda i regionen. Trots detta menar vi att det finns utrymme för ytterligare en utbildningsmodell, arbetsplatsförlagt lärande, samt den arbetsmetod som projektet Matchline framhävdar.

Vi menar vidare utifrån de målgrupper vi beskrivit att den föreslagna modellen snabbt förändrar utanförskap till innanförskap, att modellen medför egen försörjning istället för bidragstagande, att modellen snabbar på inträdet på arbetsmarknaden samt att den aktörssamverkan som finns i projektet innebär en effektivare, mer behovsstyrd vuxenutbildning.

Målsättning

Ett av projektets viktigaste verktyg är APL - ArbetsPlatsförlagt Lärande.

Projektets mål är att generellt höja anställningsbarheten hos individer med följande detaljering
- 70% av deltagarna matchas mot arbete: direkt, efter praktik eller efter APL
- 20 % av deltagarna erhåller yrkeskompetens genom APL
- 10 % av deltagarna väljer studieföreberedande studier eller längre yrkesprogram.

Utöver detta ser vi en möjlighet till att utveckla nya och varaktiga samarbeten och metoder för samarbeten samverkansparterna emellan.

Att den tänkta arbetsmodellen vi kallar Matchline - APL med Arbetsplatsförlagt lärande, matchning av sökande och individens personliga utveckling genom arbetet i sökandebanken, skall leda till långsiktig och varaktig modell för Matchning till arbete.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet
Östhammars Kommun, projekthuvudman i Matchline -APL har ett handikappolitiskt program. I policyn avseende tillgänglighet står, Östhammars Kommun skall göra den fysiska miljön tillgänglig och se till att personer med funktionsnedsättning får tillgång till information och möjligheter till kommunikation.

I den tillgänglighetsanalys som gjordes 0905-0908 framgår följande.
Fysisk tillgänglighet, samtliga miljöer som kan förutses är fysiskt tillgängliga. Samtliga lokaler är försedda med ramp eller hiss. Där specialrullstolar eventuellt ej kan komma in kommer transport-/ersättningsrullstolar att finnas. I de miljöer som kommer att användas, utbildningssalar, datasalar, samtalsrum etc. garanterar Östhammars kommun fysisk tillgänglighet i de bekvämlighetsutrymmen som idag saknar fysisk tillgänglighet kommer justeringar att ske i god tid innan projektstart. Här avses montering av ställning för rullstolar på de toaletter som idag saknar sådana. Matchline - APL kommer endast att bedrivas verksamhet i lokaler som är fysiskt tillgängliga.

Tillgänglig verksamhet,
Östhammars Kommun, Arbetsmarknadskontoret, har en lång erfarenhet i arbetet med personer med funktionsnedsättningar, detta i såväl sysselsättningssituationer som utbildningssituationer. Trots detta är det av största vikt att samtliga projektmedarbetare har en grundkunskap i frågor som rör tillgänglighet och funktionshinder. I aktivitetsplanen finns två utbildningstillfällen samt ett seminarium planerat för projektmedarbetarna och samverkande aktörer. Projektet kommer även att knyta till sig Östhammars kommuns handikappkonsulent som tillgänglighetskonsult. Detta med ett ansvar för utbildning och seminarier men kanske främst för att följa upp och utvärdera projektet ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Vid varje rekrytering av deltagare, utarbetande av individuell plan eller utbildningsplan skall tillgänglighetsperspektivet beaktas.

Kommunikativ tillgänglighet, Projektet har genom sin huvudman idag möjlighet att underlätta kommunikation genom
- teleslinga eller mobil teleslinga
- ett intranät som är användbart för synskadade

Projektet svarar för att eventuell teckentolkning eller annan tolkning tillgodoses om behovet uppstår.Informativ tillgänglighet, projekthuvudmannen kan idag ge information genom
- webbplats användbar för synskadade
- webbplats med Real Speaker fr.o.m. 090101
- Kassett
- Lättläst

Arbetsmarknadskontoret svarar för att ta fram ytterligare informationsformat om behovet uppstår.

Tillgängliga praktik- och arbetsplatser
Projektet har begränsade möjligheter att påverka fysisk tillgänglighet ute på arbetsplatserna. Däremot känner projektet ett ansvar för den kommunikativa tillgängligheten och i viss mån tillgänglig verksamhet.
Närvaron av både företagscoacher och yrkeslärare på arbetsplatserna gör att projektet har möjlighet att vara med och påverka situationen.

I matchningsarbetet bör hänsyn tas till eventuella funktionsnedsättningar så att matchning sker mot relevanta yrken och förhållanden. Likaså kan företagscoachen uppmuntra till och peka på fördelar med att anställa en individ med någon funktionsnedsättning.

Representanter från arbetsplatserna kommer att erbjudas möjlighet att delta i ett seminarium om tillgänglighet. Informationsmaterial som används i sammanhanget lämnas i senare skede till de arbetsplaster som inte haft möjlighet att delta.

Jämställdhetsintegrering

Problembild
Utifrån tidigare problem och behovsanalyser förväntar vi oss en i huvudsak balanserad inströmning av män och kvinnor i projektet. Likaså är arbetsmarknaden och förväntade "lediga platser" att matcha i huvudsak balanserade i "kvinno"- och "mansyrken".

Projektet spänner över en bred arbetsmarknad, dock med fokus på yrken med enklare krav på utbildning.
En viktig part är det småskaliga näringslivet vars rekryteringsbehov projektet bland annat skall lösa.

Här ser vi hur attityderna hos dessa företagare inte sällan pekar ut en "man" eller "kvinna" som den naturliga kandidaten för ett jobb.

I andra fall får vi anledning att matcha behoven hos arbetsplatser med ett kön som totalt dominerande. Ex vis byggarbetsplatser eller yrken inom vård och hemtjänst. Här kan problemet vara det omvända så att arbetsgivaren önskar en könsutjämnande rekrytering men där individerna inte är beredda att kliva utanför normen.

I projektet kommer nyanlända att vara en viktig grupp. Arbetet med jämställdhetsintegration har en varierande grad av kulturskillnader att hantera. Det är t ex. inte självklart att kvinnor skall ha samma tillgång till arbetsmarknaden i vissa kulturer.

Projektets hantering av jämställdhetsintegrering
Under inledningen av projektet måste vi säkerställa att alla samverkande parter har en gemensam plattform och syn på jämställdhetsarbetet. Det innebär att workshops och seminarier på temat måste ordnas.

För att kunna upptäcka och styra projektet i önskad riktning måste alla data och redovisning i projektet delas upp på kön. Vilka styrparametrar som skall gälla för projektet avseende jämställdhet måste definieras vid start av projektet.
Rapportering och styrning mot dessa parametrar finns som en stående punkt på agendan vid projektmöten.

Genom vårt arbetssätt med två coachroller, en för företag och en för individer har vi möjlighet att upplysa och påverka.

Företagen kan genom coachen upplysas om och inspireras att göra otraditionella val vid tillsättning av APL platser. Detta kan leda till att fler nyanlända kommer ut på arbetsplatser.

Individen kan av den personliga coachen upplysas om att just nu är marknaden som den är. Dessutom kan coachen inspirera till att göra otraditionella val genom vägledning och guidning.

Medfinansiärer

 • AF Gimo
 • AF Tierp
 • Arbetsmarknadskontoret
 • LFC Uppsala
 • RCV

Samarbetspartners

 • AF Gimo
 • AF Tierp
 • Arbetsmarknadskontoret
 • LFC Uppsala
 • RCV

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Trosa
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög
 • Örebro