Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kpf Åsbacka

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonSusanne Lindqwist
E-postsusanne.lindqwist@spsm.se
Telefonnummer010-4736051
Beviljat ESF-stöd198 232 kr
Total projektbudget198 232 kr
Projektperiod2008-11-10 till 2009-05-10
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet är en förprojekteringsfas och det övergripande syftet är att bredda, förnya och utveckla sysselsattas kompetens för att skapa en bredare och stabilare anställningsbas så att arbetslöshet på skolan och i kommunen kan undvikas samt att förebygga sjukskrivningar.

Bakgrund

Åsbackaskolan är en nationell specialskola för dövblindfödda samt för döva och hörselskadade elever som på grund av sin utvecklingsstörning inte kan gå vid någon av de regionala skolorna för döva och hörselskada. Skolan ligger i Gnesta och är den enda i sitt slag i landet. Från och med den 1 juli 2008 kommer skolan att ingå i den nya samlade Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Åsbackaskolan är den näst största arbetsplatsen i Gnesta med 132 hel- och deltidsanställda motsvarande 95 årsarbetare.

Verksamheten vid Åsbackaskolan står inför flera stora utmaningar och förändringar framöver som i hög grad kommer att påverka arbetstillfällena på skolan. Följande strukturförändringar pågår eller är aviserade vilka kommer att påverka antalet arbetstillfällen:
De regionala specialskolorna kan numera ta emot utvecklingsstörda elever, vilket innebär att dessa specialskolor blir konkurrenter till Åsbackaskolan om elevunderlaget
En friskola som vänder sig till exakt samma målgrupp som Åsbacka har startat i Sollentuna och påverkar också elevunderlaget.
Flera elever har idag CI,cockleaimplantat, vilket medför att eleverna om möjligt integreras i grundsärskolor på hemmaplan. Där sker oftast kommunikationen med tecken som stöd och det finns inte alltid tillgång till den teckenspråkiga miljö Åsbacka kan erbjuda. Därför finns det ett ökat intresse och behov från föräldrar att under begränsade perioder ha sina barn som deltidselever på Åsbackalskolan, för att stärka teckenspråket och hålla kontakt med elever i samma situation.
Åsbackaskolan har liksom de regionala specialskolorna uppdrag att anordna teckenspråksutbildning för syskon och barn till döva. Denna teckenspråksutbildning som innehåller en fördjupad kunskap om rörelsehinders och utvecklingsstörnings inverkan på teckenspråk omfattar 2-3 veckor. Denna verksamhet medför ofta både boende och undervisning för berörda personer.
Vidare finns förslag på att återföra resurscenterverksamheten för dövblinda, döva och hörselskadade utvecklingsstörda till Åsbackaskolan i samband med myndighetsförändringen. Idag finns det för få personer på skolan som har specialistkompetens för dövblindfödda.
De specialistkunskaper som finns på skolan kan leda till fler arbetstillfällen om personalens kompetens marknadsförs i externa sammanhang.
Andelen elever med behov av särskilt stöd i olika former har ökat på skolan liksom andelen elever med ytterligare funktionshinder utöver dövhet, hörselskada eller dövblindhet. Därför finns det ett utvecklings-behov av specialistkompetens inom flera områden avseende grupperna boendepersonal, elevassistenter och pedagogisk personal.

Ca 60 procent av elevassistentgruppen är yngre än 30 år och många i denna grupp har låg eller ingen utbildning för att arbeta med utvecklingsstörda funktionshindrade döva, dövblinda och hörselskadade. Även flera av boendepersonalen har en låg utbildningsnivå avseende specialkompetens för utvecklingsstörda funktionshindrade döva, dövblinda och hörselskadade. Men flera i denna personalgrupp har arbetat länge i verksamheten och kan i utbildningssammanhang validera en del av de kunskaper de tillägnat sig i samband med kompetens-utveckling.

Sjukfrånvaron är stor framförallt i elevassistent- och fritidshemsgruppen. Smittorisken är hög då det krävs mycket kroppskontakt och närhet med eleverna, vilket påverkar framförallt korttidsfrånvaron i dessa båda personalgrupper.
Det finns en ökning i antalet rehabiliteringsärenden på skolan. Långtidssjukrivningarna som ofta beror på fysiska orsaker har delvis minskat det senaste året men korttidsfrånvaron har ökat.

När det ordinarie elevunderlaget minskar och det temporära elevantalet ökar ställs flera av skolans arbetsgrupper inför en strukturomvandling av verksamhetens organisation, upplägg och fokus. Samtidigt med strukturomvandlingen behövs riktade kompetensutvecklingsinsatser för att bredda och fördjupa kunskaperna om utvecklingsstörning kombinerat med dövhet, hörselskada och dövblindhet för att förbättra och utveckla personalens anställningsbarhet på den lokala och regionala arbetsmarknaden.

Värden och normer i organisationen måste lyftas fram och både synlig - och tydliggöras utifrån allas lika värde och det egna ansvaret för gemensamma målsättningar och likabehandling.

All personal behöver också stärkas i att våga marknadsföra sin egen unika kompetens på en mer öppen regional och nationell marknad.

För att stödja en utveckling i en riktning som medför att arbetstillfällen kan räddas kvar i organisationen eller i närområdet behövs ett samarbete med lämpliga lokala aktörer. Samarbetspartners för att minska sårbarheten i organisationen är lokala utbildningsanordnare som vuxenutbildningen i kommunen och KY-utbildningar i regionen som kan bidra med möjligheter till breddning och höjning av kompetenser på grund- och specialistnivå. Andra aktuella samverkanspartners inom Gnesta kommuns förvaltningsorganisation är Stöd o omsorg som idag har flera särskilda boenden för unga och äldre med funktionshinder. Dessutom är ett samarbete med Barn och utbildning aktuellt då de ansvarar för grundskolan som idag inte bedriver egen utbildning för grundsärskoleelever, annat än om dessa elever är integrerade i kommunens grundskola. Ett aktivt samarbete mellan Åsbackaskolan och BoU kan skapa nya arbetstillfällen i kommunen om eleverna istället undervisas på Åsbackaskolan där det finns kompetens för denna målgrupp av elever.
Lokala aktörer som Previa och andra lokala hälsoentreprenörer kan bli samarbetspartners och bidra till kompetensutveckling utifrån personalens behov avseende förebyggande friskvård.

Vi på Åsbackaskolan vill nu genom den här typen av kartläggning få tillfälle att undersöka vilket kompetensutvecklingsbehov som finns hos personalen utifrån aktuella och kommande strukturförändringar av verksamheten. Vi vill undersöka möjligheterna till samarbete och uppbyggnad av strategiska lösningar med lokala aktörer kring kompetensutveckling, rekrytering och förebyggande friskvård för att upprätthålla arbetstillfällen i kommunen. Vi vill också kartlägga vilka medarbetare som vill bredda sin kompetens så att de blir anställnings-bara på en bredare arbetsmarknad framförallt inom kommunen och i närområdet. Vi vill dessutom undersöka på vilket sätt vi kan motverka både korttids - och långtidssjukskrivningar. Samtidigt vill vi uppmuntra till nytänkande och strukturomvandling av den egna verksamheten för att kunna möta nya temporära deltidslösningar för vissa elevgrupper samt tillskapande av nya arbetstillfällen.
Frågor vi kommer att beröra.
Hur ser kompetensutvecklingsbehovet ut hos var och en för att möta dagens behov och för att tillskapa en hållbarhet inom organisationen?
Vilka samverkanseffekter kan vi uppnå genom att samarbeta med lämpliga intressenter i kommunen för att skapa en stabilare arbetsmarknad inom kommunen eller i dess närhet?
Vilka möjliga arenor finns för en gemensam kompetensutveckling mellan personal i kommunen och Åsbackaskolans personal?
Vilka behov av förebyggande friskvård finns inom organisationen för att minska korttids - och långtidsfrånvaro?
Hur kan vi stärka den enskildes ansvar och inflytande över sin egen kompetensutveckling?
Vilken kompetens kommer organisationen att behöva i framtiden utifrån nu aviserade förslag och förändringar (SWOT)?
Hur säkerställer vi att våra medarbetare erbjuds rätt kompetenshöjande åtgärder?
Hur ser vi till att organisationens utveckling inte stannar av utan hela tiden är en löpande process?
Vilken kompetens finns i organisationen för marknadsföring och säljförmåga av organisationens unika kompetens till andra aktörer på den externa marknaden och i vilka sammanhang skall detta ske?
Finns det system som kan underlätta och effektivisera de gemensamma samarbetsprocesserna ?
Hur använder sig organisationen av olika sätt att ta till sig relevant kunskap inom och utom organisationen?

Syfte

Syfte
Projektets övergripande syfte är att förnya och utveckla de sysselsattas kompetens för att skapa en bredare anställningsbas och för att rädda arbetstillfällen i kommunen. Men syftet är också att skapa en större flexibilitet och nytänkande i organisationen för att få en hållbar utveckling i den strukturomvandlingsprocess som specialskolan just nu genomgår.
Projektet syftar till att ge sysselsatta ökad kompetens för att därigenom minska risken för att eventuellt bli uppsagd men också att ge de anställda impulser och idéer att tänka nytt och framåt för att öka flexibiliteten i organisationen. Samtidigt skall projektet leda till att deltagarna kan se positiva utvecklingsmöjligheter i ett samarbete med liknande verksamheter i närområdet för att på så sätt säkerställa arbetstillfällen och att den egna kompetensen tas till vara. Ökad konkurrens om elever lokalt och nationellt möjliggör tillfällen att marknadsföra och sälja unik kompetens på en större marknad än den lokala.
På lång sikt handlar projektet också om att kontinuerligt utvärdera och kartlägga vilka kompetensutvecklingsbehov som finns utifrån framtida strukturomvandlingar av aktuella verksamhetsområden, att på ett bättre sätt kunna motverka all form av diskriminering och att öka medvetenheten om jämställdhet och vikten av hur vi bemöter varandra.
Ett annat syfte är att kunna ta eget ansvar för att minska sjukfrånvaron genom att känna igen styrkor och begränsningar i det egna beteendet och agera utifrån ett positivt konsekvenstänkande.


Målsättning

Målsättningen på kort sikt är att:
det skall finnas en kartläggning av Åsbackaskolans totala kompetens-utvecklingsbehov inom samtliga verksamhetsområden
samtliga deltagare skall ha en dokumenterad kompetensprofil och en kompetensutvecklingsplan
samtliga deltagare skall uppleva att de varit delaktiga i projektet och att de haft inflytande över sin kompetensutvecklingsplan
samtliga deltagare skall vara medvetna om vilka tänkbara samarbetsmöjligheter som finns i närområdet för att rädda arbetstillfällen i kommunen
synliggöra möjligheter och hot utifrån ett jämställdhetsperspektiv
samtliga deltagare skall vara nöjda med projektets utformning, innehåll, genomförande och resultat

På lång sikt att:
kompetensutveckla personalen individuellt utifrån efterfrågat behov
minska kort- och långtidssjukskrivningarna
varje individ skall bli medveten om vikten av flexibilitet inom organisationen och vars och ens ansvar för organisationens strukturomvandling
varje anställd kan se behovet och nyttan av samverkan med liknande lokala verksamheter och att det bidrar till anställningstrygghet i närkommunen
personalen själv skall ha kompetens och verktyg för att möta strukturomvandlingar och skapa arenor för samarbete internt och externt
utveckla åtgärder för att själva ta ansvar för ESF-rådets övergripande tema: ökad jämställdhet, tillgänglighet och integrering

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Eftersom arbetsplatsen är anpassad för personer med funktionshinder både fysiskt och kommunikativt är tillgängligheten inga problem. Vid behov kommer teckenspråkskunnig tolk att finnas i arbetsgrupperna.

Kommun

  • Gnesta