Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensutveckling för strategiskt viktiga företag i Örebro Län 2B

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareÖrebro km, CityAkademin
KontaktpersonEva Jonsson
E-posteva.jonsson@orebro.se
Telefonnummer019-216080
Beviljat ESF-stöd11 574 130 kr
Total projektbudget11 574 130 kr
Projektperiod2010-02-01 till 2011-07-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet ska bidra till att, i 14 av regionens strategiskt viktiga företag,kompetensutveckla de anställda som riskerar att hamna i uppsägning/omställning, stärka deras konkurrenskraft och anställningsbarhet.

Bakgrund

Stora delar av regionens näringsliv, befinner sig i en stark strukturomvandling ,särskilt inom tillverkningsindustrin där tusentals jobb försvunnit. Inom denna sektor är behovet av kompetensutveckling särskilt stort för att underlätta omställning till andra arbetsuppgifter och för att stärka anställningsbarheten för dem som riskerar arbetslöshet. Det gäller både för anställda på större arbetsplatser och bland mindre underleverantörer. Utvecklingen av arbetslivet gör att det numera blir allt mer självklart att alla kommer att behöva byta arbetsuppgifter eller arbetsplats flera gånger under livet. Örebro län har identifierats av Sveriges regering som viktigt ,med riktade insatser på grund av näringsstrukturen i länet och det är framförallt verkstads- och tillverkningsindustrins anställda som varslats. Bristande efterfrågan kan komma att leda till långsiktiga negativa strukturförändringar med nedläggningar av arbetsplatser och uppsägningar av anställda, varav många kommer att ha svårt att komma tillbaka till arbetsmarknaden också i en bättre konjunktur. Projektet är ett samlingsprojekt för 14 strategiskt utvalda företag i länet, som samtliga har drabbats hårt av konjunkturnedgången. Företagen är strategiskt viktiga,givetvis genom i några fall sin storlek, men även ur aspekten att många mindre företag i regionen är knutna till dem som underleverantörer, eller i något fall är underleverantörer till de större företagen. Enligt vedertagen data från branschorganisationen genererar varje anställd inom dessa företag ytterligare 1,4 arbetstillfällen. Några företag arbetar gentemot fordonsindustrin där varje anställning genererar ytterligare 1,8 arbetstillfällen källa: Teknikföretagen. Vissa av företagen har stor andel av kommunens totala arbetsplatser och är nästan avgörande för bygdens fortlevnad. Vi har i vårt urval av företag i denna ansökan, då flera företag har varit intresserade att ingå,arbetat efter följande principer för att fastslå att deltagande företag stämmer in med utlysningens intentioner: Intervjuer med företagen utifrån marknadsposition,beroendet till underleverantörer, beroendet till slutkunder
Samarbetat med näringslivscheferna och cheferna för Lärcentrum i respektive kommun för att säkerställa det strategiska beroendet. Företagen arbetar på den nationella och internationella marknaden. De strukturomvandlingar för dessa företag,som följer i den vikande konjunkturens spår,kräver att de anställda ges möjlighet att tänka nytt,att lära och att ta steg in i något delvis okänt för att bibehålla sysselsättning. Varje deltagande företag har gjort en förstudie/analys av situationen i sitt företag och kartlagt kompetensutvecklingsbehovet för de anställda. I arbetet med dokumentation och genomlysning av situationen i företaget och för dess anställda har de fackliga organisationerna medverkat. De slutsatser som kan dras från sammanfattningen av företagens analys är att kraven på kompetensutveckling och ny kunskap går som en röd tråd genom samtliga yrkeskategoriers behov. En snabb teknisk utveckling sker och man behöver som individ mer specialkompetens kopplat till en hög nivå även som generalist. Risken för uppsägning av anställda har gjort att man sett över företagets organisation. Behovet av att utveckla chefsrollerna har tydlig koppling till de förändringar som sker eller som företaget står inför. För att säkerställa hållbar utveckling krävs att nyckelfunktionerna fungerar så effektivt som möjligt, därför vill företagen säkerställa att ha rätt kompetens inom funktionerna marknad, teknik, produktion och eftermarknad. Företagen ser också en affärsmässig vinst i att jobba mer långsiktigt med fördelningen mellan män och kvinnor och har som mål att öka andelen kvinnor både som anställda och chefer. CityAkademin samverkar med Lärcentrum i Karlskoga/Degerfors, Lindesberg, Laxå, Hallsberg (SUF),Nora och Ljusnarsberg.

Syfte

Projektet ska bidra till att kompetensutveckla anställda som riskerar att hamna i en uppsägningssituation i 14 av regionens strategiska företag. Projektet ska också ge möjlighet till företagen att utveckla medarbetarna så att de kan möta upp de pågående strukturomvandlingarna för att komma ur nuvarande konjunkturnedgång med stärkt konkurrenskraft. En tilltagande yrkesmässig specialisering till följd av de kunskapsintensiva näringarnas ökande betydelse medför att mindre arbetsmarknadsregioner får svårare att matcha näringslivets efterfrågan på olika kompetenser. Därför avser projektet att ge de anställda möjlighet till både mer specialisering, men även möjlighet till en mer generell kompetensutveckling. Projektet ska genomföra de kompetensutvecklingssinsatser som analyserats i förprojekteringen,förstudien. De aktiviteter som valts syftar till att minska och förebygga risken för uppsägning. Projektets mervärde för individen är att man får möjlighet att genomföra en mer strukturerad och individuell riktad kompetensutveckling kopplad till specialområden, mot nya kompetenser och större delaktighet. Personen är genom detta bättre rustad för omställning och mindre sårbar samt att företaget kan möta upp kommande efterfrågan och kunna behålla personal, behoven är stora och insatser behövs inom alla områden för att företagens långsiktiga mål ska uppnås. Mervärdet beskrivs också i företagens sammanfattning av förstudien.

Målsättning

Mätbara mål är:
-att kompetensplanerna genomförs till 95%
-att deltagarna upplever sig nöjda eller mycket nöjda med genomförda utbildningsinsatser.

Förväntade effekter
-att projektdeltagarna ska ha höjt sin faktiska kompetensnivå på ett sätt som bidrar till individens och företagens fortsatta utveckling och motverka sårbarhet och att individen står bättre rustad inför förändringar.
-Fördjupad samverkan i länet mellan inblandade lärcentra, kommuner, företag och utbildningsanordnare.
- att utbildningarna ska leda till att utveckla ledarskapet i företagen, att chef och medarbetare känner sig tryggare i sina roller och kan bättre möta framtida utmaningar.

Målsättning är
- att deltagarna i projektet får de aktiviteter som planerats.
Projektet kommer att ha en kontinuerlig dialog med företagen och uppföljning under hela projektperioden. Företagen kommer att få stöd av projektet vid val av utbildningar, vid eventuella förändringar i utbildningsplaneringen alternativt samordning av utbildningsinsatser

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektägaren, Örebro kommun har under 2008 antagit en strategi för tillgänglighet som kommer att följas i projektet. Tillgängligheten gäller både lokaler, kommunikation och tjänster. CityAkademin - lärcentrum tillsammans med lärcentrum i Karlskoga/Degerfors,Lindesberg,Laxå, Hallsberg (SUF),Nora och Ljusnarsberg har möjlighet att erbjuda olika typer av tjänster för tillgänglighet i projektet.
Våra samverkanspartners har vid kontakt med företagen och deras medarbetare att säkerställa tillgängligheten i projektet och att ställa krav på utbildningsanordnaren sså att de inför varje kursstart säkerställer att alla har tillgång till utbildningen.
Våra samverkanspartners ska tillsammans med projektledaren och företagen tillse att information, kommunikation och tjänster erbjuds efter de anställdas förmåga.

-Att vid varje avslutat utbildningstillfälle följa upp hur företag och utbildningsanordnare fullgjort kraven för tillgänglighet

-Främja informationsutbyte under de olika aktiviteterna i projektet/innehåll.

Jämställdhetsintegrering

Projektets jämställdhetsintegrering ska ge kunskap och verktyg till företagen inom området samt att så långt som möjligt säkerställa att tillgängligheten till kompetensutveckling är möjlig för alla på företaget oavsett kön.

Tillverkningsindustriföretagen har fortfarande obalans med fler män än kvinnor anställda och det avspeglas också i projektet, speciellt bland de kollektivanställda. Tjänstemännen och chefer har hunnit längre med jämställdheten när det gäller kön. Det är dock fortfarande en lång väg kvar men för företagens vilja att uppnå hållbar utveckling ser de ett behov idag att utjämna skillnaderna och rekrytera mer kvinnor.

Projektet kommer att påvisa faktorer och verktyg som kan underlätta jämställdhetsarbetet på sikt samt att informera om och ge tillgång till kunskap inom området.

Seminarier dels till drivande aktörer på företagen dels till anställda.
-Att kontinuerligt följa upp utbildningsinsatserna i förhållande till kön.

Utifrån detta kan vi diskutera med företagen om kopplingar mellan aktiviteterna och jämställdheten

-Statistik, typ av utbildningar i projektet

-Genom att problematisera kan vi väcka frågan om makt och inflytande mellan män och kvinnor.

-Informationsspridning.

Samarbetspartners

 • Alléskolan
 • Bildningsförvaltningen
 • Lärcentrum Karlskoga
 • Nora kommun Vuxenutbildning
 • Vuxenutbildningsförvaltningen Masugnen

Deltagande aktörer

 • Autokompo Stainless
 • CMR_Carlsson Industriservice
 • Drillcon Core AB
 • EL & PC Installationer AB
 • Elisolation HTM AB
 • Fagerdala Por-Pac
 • Johnson Metall AB
 • Kopparbergs Skrot och Metall A
 • Lantmannen Unibake Sweden AB, Örebro
 • Laxo Mekan
 • Ringsvets AB
 • Sandvik Nora AB
 • Stellana AB
 • Wedevåg Tools AB

Kommun

 • Degerfors
 • Hallsberg
 • Karlskoga
 • Laxå
 • Lindesberg
 • Ljusnarsberg
 • Nora
 • Örebro