Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensutveckling Strategiska Underleverantörer

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareIndustriellt Utvecklingscentru
KontaktpersonKersti Thorn
E-postkersti.thorn@iucost.se
Telefonnummer0122-86805
Beviljat ESF-stöd7 425 710 kr
Total projektbudget7 425 710 kr
Projektperiod2010-01-15 till 2011-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Sju regionala företag i ett leverantörsnätverk har efter kartläggning på individnivå identifierat kompetensutvecklingsbehov inom TPS (Toyota Production System) och yrkeskompetens. Totalt 428 anställda får nu möjlighet att kompetensutvecklas för att utvecklas i takt med företagens förändrade krav.

Bakgrund

Sju företag har deltagit i förprojektet: (totalt antal anställda och kvinnor)

- Plåtmodul i Mjölby, 39 - 2 kvinnor
- Note Skänninge, 28 - 10 kvinnor
- Ödeshögs Mekaniska, 53 - 8 kvinnor
- PartnerTech, 194 - 48 kvinnor
- Rimaster, 68 -22 kvinnor
- OEM , 140 - 27 kvinnor
- Grehns Plåt, 25 - 2 kvinnor

De sju företag som deltagit i förprojektet står inför samma två utmaningar, som innebär förändrade kompetenskrav på de anställda. Det innebär att de anställda måste lära nytt och lära om för att utvecklas i takt med arbetlivets förändrade krav. Utmaningarna är:
1. Att strukturerat börja jobba med TPS (Toyota Production System)
2. Stärka yrkeskompetenser för att bli mer breda i sina roller för att företagen ska kunna fortsätta att möta marknadens krav trots stora neddragningar.

Samtliga deltagande företag står inför ett nytt sätt att jobba. De krav som BT (deras största kund) och andra kunder ställer på dem innebär att strukturerat arbeta med TPS (Toyota Production System). Detta innebär krav på nya kompetenser för alla medarbetare. TPS innebär en rad olika metoder, verktyg och är också en grundfilosofi för produktion. TPS innebär krav på nya kunskaper och kompetenser för alla, såväl medarbetare som chefer. Inom många framgångsrika, moderna produktionsföretag arbetar man idag efter leanmodellen som bygger på TPS.

Samtliga företag har tvingats säga upp många i och med lågkonjunkturen. De har tappat värdefull kompetens. Det har också inneburit att samtlig personal, såväl kollektivanställda som tjänstemän behöver bredda sig för att kunna utföra fler moment än tidigare. Kartläggningen i förprojektet visar att det finns brister i yrkeskompetens, dvs praktiska yrkesområden såsom svetsning, laser och programmering. Det saknas också yrkeskompetens på tjänstemannasidan i form av t ex inköpskompetens och projektledning.

I vårt förprojekt har vi på individnivå kompetenskartlagt varje anställd. Varje individ har fått skatta sig på en skala 1-4 och uppskattat sitt nuvärde. Ett målvärde, dvs kravbilden från företaget har angetts för varje person från närmaste chef. Skillnaden däremellan utgör gapet i kompetensen, dvs kompetensbristen som varje individ har för att svara upp mot företagets krav. I stort sett samtliga anställda har kartlagts, såväl kollektivanställda, som tjänstemän och chefer. Tillgänglighet och jämställdhet har varit del i kartläggningen. Se bifogad rapport för detaljer.

Totalt 23 kompetenser har skattats inom områdena Yrkeskompetens, Verksamhetskompetens och Personlig Kompetens.

Kompetenserna som är kartlagda finns bifogade med ansökan.

Efter analys av kartläggningarna har vi kommit fram till att de områden som individerna på företagen behöver stärka sin kompetens inom är framförallt:
- TPS-kunskap: kunskap om metoder och verktyg samt öka engagemang och förståelsen för TPS grunder (filosofin) för samtliga i företagen
- Stärka ledarskapet, framförallt med avseende på TPS
- Yrkeskompetens för att täcka gap och öka sin flexibilitet
- Affärssystem
- Rit- och mätlära
- Produktionsekonomi

På varje företag har kartläggningen analyserats på individnivå och de gap som finns har legat till grund för de kompetensutvecklingsinsatser som återfinns i företagens utbildningsplaner.

INFO OM FÖRETAGEN
Samtliga deltagande företag är underleverantörer till BT Products AB i Mjölby som utvecklar och tillverkar lagertruckar. För de flesta företagen är BT en av de största kunderna. BT ägs sedan 2000 av Toyota och deras produktionsfilosofi Toyota Production System (TPS) genomsyrar BTs verksamhet. BT mäter och följer upp sina underleverantörer med hjälp av ett certifieringsprogram som omfattar: logistik, kvalitet och servicenivå. Samtliga sju företag som deltagit i förprojektet tillhör de 20 leverantörer som ger flest kvalitetsstörningar hos BT enligt de uppföljningar som kontinuerligt görs. Genom att utveckla kompetenserna hos medarbetarna kommer även företagen att utvecklas för att öka sin konkurrenskraft.

Toyota Production System (TPS) är en produktionsmetod och filosofi som innebär resurssnål tillverkning och kvalitetssäkrad produktion. Inom ramen för TPS finns en rad konkreta arbetsmetoder och verktyg som kan appliceras i företagen. Grunden är ledarskapsfilosofi grundad på insikter om människor och deras motivation. Ett trovärdigt ledarskap och en stor förståelse för TPS hos företagets ledare är därför grundläggande för att lyckas med TPS. Deltagande företag har påbörjat att applicera olika TPSverktyg, men för att kunna öka taken på implementeringen och förståelse för TPS i hela företaget krävs ytterligare kompetensstärkning och utveckling av samtliga anställda i företagen.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Totalt kommer 439 personer att delta i kompetensutvecklingsinsatserna, varav 112 av kvinnor.

Flera är involverade i flera aktiviteter.

De aktiviteter som är gemensamma för alla företagen kommer samordnas och gemensamt handlas upp för att nyttja styrkan i att vi är flera i detta projekt. Vissa av aktiviteterna kommer genomföras tillsammans.

Kompetensgapen kommer i största mån att fyllas med hjälp av skräddarsydda lösningar för individerna på företagen.

Vi kommer också att jobba med interna handledare. I kartläggningen har vi identifierat potentiella interna handledare. Att använda sig av interna handledare ger en kunskapsspridning i företaget som främjar lärande miljöer och det gör också att kompetensutveckling kan integreras i den dagliga verksamheten.

VARFÖR BEHÖVS SOCIALFONDSMEDEL TILL DETTA?
Utan extern finansiering i form av bidrag från Socialfonden skulle detta projekt aldrig kunna genomföras, ekonomiska resurser finns inte hos deltagande företag. Företagen har också möjlighet att under 18 månader genomföra många insatser för individernas utveckling som annars inte hade varit möjlig.

MERVÄRDE:
För medarbetare: Varje individ som deltar i projektet kommer stärka sin kompetens för att möta de förändrade krav som deras arbetsgivare ställer i och med andra förutsättningar. Det kommer att innebära nya möjligheter att utvecklas inom sina yrken och inom sina företag. Projektet gör att att företagen ser effekten av kompetensutveckling, man kommer då forsatt joba med kompetensutvecklingsinsatser vilket gynnar medarbetarna framåt och ger dem en fortsatt kompetenshöjning.

För verksamheten: Företagen får en unik möjlighet att möta marknadens ändrade krav, dvs att strukturerat jobba med TPS. Lågkonjunktur råder fortfarande på marknaden och företagen kommer nu att stärkas för att stå rustade när konjunkturen vänder. De kommer att kunna visa upp konkreta resultat i form av bättre kvalitet.

Nätverket mellan de lokala bolagen har ett stort värde. Företagen har tidagare inte jobbat tillsammans. De ser nu hur de kan stödja varandra, då de står inför samma utmaningar. De får möjlighet till kunskapsspridning och lära av varandra inom nätverket och från BT.

Projektet kommer att ta fram former för hur företagen kan fortsätta att på ett strukturerat sätt jobba med kompetensutveckling. Kompetenskartläggningarna som gjorts i förprojektet och som kommer genomföras vid projektets slut blir ett arbetssätt som kan användas i utvecklingssamtal och framåt för att ta fram kompetensutvecklingsinsatser.

För andra deltagande organisationer: Företagens kunder stärker ytterligare sina underleverantörer och bidrar med sitt kunnande. Det här är första gången underleverantörer gemensamt genomför en aktivitet på det här sättet. Arbetssättet kan vara en förebild för att bilda fler regionala nätverk av andra underleverantörer.

För IUC Öst ger projektet ett mervärde i och med att man kan sprida arbetssättet med leverantörssamverkan till andra branscher och företag som man arbetar med.

För regionen: Samtliga företag är regionala aktörer. Med en gemensam satsning av det här slaget räddar man kvar företag lokalt, vilket gynnar regionen i stort.

Syfte

Projektets syfte är att stärka kompetensen på individnivå utifrån de behov som identifierats i kartläggningen i förprojektet. Deltagarna ska stärka sin yrkeskompetens och kompetens inom TPS för att möta de nya krav som ställs på dem idag och imorgon och som ett ny, modern industri kräver.

Syftet är att sätta in kompetensutvecklingsinsatser inom områden som vi identifierat brister i på individnivå.
Dessa är i huvudsak:
- TPS-kunskap
- Ledarskap
- Yrkeskompetens
- Affärssystem
- Rit- och mätlära
- Produktionsekonomi

I förprojektet har kartläggningen för detta gjorts och vi har nu kommit fram till vilka konkreta åtgärder och aktiviteter varje företag behöver på individnivå för att kunna nå dit. (se bifogade utbildningsplaner för deltagande företag)

Genom att göra detta stärks konkurrenskraften hos regionala producerande företag.
Företagen måste kunna tillämpa de arbetssätt som krävs i TPS-orienterad produktion och förstå grunderna och varför man gör detta. För att kunna ta detta steg krävs också att man har en bas i sin yrkeskompetens, varför också projektet syftar till att stärka yrkeskompetensen. Detta behövs som en direkt följd av lågkonjunkturens effekter på företagen genom alla neddragningar.

Målsättning

Mätbara projektmål

För att kunna följa progressen i projektet, dvs hur det fortskrider ska vi följa upp:

- Antal genomförda utbildningar
- Antal deltagare
- Antal kvinnor och män
- Antal kvinnor och män som deltar i relation till antal anställda kvinnor och män
- Antal som svarar i enkät efter genomförd aktivitet att de ser att det är till nytta för dem i sitt jobb
- 70% av alla aktiviteter ska vara genomförda under 2010
- 30% av alla aktiviteter ska vara genomförda under 2011
- 100% av alla deltagare ska ha uppnått en högre kompetens vid uppföljningen i ny kartläggning
- De företag som genomför medarbetarundersökningar ska kunna se förbättringar i de parametrar som rör ledarskap
- 100% av alla deltagare ska uppleva att det de gått igenom stärker dem i sin yrkesroll
- 80% av alla interna handledare ska genomgå handledarutbildning

MÅL FÖR DELTAGARE:
Mål kopplade till syfte: Målet med samtliga aktiviteter är att eliminera de kompetensgap som vi identifierat på individnivå i kompetenskartläggningen.

Individnivå
Ökad kompetens - samtliga som deltar i kompetensutvecklingsinsatser gör det för att det har identifierats behov på individnivå i de kartläggningarna som har gjorts. Huvudområden som identifierat som brister och prioriterats av företagen är.
- TPS-kunskap
- Ledarskap
- Yrkeskompetens
- Affärssystem
- Rit- och mätlära
- Produktionsekonomi

Vi kommer inom projektet att genomföra kompetenskartläggningar efter 12-18 månader för att se hur väl projektet har lyckats stärka var och en i sina kompetensbrister. Målet är att varje individ ska ha höjt sig minst ett steg i sin skattning. Kompetenserna är skattade på skalan 1- 4
Målet sätts på varje individ utifrån den yrkesroll som just den personen har. T ex mitt mål inom Affärssystem är satt till nivå 2 av min chef. I dag skattar jag mig till nivå 1, dvs jag är nybörjare. Jag saknar ett steg till nivå 2. Målet är att jag efter deltagande i kompetensutvecklingsinsats ska kunna höja mig till minst en tvåa.

Stegen betyder följande:
- Nivå 0 Har ännu inte visat den kompetens som krävs
- Nivå 1 Grundläggande kunskaper och färdigheter, nybörjare, är i behov av handledning och arbetar inom givna ramar
- Nivå 2 Goda kunskaper och färdigheter, användare, arbetar självständigt
- Nivå 3Väl utvecklade kunskaper och färdigheter, erfaren, kan agera som handledare
- Nivå 4 Utomordentliga kunskaper och färdigheter, expert, anses som auktoritet

Målvärde har angetts av närmaste chef.
Målet är att man efter genomfört projekt ska ha höjt sin kompetens från nuvärdet som skattades i kartläggningen.

Målet är att 100% av deltagarna ska höja sin kompetens.

Effekter för användare:
Företagens kunder ska i sina leverantörsuppföljningar se förbättringar på leveransprecision och kvaltitet från deltagande företag.

Aktivitetsnivå i projektet:
Uppföljning kommer att ske på samtliga kompetensutvecklingsinsatser för att se att de håller kvalité och motsvarar deltagarnas förväntningar. Detta görs genom enkätuppföljning efter varje insats.

När det gäller tillgänglighet och jämställdhet vill vi göra en attitydmätning för företagen hos de projektansvariga. I början av projektet ställs ett antal frågor om deras inställning och hur de skattar sin kunskap om områdena. I slutet av projektet får de svara på samma frågor för att se om det skett någon förändring.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förprojektet har vi på samtliga deltagande företag uppmärksammat tillgänglighet och vad det innebär. Det har varit en del i grundpresentationen av förprojektet. Vi har tagit upp exempel på vilka funktionsnedsättningar som finns och vad funktionshinder innebär. Det vi kan konstatera från förprojektet är att det inte är någon fråga som allmänt diskuteras eller som man är särskilt medveten om på något av företagen.

Under kompetenskartläggningarna har frågan ställts till företagen om det finns några kända funktionsnedsättningar. Då funktionsnedsättningar som inte är synliga kan vara en mycket känslig fråga för personen i fråga har detta inte kartlagts på individnivå utan endast på företagsnivå. Några företag har personer med kända funktionsnedsättningar i form av fysiska funktionsnedsättningar. Samtliga företag antar att några av de anställda har läs- och skrivsvårigheter.

I genomförandeprojektet ska vi aktivt arbeta med att alla, oavsett eventuella funktionsnedsättningar, ska kunna tillgodogöra sig utbildningen genom anpassningar till de behov som finns. Då vi vet att läs- och skrivsvårigheter förekommer kommer vi vid utbildningsinsatser alltid använda lättläst dokumentation. Görs en uppföljning på utbildningsinsatsen ska möjlighet till såväl skriftligt som praktiskt test finnas för att inte utestänga någon.

Då vi inte vet vilka funktionsnedsättningar som finns bland deltagarna kommer vi inför utbildningsinsatserna att ge deltagarna möjlighet att lämna uppgifter på om de har särskilda behov inför utbildningen. Det kan t ex vara särskild kost, hörselnedsättningar, allerg eller behov av pauser. Detta kommer man att kunna göra genom att svara på en enkät eller genom att kontakta projektansvarig på företaget.

Vi kommer också att med hjälp av Handisams checklistor inventera de fysiska lokalerna som används vid kompetensutvecklingsinsatserna.

I upphandlingar kommer vi uppmärksamma leverantörer på tillgänglighetsfrågan och ställa krav på dem i form av t e x lättläst dokumentation och tänka på att ta pauser under utbildning.

Vi vill också öka kännedomen och medvetenheten om denna fråga genom att för samtliga deltagande företag anordna en halvdag med hjälp av processtödet för tillgänglighet. I första hand kommer de projektansvariga att delta på denna dag. Samtliga projektansvariga är med i företagens ledningsgrupper och har därmed en påverkansfaktor på företaget.

Jämställdhetsintegrering

Under förstudien har en SWOT på jämställdhet genomförts på varje företag.

Genomgående kan konstaterats att jämställdhet inte är en fråga som direkt diskuteras på företagen eller som man aktivt tänker på. Det är här som vi ser att vårt genomförandeprojekt kan användas. Steg 1 för de deltagande företagen är att uppmärksamma frågan och att medvetandegöra vad jämställdhet är och innebär för företaget. I förstudien har jämställdhet varit med som en punkt i presentationer på samtliga företag. Det har varit ett första steg att öka medvetenheten.

Målgruppen för vårt projekt är alla redan anställda, så målgruppen för projektet är given.
Vi kommer att följa upp antal deltagare uppdelat på män och kvinnor
Vi kommer att genomföra worskshops/jämställdhets-seminarium vid tre tillfällen under projektet med hjälp av processtödet för jämställdhet för samtliga projektansvariga. De projektansvariga är alla med i ledningsgruppen eller har annan ledande befattning vilket också gör förankring på företagen lättare och kan lyfta frågan till rätt nivå.

Vi kommer också att aktivt kommunicera ut jämställdhetsperspektivet i projektet till deltagare, projektgrupp och leverantörer. Det gör vi genom i att de presentationer av projektet som görs alltid ha med denna punkt.

Deltagande aktörer

 • Grehns Plåt AB
 • NOTE Skänninge
 • OEM Automatic
 • Partnertech Åtvidaberg AB
 • Plåt-modul AB
 • Rimaster Rimforsa
 • Ödeshögs Mekaniska AB

Kommun

 • Finspång
 • Kinda
 • Mjölby
 • Norrköping
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög