Logotyp på utskrifter

Kompetensuppbyggnad i social barnavård

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareRegionförbundet Uppsala län
KontaktpersonMarie Hedqvist
E-postmarie.hedqvist@regionuppsala.se
Telefonnummer018 - 18 21 63
Beviljat ESF-stöd479 500 kr
Total projektbudget479 500 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2009-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Kommunerna i Uppsala län, universiteten i Uppsala och Stockholm samt Stiftelsen Allmänna Barnhuset samarbetar kring kartläggning av kompetensutvecklingsbehov i arbete med barnavårdsutredningar inom kommunal individ- och familjeomsorg för att bryta hög sjukfrånvaro och personalomsättning.

Bakgrund

Socialtjänsten sociala barnavård handlar om att utreda och ge stöd till barn, ungdomar och familjer med problem. Föräldrar kan själva söka stöd, men utredningar av behov av insatser aktualiseras också efter anmäldningar då barn och ungdomar tros fara illa. Insatser kan förekomma både med ohc mot vårdnadshavarnas vilja. Det mest dramatiska ingreppet är, när barn omhändertas eller ungdomar blir föremål för samhällsvård på institution. Ambitionsnivån har höjts inom det här verksamhetsområdet under det senaste decenniet dels p g a att forskning visat att samhällsingripanden inte förhindrar fortsatt utsatthet för de berörda barnen, dels p g a kraftigt ökade kostnader för samhällsvården. Det har inneburit, att kommunerna sökt andra lösningar, där samarbete med föräldrar, insatser på hemmaplan och i öppna vårdformer eftersträvats.
För de tjänstemän (socialsekreterare) som ansvarar för utredande och uppföljande arbetsuppgifter inom det här verksamhetsfältet innebär den här omställningen mer kvalificerade arbetsuppgifter än tidigare. Detta avspeglas bl a i Socialstyrelsens Allmänna råd som specificerar, att arbetsuppgifterna inte bara kräver grundexamen (socionom) utan därtill yrkeserfarenhet, vidareutbildning och kvalificerat introduktionsstöd (SOSF 2006:14). Den praktiska verkligheten är dock, att verksamheten snarast dräneras på kompetent personal. Kommunerna tvingas anställa personer som saknar erfarenhet och därför inte har den operativa kompetens som arbetsuppgifterna kräver. Den här situationen blir en ond cirkel, som ökar belastningen på personalen, skapar ytterligare personalomsättning och hög sjukfrånvaro. Med en kartläggning av hur den aktuella personalen, socialsekreterare och arbetsledare, uppfattar situationen och vilka insatser som skulle kunna fungera som stöd för dem att hantera denna på ett mer långsiktigt och tillfredsställande sätt syftar förprojektet till att hitta vägar för målgruppen att skapa ett mer stabilt läge där ett nödvändigt lärande i vardagen kan ske och därmed kompetensen för dessa svåra arbetsuppgifter kan byggas upp.
För kommunerna i Uppsala lä n har det här problemet diskuterats på den arena för utveckling som Regionförbundets FoU-stödsverksamhet innebär. Man har sökt ett tillfälle att i en gemensam kraftsamling hitta vägar att omskapa förutsättningarna för den här verksamheten - lösningar som inte alltid är möjliga för enskilda kommuner utan kräver samverkan med andra. Det handlar om kvalificerad introduktion till nyanställda men också stöd til personal som har några års erfarenhet men fortfarande inte är experter - en grupp som enligt aktuell forskning blir hårt belastad, är mest missnöjda och mest benägna att sluta (Tham 2008). Det handlar vidare om hur behov av vikarier kan lösas så att kompetens tas till vara samt möjligheten för personalen att göra karriär inom yrket. För arbetsledarna är det en omställning från akutinriktning till att tillägna sig och skapa utrymme för strategier för långsiktighet och utveckling. Genom ansökan om stöd till förprojektering ges möjlighet till en nödvändig kartläggning av hur behoven konkret ser ut som grund för genomförandet av ett sammansatt program, där kommunerna både kan anpassa insatser till lokala förutsättningar och samordna sina resurser. Projektet genomförs i samverkan med universiteten i Uppsala och Stockholm samt Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Syfte

Syftet för förprojektet är att kartlägga kompetensutvecklingsbehov och att utveckla stödprogram som kan bryta den onda cirkeln av sjuklighet och hög personalomsättning bland handläggare av barnavårdsutredningar inom socialtjänsten i Uppsala läns kommuner och att istället skapa förutsättningar för kompetensuppbyggnad i de berörda personalgrupperna. Projektet stöds av berörda målgrupper, men en fördjupad förankring behöver äga rum under förprojektperioden. Bland annat behöver utredas hur kommunerna på egen hand eller i samverkan skall avsätta resurser för olika typer av insatser.

Målsättning

Att en kartläggning av kompetensutvecklingsbehovet hos handläggare av barnavårdsutredningar och deras arbetsledare har genomförts i kommunerna som kan läggas till grund för ett trovärdigt stödprogram.
Att en planering finns för genomförandet av programmet med strategier som grundas på tidigare erfarenheter av att impelmentera förändringar i offentlig verksamhet och aktuell forskning.
Att de kommuner som avser att genomföra programmet har förankrat och skapat nödvändiga resurser för detta.
Att en ansökan om externfinansiering av vissa delar av genomförandet av projektet har utarbetats.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De arbetsplatser som ingår i projektet besöks av klienter med varierande funktionshinder. Det betyder, att det torde finnas en betydande uppmärksamhet i respektive kommun vad gäller tillgänglighet. Om den medvetenheten också omfattar personalen är mer osäkert varför det i kartläggningen kommer att ingå att undersöka eventuella hinder för socionomer med olika funktionshinder att kunna fungera som socialsekreterare med utredande och uppföljande arbetsuppgifter inom social barnavård. I den mån sådana hinder aktualiseras, ingår att undanröja dessa.

Samarbetspartners

  • Sociologiska Institutionen

Deltagande aktörer

  • UAK, Kontoret för barn och ungdom och arbetsmarknad
  • Heby Kommun. Kommunkontor
  • Kommunstyrelsens förvaltning
  • Utbildningsförvaltningen

Kommun

  • Heby
  • Knivsta
  • Uppsala