Logotyp på utskrifter

Kompetenssäkring Wahlquists Verkstäder

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareOskarsgatan
KontaktpersonJoachim Nordberg
E-postjoachim.nordberg@wahlquist.se
Telefonnummer+4613252414
Beviljat ESF-stöd1 390 865 kr
Total projektbudget1 390 865 kr
Projektperiod2009-05-01 till 2011-04-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Ett tekniklyft ställer nya krav.Äldre medarbetare saknar kompetens för att vara anställningsbara i framtiden. Ledningen ska bli bättre på att stötta lärande i vardagen.Insikt om att egen insats och fortsatt kompetensutveckling har betydelse för lönsamhet och trygghet på jobbet är viktig.

Bakgrund

AB Wahlquists Verkstäder består av tre verkstäder i Östergötland. Verkstaden i Linköping är företagets största arbetsplats och här finns huvudkontoret. Här utför vi montering och provkörning av nya maskinsystem samt en del maskinbetarbetning i mindre och medelstora serier. I våra verkstäder i Ödeshög arbetar vi huvudsakligen med tung maskinbearbetning, svetsbearbetning och plåtbearbetning samt ytbehandling. Verksamheten i Tallinn som ligger i Estland berörs givetvis inte av denna ansökan. Företaget omsatte år 2007 220 miljoner kronor och antalet anställda är idag 183 personer. Av dessa arbetar 151, varav 136 män o 15 kvinnor i Östergötland. Se www.wahlquist.se.

Företaget har deltagit i tidigare ESF-projekt och har haft stor nytta av de kompetenssatsningar som dessa projekt har möjliggjort. I förprojekteringen har företagen haft stor glädje av tidigare deltagande i ESF-projekt. Arbetsplatserna har tack vare dessa satsningar arbetat fram en rutin som handlar om att man kontinuerligt och tillsammans analyserar utvecklings- och kompetensbehov. Medarbetarnas delaktighet i detta arbete skapas genom diskussionerna i den egna arbetsgruppen. Fackklubbarna stödjer helhjärtat detta arbetssätt.

Företaget har kontinuerligt höjt sin tekniska nivå men vi inser nu att de närmaste åren kommer att kräva ett kraftigt tekniklyft för att vi skall bli bättre rustade så att vi kan möta framtiden med bl.a. allt högre kvalitets- och effektivitetskrav från våra kunder.

Idag har företaget fortfarande ett antal manuella maskiner som kontinuerligt ersätts av CNC styrda maskiner. Därutöver kommer ett antal äldre CNC styrda maskiner att ersättas av en yngre generation än mer tekniskt avancerade maskiner. Detta innebär att 25 anställda, varav 2 kvinnor o 23 män, som idag saknar CNC kompetens måste ha denna för att kunna fungera tillfredsställande i den nya organisationen.

Vårt nära framtida tekniklyft innebär också att ett nytt MPS-system är under införande. Detta innebär att alla anställda som idag saknar grundläggande datakunskaper måste utbildas för att kunna fungera i denna MPS miljö. Vi har sett att vi idag har 45 personer anställda som idag saknar detta och som därför måste ha tillfredsställande och grundläggande datakunskap. En stor andel av dessa anställda behöver dessutom särskild utbildning för att klara den nya MPS tekniken.

På vår fabrik i Ödeshög där vi har inriktning på svetsteknik måste fler anställda lära sig att hantera svetsrobotar. Vi har i flera grupper upptäckt bristande kunskaper både i svetsteknik och i mätteknik. I vår kompetensbehovsanalys har vi konstaterat att ett antal av våra anställda behöver förbättra sin kompetens i ritningsläsning. Det är i första hand äldre anställda med många tjänsteår som är i akut behov av denna kunskap.

Flertalet av våra grupp- och produktionsledare är rekryterade från produktionen och alla har inte tillräcklig kompetens för att klara dagens och morgondagens krav i den nya ledarrollen. Kundernas ständiga krav på kontinuerlig kvalitets- och effektivitetshöjningar ställer allt högre krav på arbetsledningen. Detta vill vi möta med en planerad kompletterande ledarutbildning där vi stärker ledningens roll i syfte att utveckla den lärande arbetsplatsen. Vi vet att det är nödvändigt att ledningen inser vikten av ett dagligt lärande på arbetsplatsen och lär sig hur man på bästa sätt motiverar medarbetare av båda könen i ett ständigt lärande i vardagen.

Vår ambition är att i enlighet med vår jämställdhetsplan öka antalet anställda kvinnor på företaget. För att dessa rekryteringar ska bli framgångsrika och långsiktiga behöver både ledning, såväl gruppledare som produktionsledning och hela organisationen bli bättre på att möta och hantera jämställdhets- och diskrimineringsfrågor. Detta gäller både kön och etnisk bakgrund.

Socialfondens stöd ger följande mervärde: Äldre anställda med otillräcklig kompetens skall genom detta ESF-projekt få nya kunskaper så att de är fortsatt anställningsbara. Bara lönekostnaderna i denna satsning är omfattande och är maximalt vad företaget i dessa tider har möjlighet att lägga på denna målgrupp. ESF-stöd för utbildningskostnaderna är därför en förutsättning för denna satsning.

Den stora satsning på kompetensutveckling av ledargruppen som ESF-projektet möjliggör är nödvändig för att medarbetarna i sin tur skall kunna utvecklas och växa i en lärande organisation.
Ett prioriterat avsnitt av ledarutbildningen handlar om jämställdhetsperspektivet som ett verktyg i företagets framtidsstrategi. Det ekonomiska läget innebär att en sådan avgörande satsning på ledargruppen är omöjlig utan ESF-stöd.

Syfte

Vi vill göra AB Wahlquist Verkstäder till en arbetsplats som är lönsam och därför trygg för de anställda också i ett framtidsperspektiv. Detta kräver en gedigen utbildningssatsning för att höja kunskapen hos de anställda på Wahlquist. Vi har idag ett antal anställda (se bilaga) som saknar helt nödvändig kompetens för att möta morgondagens krav. Det är dessa anställda - varav många äldre, med lång anställningstid och bristande anställningsbarhet - som är i fokus i vår ansökan. Vi vill därför säkerställa kompetenskrav för att motverka arbetslöshet.

Samtidigt vill vi satsa på att höja hela organisationens medvetenhet och insikt om vikten av ständig och återkommande kompetensutveckling, något som förprojekteringen tydligt har visat.

Denna kunskap måste först och främst finnas hos företags- och produktionsledning. Ledningen har alltid en central roll när det gäller att skapa nödvändiga förutsättningar i ett kontinuerligt förbättringsarbete - något som ytterst handlar om arbetsglädje och lust till ett ständigt lärande på en arbetsplats. Ledarna måste därför få bättre kunskap om hur man motiverar och stödjer medarbetare i en återkommande och vardaglig lärprocess. Likaså måste ledarna ha en bättre förståelse jämställdhetsperspektivets betydelse i vardagen. Detta är nödvändigt om företagets ambition som handlar om att öka antalet kvinnor bland medarbetarna skall bli framgångsrik.

Målsättning

Alla anställda ska få stöd till kompetensutveckling för att kunna behålla sina anställningar efter genomfört tekniklyft på företaget (mätbart).

Vi vill kunna behålla all personal trots att deras nuvarande arbetsuppgifter försvinner. Ingen ska behöva varslas på grund av kompetensbrist (mätbart).

Kopplat till kompetensutvecklingsinsatserna förstärks utvecklingen mot en lärande organisation. Det handlar om att göra varje produktionsstörning till ett lärtillfälle i positiv anda. Detta ställer stora krav på ledningen och då inte minst på första linjens ledare. Minskad produktionsstörning, bättre lönsamhet, ökad trygghet och en mera jämställd arbetsplats för de anställda är målet (mätbart på sikt).

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi vill utforma utbildningssatsningen så att vi tar tillvara de av våra anställda som har funktionsnedsättning. En positiv bieffekt blir då att vi ökar vår beredskap och skaffar oss kunskap så att vi lättare kan se möjligheterna i samband med anställning av ny personal med funktionshinder. Kartlagda behov visar på att vi har personal med kraftigt nedsatt hörsel som har behov av dövtolkning. För att dessa ska kunna tillgodogöra sig tänkta utbildningsinsatser kommer därför detta behov att tillgodoses där det är nödvändigt. Vi kommer därutöver att tillse att vi i utbildningen av ledare särskilt uppmärksammar hur man på bästa sätt stödjer kompetensutvecklingsinsatser för anställda med lönebidrag.

Jämställdhetsintegrering

Diskussionerna i förstudien har visat att företaget kan bli bättre på att konkretisera sitt jämställdhetsarbete. Vi vill bl.a. anställa fler kvinnor och inser att insatser måste göras för att dessa rekryteringar ska bli långsiktiga och framgångsrika. Aktiva åtgärder i syfte att nå ett jämställdshetsintegrerad arbetsplats måste förankras i vardagen och i produktionen.

Kunskap om att vi vill ha en arbetsplats utan diskriminering av kön och utan sexuella trakasserier behöver förankras i hela organisationen. Även här har ledningen en nyckelroll.
Ansvaret för jämställdhetsfrågorna kommer att lyftas till ledningsgruppen som kommer att tillföras särskild kompetens för att kunna driva dessa frågor på ett mera aktivt sätt i hela företaget.

Deltagande aktörer

  • Fabriksvägen
  • Lievägen
  • Oskarsgatan

Kommun

  • Linköping
  • Ödeshög