Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

JobbpunktVäst

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareJobbpunktVäst
KontaktpersonBernt Gustavsson
E-postbernt.gustavsson@mimer.nu
Telefonnummer070-4657105
Beviljat ESF-stöd6 304 030 kr
Total projektbudget14 892 754 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2011-10-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Vi vill utveckla metoder och arbetssätt med utgångspunkt i individens förutsättningar och möjligheter, arbetsmarknadens efterfrågan, vår koppling till företagen i närområdet för att främja målgruppens egenförsörjning och delaktighet i samhället.

Bakgrund

Under perioden juli 2005 till juli 2007 drevs Jobbpunkt Väst som ett ESF-projekt med Mål 3 medel. Projektet har dock varit 3-årigt och har under det sista året finansierats av Mimer och Västerås stad. Syftet var att stärka möjligheterna för arbetslösa i framför allt de västra stadsdelarna, med hög arbetslöshet och hög andel med invandrarbakgrund, att få arbete i sin närmiljö. Framför allt ville vi se att sättet att vägleda och stödja arbetssökande fungerade, vilket slutrapporten tydligt visar. Även det nära förhållningssättet till det lokala arbetsgivarna har visat sig mycket framgångsrikt. Däremot har det varit svårt att i denna grupp deltagare hitta förutsättningar för att starta egna företag. Den fjärdedel som av olika orsaker inte kunnat hjälpas direkt p g a medicinska svårigheter, problem med barnomsorg, bostadsproblem m.m., vill vi också kunna hjälpa. Därför vill vi ha med Försäkringskassan för att kunna bistå dem som har medicinska bekymmer. Plattformen, som vi utgår ifrån, är den aktiverande deltagarmodellen, som kom fram genom det tidigare projektet och ännu mer tydliggör den arbetssökandes förutsättningar matchade med arbetsgivarnas mer förtydligade behov. Arbetssätt och verktyg är desamma för båda parter vilket förenklar arbetet.
Vi vill bygga nya samverkansformer och utifrån dessa åstadkomma bestående förbättringar för de boende i dessa utsatta områden. Ansökan bygger på de erfarenheter vi skaffat oss genom projektet Jobbpunkt Väst, där vi nu vill vidga området, knyta till oss nya partners och få en ännu starkare koppling till företagen i närområdet.

Syfte

I princip har vi uppnått målet med att 70 % deltagarna skulle komma ut i arbete, utbildning eller eget företagande efter avslutat program och glädjande är 30 av de 43 deltagare som skrevs ut till ett arbete har kvar arbetet vid uppföljningstillfället drygt nio månader senare (70 %). Vi kunde också i utvärderingen se att kvinnor i högre grad blev erbjudana vikariat eller extraarbete på någon av praktikplatserna (59 % kvinnor 40 % män) och under uppföljningstiden på drygt 9 månader har kvinnor (63 %) i något högre omfattning än männen (55 %) haft ett arbete.
Tiden på Jobbpunkt Väst, har enligt deltagarnas egna bedömningar, medfört avsevärt förbättrad självupplevd livskvalitet och hälsa samt ökad framtidstro och stärkt självförtroende i mycket hög omfattning. Det handlar också konkret om ökade kunskaper om arbetsmarknaden för drygt åtta av tio deltagare. För varannan deltagare blev också praktikplatsen ingången till fortsatt arbete i någon form. En viktig grund för verksamheten ligger alltså i att utveckla ett positivt möte med varje enskild deltagare. Att man lyckats i dessa ambitioner framgår tydligt i utvärderingen i form av deltagarnas bedömningar efter avslutat projeket. 98 % är nöjda med det bemötande de fått av personalen i projektet, 93 % är nöjda med sitt inflytande över den egna handlingsplanen och 95 % är nöjda med sitt deltagande i projektet i sin helhet.

Målsättning

Vårt mål är att detta projekt kommer att:
-främja egenförsörjning, delaktighet i samhället samt att öka anställningsbarheten för de socioekonomiskt resurssvaga i de aktuella bostadsområdena
-bidra till integrering av personer ur den aktuella målgruppen på arbetsmarknaden genom kompetensutveckling, validera utländska utbildningar, matcha mot företagens behov av arbetskraft och praktik
-i nära samverkan med lokala arbetsgivare hitta vägar att sammanlänka företagens rekryteringsbehov med målgruppens kapacitet och framtida potential.
-påverka attityder till andra kulturer och öka kunskapen om utländska utbildningars kvalitet.
Vår förhoppning är också att deltagandet i programmet leder till ökad hälsa, förbättrad självbild samt tillit till den egna förmågan och en ökad handlingsvilja.
De kvantitativa målen för projektet är:
-Andelen deltagare, som efter avslutat projekt har fått jobb eller anser att deras möjligheter att få jobb har ökat skall uppgå till minst 70 %.
-Andelen deltagare i arbete, 90 dagar efter avslutat projekt skall vara minst 50 %. Denna siffra är satt utifrån vårt tidigare goda resultat.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängliga lokaler
Vi har mycket ändamålsenliga lokaler och fysiskt handikapp är ej något problem. Vi har tagit kontakt med Asseum, ett personalkooperativ i Västerås, där man jobbar med tillgänglighetsinventering i staden. Där har vi diskuterat tillgängligheten och fått bra information som vi har till grund för vårt arbete med tillgängligheten. Asseum arbetar med att göra tillgänglighetetskontroller och publicerar sina resultat i en guide på Västerås stads hemsida
Tillgänglig verksamhet
En viktig grund för vår verksamheten ligger i att utveckla ett positivt möte med varje enskild deltagare. Att vi lyckats i dessa ambitioner framgår tydligt i utvärderingen i form av deltagarnas bedömningar efter avslutat projeket då 98 % var nöjda med det bemötande de fått av personalen i projektet. Kommunikativ tillgänglighet
Vi vill inte utestänga någon och är öppna och förberedda för att bemöta de behov som kan uppstå.
Informativ tillgänglighet
-Projektet har en lättförståelig hemsida.
-Vi genomför informationsmöten för intresserade deltagare på Arbetsförmedlingen
-Personalen har direktkontakt med alla deltagare genom personliga samtal innan gruppstart.

Jämställdhetsintegrering

Vi kommer att verka för en jämn fördelning av deltagare i projektet med hänsyn till kön, etnisk bakgrund och ålder. Vi fortsätter i samma höga grad med föreläsningar och diskussioner om jämställdhet för deltagarna. Vi anser att det är en viktig rättvisefråga att alla oavsett ursprung, kön och personliga egenskaper ska ha lika möjligheter till arbete, företagande och egenförsörjning samt verka för att vidga kvinnors arbetsmarknad.
Vår tidigare verksamhet har visat att kvinnor i högre grad än männen haft problem med ohälsa och att rygg, nacke och axlar är de stora problemområdena på kroppen. Därför kommer vi lägga ett ännu större fokus på hälsa och förbyggande åtgärder i vårt projekt.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen, Västerås
  • proAros

Samarbetspartners

  • Bovärdskontoret Vivalla
  • Försäkringskassan Västerås
  • Landstinget Västmanland

Kommun

  • Västerås