Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Jobb IN

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareManagement & kompetensutv. AB
KontaktpersonAbdullahi Abdi
E-postabdi@mankom.se
Telefonnummer019-6110015
Beviljat ESF-stöd9 972 255 kr
Total projektbudget23 412 755 kr
Projektperiod2011-01-15 till 2013-12-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet Jobb IN arbetar för att mobilisera utrikesfödda långtidsarbetslösa till arbete, starta eget eller fortsatta studier. Målgruppen finns i Örebro och södra delen av Örebro Län och rekryteras i samverkan mellan Örebro Kommun, Arbetsförmedlingen och Jobb IN.
Projeket sträcker sig över tre år och har plats för i genomsnitt 120 platser per år. Arbetssättet är en vidareutveckling från tidigare projekt och fokuserar på individens egna förmågor och förutsättningar. Genom ett utbrett kontaktnät kan Jobb IN stödja deltagare till anpassad praktik, målstyrd utbildning eller till att starta eget, individuellt eller i kooperativ. Projeket vill att var deltagare får tydligare självbild, ökat självförtroende och vidgar sitt engagemang för egen utveckling.

Bakgrund

Om ansökan
För att säkerställa det kvalitativa utfallet på projektet är det viktigt att, föra en intensiv dialog med alla som medverkar i projektet, så att de får vara med i ett tidigt stadium och göra sin röst hörd. Detta gäller våra samverkanspartners och intressenter – men det är också viktigt att representanter för de som kommer att delta i projektet får möjlighet att känna delaktighet i utvecklingsarbetet.

Av den nämnda anledningen är denna ansökan uppdelad i två separata faser. En mobiliseringsfas och en genomförandefas. Mobiliseringsfasen syfte är att ge utrymme för vidareförädling av de idéer och tankar som vi tidigare utvecklat i projekt och samarbete med Arbetsförmedlingarna i Örebro län samt företrädare för Försörjningsstöd inom Örebro kommun. Men som fasnamnet antyder är det också en möjlighet för alla inblandade (intressenter, partners, tänkbara arbetsgivare och projektmedarbetare) att vara ”på tå” då det är dags att starta genomförandefasen.

Genomförandefasen är beskriven så utförligt som möjligt efter de förutsättningar, idéer och planer som vi i det här läget kan kommunicera. Utefter dessa förutsättningar och aktiviteter är även projektbudgeten framtagen. Den förberedande fasen kan och kommer att påverka den slutgiltiga produkten. Samarbetsformer, aktiviteter, delar av innehåll kommer att vidareutvecklas. Alla dessa justeringar och kompletteringar kommer att stämmas av i styrgruppen och i samarbete med Europeiska socialfondens representanter.

Bakgrund/nuläge
Örebro län har och har haft en förhållandevis stor mängd långtidsarbetslösa i förhållande till andra län i riket.
Orsaken kan delvis bero på att vi inte har den arbetsmarknadsstruktur i länet som matchar de arbetslösas kompetenser. Den profil av handels- och förvaltningscentrum som Örebro har öppnar inte upp lika stora möjligheter för de som har sin erfarenhet inom den industriella eller agrara näringen. Oproportionerligt många av de långtidsarbetslösa kommer från länder utanför den europeiska gemenskapen. Vilket i sig kan innebära att de yrkesfärdigheter och metoder som man av tradition och erfarenhet förvärvat, inte kan tas i anspråk fullt ut.
Det kan också vara kulturella/strukturella hinder. Hinder som bottnar fördomar och normer rörande etnicitet, genus, religion, kunskapsnivå, social kompetens, utseende och namn. Dessa hinder är många gånger av ”tvåvägskaraktär”. Vilket innebär att det gäller såväl den som söker arbete, den som förmedlar en möjlighet till egenförsörjning och den som erbjuder arbete, medvetet eller omedvetet. Denna typ av hinder är betydlig svårare att överbrygga. Det är fråga om en förändrad attityd, ett annat synsätt hos många av oss nya och gamla svenskar.
De första av dessa orsaksgrupper skulle man kunna kategorisera inom gruppen metodproblem. ”Om vi bara använder oss av rätt metod, rätt pedagogik så har vi löst frågan?!”. Till viss del så stämmer det. Man löser problemet genom en metodlösning – det kan vara utbildning, omskolning, vidareutbildning, anställningsstöd eller flyttbidrag. Det är jättebra att alla dessa möjligheter finns – men har vi därmed kommit åt kärnan?

Ja, delvis – men inte fullt ut. Det här som den andra orsaksgruppen, attitydproblem, kommer in i bilden.
I många fall och i många projekt och i ordinarie verksamhet hos medaktörerna har man försökt att lösa dessa problem som om de skulle vara metodproblem. Lite mer undervisning i svenska. Kanske yrkesutbildning inom hemtjänst lokalvård osv. Om våra deltagare bara lär sig att hantera IT-hjälpmedel, datorer osv. så har vi genast ökat anställningsbarheten
Många av de som är långtidsarbetslösa har deltagit i ett stort antal åtgärder utan att det resulterat i något fast arbete. Ryggar har krökts och verb har böjts i all oändlighet.
Det går inte att lösa attitydfrågor med metodlösningar som utbildningsinsatser och information. För att förändra attityder behövs mycket mer kraftfulla åtgärder och ett stort engagemang hos de som skall genomföra utvecklingsprojekten. Att förändra attityder är att synliggöra, tydliggöra, utmana, provocera för att kunna påverka. Det gäller i arbetet både internt och externt för deltagare, projektmedlemmar, samarbetspartners och tillsammans på arbetsplatserna.

Vad som sagts ovan är en essens från det att vi genomfört många olika typer av arbetsmarknadsrelaterade projekt för alla åldersgrupper och med en stor andel deltagare från andra kulturer.. Vi har dryftat frågan med våra samarbetspartners och i stort kommit fram till samma slutsats. Vi har och har haft ett mycket gott samarbete med arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunens försörjningsstödenhet.
I det här projektet är ambitionen att vi skall ta ett steg till. Fördjupa samarbetet och våga lyfta frågor som kan kännas svåra, ovana eller främmande. Vi har också ambitionen att finna nya forum och former för dialog eller multilog. - Samtalet är en förutsättning för att kunna förändra och påverka. För att kunna stoppa och minska segregeringen i vårt samhälle oavsett om orsaken är relaterad till kultur, religion, etnicitet, genus, ålder eller arbetsförmåga.

Det som beskrivits under avsnittet som handlar om attityder har man säkert från olika intressenter försökt att påverka. Men det behövs kompletterande erfarenheter. Möjligheter att testa nya infallsvinklar och forum som man av olika skäl – främst resursskäl, inte har kunnat vidareutveckla i den ordinarie verksamheten. Ett projekt av den här karaktären möjliggör att under en begränsad tid test, genomföra och utvärdera alternativa vägar för att de som befinner sig i målgruppen skall klara sin egenförsörjning. Erfarenheter som senare kan implementeras i ordinarie verksamhet.

De medarbetare som vi knyter till projektet är ”eldsjälar”. Arbetslivscoacher som är livsstilscoacher. Människor med arbetslivskompetens och en ”det-går-alltid”-attityd. Medarbetare kan glädjas över egna och andras framsteg och framgångar. Generösa med tips, idéer och empati.

Mobiliseringsfas
Under en förberedande mobiliseringsfas på fyra månader, kommer konceptet att vidareutvecklas och testas. Utveckling av samverkansformer mellan inblandade aktörer startas. Styrgruppen formeras, ansvarsfördelning utreds och beslutas, kommunikationsplan upprättas. Rekryteringsplaner och kriterier tas fram. Komplettering och rekrytering av projektmedarbetare. Rekrytering av deltagarrepresentanter för aktiviteter inom mobiliseringsfasen Arbetsgrupper formeras för de tre olika utvecklingsspåren. I varje arbetsgrupp kommer två representanter för de kommande deltagarna att vara engagerade under mobiliseringsfasen. Inventering av utvecklingsområden. Följande områden skall belysas och konkretiseras under denna fas:
• Rollfördelning
• Delmål och indikatorer
• Metodinventering
• Attitydkartläggning
• Utveckla och implementera jämställdhetsperspektivet i projektets alla delar
• Utveckla påverkansstrategier
• Utveckla kommunikationsstrategier
• Utveckla dialogplattformar
• Ansvar, befogenheter och förväntan från och för respektive part
• Hur gå vidare med erfarenheter och resultat
• Riskanalys
• Hot och möjligheter
• Beredskapsplanering
• Utvärdering och beslut rörandeupphandling av för projektet nödvändiga produkter och tjänster

• Sist men inte minst ha trevligt och ”peppa” varandra inför genomförandefasen

Syfte

Att påverka strukturer bl.a. genom att finna nya samverkansformer samt för deltagarnas del finna jobb alternativt öka anställningsbarheten, är de två huvudsyftena med projektet.

Att genom ett nära och kontinuerligt samarbete mellan samarbetspartners, näringsliv, projektrepresentanter och framför allt deltagare skapa forum utvecklande dialog i syfte att utveckla principer och metoder för att överbrygga befintliga hinder/attityder/fördomar på vår regionala arbetsmarknad

Att för deltagarna förbättra befintliga och utveckla nya former för lärande, agerande och sociala förmåga, samt att utveckla metoder och principer för att stärka målgruppernas konkurrenskraft och därmed få en bättre matchning av den egna kompetensen relaterad till arbetsmarknadens behov idag och i framtiden.
Att utifrån ett individperspektiv förena ett livslångt lärande med att synliggöra och tillvarata målgruppernas befintliga och tysta informella kunskap, nätverk och kulturella kapital.

Målsättning

Under mobiliseringsfasen görs en genomgång och översyn utav målbeskrivningen att göras, med hänsyn till såväl kvantitativa som kvalitativa mål och de aspekter som exempelvis deltagarrepresentanterna förväntas ha. Dessutom kommer målbeskrivningen att kompletteras med delmål för de olika avsnitten i projektet.

Projektmål
Att nya gemensamma kontakter etablerats med arbetsgivare och våra samarbetspartners. Kontakter som kommer arbetsförmedling och kommunerna tillgodo och lever vidare efter projektets slut.
- 50 nya arbetsgivare visar på en viljeinriktning att anställa otraditionellt och fått insikt i den affärsnytta som en mångfaldsbaserad personalgrupp skapar.
Mål för samverkan, påverkan och utveckling av metoder och principer samt hur implementeringen skall ske i respektive organisation utarbetas gemensamt under mobiliseringsfasen.

Mål för deltagarna
Mål för målgrupper som rekryteras från Arbetsförmedlingen. Dessa är föremål för åtgärder inom: Jobb- och utvecklingsgarantin, Aktivitetsgaranti och Ungdomsgarantin (UGA) .
- minst 40% av deltagarna i projektet skall erhålla ett förvärvsarbete.
- minst 10% av deltagarna i projektet skall starta företag, individuellt eller kooperativt.
- minst 15% av deltagarna skall fortsätta i studier

minst 80% av deltagarna skall en tydligt förstärkt självbild, ökad inre drivkraft och mer positiv framtidstro.

Mål för deltagare rekryterade från kommunerna.
Dessa uppbär ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, försörjningstöd.
- minst 30% av deltagarna i projektet skall erhålla ett förvärvsarbete.
- minst 5% av deltagarna i projektet skall starta företag, individuellt eller kooperativt.
- minst 20% av deltagarna skall fortsätta i studier

minst 70% av deltagarna skall en tydligt förstärkt självbild, ökad inre drivkraft och mer positiv framtidstro.

För deltagare inom båda målgrupper gäller att minst 35% av de som inte erhåller ett förvärvsarbete, startar eget eller fortsätter studier skall ha utvecklat/utvecklar nytt engagemang. Nytt engagemang innebär något av följande för deltagaren :
- ingår i ett nytt eller utökat nätverk (t ex förening, ideell organisation)
- är aktiv i ett nytt intresseområde (söker aktivt kontakt och ny kunskap inom ett ämnesområde)
- tydligt förändrat engagemang i egen närmiljö (t ex inom familj, bostadsområde)

Graden av måluppfyllelse är avhängig i vilken mån rekryteringsprocessen möter krav på deltagarnas förkunskaper och förutsättningar att nå arbetsmarknaden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet
Projektet kommer att bedrivas i centralt placerade lokaler i Örebro. Lokalerna är anpassade för att underlätta tillgänglighet för funktionshindrade. Toaletter är anpassade för personer med funktionshinder. När det gäller kontors- eller studielokalsinredning kommer dessa att anpassas efter varje aktuellt personligt behov.
Projektet kan komma att utnyttja AF:s enhet för syn/hörsel/döv, personella resurser samt enhetens tekniska/praktiska kompensatoriska lösningar utifrån deltagarnas och medarbetarnas behov. Allt för att den fysiska miljön inte skall utesluta någons deltagande.

Partners och projektteam kommer att arbeta proaktivt för att förebygga och kunna hantera uppkomna fall av upplevd eller verklig diskriminering. Detta sker dels, genom projektets gemensamma spelregler samt i dialogforum, där berörda parter under sakkunnig handledning kan hantera ev. konflikter och missämja. Våra medarbetare har erfarenhet från tidigare med att arbeta med människor som har olika förutsättningar.
I teoripass kommer fördjupning att ske inom områden som berör bemötande, attityder och agerande i vårt sätt att möta människor med olika funktionsnedsättningar oavsett natur eller art. I samband med kartläggningsfasen kommer varje individs speciella krav och förutsättningar i detta avseende att uppmärksammas för vi skall kunna ta hänsyn till det i de kommande aktiviteterna.

Kommunikativ tillgänglighet: Vid behov kommer projektet att söka stöd av AF:s specialistfunktion avseende anpassning, utformning och användning av tekniska lösningar. Teckentolkar kan användas utifrån behov. Informativ tillgänglighet: Viktigt informationsmaterial samt utbildningsmaterial skall finnas i tillgängligt i olika format, medier och där tillämpligt på andra språk än svenska

Utvärderingen beaktar i specifik del, hur projektet skött tillgänglighetsfrågorna.

Jämställdhetsintegrering

I mobiliseringsfasen kommer frågan att belysas utifrån såväl deltagarperspektiv som samverkansperspektiv. Detta kommer att ligga till grund för att såväl strategi som plan utarbetas av arbetsgruppen och förankras hos styrgruppen.

Vad vi vet från liknande projekt är att med hjälp av olika metoder och verktyg kan vi tydliggöra och synliggöra processer, attityder, värderingar och fakta. Detta sker exempelvis genom bl.a rollspel, exempel från verkliga livet, konsekvensbeskrivningar m. m.

Vi har även för avsikt att med täta intervaller genomföra enkätundersökningar där deltagarna anonymt kan svara på frågor som rör olika former av diskriminering eller andra faktorer som påverkar individ, grupp eller projekt negativt men även positivt.
Vi har även för avsikt att genomföra besök på arbetsplatser där våra deltagare genomför arbetsträning/praktik, med fokus på platsens jämställdhetsintegrering

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Örebro
 • Arbetsförmedlingen Örebro Syd
 • Socialförvaltningen, Försörjni

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Örebro
 • Arbetsförmedlingen Örebro Syd
 • Folkuniversitetet
 • Socialförvaltningen, Försörjni
 • Svensk-Somaliska Institutet, Rådgivning & Kompetensutveckling

Kommun

 • Hallsberg
 • Kumla
 • Laxå
 • Örebro