Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Förstudieansökan för kompetensutveckling - lokala spelregler

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareForum för Frivilligt Socialt Arbete
KontaktpersonGöran Pettersson
E-postgoran.pettersson@socialforum.se
Telefonnummer086510721
Beviljat ESF-stöd583 238 kr
Total projektbudget583 238 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2009-04-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektets syfte är att genomföra kompetensanalys med specifik inriktning på samröret mellan offentlig och frivilligsektorn. För att kunna omsätta den nationella dialogen och spelreglerna på lokal nivå krävs kunskaper om lokala förhållanden och om generella strukturer.

Bakgrund

Sverige har haft en lång tradition av stark välfärdsstat, där också driften av vård och omsorg oftast varit offentlig. Till skillnad från många andra länder har därför den svenska ideella sektorn varit mycket mer mångfacetterad med bland annat kultur, idrott, fritid, folkbildning som stora verksamhetsfält. Självfallet har ändå mycket social verksamhet bedrivits både med anställd personal och med frivilliga inom ideella organisationer. Forskningen påvisar, att den sociala delen av den ideella sektorn växer (Olsson, Svedberg och Jeppson Grassman, 2005) . Vi kan också konstatera en ganska stark trend som innebär att det offentliga lägger ut vård och social verksamhet på entreprenad. Den största säljaren av dessa tjänster har under de senaste åren varit privata vinstsyftande bolag.
Som en konsekvens av denna samhällsstruktur har ideella organisationer på det sociala området ofta setts som en restpost, ett verktyg som det offentliga kan använda när man behöver nå målgrupper som man själv ibland har haft svårt att nå, (som t.ex. misshandlade kvinnor, hemlösa och flyktingar etc.). Detta kan inte accepteras. Socialt frivilligt arbete är och skall få utrymme att vara fria aktörer, som utgår från egen idebas och som fritt kan välja metoder i arbetet. När en samverkan ingås med det offentliga kring en viss fråga så skall det vara just utifrån en sådan position samverkan ska upprättas.
Regeringen formulerade i sin första regeringsförklaring en mycket positiv och välvillig syn på den ideella sektorn (Regeringsförklaringen 2006):
"Grunden för trygghet och gemenskap ligger i ett starkt civilt samhälle såsom föreningsliv, idrottsrörelser, kyrkor, samfund, och ideella organisationer. Solidariteten i de offentliga välfärdssystemen är ett komplement till ett samhälle som i högre grad präglas av medmänsklighet, ansvarstagande och idealitet. Ett starkt civilt samhälle är också grunden för en stark demokrati. Ett ökat samarbete mellan den offentliga, privata och ideella sektorn är nödvändig för att utveckla vårt samhälle".
Regeringen har också tagit beslut om att föra en dialog med ideella aktörer aktiva inom det sociala området för att nå en överenskommelse om relationerna mellan staten och den ideella sektorn. Regeringen har därför bjudit in ett 90-tal organisationer bl.a. Forum för Frivilligt Socialt Arbete (Forum) och CESAM till dialog.
Den dialog mellan regeringen och ideella sektorns sociala del som nu pågår på nationell nivå är för oss ett bevis på att regeringsförklaringens skrivningar motsvaras av en verklig ambition inom regeringen om att förbättra förutsättningarna i praktiken.

För att den nationella överenskommelsen skall ha förutsättningar att forma och förbättra verkligheten på marken för organisationer, frivilliga, brukare och anställda, måste ett regionalt och lokalt perspektiv finnas med. Det måste på såväl nationell nivå som på lokal och regional nivå finnas tydliga spelregler för det frivilliga sociala arbetet, en överenskommelse mellan den sociala sektorn och de offentliga myndigheterna.

Spelreglerna

Socialstyrelsen skriver om samarbete mellan offentligheten och frivilligsektorn såhär:

"Insatser från frivilligorganisationer och enskilda spelar en avgörande roll för viktiga delar av socialtjänsten och för människors välfärd i allmänhet. Man har beräknat att runt en halv miljon människor i Sverige får hjälp och stöd genom frivilligorganisationer åtminstone någon gång under året. Socialtjänstlagen stadgar att socialnämndens insatser vid behov utformas och genomförs i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. I socialnämndens uppgifter ingår även att medverka i samhällsplaneringen och främja goda miljöer i kommunen i samarbete med bland andra organisationer och föreningar. Kommunen har enligt lagen också möjlighet att sluta avtal med annan om att utföra uppgifter inom socialtjänsten, exempelvis råd, stöd, service, vård och omsorg Här kan frivilligorganisationer spela en framträdande roll i arbetet."

Som ett svar på denna situation har de socialt inriktade ideella organisationerna, samlats under rubriken Spelreglerna. Detta med syfte att åstadkomma en relation mellan det offentliga, både staten och kommunerna, och den sociala ideella sektorn som är både nära och tydlig. Även om den ideella sociala sektorn bejakar samhällsförändring finns värden som måste hållas högt vid samverkan:

- den solidariska finansieringen av välfärden
- ideella organisationers demokratifunktion
- människors rätt att engagera sig praktiskt i välfärdsfrågor

För att dessa värden skall bibehållas och stärkas har tre principer formulerats som beskriver områden där relationen mellan den offentliga sfären och ideellt socialt arbete måste bli tydligare:

1. Rätten till fri organisering,
2. Rätten till en aktiv mellanvalsdemokrati och
3. Rätten till en begriplig finansieringspolitik.

Den kommun som är intresserad av lokala spelregler som bygger på samma grundtanke som den nationella processen måste inse att kommunen inte självständigt kan besluta om spelreglerna, till skillnad från en kommunal policy eller riktlinjer som uttrycker kommunens syn på vad den sociala ekonomin är och bör göra. Spelreglerna är en överenskommelse mellan minst två parter. Kommunen eller kanske flera kommuner eller t.o.m. en region, län kan utgöra den offentliga parten. De ideella organisationer som finns i det område där man vill ha en lokal spelregelsöverenskommelse är den andra parten.
För att spelreglerna ska vara kraftfulla och hållbara bör en lokal socialpolitisk kartläggning genomföras där man går igenom vilka centrala behov hos befolkningen som möts av den offentliga sektorn, av anhöriga, av ideella organisationer och av företag.

Vad är ideellt arbete?

Ideellt arbete är inte informellt arbete utan det är organiserat. Det bästa exemplet på informellt arbete är anhörigvård, men om man organiserar avlösning utan betalning till dem som är anhörigvårdare, då är det ideellt arbete.

Det ideella arbetet kan organiseras på flera olika sätt. Det traditionella i ett svenskt sammanhang är den demokratiskt uppbyggda ideella föreningen, men stiftelseformen växer starkt under senare år.

En annan form av organisering är frivilligcentralen eller som den ibland kallas resursbanken. Den definieras ofta av en lokal prägel, en mycket nära koppling till den kommun där den verkar, och den har av forskningen betecknats som ideologilös, i betydelsen att den inte har en tydlig värdegrund samt att den många gånger inte är demokratiskt uppbyggd. Det beror på att nya aktörer saknar förankring i frivilligcentralsmetoden men använder namnet. Metoden är i sin grund demokratisk och har en tydlig värdegrund. En stor del av detta projekt handlar om att tydliggöra detta genom kompetensidentifiering och dokumentering.

En tredje form som börjat visa sig i Sverige de senaste åren är det kommunalt egenorganiserade ideella arbetet. Här väljer kommunen att självständigt organisera det ideella arbetet direkt i de egna verksamheterna, som skolor, museer, sjukhus, äldreboenden.

Om processen med spelreglerna skall kunna få ett bra resultat måste den präglas av en positiv samverkanskultur, med en hög förtroendenivå.

Erfarenheterna från alla andra länder som ingått överenskommelser visar att implementeringen på lokal nivå är helt avgörande för att den nationella överenskommelsen ska få någon betydelse. I Sverige måste den ske med respekt för det kommunala självstyret.

Frivilligcentralerna anser att det lokala föreningslivet måste stimuleras till att utveckla sina former för att attrahera medborgarnas ideella engagemang. Många kommuner har börjat engagera och organisera egen volontärverksamhet. Det skapar en stor otydlighet kring roller som röstfunktion och servicefunktion. Volontärverksamhet i kommunal regi skapar dessutom en otydlighet om vad den ideella sektorn respektive den offentliga sektorn är.

Syfte

Projektets syfte är att genomföra en kompetensanalys inom identifierad målgrupp med specifik inriktning på samröret mellan offentlig sektor och frivilligsektorn. För att kunna omsätta den nationella dialogen och de nationella spelreglerna i det lokala perspektivet krävs kunskaper om lokala förhållanden och om generella strukturer. Vilka kompetenser som redan finns hos målgrupperna och vilken kompetensförstärkning som behöver täckas måste kartläggas för att skapa grunden för ett genomförandeprojekt som har förutsättningarna att lyckas skapa tydliga lokala spelregler.

Målsättning

Projektets målsättningar är att:

- Övergripande målsättning är att vi ska ha en stark frivilligsektor i Sverige
- Projektmålet är att kartlägga kompetensutvecklingsbehov hos identifierad målgrupp. Denna kommer att sammanställas, analyseras och användas som grund för en ansökan om ett kompetensutvecklingsprojekt
- Minst 200 anställda personer från ideella sektorn ska inkluderas i analysen.
- Minst 20 % personer från målgruppen ska delta i uppföljande seminarier.
- Kompetensanalysen ska genomföras på 50 % kvinnor och 50 % män.
- Kompetensanalysen ska inkludera minst 20 % personer med utländsk bakgrund.
- Minst 50 kommunala tjänstemän ska deltaga i analysen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Verksamheten inom frivilligrörelsen måste formas så att alla känner sig välkomna. Här är frågor om miljö och utrustning viktiga. Det handlar inte minst om fysisk tillgänglighet, men också i hög grad om en medvetenhet om att olika grupper i samhället har olika behov. I analysarbetet kommer det att arbetas fram förbättrade rutiner för hur detta arbete ska integreras i genomförandeprojektet samt i de ordinarie verksamheterna.

Till hjälp och utgångspunkt kommer man i analysen använda sig av definitionen av fyra integrerade delar för tillgänglighet för personer med funktionshinder (www.esf.se) :
- Fysisk tillgänglighet,
- Tillgänglig verksamhet ,
- Kommunikativ verksamhet,
- Informativ verksamhet.

Samarbetspartners

 • Planeringskontoret
 • SERUS ek.för.
 • Stiftelsen CESAM

Deltagande aktörer

 • Askersunds församling
 • Enköpings Församling
 • Eskilstuna Fors församling
 • Eskilstuna Klosters församling
 • Flens församling
 • Forum för Frivilligt Socialt Arbete
 • Hela Människan Köping
 • Hela Människan Norrköping
 • Hela Människan Ria Enköping
 • Hela Människan RIA Mjölby
 • Hela Människan Västerås
 • Hela Människan Örebro
 • IOGT-NTO Nyköping
 • IOGT-NTO Ödeshög
 • IOGT-NTO Örebro
 • Karlskoga församling
 • Katrineholm-Stora Malms församling
 • Kisa församling
 • Linköpings domkyrkoförsamling
 • Mariefreds församling
 • Mjölby församling
 • Motala församling
 • Nora församling
 • Nyköpings Alla helgona församling
 • Nyköpings S:t Nicolai församling
 • Nynäshamns församling
 • Rädda Barnen Uppsala
 • Röda Korset Arboga
 • Röda Korset Finspång
 • Röda Korset Linköping
 • Röda Korset Mariefred
 • Röda Korset Motala
 • Röda Korset Nyköping
 • Röda Korset Västerås
 • Röda Korset Östhammar
 • Sala församling
 • Strängnäs domkyrkoförsamling
 • Söderköpings församling
 • Södertälje-tveta församling
 • Trosa-Vagnhärads församling
 • Valdemarsviks församling
 • Ödeshögs församling
 • Örebro Nikolai församling
 • Örebro Olaus Petri församling
 • Öregrund-Gräsö församling

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Trosa
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög
 • Örebro