Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Förskoleutveckling Örebro kommun genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFörvaltningskontor Förskola och skola
KontaktpersonBirgitta Nordlöw
E-postbirgitta.nordlow@orebro.se
Telefonnummer019-215020
Beviljat ESF-stöd15 123 654 kr
Total projektbudget15 123 654 kr
Projektperiod2011-02-01 till 2012-07-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Detta är ett samverkansprojekt mellan samtliga fem skolområden i Örebro kommun där det återigen pågår omorganisation och nya krav på anställda. Kvinnor utgör 98% av de anställda barnskötarna, förskollärararna och kostpersonal som berörs av detta och är målgrupper i detta projekt. De jobbar på små arbetsplatser med som regel 5-30 anställda och ges via projektet kompetensutvecklingsmöjligheter som annars inte var möjliga att organisera eller bekosta.
Barnskötarna och kostpersonalen är en lågutbildad grupp som projektet vill kompetensutveckla för att höja deras fortsatta anställningsbarhet. Personal med äldre förskoleutbildning ges chans att komplettera och fortbilda sig för att ta sig an nya uppdrag och jobba med de nya krav som den nya läroplanen påvisar.
Anställda har årligen kompetensutvecklingssamtal med sin närmaste chef, utifrån detta och från förprojekteringen som gjorts har projektet valt ett antal kompetensutvecklingsområden där vi nu vill anordna konkreta aktiviteter.

Bakgrund

Utifrån Örebro kommunens syn på individen i centrum måste tre perspektiv alltid finnas med i all kommunal planering och allt beslutsfattande:
-Barnperspektivet, där barnens rättigheter och möjligheter utifrån FN:s barnkonvention, sätts i centrum.
-Genusperspektivet, som pekar mot en organisation som ger alla, oavsett kön, lika möjligheter.
-Mångfaldsperspektivet, där individer med olika förutsättningar och bakgrund tillmäts samma betydelse.
Örebro kommun är med i Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i samverkan med 12 andra kommuner.

Örebro kommuns förskoleverksamhet är en omfattande verksamhet som är indelad i fem skolområden med ca 1800 anställda inom förskoleverksamheten. Av dessa är drygt 40 procent barnskötare. Förskoleverksamheten växer inom samtliga skolområden. Resultat och tendenser av demografiska förändringar påverkar verksamheten inom skola och barnomsorg.

Samtidigt som skolverksamhet läggs ner i vissa stadsdelar pågår nybyggnation inom förskolan i andra. Det kan vara svårt att få tag på förskollärare till ny verksamhet. Många barnskötare arbetar i verksamheten idag på förskollärartjänster utan att ha adekvat utbildning. Andra har många år i yrket och har uppnått en ålder då de inte vill börja studera. Vissa saknar gymnasiekompetens. Några som arbetar inom verksamheten är förskollärare men har en gammal utbildning som behöver uppdateras. Medelåldern på personalen är överlag hög. Därför är det ytterst angeläget att personalen får kompetensutveckling för att vara fortsatt anställningsbar.

Behovet av förskoleverksamhet ökar i hela landet och verksamheten i Örebro kommun har ett ökande antal barn i förskoleåldern. Allmän förskoleverksamhet från 3 år har nu införts från sommaren 2010, vilket innebär att behovet av utbildad förskolepersonal ökar. Kravbilden ökar, ny skollag och ny läroplan för förskolan är nu beslutade och kraven på större kompetens hos personalen följer med detta såsom krav på tydligare kunskapsmål i läs och skriv, matematik och naturvetenskap och teknik. Projkektet vill ge både formell utbildning, tematiska kurser och erfarenhetsutbyte mella de anställda. Barnskötare som arbetat länge i yrket står för en färdighetskompetens som är betydande och mycket värdefull men denna färdighetskompetens behöver dock kompletteras. Möjligheten för ett antal barnskötare utan gymnasiekompetens att validera eller pröva sina kunskaper ska finnas. Även förskollärare som arbetat länge i yrket behöver vidareutveckling.

Utbildning är även viktigt för att skapa motivation och undvika att personalen drabbas av sjukskrivning och utmattningssymtom. Till förskolan räknas också personal såsom kostpersonal och vid vissa skolor vaktmästare. För kostpersonal ska också möjligheten till validering ske.

Ovanstående är anledningen till att förprojekteringen gjordes och den har fört med sig många goda saker till förskolans personal i Örebro. För det första en stolthet över att de fått detta förprojekteringsprojekt, en yrkesstolthet om att arbetet är viktigt! Att personal kom samman över yrkes- och förvaltningsgränser för att arbeta med kompetensfrågor tillsammans med utomstående konsulter. Insikten av att det är bra att ha kontakter utanför den egna förvaltningen.

Vidare har personalen som var projektdeltagare i förprojekteringen arbetat fram en ”Sammanställning av kompetensutvecklingsbehov”. Den är diger och materialet ska sovras för att få fram vad som är viktigt för att vara fortsatt anställningsbar i den framtida förskolan. Det viktigaste har gallrats fram av en Styrgrupp som bildades för att ta hand om det fortsatta arbetet och ta vara på resultatet från förprojekteringen. Information har getts till förvaltningschefsgruppen om arbetet och dialog har förs med dem om denna ansökan och om fortbildningsförslagen.

Under förprojeketeringen kom anställda fram till behovet av att få en arena för att belysa det positiva i sitt yrke och verksamheten i förskolan. Man vill få media att göra reportage etc. Projektet vill därför skapa en arena där man kan synliggöra yrkesgruppen genom att ordna återkommande "pedagogiska cafér/efter-jobbet-träffar" varannan månad. Mer om dessa behov och problem som man vill lösa finns i förprojketeringens dokument "Sammanställning av förslag på åtgärder".

Förskolans personal är förväntansfulla och ser fram emot kursstarter i februari 2011 om medel tilldelas. Dialoger förs hela tiden inom olika grupper och med de olika intressenterna. Projektet är stort och omfattande eftersom det berör hela förskolans personal i alla förvaltningar och väderstreck med ca 1800 medarbetare. För att alla ska kunna ta del av kompetensutvecklingen så ska man på anmälningsformuläret ange om man har några speciella behov, såsom allergier, teckenspråk, tinnitus eller annat. Vi avsätter medel i budgeten för att kunna bemöta detta.

Behoven av kompetensutbildning är stora, målgruppen är till 98% kvinnor som jobbar på en eller fleravdelningsförskolor vilket gör enheterna storlek till mellan 5-30 anställda. Det pågår ständigt en diskussion i kommunnen om omstruktureringar för att bättre nå uppsatta mål både nationella och lokala men även internationella samtidigt med en strävan om en mer kostnadseffektiv verksamhet. Detta gör att förskoleverksamheter stängs, slås ihop eller öppnas. För att de anställda ska känna sig tryggare i sin kompetens, ha kontakter med andra förskolor och vara mer anställningsbara ser vi detta projekt angeläget. Det ligger tidsmässigt bra då en omorganisationsdiskussion förs i kommunen som berör förskolorna. Detta är ett samverkansprojekt där kompetensutvecklingsmöjligheter ges som annars inte var möjliga att organisera eller bekosta.

Anställda har årligen kompetensutvecklingssamtal med sin närmaste chef, utifrån detta och från förprojekteringen som gjorts har projektet valt ett antal kompetensutvecklingsområden där vi nu vill anordna konkreta aktiviteter.

Syfte

Att kompetensutveckla förskolans personalgrupper så att de fortsatt är attraktiva på arbetsmarknaden, att de därmed får en ökad beredskap för förflyttningar mellan verksamheter och att dom som personalgrupp når en högre och aktuell kompetens gällande pedagogik och nya krav som nya läroplanen för förskolan ställer var än dom arbetar.
• kompetensutveckla personalen för att därmed stärka en stor grupp kvinnligt anställda
• ge personalen beredskap för förflyttningar vid omorganisation eller eget val, då enheterna är små
• göra personalen attraktiv på arbetsmarknaden vid omställning genom att de får ny komptens
• öka personalens motivation och motståndskraft mot sjukskrivning och utmattningssymtom
• utveckla samarbete, samverkan och lärande mellan olika områden, enheter och personalkategorier

Syfte med projektet är att ge möjligheterna att komplettera barnskötarnas utbildning så att de kan arbeta kvar i verksamheten, förbereda för eventuell omställning/förflyttning, tillgodose behovet av kompetensförsörjning på sikt, öka kompetensen hos personalen, ordna kompetensutveckling över förvaltningsgränserna, skapa flexibla och stimulerande arbetsplatser, utveckla kvalitetsarbetet, sträva efter en jämställdhetsintegrerad verksamhet, öka tillgängligheten för funktionshindrade. Alla anställda ska ha ett väl integrerat förhållningssätt till hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas.

Målsättning

Kompetensutveckling av ca 1800 anställda under hela projkettiden.
Kompetensutveckling kommer att ske inom de 18 områden som medarbetarna kommit fram under förprojekteringen och förarbetet. Vilket blir minst 4 områden per individ.
Kursupplägg i mer än 40 olika varianter där personal möter kollegor från andra förskolor då vi har ca 130 förskolor i kommunen.
Kurstillfällen som beräknas till tiotusentals tillfällen.
Kursinnehåll som stärker den anställde individen såsom kurser i stresstålighet, samtalsmetodik, entrepenörskap, ökade kunskaper, yrkesstolthet osv.
Mötesplatser för erfarenhetsutbyte mellan olika förskolor och mellan olika personalgrupper.
Studiebesök, mässor, föreläsningar och internat för ett fåtal personer samt transnationell verksamhet enligt budget.
Underlätta organisationsförändringar, rörlighet, tryggare anställning för den enskilde.
Synliggöra yrkeskategorierna, deras kompetens och insats.

Under projektet tas fram en kommunikationsplan med tillgänglighets- och jämställdhetsperspektiv för att säkerställa att alla projketdeltagare och sekundäramålgrupper kan informeras och lära av/om projketet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Stor del av personalen har idag begränsade kunskaper kring olika funktionshinder. Vi ser har ett kompetensutvecklingsbehov av ökade kunskaper om barn med särskilda behov, verktyg och strategier. Värdegrund är här ett viktigt utbildningsområde.
Under förprojekteringen har vi kartlagt utbildningsbehoven bla om hur vi ska arbeta med information/kommunikation som är anpassad till människor med funktionshinder. Anpassat informationsmaterial kommer att läggas upp på vår webbplats, en artikel med lättläst text, uppläsningsbartmedie och teckenspråksinspelning.

Kurser finns föreslagna vid förprojekteringen kommer att upphandlas exempelvis teckenspråk och värdegrundsfrågor. Studiebesök är föreslagna att göras på andra förskolor som jobbar på ett föredömligt sätt med tillgänglighets, mångfald och jämställdhetsfrågor. Studeibesök ska redovisas i olika sammanhang. I förprojekterings dokument finns även med förslag på åtgärder finns vidare förslag på hur denna kunskap kan integreras bla att bjuda in organisationer som sprider erfarenhet och information om dessa olika grupper. Detta ska förslagsvis på våra öppna "pedagogiska-cafér/efter-jobbet-möten". Det finns i nuläget ett antal anställda med funktionshinder, en del är döva och hörselskadade som kommer att erbjudas tolk vid de aktiviteter där de deltar. Föreläsningarna kommer vid behov att teckenspråkstolkas och vara i en lokal anpassad med teleslinga och rullstol/permobil . Andra behov som kan finnas ta stygruppen löpande ställning till. Information på kommunenswebbplats kommer att finnas i lättlästform, uppläsningsbart medie och teckenspråksinspelning.

Projektet ska dokumenteras, marknadsföras och minnas genom att delar av projektet och dess aktiviteter ska filmas. Delar av filmen kommer att webbifieras, teckenspråkstolkas, och ges löptext. Dokumentering sker för att kunna lära av och om projektet. Marknadsföring görs för att höja statusen för projektets yrkesgrupper och enligt förprojekteringens avsikt. Minne för den enskilde projektdeltagarna då vi avser tycka upp en cd/dvd per projketdeltagare att behålla och återkoppla och reflektera kring många år senare.
Filmen kommer som brukligt är att beakta de grafiska profiler som berörs.

Jämställdhetsintegrering

Fortbildning i genusfrågor för att få ny kunskap och medvetandegöra sig själva om jämställdhetsintegrering och vikten av att varje medarbetare tänker igenom sitt eget förhållningssätt till flickor och pojkar och som nämnts även gentemot varandra i övrigt.
I den sammanställning som gjordes under förprojekteringen finns många kompetensutvecklingsbehov föreslagna under rubriken Jämställdhet.

Förvaltningskontor Förskola och skola samt Gymnasieförvaltning har bildat en arbetsgrupp med ett antal representanter från varje skolförvaltning samt tre medarbetare från förvaltningskontoren som har till uppgift att vara pådrivande i jämställdhetsfrågor. Minst en av dessa representanter är tänkt att vara med i genomförandeprojektets styrgrupp.

Kompetensutveckling och den nybildade jämställdhetsgruppens löpande arbete blir ett av våra sätt att i genomförande projektet och därefter jobba med denna fråga. Denna grupp får uppdraget att tänka över eventuell marknadsföring och hur vi bemöter de män som finns i verksamheten.

Den nya läroplanen har ett utökat fokus på jämställdhet och tillgänglighet i detta kommer att erbjudas föreläsningar för alla projektets målgrupper. Mindre kursupplägg och kurser i värdegruns kommer även att erbjudas. Kursuppläggen ska gynna samtal och reflektion. Chefer, arbetslagsledare eller enskilda förskollärare kommer att erjudas fördjupningskurser.

Projektet vill skapa en arena där det ordnas återkommande "pedagogiskt café/efter-jobbet-träffar" varannan månad. Där vill prata och påtala jämlikhet, vi ge information, hålla dialogen öppen och levande påvisa goda exempel allmänt att redovisa projektaktivieter såsom erfarenheter från internat, studiebesök, injudna föreläsare ect. Vi vill ha allmänhetens ögon på projketet för då belyser vi yrkesgrupperna i projketet.

Transnationellt samarbete

Örebro kommun har vänorts och samarbetsavtal med flera städer inom oc utanför EU, vidare är kommunen med i ett flertal nätverk och annan samverkan inom EU. Möjligheten finns för vårt projekt att ta del av dessa nätverk, sprida information om detta projket via dessa kanaler och ta hjälp av kommunens Internationella samordnare i detta. Via Regionförbundet i Örebro kan vi ta del av än fler nätverk och kontakter. Den nya läroplanen för förskolan uppmuntrar till internationell samverkan och kunskapsutbyte.

Att personal i förskolan får möjlighet att träffa kollegor från andra europeiska länder för möte om verksamhet och ett ömsesidigt utbyte av kunskaper och erfarenheter. Att personalen etablerar ett varaktigt förhållande med regelbundna kontaker och besök i varandras verksamheter och länder, att nå ett ömsesidigt utbyte. En ökat inblick i varandras kulturer och en ökad insikt i mångfaldens nytta.

Förprojekteringen har som resultat gett uttryck för ett intresse av studiebesök och utbyte med kommunens vänorter, redan upparbetade kontakter och förskolor inom EU som jobbar med olika typer av förskolepedagogik och eller verksamhetsutveckling. Aktiviter vill vi i ta med i detta genomförande projekt är kursdeltagande, konferenser och studiebesök. En visst antal kurser och konferenser vill via ge via projeket på individnivå, arbetslagsnivå eller till tvärgrupper. Kurser och konferenser kan också vara intressanta att söka via Internationella Programkontoret men med hjälp av projektteamet och deras kunskaper under projekttiden.

Då anställda i samråd med närmaste chef har anmält sitt intresse till de 18 olika utbildningsområden som beskrivs i de uppsatta projektmålen, så har transnationalitet varit ett område som har valts av ca 10%. Vi vill därför kunna erbjuda konkreta aktiviteter kring detta till flera av dessa anställda. Förutom kurser, konferenser och studiebesök vill vi även kunna erbjuda videokonferenser. Videokonferenser kan möjliggöra att flera anställda kan ta del av en föreläsning från andra länder, vilket ger oss ett konkret lärande och kompetens inhämtande om både dennna tekniska lösning, valt utbildningsområde och ger ett mångkulturellt perspektiv. Större föreläsningar eller mindre på detta sätt kan ske.

Vi vill gärna i detta sammanhang få ett större mångfalds- och hållbarutvecklingsperspektiv. Detta genom konkreta internationella möten på distans eller på plats. I samband med gemensamma träffar vill är avsikten att förskolorna ska dela med sig av detta perspektiv till varandra.

Kommun

  • Örebro