Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Biskops Arnö 2015

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSTIFTELSEN NORDENS BISKOPS-ARN
KontaktpersonIngegerd Lusensky
E-postingegerd.lusensky@folkbildning.net
Telefonnummer017182671
Beviljat ESF-stöd880 019 kr
Total projektbudget880 019 kr
Projektperiod2011-01-15 till 2012-06-15
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Biskops Arnö Nordens Folkhögskola befinner sig mitt i ett utvecklingsskede. Vi har etablerat kontakt med Håbo kommun, där folkhögskolan ligger, och tillsammans har vi skapat en hemmaplanslösning för ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder. Det projektet är i sin linda och vi som folkhögskola behöver mycket kompetensutveckling, tillgänglighetsutveckling och samverkan för att det ska fortsätta utveckla sig. Samtidigt är vår ö så passande för rehabliteringsverksamhet för långtidssjukskrivna och vi vill öka kompetensen inom det området och lära oss myndighetsspråket inom Försäkringskassa/Af.
För att bättra på vår ekonomi så att ovanstående blir blomstrande, behöver vi utveckla vår konferens-turism och kulturverksamhet. Vi har så bra förutsättningar för allt detta, historisk miljö, vackert kulturlandskap, ön och avskildheten skapar ett inre lugn och ro som många ska få ta del av. Vision 2015 för Biskops Arnö är färdiga program för allt ovanstående, utfört av en kunnig personalskara.

Bakgrund

Biskops Arnö, Nordens Folkhögskola står inför stora omvälvningar. Vi är 41 anställda som alla behöver kompetensutveckling på olika sätt, både i grupp och enskilt. Vi ska gå ifrån att vara en folkhögskola med bildningsbegreppet som sammanhållande länk, till att vara en året-runtanläggning med många nya, innovativa aktiviteter på programmet. Vi är styrda, både av den ekonomiska verkligheten, men också av samhällsutvecklingen och våra samarbetspartners som ser oss som bärare av flera viktiga, kommande kunskapsområden.
Vi har under den senaste tio-årsperioden analyserat oss själva, haft en ordentlig kompetensresa under mitten av 00-talet samt öppnat för nytänkande.
Vi finns i Håbo kommun och att betyda något i hemkommunen, blev en viktig insikt under vårt analysarbete. Tidigare har vi varit lite "hemliga" ute på vår ö, med riksintag till samtliga folkhögskolekurser och inte delaktiga i kommunens utveckling. Nu vill vi råda bot på det och har bl a skapat möjligheter för att vara en "hemmaplanslösning" för ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder i kommunen. De ska kunna bo på Biskops Arnö i veckorna, ha nära hem till sina familjer under helgerna och bedriva sina gymnasiestudier på Biskops Arnö. När gymnasietiden är avslutad, vill vi utveckla en slussverksamhet, där dessa ungdomar via folkhögskoleverksamhet kan träna sig i att fungera i samhället. Det är en otrolig utmaning för oss och kräver väldigt mycket fortbildning för flera av medarbetarna. Dessutom ska all personal få möjlighet via föreläsningar att förstå målgruppen.
En helt annan utveckling i samarbete med kommunen är tillgängligheten till naturupplevelser för kommuninnevånarna. Vi håller till på en ö som är ca 2 km på längden och tvären, uppifrån ser den nästan rund ut. Det finns ingen annan bebyggelse på ön än folkhögskolan och dess lokaler. Hela ön är en pärla i Mälarlandskapet, med ett kulturlandskap som är betat sedan medeltiden och därmed väldigt öppet och tillgängligt. Vi vill vara Håbobornas Skansen, dit man tar sig och vandrar, plockar blommor och svamp, har en grillpicknick, badar vid någon av våra två badplatser eller hyr kanoter/cyklar från skolan. Ön är för fantastisk för att undanhållas allmänheten. Det har varit en av våra stora insikter de senaste åren och vi vill vara innovativa och skapa många nya "paket" och locka besökare till ön. Här behövs också mycket kompetensutveckling hos främst servicepersonalen på skolan, men också guidekunskap hos de pedagoger som vill utveckla den sidan, kanske med teaterinslag under guidningarna. En extra tillgång på Biskops Arnö är den historiska miljön som utgör basen på ön och som skolan hyr av Statens Fastighetsverk. Det ska kunna gå att kombinera historisk- och naturguidning i framtiden.
En annan samarbetspartner är Landstinget i Uppsala län och dess folkhögskola Wik. Där finns planer på rehabiliteringsprojekt för långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa.Ön Biskops Arnö passar väldigt bra för att ta emot utsatta målgrupper. Det infinner sig ett lugn och en trygg stämning redan vid överfarten på den lilla vägbanken ut till ön. Det sker någonting när man färdas över vatten - man reser från något till något nytt. För personalgruppen på skolan behövs olika kompetensutvecklingar, för att vi på sikt ska bli ett avancerat rehab-ställe. Vi kan tänka oss i framtiden att ta emot grupper med funktionshinder av olika slag och behöver kompetensutveckla oss inom allt från ombyggnadsarbeten till specialkostkunskaper och allt däremellan.
Slutligen är vi styrda av den ekonomiska verkligheten. Vi har en stor anläggning, 10 000 kvadratmeter lokaler att värma upp och många utomhusytor att sköta. Det klarar inte en folkhögskoleekonomi, vi måste bli duktiga på många fler saker om vi ska kunna vara kvar på Biskops Arnö. Det är uppfordrande, men också en nyckel till utvecklingslusten hos oss.
De många rummen kan nyttjas till konferensverksamhet på ett aktivare sätt än det görs idag, när inte folkhögskoledeltagarna använder dem fullt ut.

Syfte

Vår avsikt med att söka mobilisering och sedan genomförande är att vi behöver minska ett kompetensgap som vi är säkra på att det kommer att finnas för oss. Vi vill i mobiliseringsfasen ta fram ett antal konkreta idéer enligt behovs- och probleminventeringen ovan. Vi anar vad vi behöver göra, men vi vill få tid och resurser till att planlägga våra nästa fem år via innovativ verksamhet, i en lärande miljö i samarbete med andra.
Vi vill sedan gå direkt vidare till en genomförandefas och kompetensutveckla medarbetarna enligt de framtagna planerna. Vi vill göra detta som ett projekt där alla medarbetare engageras och det har ett stort värde i sig. Vi vill tillsammans ta fram Vision 2015 för Biskops Arnö och vi vill behålla alla 41 anställda, helst också kunna växa med några medarbetare.
Vi avsätter varje år några hundratusen för kompetensutveckling och det är ofta ämnes-fackfördjupning. Nu behöver vi ta krafttag för att utveckla helt nya aktiviteter för nya målgrupper och för det behöver vi stöd från ESF.
Ett av våra viktigaste syften är att kompetensutveckla hela personalen inom bemötande av funktionshindrade och tillgänglighetsaspekter för funktionshindrade.
Ett annat viktigt syfte är att fullfölja tidigare satsningar på jämställdhet. Vi har tidigare haft föreläsningar om jämställdhet, en personalgrupp representerande alla arbetskategorier, gick en kurs som Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, (RIO), "långdansen" som synliggjorde könsmönster och vi har förstås upprättat en jämställdhetsplan. Men vi vill gå på djupet och när vi tänker på nya verksamheter och utvecklingsprojekt lära oss att väga in jämställdhetsaspekten i allt. Är vi tillräckligt genusmedvetna i val av kurslitteratur? Hur kan vi skapa aktiviteter som inte diskriminerar? Det blir viktiga frågor att bära med sig i kommande projekt.

Målsättning

År 2012 ska 10 ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder bo på Biskops Arnö och första kullen ska vara färdiga med gymnasiestudier.
År 2012 ska Biskops Arnö starta sin första "slusskurs" för målgruppen unga vuxna. Där kan elever som inte tidigare bott på Biskops Arnö, utan gått vanligt gymnasium också beredas plats.
År 2012 ska tre olika turismpaket föreligga som kommuninnevånarna kan utnyttja.
Dessa satsningar kan också erbjudas till en större region.
Under åren 2012-2015 ska skolan utveckla guideverksamheten på ön, så att det blir en inkomstkälla att räkna med. Vi har som mål att genomföra 30 guidningar/år under de åren.
År 2014 ska vi vara rustade att ta emot långtidssjukskrivna för längre och kortare vistelser här på ön. Då har vi haft kursverksamhet under två år för den målgruppen, i form av dagverksamhet för de som är kapabla att resa till oss varje dag.
År 2014 har vi anpassningsrenoverat och skapat möjlighet för övernattning i större skala.
Under 2014 ska vi genomföra en längre kurs, minst tio veckor för långtidssjukskrivna.
År 2013 ska skolans jämställdhetsplan vara helt reviderad och vår arbetsplats ska ha utarbetade enkäter för årlig uppföljning av lön, förmåner, social struktur mm ur genusperspektiv.
Slutligen ska inkomsterna från vår konferensverksamhet ha växt från dagens 1,8 miljoner i resultat till det dubbla år 2015.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att samarbeta med Håbo kommun och dess Kämpeenhet i Bildningscenter Jan Fridegård (deras gymnasieskola). De har haft denna enhet för ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder några år och vi ska lära av dem. Några ur personalen kommer att delta i längre fortbildningar för den här målgruppen. Alla i personalen ska få tillgång till information via föreläsningar och studiebesök om målgruppen.
Under projektets gång kommer allt ovanstående att upprepas vid flera tillfällen. Vi kommer under mobiliseringsfasen att ta fram tidplaner för detta och att ta fram olika alternativ vad gäller fortbildning, föreläsare och studiebesök.
För vår utåtriktade satsning inom turismverksamheten kommer en del ombyggnationer att krävas vad gäller toalettbredder och ramper. Vi har en tillgänglighetsplan för detta och den kommer att förstärkas under mobiliseringsfasen. Vi är väldigt medvetna om den kommunikativa tillgängligheten. T ex hade vi en av våra sommarteaterföreställningar teckentolkade i somras. Det slog otroligt väl ut och ska upprepas.

Jämställdhetsintegrering

Eftersom vi söker både mobiliseringsfas och genomförandefas samtidigt, blir det lite haltande med våra tydliga lösningar på vissa frågeställningar.
Vi har genomfört Långdansen (RIO:s jämställdhetsprojekt) och en annan folkhögskola (Gysinge) besökte oss och speglade oss ur jämställdhetsperspektiv. Vi själva reste till Helsjöns folkhögskola utanför Göteborg och gjorde motsvarande analys. Både att se en annan arbetsplats och att själv bli analyserad, gav oss massor av erfarenhet och idéer till en jämställd arbetsplats. De "ögonen" bär vi med oss i detta projekt och jämställdhetsintegrering är en viktig del för oss. Ledningsgruppen på skolan, som ska utgöra nav i kompetensutvecklingsarbetet, består av tre kvinnor och tre män. Chef är en kvinna, bitr. rektor är en man. Vi har använt statistiken vid tillsättningar av befattningar och vi kommer att använda 50-50-principen, när vi anlitar gästföreläsare osv. Det betyder att vi tänker jämn könsfördelning.
När vi ska planera för utåtriktade turismaktiviteter, ska vi genomgående tänka på att hitta aktiviteter som passar för bägge könen. Vi är förbi enögdheten för länge sedan.
Under förprojekteringen, våren 2011, ska jämställdhet finnas med vid varje samling som en stående punkt att bevaka och bejaka.

Samarbetspartners

  • Kommunstyrelsens förvaltning
  • Uppsala läns landsting, CEOS

Deltagande aktörer

  • Kommunstyrelsens förvaltning
  • Uppsala läns landsting, CEOS

Kommun

  • Håbo