Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Bazaar i Malmö

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareINAR Integration och Arbetsmarknad
KontaktpersonEva Rosengren
E-posteva.rosengren@malmo.se
Telefonnummer040343463
Beviljat ESF-stöd10 756 114 kr
Total projektbudget21 512 229 kr
Projektperiod2011-11-01 till 2014-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet bygger på en EU-finansierad förstudie i vilken Malmö kommun undersökt möjligheten att etablera ett multietniskt handelscentrum i syfte att skapa arbetstillfällen. Förstudien har visat att det finns ett stor intresse i Malmö för att etablera en sådan Bazar, både från blivande kunder och från personer som vill bli företagare. Förstudien har också visat att merparten av de arbetslösa personer som visat intresse av att vara med och bedriva affärsverksamhet i Bazaren behöver stöd och utbildning för att nå sitt mål. Projektets syfte är att rusta dessa personer till att bli etablerade på arbetsmarknaden, i första hand som egna företagare i Bazaren.

Bakgrund

Projektet bygger på en förstudie finansierad av Europeiska regionala utvecklingsfonden.
(http://www.malmo.se/download/18.2d03134212cf2b7c00b800038243/Rapport+BAZAR+2011.pdf)

I förstudien har 5 kommuner samarbetat, Malmö, Göteborg, Eskilstuna, västerås och Södertälje. Syftet med förstudien har varit att undersöka möjligheten att skapa arbetstillfällen åt i första hand utlandsfödda medborgare genom att etablera basarer (multietniska handelscentra) i de olika kommunerna. Syftet med Bazaaren är att skapa ett forum för småföretagare/butiksägare men också att skapa en mötesplats och en turistattraktion i kommunen. En butiksmix som innefattar mat, restauranger, caféer, delikatessdiskar, chark samt småbutiker med varor och tjänster från när och fjärran. Andra framgångsrika Bazaar-projekt finner vi mycket nära Malmö, i Danmark finns lyckade mulitetniska marknader. Förstudien har tittat närmare på Danmark där Byggeselskab Olav de Linde har byggt upp Bazaar Fyn och Bazaar Vest, helt på kommersiella villkor. Projekten har affärsmässigt mycket god bärkraft och även haft samhällsmässigt, mycket gynnsamma effekter med social integration för invandrare och skapande av många arbetstillfällen för både danskfödda och nya danskar. Bazar Vest och Bazaar Fyn besöks frekvent av diplomater, kungligheter och forskare för deras positiva samhällspåverkan. Olav de Linde håller nu på att bygga en tredje Bazar i Köpenhamn. Gemensamt för kommunern som deltagit i förstudien är att de alla har en hög andel utlandsfödda medborgare som saknar arbete och inkomst. Bland dessa arbetslösa invandrare finns det många duktiga entreprenörer. Personer med goda affärsidéer och företagarvana från sina hemländer som ser företagande som snabbaste och i många fall enda vägen ut ur arbetslöshet. Problemet är att personerna saknar kontakter och har bristfälliga kunskaper om hur man startar och driver företag i Sverige. Till detta kommer språksvårigheter och finansieringsproblem. Förstudien har för Malmös del visat att det finns en stor efterfrågan på en Bazar, framförallt som en plattform för småföretagande men också i form av en multikulturell mötesplats. Under studiens gång har tre problemområden identifierats. 1.Finansieringsproblematiken, många av de presumtiva entreprenörerna saknar säkerheter och eget kapital. 2. Myndigheter och strukturer, många av de presumtiva entreprenörerna saknar kunskap om hur man startar och driver företag i Sverige dessutom bidrar dåliga svenskkunskaper till att personerna har svårt att förstå det som myndigheter och organisationer kommunicerar. 3. Tvingat entreprenörskap, det finns en risk att vissa av de utlandsfödda entreprenörerna startar företag av nödtvång, inte för att de har en idé som de tror på.

Förtydligande inkommet 2011-06-29 -
Komplettering avseende statisk kring målgruppen inkommer avseende rapport med månadsstatistik för maj 2011. Öppet arbetslösa i Malmö är 7 461 kvinnor (varav 4040 utrikes födda) och 9739 män (var av 5511 utrikes födda).

Syfte

Det finns ett starkt intress från -politiskt, -konsument och företagarperspektiv att etablera en Bazaar i Malmö. Bland intressenterna finns ett antal redan etablerade företagare som ser Bazaren som en expansion och överlevnadsmöjlighet. Men det finns också många arbetslösa personer som visat intresse för att starta affärsverksamhet i en sådan Bazar. Detta projekt syftar till att hjälpa och rusta dessa människor till att bli etablerade på arbetsmarknaden, i första hand som egna företagare men för vissa genom anställning av ett företag som är verksamt på Bazaaren eller ett företag utanför Bazaren. Det finns många organisationer och projekt som arbetar med att hjälp människor att starta egna företag. Det finns ingen anledning att starta upp en ny starta-eget-verksamhet utan om att sy ihop individuella paketlösningar där de redan existerande organisationerna tillsammans med projektpersonalen bidrar med var sin del så att deltagaren kan nå sitt mål. Tillsammans med samarbetspartnerna ska projektet försöka hitta lösningar på de tre utmaningar som har identifierats under förstudien. 1. Finansieringsproblematiken. I denna fråga kommer projektet att samarbeta med Microfinansinstitutet och JAK-banken för att hitta lösningar som gör det möjligt även för personer utan eget kapital att starta företag. 2. Myndigheter och strukturer. I denna fråga kommer projektet att samarbeta med de starta-eget-organisationer som är verksamma i Malmö. Almi/IFS är i detta sammanhang extra viktiga som samarbetspartner eftersom de har flerspråkig personal och är specialiserade på att hjälpa invandrare som vill starta företag. 3. Tvingat entreprenörskap. Projektet behöver kunna erbjuda alternativa vägar till arbetsmarknadsetablering för personer som satsar på företagande av nödtvång. Viktigt att personalen tidigt upptäcker dessa personer och att projektet tillhandahåller stöd för dessa personer att hitta en anställning i stället för att satsa på ett misslyckat entreprenörskap.

Målsättning

Projektets mål är att minst 50 % av deltagarna ska bli etablerade på arbetsmarknaden genom i första hand egenföretagande men också genom att få en anställning. Projektet ska leda till att minst 65 långsiktigt hållbara företag etableras.

Förtydligande 2011-06-29
- Förtydliga målsättningarna avseende de deltagare som sållas bort i projektet efter kartläggning
Den i projektet anställde arbetsförmedlaren säkerställer att en uppdaterad och aktiv planering för individen finns i samband med projektinformationen ges.
Kommunens arbetscentrum ”Jobb nu” samordnar insatserna med AF. Hos både Af och arbetscentrum pågår flera olika program där personer som inte kommer att kunna vara i

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att beakta funktionshindrades möjlighet att delta i projektet. De lokaler projektet använder ska var väl anpassade för personer med fysiska funktionshinder. Vilket bland annat innefattar handikappanpassade toaletter och dörröppningsknappar. Vår målsättning är att genom anpassning, kunskap och lyhördhet för olika behov hos deltagarna göra verksamheten tillgänglig för alla som önskar vara med oavsett typ eller grad av funktionsnedsättning. Detta innebär att personer med olika funktionshinder skall få möjlighet att starta eget, "Butik" i Bazaaren ska speciellanpassads. Ett sammarbete med FIFH - Föreningen, Idrott För Handikappade som är baserad i Malmö har redan inletts.

Komplettering inkommen 2011-06-29
Detta kompletteras under mobiliseringsfasen, vi kommer att skapa en hemsida under malmo.se/Bazaar.

Komplettering inkommen 2011-08-17
Eftersom majoriteten av deltagarna i projektet kommer att vara utrikesfödda handlar mycket av den kommunikativa och informativa tillgängligheten om hur vi når ut med kommunikation och information till personer som inte har svenska som modersmål. Hur underviker man missförstånd, hur säkerställer man att målgruppen har förstått, hur hjälper man målgruppen att trots språksvårigheter förklara vad han/hon vill/menar i kontakten med projektpersonal, myndigheter och framtida kunder. Vi räknar med att processtödet kommer att vara ett värdefullt stöd i detta arbete.
Bazaar-hemsidan skall finnas på olika språk

Jämställdhetsintegrering

Projektets personal och deltagare måste öka och utveckla sin kunskap och förståelse för hur jämställdheten ser ut på arbetsmarknaden och arbeta med förhållningssätt som inte diskriminerar eller underhåller traditionella könsmönster. Vid tre tillfällen under projektets gång ska föreläsningar kring jämställhet genomföras för personal och deltagare. Personal anställd av Malmö kommun med goda kunskaper om jämställdhet kommer att anlitas som föreläsare. Kvinnor som har varit arbetslösa länge från olika etniska grupper i Malmö kommer att särskild uppmärksammas.

Komplettering 2011-06-29
Ambitionen är att vi ska följa de gällande jämstelhetspolitiska målen och riktlinjer som har antagits i kommunfullmäktige i maj 2011.
Kvinnor som länge står utanför arbetsmarknaden kommer att prioriteras i projektet. Kompetensutveckling och mentorskap kommer att ske under projekttiden och en vidare metodutveckling och samverkan kommer att göras med t ex. Yalla trappa och Internationell kvinnor förening.
Under mobiliseringsfasen ska utvecklingsarbete fokusera på jämställdhets aspekter och en ingående SWOT skall genomföras.

Projektet ska verka för att finna lösningar som gör det möjligt för kvinnor och män att kunna kombinera företagande med familjeliv. Projektet ska uppmuntra till samarbete mellan företagarna i Bazaren. Via samarbetet kan man täcka upp för varandra så att det går att kombinera företagandet med familjeangelägenheter såsom hämtning och lämning av barn till skola och daghem. Detta är speciellt viktigt för de kvinnor som har många barn och som av tradition får ta ett större ansvar för barnens skötsel. I landet som helhet finns det fler män än kvinnor som livnär sig som egna företagare därför kommer projektet att verka för att så många kvinnor som möjligt kommer med i projektet, det kommer bland annat att göras genom särskilda informationsträffar för kvinnor. I detta arbete blir Internationella kvinnoföreningen en viktig samarbetspartner. Projektet kommer att ge möjlighet till funktionhindrade personer att starta eget, detta i samverkan med handikapps förening i Malmö FIFH.

Transnationellt samarbete

Tittar vi på Bazaarer i övriga Europa hittar vi bra exempel bland annat i Danmark Bazaar Vest, Århus och Bazaar Fyn, Odense, Norge Grönland Bazaar, Oslo, Holland De bazaar, Beverwijk och England Spitalfields, London. Etablerade kontakter och samarbete med ovanstående Bazaarer inom EU kommer att ge oss värdefullt information som kan innebär att vi inte ger alvarliga fel som kan äventyra individernas entreprenörskap som i praktiken kan innebära olyckliga konkurser.

Den största nyttan kommer att finnas då ansvariga personer från Bazaarerna i Danmark, Holland eller Norge engageras och blir mentorer för projektledningarna i Malmö, Göteborg och Eskilstuna.

Medfinansiärer

 • Arbete & Utbildning
 • Arbetsmarknadsområde Malmö
 • Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads och familjeförv
 • INAR Integration och Arbetsmarknad
 • Lokalt Försäkringscenter Malmö
 • Skatteverket Örebro
 • Stadskansliet

Samarbetspartners

 • Arbetsmarknadsområde Malmö
 • Coompanion
 • Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads och familjeförv
 • Föreningen Idrott För Handikap
 • IFS/Almi
 • INAR Integration och Arbetsmarknad
 • Internationella Kvinnoföreningen i Malmö
 • Malmö Ideella Föreningars Porg
 • MINE - Etnisk mångfald i näringslivet
 • Skatteverket Örebro
 • Stadskansliet

Kommun

 • Eskilstuna
 • Göteborg
 • Malmö