Logotyp på utskrifter

Athena

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareUppsala km, Kont för barn/ungd/arbetsmarkn
KontaktpersonLadan Moussavian Ekman
E-postladan.moussavian-ekman@uppsala.se
Telefonnummer018-7275242
Beviljat ESF-stöd4 389 147 kr
Total projektbudget13 837 424 kr
Projektperiod2012-06-01 till 2014-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet vänder sig till kvinnor med utländsk bakgrund som har försörjningsstöd. Syftet med projektet är att kvinnorna ska komma ut i egen försörjning. Projektet kommer att arbeta med arbetsmarknadsinsatser, genom studiecirklar arbeta förebyggande runt hälsofrågor samt arbeta familjecentrerat för att bryta eventuella patriarkala mönster.

En processutvärdering kommer att ske i samarbete med institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap på Uppsala Universitet. Utvärderingen kommer att utgå ifrån ett lärandeperspektiv. Det övergripnade syftet med utvärderingen är att den skall användas för att nå de uppsatta målen för projektet och att öka kunskapen om de metoder som används i projektet. Dessutom syftar utvärderingen till att hitta indikatorer som i framtiden kan användas för att fånga upp människor med ökad risk att hamna utanför arbetsmarknaden i tid så att riktade insatser kan göras så arbetslöshet förebyggs och förhindras.

Bakgrund

Under december 2010 har socialbidragsverksamheten i Uppsala kommun genomfört en omfattande ärendegenomgång. Syftet är att få underlag för vilka insatser som behövs för att utveckla verksamheten.

Den grupp visade sig vara oväntat stor var en en grupp kvinnor (ca 350). Utmärkande för gruppen var:
- ett långvarigt behov av försörjningsstöd.
- utlandsfödda.
- låg eller en ofullständig utbildningsbakgrund.
- inget förvärvsarbete i Sverige.
- ej fullfölja sfi-studier(svenska för invandrare)
- olika former av hälsoproblem

Flertalet av kvinnorna har avbrutit sina svenska studier (sfi) utan att uppnå B-nivå (A,B,C och D nivå finns där D är godkänd). De flesta saknar idag planering för sin framtida sysselsättning. Vissa studerar fortfarande sfi men har mycket låg progression. Skolan har signalerat att det inte är meningsfullt för flertalet att fortsätta studera. Vår bedömning är att det behövs alternativa lösningar för hur dessa kvinnor ska kunna närma sig arbetsmarknaden.

En orsak till deras svårigheter att klara sfi är ohälsa, både fysisk och psykisk. Många tappar också tron på sin egen förmåga till förändring. Att arbeta utifrån ett folkhälsoperspektiv med flera av hälsans bestämningsfaktorer är därför av största vikt. Att på olika sätt stärka kvinnornas egenmakt (empowerment), självförtroende och framtidförhoppningar samt att förhindra och bryta kvinnornas utanförskap på olika sätt ses som extra viktigt. Likaså att öka kvinnornas kunskaper om hälsa och hur de kan påverka sin hälsa både teoretiskt och praktiskt.

Statistiska centralbyråns rapport Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd (Redovisning av uppföljning 2010) visar på skillnader mellan kommuner i landet. Rapporten ger en uppfattning om anledningar till varför socialbidrag betalas ut. Rapporten visar att Uppsala ligger över riksgenomsnittet när det gäller försörjningshinder, sociala hinder och språkhinder. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att Uppsalas socialbidragstagare har en svårare problematik än riket i övrigt vilket motiverar behovet av särskilt riktade mot kvinnor med utländsk bakgrund.

Vad vill vi göra?
Vi vill skapa ett projekt på två år med 50 årsplatser för kvinnor mellan 25- 55 år med utländsk bakgrund. Vi vill ha ett arbetsmarknadsfokus där målet är att kvinnorna ska komma ut i egen försörjning och/eller hitta motivation att fortsätta med sina studier och på det sättet närma sig arbetsmarknaden. Då många kommer från patriarkala kulturer där det inte är förenligt med att kvinnan förvärvsarbetar vill vi utveckla metoder att arbeta med familjestrukturer. Då många kvinnor upplever ohälsa av olika slag vill vi ha ett förebyggande hälsoperspektiv. När kvinnorna söker hjälp på grund av sina livsvillkor, med brist på inflytande och makt, blir lösningen oftast en diagnos och recept på medicin. Denna ompaketering av kvinnors livsproblem till medicinska diagnoser som fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom och depression är vanliga. Det depressiva ger ofta sitt uttryck i passivitet, tomhets- och dålig självkänsla. Det finns också tendenser till att kvinnorna uppmanas av sin familj att bli sjukskriven för att kunna vara hemma och sköta familjen. Vi vill genom samarbete med Landstinget bryta denna trend och istället fokuserad på det friska.

Vi vill arbeta med ett hälsofrämjande perspektiv och ett salutogent förhållningssättet genom studiecirklar via Landstinget i Uppsala Län/Uppsala Universitet, Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap.
Det övergripande syftet med studiecirklarna är att inspirera och stimulera till diskussion om hälsans bestämningsfaktorer och vad var och en kan göra för att påverka sin egen hälsa i positiv riktning. Målet är att via kunskap, insikt och i sociala sammanhang påverka målgruppens hälsa och livsstil i positiv riktning samt öka gruppens delaktighet i det svenska samhället. Utifrån ett familjeperspektiv kommer även kvinnornas män att erbjudas delta, männen och kvinnorna var för sig. Det ska på sikt bidra till ökad jämlikhet i hälsa samt minska risken för social isolering. Studiecirklarna är en beprövad metod. Metoden har tidigare prövats i Angered med gott resultat.

Många av kvinnorna har liten eller ingen erfarenhet från arbetslivet. Därför kommer projektet att arbeta med individuellt handlingsplaner för deltagarna. Handlingsplanen kommer innehålla moment som kompetenshöjande insatser som till exempel praktik , arbetsträning, arbetsförmågebedömning, orienteringskurser i samhällskunskap, ekonomi och arbetsmarknad. Viktigt är att ha ett entreprenöriellt förhållningssätt för att lyfta inviduella behov och kompetenser. Exempelvis har många uttryckt kunskaper kring matlagning. En idé kan då vara att koppla in förebilder för personer som lyckats tillsammans med personer som har kunskaper om socialt företagande, egenföretagande, kooperativ etc.

Vi vill att kvinnorna ska bli en aktiv del av det svenska samhället, förhindra och bryta utanförskap. Vi vill förhindra att barnen till kvinnorna växer in i ett bidragsberoende och istället får bra förbilder och förväntningar på vad livet kan innehålla.

Projektet ska ge möjligheter till indivduellt anpassade lösningar för personer som tidigare har mycket svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Ett inträde på arbetsmarknaden innebär inte bara att personer blir fria från ett långvarigt bidragsberoende utan även att de får möjligheter till ett självständigt liv på egna vilkor.

Vi vill att kvinnorna genom deltagande i studiecirklar ska bli uppmärksamma på hur de kan forbättra sin hälsa och på det sättet lättare kunna närmare sig arbetsmarknaden.
Målsättning

Att Uppsala kommun, Landstinget i Uppsala län via Uppsala Universitet och Arbetsförmedlingen ska hitta effektiva samverkansformer och metoder för att arbeta med målgruppen kvinnor med utländsk bakgrund.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att bedrivas i lokaler och med utrustning som är anpassade för personer med funktionshinder. Särskild vikt kommer att läggas på att anlitad projektpersonal och konsulter har erforderliga kunskaper om personer med funktionshinder. Information kommer att anpassas så alla kan ta del av innehållet. Tillgänglighetsperspektivet kommer att finnas med som ett kriterium i upphandling. Med tillgänglighet som begrepp för ett samhälle för alla är vår huvuduppgift att bidra till att bryta det utanförskap många av våra klienter finns. ESF rådets projektstöd kommer att användas för att öka kunskaperna om tillgänglighet.

När det gäller studiecirkelmaterialet finns det på 7 språk och både i skriftlig form och som ljudfil. Detta underlättar för analfabeter och de med nedsatt syn att delta.Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen i Uppsala
  • Uppsala km, Kont för barn/ungd/arbetsmarkn
  • Uppsala läns landsting, CEOS

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen i Uppsala
  • Uppsala läns landsting, CEOS

Kommun

  • Uppsala