Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Äg din framtid

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCommunicare HK
KontaktpersonJeanette Fredberg
E-postjeanette.fredberg@communicare.nu
Telefonnummer076-0409637
Beviljat ESF-stöd35 047 015 kr
Total projektbudget81 504 832 kr
Projektperiod2011-01-15 till 2013-12-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Målet med " Äg din framtid" är att det skall bidra till att bryta utanförskap och bidragsberoende. Målgruppen är män och kvinnor som står utanför arbetsmarknaden med extra fokus på kvinnor och män med utländsk bakgrund. Det är Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten som anvisar deltagare till projektet. Totalt skall 1800 personer genomgå projektet och 75% skall nå egen försörjning. Projektets syfte är att utöka deltagarnas sökområde och sökaktivitet och på så sätt bidra till ett ökat arbetskraftsutbud. Projektets metod bygger på ett individuellt fokus för bästa resultat. Projektet jobbar aktivt med näringslivet för att involvera privat sektor i att motverka utanförskapet. All verksamhet i projektet genomsyras av ett starkt deltagarperspektiv och har jämställdhetsintegration i fokus.

Bakgrund

Den globala finanskrisen har drabbat oerhört många personer och arbetslösheten har skjutit i höjden. Även om man kan se en ljusning är problembilden stor och arbetslösheten är hög. Bara i Östra Mellansverige är 74.097 personer (34.106 kvinnor och 39.991 män) fast i ett utanförskap och bidragsberoende i åldern 16-54 år. Den höga arbetslösheten och att så många personer befinner sig i ett utanförskap är ett stort problem och projektet ska arbeta för att minska dessa siffror.
Även om arbetsmarknaden sakta håller på att återhämta sig, antalet sysselsatta personer stiger och är, enligt SCB:s senaste siffror, högre nu än för fyra år sedan. Sysselsättningsgraden är fortfarande dock låg och arbetslösheten, som ligger runt åtta procent, sjunker endast långsamt.

Personer med begränsad utbildning har drabbats hårdare än flertalet andra och ungdomar som ännu inte fått fäste på arbetsmarknaden är en särskilt utsatt grupp.
I en färsk undersökning från TCO (DN 2010-09-09) skriver de att den ekonomiska krisen på 1990-talet var en vattendelare, innan dess fanns knappast någon långtidsarbetslöshet men nu är den permanentad och var tredje arbetslös räknas som långtidsarbetslös. TCO betonar även bristen på samverkan med privat sektor när det gäller personer som står längst bort ifrån arbetsmarknaden. Denna beskrivning ställer Communicare sig bakom. Under de många år som Communicare framgångsrikt bedrivit arbetsmarknadsprojekt har vi haft svårigheter att etablera en varaktig och långsiktig samverkan med den privata sektorn. Detta är det första problemet som vi vill lösa i det nya projektet.

Communicare har även identifierat två andra problem för den målgrupp vi arbetat med, människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Det ena är bristen på verklig jämställdhetsintegrering, vi människor tenderar att fastna i etablerade könsstrukturer. Ungdomarna i projektet som vi pratat med menar att det i första hand är föräldrarna och i andra hand de som de träffar på olika projekt och praktikplatser som påverkar könsmaktsordningen. Så gott som alla projekt och verksamheter utgår ifrån ett individperspektiv vilket självklart är gott. Problemet är när individperspektivet blir könsblint eftersom såväl lärare som coacher kan ha olika förväntningar på deltagarna beroende på kön.

Det andra problemet är deltagarfokus. I så gott som alla projekt nämns detta som oerhört viktigt. Därför vill vi undersöka hur man kan bygga ett projekt som verkligen har deltagarfokus, där målgruppen kommer till tals och styr innehållet. Vid dialog med deltagare i olika projekt framkommer en stor trötthet på ickestrukturerad och "meningslös" praktik, på att bara leta jobb via dator etc. Det finns ett stort behov av riktiga näringslivskontakter och av riktiga samtal, möten med människor.

Utifrån den problembild vi beskrivit ovan tänker vi oss att arbeta med följande metoder i genomförandeprojektet. I förstudien vill vi undersöka om detta är attraktiva lösningar för så väl brukargruppen, de arbetssökande, som för våra samarbetspartners i kommun och arbetsförmedling.
Vi vill också undersöka intresset hos näringslivet för våra tilltänka metoder.

Metoden för förstudien blir således:
-Intervjuer med arbetslösa i såväl grupp som enskilt.
-Intervjuer med tjänstemän som har direktkontakt med arbetslösa så som arbetsförmedlare och socialsekreterare.
-Intervjuer med politiker och chefer hos berörda samarbetspartners, kommun och Arbetsförmedling.
-Intervjuer, både live och telefonledes med företag i regionen.
-Framtagande av en verklig jämställdhetsintegrering i projektet genom kartläggning och utbildning
-Framtagning av en kommunikativ struktur för att kommunicera detta såväl internt som externt
-Framtagning av upplägg som deltagarna styr

Följande idéer finns om metoder som vi vill undersöka:

- ” Jobbagent”
En fördjupad relation med arbetsgivare är nyckeln för bra ingångar till att skapa arbetstillfällen åt våra deltagare. Jobbagenten skall förmedla kontakter/ skapa kontaktytor som skall resultera både konkreta jobberbjudanden och praktikplatser. En länk utåt för de arbetssökande.

-Deltagarfokus. Att bygga ett projekt där det förutom den vanliga styrgruppen finns styrgrupper för deltagarna, forum där de kan påverka utformningen av projektet.

-Mentorsprogram för de arbetssökande som inte vill praktisera men som behöver en viss branschkontakt, en coach ” där ute”. Syftet är att en mentor kan var en snabb väg in för deltagare i en viss bransch och/eller kan fungera som stöd för arbetssökande som vill utvecklas för att få jobb i den branschen.

-Alumniprogram som sköts av coacherna. Före detta arbetssökande som nått goda resultat ombes stötta någon som är i den situation de varit.

-Nätverkslag och nätverksmöten som metod för de arbetssökande som står längst från arbetsmarknaden.

- Individuell coaching och gruppverksamhet. Hur ser en optimal dagsstruktur/upplägg ut?

- EVS / Utlandsutbyte

Syfte

Projektets syfte är att utöka människors sökområde och sökaktivitet och härmed bidra till ökat arbetskraftsutbud. Projektet syftar också till att aktivt jobba aktivt mot näringslivet för att få den privata sektorn mer delaktig och ta ett större ansvar för att motverka utanförskap. Detta ska ske med deltagarfokus och med jämställdhetsintegration i fokus.

Målsättning

Det kvantifierade målet med projektet är att 75% av deltagarna skall bryta sitt utanförskap och bidragsberoende och nå egen försörjning. Med egen försörjning menas: arbete, studier, utlandspraktik som är finansierad av andra aktörer än våra medfinansiärer eller ett startat företag. Det totala antalet deltagare beräknas genom projektägarens tidigare erfarenheter av att driva projekt till cirka 1800 personer.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

När det gäller lokaler så kommer projektets ingående kommuner att stå för de flesta lokaler och där har projektägaren ställt kravet att de skall vara handikappanpassade för att inte stänga ute personer med fysiska funktionshinder. Communicare kommer att ställa höga krav på medverkande kommuner när det gäller såväl lokaler som möjlighet att via teckentolk bedriva verksamheten. Verksamheten i genomförandeprojektet skall ta hänsyn till att människor lär sig olika och tar in information på olika sätt.

När det gäller psykiska funktionshinder så har projektägeren många års erfarenhet av att jobba med personer med psykiska funktionshinder. Metoden som kommer att användas i projektet bygger på ett individtänk där varje enskilld individ står i fokus vilket innebär att verksamheten kommer att anpassas för att tillgodose alla projektdeltagares enskilda behov. Bemötande av personer såsom projektdeltagare, finansiärer och övriga samverkanspartners har en central vikt i organisationens värdegrund och den kommer att överföras till projektet.

Jämställdhetsintegrering

Under mobiliseringsfasen kommer vi som tidigare nämnt att ta fram en bra och säker metod för att jobba med jämställdhetsintegrering. Med största sannolikhet, och i dialog med processtödet för jämställdhetsintegrering, blir denna metod 4R. Mobiliseringsfasen kommer att innebära faktainsamling, att statistik tas fram, att människor intervjuas och att allt är klart för att börja jobba så snart medarbetare anställs och deltagarna i genomförandeprojektet börjar.

Projektet kommer att byggas upp utifrån teori och metod för att säkerställa att könsneutralitet råder. Det kommer att innebära att coacher och medarbetare får en utbildning i jämställdhet, att rekryteringen genomförs med det perspektivet i fokus samt att jämställdhet vävs ihop med intern uppföljning, följeforskning och utvärdering.

Transnationellt samarbete

Communicare har mångårig erfarenhet av transnationalitet. Under mobiliseringsfasen kommer vi via Ungdomsstyrelsen och LSU att kartlägga och identifiera andra europeiska aktörer som driver projekt utifrån våra tre problembilder: partnerskap med privat näringsliv, jämställdhetsintegrering och deltagarfokus. Under den här fasen kommer vi också att ta kontakt och säkerställa för utbyten som sedan kommer att genomföras under genomförandefasen i projektet. Under genomförandefasen kommer vi varje år att ha minst en ERFA-dag med aktörer utanför Sverige för att dela erfarenheter och metoder. Redan nu finns det samarbeten mellan andra Europeiska organisationer som projektet planerar att samverka med: ORFEAS i Grekland där vi varit i kontakt med Eva Namor, BRIDGES PROJECT i Skottland där vi varit i kontakt med Fiona Langskail, YOUTH AND CIVIL INITIATIVES OF THE ROSE VALLEY i Bulgarien där vi varit i kontakt med Tsvetina Zaharlieva samt EDUQ ASSOCIATION i Polen där vi varit i kontakt med Alina-Maria Fegler-Kotkiewicz.

Medfinansiärer

 • ARBETSFÖRMEDLING KATRINEHOLM V
 • Arbetsförmedlingen Askersund
 • Arbetsförmedlingen Degerfors
 • Arbetsförmedlingen Eskilstuna
 • Arbetsförmedlingen Hällefors
 • Arbetsförmedlingen Karlskoga
 • Arbetsförmedlingen Kumla
 • Arbetsförmedlingen Lindesberg
 • Arbetsförmedlingen Norrköping
 • Arbetsförmedlingen Nyköping
 • Arbetsförmedlingen Örebro
 • Arbetsförmedlingen, Västerås
 • Arbetsmarknadsenheten Askersun
 • Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads och familjeförv
 • Finspångs kommun, kommunkontor
 • Förvaltning
 • Individ och familjeomsorgen
 • Kommunledningskontor
 • Kommunstyrelsens ledningskonto
 • Kumla kommun
 • Oxelösunds kommun, Kommunförvaltning
 • Socialförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Socialkontoret

Kommun

 • Askersund
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Finspång
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Kumla
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Vingåker
 • Västerås
 • Åtvidaberg
 • Örebro