Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Verktygskompetens Norra Mellansverige

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareIndustrimagasinet AB
KontaktpersonLinda Öberg
E-postlinda.oberg@tools.se
Telefonnummer060-142450
Beviljat ESF-stöd224 225 kr
Total projektbudget224 225 kr
Projektperiod2009-02-02 till 2009-06-26
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Företagen står inför en snabbare teknikutveckling samtidigt som konkurrensen blir allt hårdare. Att ha en personalstyrka som är i framkant kompetensmässigt är ett överlevnadsvillkor. Ett mål är att bredda rekryteringsbasen och komma tillrätta med den idag sneda könsfördelningen, endast 14% kvinnor.

Bakgrund

Bakgrunden till projektet är följande utvecklingsområden och förprojekteringens mål är att ge underlag för samt belysa följande områden:

1. Respektive företag och de anställda ska kunna möta omvärldens krav och fortsätta att hävda sig på en konkurrensutsatt marknad.

2. Skapa och säkerställa en god rekryteringsbas genom att göra arbetsplatserna mer attraktiva och tillgängliga för alla.

3. Fastställa vilken kompetensutveckling genom en kompetensutvecklingsanalys respektive organisation och individer behöver för att verksamheten skall kunna utvecklas positivt och i takt med omvärldens förändrade krav. En tryggad anställning kräver att personalen får och ska ta del av en relevant kompetensutveckling. Detta för att undvika att hamna utanför arbetsmarknaden.

4. Arbeta aktivt med entreprenörskap i syfte att ge alla anställda en möjlighet att identifiera olika affärsmöjligheter, dels för den personliga framtiden men också i den befintliga positionen kunna identifiera olika åtgärder som stärker företagets överlevnadsförmåga.

5. Se vilka faktorer som påverkar medarbetarnas hälsa i syfte att genomföra förändringar som leder till så låg sjukfrånvaro som möjligt samt även förebygga långtidssjukskrivningar.

6. De förändringar och förbättringar som genomförs skall ligga i linje med en långsiktigt hållbar utveckling av verksamheten och individen.

7. Hur arbetar vi aktivt i framtiden med jämställdhetsfrågor. Ett jämställdhetsperspektiv ska synliggöra kvinnor och män på alla nivåer och under alla steg under projektfasen.

8. Kartlägga hur vi ökar andelen kvinnor i respektive företag. I dag är fördelningen enligt följande, 14% kvinnor och 86% män.

Syfte

Säkerställa vår leveransförmåga till regionens olika aktörer för att därigenom säkerställa en positiv utveckling. Detta gäller både för de anställda och företagen.
Kartlägga kompetensutvecklingsbehovet hos medarbetarna för att kunna hänga med i de förändringar som krävs i arbetslivet i en snabbt föränderlig bransch.

Alla industriföretag har processer för underhåll, reparation och drift. Vi kallar det MRO (Maintenance, Repair and Operations). Hittills har industrins efterfrågan av verktyg och industriförnödenheter för MRO varit fokuserad på enskilda produkter och tjänster. Men nu växer det fram ett tankesätt där man istället tar ett helhetsgrepp på det samlade behovet och alla relaterade kostnader.
Vår ambition är att vara ett förstahandsval inom MRO. Och att leverera kompletta lösningar som skapar försörjningstrygghet och kostnadseffektivitet.

Vår verksamhet bygger till en mycket stor del på personalens engagemang och kompetens inom respektive område. På grund av det relativt ringa antalet anställda per deltagande företag är en ständig utveckling av personalen ett överlevnadsvillkor. Särskild hänsyn kommer att tas till den befintliga kompetensen hos respektive individ och hur vi på bästa sätt utvecklar den i syfte att säkerställa attraktiviteten på arbetsmarknaden för varje individ. Detta gäller inte minst inom teknikområdet.

Förprojekteringen kommer att innehålla en kompetensutvecklingsanalys där vi tittar på varje individs kompetens i relation till omvärldens behov.

Målsättning

Målsättning är att trygga kompetensutvecklingen för både företag och anställda samt komma tillrätta med den sneda könsfördelningen. Målet är att före 2011 ha fördubblat andelen kvinnor i gruppen samt att alla deltagande företag ska ha minst 2 kvinnor anställda. Alla anställda ska ha deltagit i en kompetensutvecklingsaktivitet under 2009. Vår ambition är att kunna utöka vår serviceorganisation och den lokala närvaron för att ytterligare stärka stödet till den lokala industrin.

Vårt mål för förprojekteringsfasen är att få en belysning och genomgång av den nödvändiga utvecklingen för att alla anställda ska ha rätt kompetens och vad som krävs för att vi ska få en bättre jämställdethetsintegrering och könsfördelning. Detta i syfte att säkerställa arbetstillfällena på respektive ort.

När förprojekteringen är klar skall det för varje individ finnas en kompetensutvecklingsplan och en handlingsplan för organisationerna över hur vi kan förbättra jämställdethetsintegreringen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Ett absolut krav för inhyrda lokaler i projektet är att de är tillgängliga för samtliga deltagare och anpassade för olika funktionshinder. Den informativa tillgängligheten kommer att säkerställas både genom tryckt material, internet samt muntliga informationsmöten. Vid behov kommer hörselslinga att finnas i lokalen.

Deltagande aktörer

 • Hudiksvalls nya järnvaru AB
 • Industrimagasinet AB
 • Industrimagasinet AB
 • Signeuls Järnhandel AB
 • TOOLS Gävle
 • TOOLS Hofors

Kommun

 • Gävle
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Ljusdal
 • Sandviken
 • Söderhamn