Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Utveckling mot arbete (UMA)

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKristinehamns Folkhögskola, KPS
KontaktpersonBengt Svahn
E-postbengt@projektuma.se
Telefonnummer0550-39290
Beviljat ESF-stöd8 817 290 kr
Total projektbudget34 246 162 kr
Projektperiod2010-03-01 till 2014-02-28
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

UMA innebär att åtgärder för personer utanför arbetsmarknaden använder produkt- och tjänsteutveckling som grund för verksamheten. På detta sätt skapas en ny innovativ metod för att projektdeltagarna ska komma in på arbetsmarknaden. UMA fyller luckor i utbudet av arbetsmarknads- och rehab-åtgärder.

Bakgrund

Kristinehamns Folkhögskola KPS har genomfört en förprojektering (dnr 2008-3060357) inför genomförandet av projektet UMA och är projektägare. Förprojekteringen syftade till att utreda förutsättningarna för ett treårigt genomförandeprojekt. Projektet har i förprojekteringsfasen medfinansierats av Arbetsförmedlingen i Kristinehamn, Storfors Filipstad, Försäkringskassan i Värmland, Kristinehamns kommun samt Region Värmland. Projektets treåriga genomförandefas inleds 2010-03-01 och kommer att lokaliseras till Kristinehamn. Genomförandefasen kommer att pågå fram till 2013-02-28.

I Europeiska Unionen har arbetslösheten ökat de senaste åren och sedan förra året har en kraftig ökning skett. Samma förhållande råder i Sverige. Inom Norra Mellansverige är problemet med stigande arbetslöshet påtagligt och från flera håll har aktörer med kopplingar till arbetsmarknadsfrågor uppmärksammat behovet av nya metoder för att komma till rätta med den negativa arbetsmarknadsutvecklingen (se vidare nedan).

Projektets samverkanspartners har konstaterat att det finns brister i utbudet av åtgärder för personer som står långt från arbetsmarknaden, främst långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna. Behovet av innovativa metoder för att underlätta för utsatta grupper att komma in på/tillbaka till arbetsmarknaden är därför stort. Det gäller långtidsarbetslösa men även personer i behov av rehab-åtgärder. Arbetsförmedlingen i Kristinehamn, Storfors, Filipstad och Försäkringskassan Karlstad samt Kristinehamns kommun har uttryckligen givit projektet sitt stöd och dessa aktörer ser god potential i projektet utifrån sina målgruppers behov. De har varit samverkanspartners och medfinansiärer i förprojekteringen.

Ovannämnda samverkanspartners bekräftade under förprojekteringen att det saknas projekt och åtgärder med det upplägg som föreslås för UMA, varför UMA kommer att fylla luckor i det befintliga utbudet av arbetsmarknadsåtgärder. Förutom nämnda samarbetspartners, så har en legitimerad arbetsterapeut inom psykiatrin i Kristinehamn, Wivi Lööf, konsulterats om behovsbilden berörande arbetsrehabilitering. Hon är också sammankallande för handläggargruppen i SAMSPELET, som ingår i FINSAM, i Kristinehamns kommun. Wivi Lööf bekräftar att det finns påtagliga luckor i det befintliga utbudet av åtgärder och hon ser UMA som ett mycket välkommet och behövligt nytt initiativ. (Kontaktuppgifter Wivi Lööf: 0550-867 61, 0590-188 52, wivi.loof@liv.se)

Utifrån ovanstående premisser, att behovet av innovativa metoder för att motverka den stigande arbetslösheten och få personer tillbaka till arbetsmarknaden är stort, inleddes kartläggningsarbetet i förprojekteringsfasen. De problembilder som föranledde förstudien kvarstår inför genomförandet och har vad gäller arbetslöshetssiffrorna även kommit att öka markant. Inom Europeiska unionen är i nuläget (juni 2009) arbetslösheten 9,1 procent, vilket kan jämföras med 7,0 procent i juli 2008 . Motsvarande siffror för Sverige är 9,2 procent arbetslösa i juli 2009, i förhållande till 5,5 procent i juni 2008.

Här följer en sammanställning med statistik över personer med sjukersättning i Värmland och Kristinehamn för år 2009:

FAROS, aktuella i samverkan jan - juli 2009-08-21
Värmland: 425 Kvinnor: 285 Män: 140
Kristinehamn: 41 kvinnor: 27 Män: 14

Förlängd sjukpenning 200905
Värmland: 1138 Kvinnor: 687 Män: 451
Kristinehamn: 79 Kvinnor: 49 Män: 30

Förlängd rehab-penning
Värmland: 170 Kvinnor: 113 Män: 57
Kristinehamn: 16 Kvinnor: 11 Män: 5

Tidsbegränsad sjuk- och aktivitetsersättning 200908
Värmland: 2208 Kvinnor: 1138 Män: 820
Kristinehamn: 176 Kvinnor: 101 Män: 75

Se slutrapporten för mer detaljerad statistik

I samband med den stigande arbetslösheten och försämrade konjunkturen finns i nuläget också ett problem i de kraftigt minskade möjligheterna att hitta lämpliga praktikplatser för olika former av arbetsträning. Detta gäller inte minst personer i behov av olika former av rehab-åtgärder. Den metod som kommer att utvecklas i UMA kommer att tillhandahålla möjligheter för dessa personer att få återanpassa sig i egen takt, men samtidigt få göra det under företagsliknade arbetssätt med relevanta arbetsuppgifter och god koppling till lokala arbetsgivare.

En serie målgruppsundersökningar utfördes under förprojekteringen, där personerna som deltog särskilt valts ut för att ge en så representativ bild som möjligt av målgrupperna. Urvalet utfördes av projektets samverkanspartners i samarbete med projektpersonalen. Överlag visade dessa målgruppsundersökningar att behovet av aktiviteter enligt UMA:s modell var stort, och att det i målgrupperna fanns gott underlag av potentiella deltagare. Undersökningarna visade även att en påfallande stor andel av de tillfrågade personerna såg UMA som en bra lösning på deras situation. Genomsnittligt ville 75 procent av de tillfrågade kvinnorna och 65 procent av männen delta i UMA.

Målgruppsundersökningarna riktade mot personer med utomnordisk härkomst visade att i genomsnitt 70 procent av de tillfrågade var mycket positiva till UMA och projektupplägget och att de gärna ville få möjlighet att delta i projektet. Överlag bedömdes även dessa personer ha goda förutsättningar att delta i projektet och tillgodogöra sig aktiviteterna i UMA. I sammanhanget bör även beaktas att de tillfrågade i denna målgrupp endast varit i Sverige mellan ett till fyra år.

I kartläggningsarbetet genomfördes även en serie intervjuundersökningar riktade mot främst företag. Dessa undersökningar ligger till grund för utformandet av samverkan med företag men även för att ringa in attityder till verksamhet av UMAs modell hos företagare, samt attityder till målgrupperna hos företagare.

Den innovativa metod som kommer att utvecklas i projektet UMA baseras på innovationsprocessen och arbetet ska utföras av projektdeltagarna i samverkan med företag och andra aktörer. Detta skapar goda nätverkskontakter för kunskapsöverföring, flexibelt lärande och nya erfarenheter samtidigt som det effektivt sammanför den som söker arbete med den som har behov av arbetskraft. Genom de praktiska arbetsuppgifterna inom verksamheten får projektdeltagarna nya erfarenheter och kunskaper som t.ex. CAD, marknadskommunikation, ekonomi och administration. Projektdeltagarnas nära samarbete inom arbetsgrupperna och med företag och andra aktörer ökar samtidigt deras möjligheter att bygga upp värdefulla nätverk och få kontakt med arbetsgivare.

UMA riktar sig dock inte bara till personer som har idéer till produkter och tjänster som de vill utveckla, eller personer som vill starta eget företag. Upplägget ska också ge kontakter som kan leda till anställning genom att deltagarnas kontaktnätverk utökas. Detta kan ske genom kopplingar till företag (se ovan), men även genom de kontakter som skapas mellan deltagare. Exempelvis kan en person ha kontakter mot företag som han eller hon p.g.a. inriktning, ålder m.m. själv inte kan utnyttja. Möjligheterna finns dock att dessa kontakter kan vara värdefulla för en annan deltagare, som har de rätta förutsättningarna. För mer information om projektaktiviteterna, läs vidare under projektorganisation.

I samband med arbetssökande ska aktiviteterna i UMA också vara meriterande. Vid individuellt arbetssökande ska deltagare kunna hänvisa till aktiviteten i UMA och även kunna använda handledare och annan lämplig personal i projektet som referenser. Efter genomförd sexmånadersaktivitet ska varje deltagare tillhandahållas ett intyg, som beskriver vad personen utfört i projektet.

Det individuella arbetssökandet kommer att ges stor prioritet och kommer att understödjas parallellt med den övriga verksamheten, där en tjänst kommer att köpas in vars arbetsuppgift bl.a. är att marknadsföra deltagarnas kompetenser för arbetsgivare.

Syfte

Syftet med projektet som helhet är att utveckla en innovativ metod som markant stärker möjligheterna för personer som står långt från arbetsmarknaden att få en fast förankring i arbetslivet. Härigenom ska luckor i det befintliga utbudet av arbetsmarknads- och rehab-åtgärder fyllas. Denna metod kommer att bygga på en kreativ miljö som främjar stärkande av individer genom relevanta arbetsuppgifter inom arbetsmarknadsattraktiva områden och nära kontakt mellan personer som står utanför arbetsmarknaden och arbetsgivare.

Då det ingår i målsättningen att verksamheten ska överföras utanför genomförandefasens arbetsområde och själva metoden ska kunna tillämpas inom hela Europeiska unionen, ingår informationsspridning om projektverksamheten och den innovativa metoden i syftet.

Målsättning

Alla deltagare, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska genom UMAs innovativa metod stärka sina möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. Målet är att genomförandefasen ska klara en genomströmning på 94 deltagare per år och att minst 65 % av deltagarna ska övergå till anställning, utbildning eller eget företagande. Så många personer med utländsk bakgrund som möjligt ska ingå som deltagare i projektet. För att främja jämställdhet är målet att 50 % av antalet deltagare i projektet under genomförandefasen, oavsett målgrupp, ska utgöras av kvinnor. I detta sammanhang bör påpekas att projektets inriktning mot produkt- och tjänsteutveckling riktar sig främst mot mansdominerade yrkesområden. Det är därför av särskild vikt från jämställdhetssynpunkt att antalet kvinnliga projektdeltagare är högt. Det är av stor vikt att få så stor ålderspridning som möjligt bland projektdeltagarna. Detta är av stort värde bland annat i samband med generationsskiftesproblematiken.

Ytterst är målsättningen med projektet att det ska fortleva som en fullt utvecklad metod efter genomförandefasen. Metoden ska kunna användas inom hela Region Norra Mellansverige och vara tillämpbar i hela Sverige. Som innovativ metod ska konceptet i förlängningen vara applicerbart på motsvarande målgrupper och problembilder inom hela Europeiska unionen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet har samverkat med Gun-Britt Björevall på Region Värmland om tillgänglighetsfrågor under förprojekteringen. Gun-Britt är ansvarig på Region Värmland för arbete med de sju diskrimineringsgrunderna (se även Projektorganisation). Under genomförandet kommer hon att ingå i styrgruppen som representant för Region Värmland. Hon kommer att särskilt inrikta sig på frågor som berör diskrimineringsgrunderna och exempelvis beakta tillgänglighetsfrågor. Genom att Gun-Britt Björevall ingår i styrgruppen stärks projektets möjligheter att integrera tillgänglighetsarbetet i alla led i projektets verksamhet (jfr även jämställdhetsintegrering).

Verksamheten i projektet kommer att utformas med utgångspunkt från att:

1. ett antal deltagare kan ha olika former av fysiska funktionsnedsättningar som kräver särskilda resurser.

2. Ett antal deltagare kan ha olika former av psykiska funktionsnedsättningar som kräver särskilda resurser.

Projektets aktiviteter ska genomföras i Kristinehamns Folkhögskolas lokaler, som är fysiskt tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Folkhögskolan har regelbundet elever med olika former av funktionsnedsättningar och skolan är fullständigt anpassad för detta. Vidare finns exempelvis fullt utvecklade resurser för framtagning av textmaterial i punktskrift och textmaterial i lättläst och tydlig form. Lokaler med ljudslingor installerade finns tillgängliga. I de fall aktiviteter ska genomföras på annan plats än skolans lokaler, kommer särskild hänsyn att tas till personer med funktionshinder och deras behov. Som exempel kan nämnas persontransporter i samband med studiebesök. Fordon som anpassats för transport av personer med funktionsnedsättning finns tillgängliga.

Under förprojekteringen har utretts hur projektet ska anpassas för att få en fysisk, kommunikativ och informativ tillgänglighet samt tillgänglig verksamhet. Det gäller utformningen av exempelvis webbsidor, informationsmaterial, datorer och programvara, liksom lokaler där verksamheten bedrivs. Utvecklingen av arbetsrutiner utgör också en viktig del i detta. Vid inskrivning av deltagare i projektet kommer alltid utredning att göras om någon eller några individer har funktionsnedsättningar som kräver insatser och resurser.

I skapandet av en tillgänglig verksamhet har hänsyn också tagits till förhållandet mellan personer med funktionsnedsättning och personer utan funktionsnedsättning. Detta innebär exempelvis workshops samt information om dessa frågor, riktade till deltagare och andra personer i projektet eller kopplade till det. UMA kommer vidare att verka för att sprida information om tillgänglighet till samverkanspartners och andra aktörer kopplade till projektet.

Arbetet med att göra projektverksamheten tillgänglig sker i samarbete med de experter inom området, som finns tillgängliga på Kristinehamns Folkhögskola. Dessa experter har också konsulterats under förprojekteringen och de har kompetensutvecklat projektpersonalen i tillgänglighetsfrågor genom workshops. Följande personer har konsulterats: Kristina Frykberg (arbetsterapeut kognitiv tillgänglighet/psykiska funktionshinder, 0550-392 70, kristina.frykberg@kristinehamn.fhsk.se), Sven-Inge Hägerlund (synpedagog, 0550-392 62, 070-347 69 17, sveninge.hagerlund@kristinehamn.fhsk.se), Tony Wernquist, kursledare synkurs, 0550-392 61, tony.wernquist@kristinehamn.fhsk.se, Lars Bäckström (ordförande Synskadades Riksförbund Östra Värmland, 0550-142 24, lars@srfostravarmland.org). Samarbetet med dessa experter fortsätter i genomförandet. Kontakt har också upprättats med Team Rehab i Kristinehamn, för rådfrågning gällande fysisk tillgänglighet (kontaktperson: Anna Bjarnstedt, Landstinget i Värmland, 0550-862 97, anna.bjarnstedt@liv.se). Kontakt har också tagits med Iris-Hadar i Kristinehamn, för att vid behov införskaffa extra IT-relaterad utrustning för tillgänglighet under genomförandefasen (kontaktperson: Agne Karlsson, 0550-40 20 82).

Under hösten 2009 kommer projektledningen inför genomförandet att delta i utbildningar i tillgänglighet, som initierats av ESF:s processtödjare tillgänglighet. Processtödjare tillgänglighet har även varit konsulterad under förprojekteringen.

Jämställdhetsintegrering

Analysen visar att det är mycket viktigt att jämställdhetsintegreringen riktas till alla plan i projektverksamheten, inte bara berörande målgrupperna. Även styrgruppen, projektledningen, och övriga projektanställda ska omfattas av jämställdhetsintegreringen. Påverkansarbete berörande jämställdhetsfrågor kommer att riktas mot samverkanspartners och andra till projektet kopplade aktörer, som exempelvis kommer att få information om jämställdhetsintegrering och projektets jämställdhetsperspektiv. Jämställdhetsperspektiv kommer vidare att integreras i alla publikationer, informationstexter och liknande, så att texter och bilder är könsneutrala. Alla resultatredovisningar kommer att genomsyras av projektets jämställdhetsperspektiv. All projektutvärdering kommer att beakta projektets jämställdhetsperspektiv. Som ett led i jämställdhetsintegreringen kommer en expert inom arbete med de sju diskrimineringsgrunderna att ingå i styrgruppen (se nedan).

Projektet har samverkat med Gun-Britt Björevall på Region Värmland om jämställdhetsfrågor under förprojekteringen. Gun-Britt är ansvarig på Region Värmland för arbete med de sju diskrimineringsgrunderna (se även Projektorganisation). Under genomförandet kommer hon att ingå i styrgruppen som representant för Region Värmland. Hon kommer att särskilt inrikta sig på frågor som berör diskrimineringsgrunderna och exempelvis beakta jämställdhetsfrågor. Genom att Gun-Britt Björevall ingår i styrgruppen stärks projektets möjligheter att integrera jämställdhetsarbetet i alla led i projektets verksamhet (jfr även tillgänglighet).

I samband med utformningen av styrgruppen har jämställdhetsperspektiv varit viktigt. Styrgruppen består inför genomförandet av sex män och fyra kvinnor, och kan därför betecknas som jämställd utifrån kriteriet 60 - 40 %. Projektets personal under förprojekteringen har bestått av tre män och dessa tre män kommer att fortsätta i projektet under genomförandefasen. Därför kommer den fortsatta rekryteringen inför genomförandet att fokuseras på att anställa kvinnlig personal.

Angående målgrupperna är målsättningen att minst 50 % av antalet deltagare i projektet som helhet, oavsett målgrupp, ska utgöras av kvinnor. Denna målsättning överstiger kraven för jämställd verksamhet, där procentsatserna är 60 - 40. I detta sammanhang bör påpekas att projektets inriktning mot produkt- och tjänsteutveckling riktar sig främst mot mansdominerade yrkesområden. Det är därför av särskild vikt från jämställdhetssynpunkt att
antalet kvinnliga projektdeltagare är högt. Koppling har vidare upprättats med Projekt Selma, för att få tillgång till Projekt Selmas kompetens för konsultation gällande jämställdhetsfrågor i samband med innovationsprocessen och kvinnligt företagande (Se även Kopplingar till andra projekt eller program).

I skapandet av en jämställdhetsintegrerad verksamhet i projektet kommer även hänsyn att tas till förhållandet mellan personer av olika kön (jfr tillgänglighet). Detta innebär exempelvis workshops samt information om dessa frågor. Arbetet med att göra projektverksamheten jämställdhetsintegrerad sker i samarbete med de experter inom området, som finns tillgängliga hos Region Värmland och andra samverkanspartners. Projektet kommer även att verka för att sprida information kring jämställdhetsfrågor till samverkanspartners och andra aktörer kopplade till projektet, (jfr även tillgänglighet).

Under hösten 2009 kommer projektledningen att inför genomförandet delta i utbildningar i jämställdhetsintegrering, som initierats av ESF:s processtödjare jämställdhet Katarina Jakobsson. Processtödjare jämställdhet Katarina Jakobsson har även varit konsulterad under förprojekteringen. Projektet kommer att ha fortsatt kontakt med henne inför och under genomförandet.

Transnationellt samarbete

Den transnationella verksamheten i UMA kommer att inriktas mot informationsspridning och erfarenhetsutbyte. Samarbete med det transnationella projektet YOUNEX kommer att utgöra en viktig del i detta. YOUNEX har ett stort kontaktnät inom ett antal länder i EU (bl.a Sverige), samt Schweiz. Genom koppling till detta projekt får UMA tillgång till detta stora kontaktnät, vilket är mycket värdefullt både för kunskapsutbyte angående målgruppen unga arbetslösa och för spridning av information om UMA. Inom YOUNEX sker fortlöpande sammankomster på både nationell och transnationell nivå. Genom deltagande i dessa sammankomster får personal från UMA möjlighet att sprida information om sin verksamhet, ta del av erfarenheter och upprätta kontakter med aktörer i andra EU-länder. Detta är av stor vikt för UMA, då spriding av projektets metod utgör en del av målsättningen. Kontakt med företrädare för YOUNEX har upprättats under förprojekteringen (Birgitta Eriksson, 054-700 15 49, birgitta.eriksson@kau.se). Se även: Kopplingar till andra projekt eller program.

Under första halvåret av genomförandet kommer kontakt att tas med två projekt i Wales, Storbritannien: Engagement Gateway och North Wales Intermediate Labour Market project. Nyttan för UMA ligger även här i informationsspridning men främst i erfarenhetsutbyte, då dessa projekt är riktade till motsvarande målgrupper som UMA. Projekten har vidare upplägg som gör dem särskilt intressanta för erfarenhetsutbyte. Representanter för ovannämnda projekt kommer att bjudas in till sammankomster som arrangeras av UMA. De kommer även att få ta del av resultat, utvärderingar och liknande.

FÖRTYDLIGANDE 091015
Under genomförandefasen ska den innovativa metoden i UMA utvecklas och få en så effektiv utformning som möjligt. Därför är det viktigt att tillföra erfarenheter, kunskap och inspel utifrån. Detta ger nya perspektiv som avsevärt stärker projektutvecklingen. Genom kontakt med andra projekt får UMA möjligheter att föra en kreativ dialog med aktörer som arbetar med samma/liknande målgrupper, målsättningar och metoder under liknande förutsättningar och förhållanden. UMA har kontakt med andra projekt i Värmland, men genom transnationella kontakter tillförs ytterligare värdefulla kunskaper och erfarenheter. De två projekten i Wales har liknande men inte samma upplägg som UMA, vilket är viktigt utifrån ovanstående argumentation. De två projekten är dessutom redan igång och har ackumulerat kunskap och erfarenhet. De ingår dessutom i en större paraplyorganisation (WCVA) som har lång erfarenhet av arbete med arbetslösa, sjukskrivna och andra som står utanför arbetsmarknaden. Genom dessa kontakter får UMA tillgång till en mycket stor erfarenhetsbank och dessutom fördelen att skillnaderna mellan nationerna kan ge nya och värdefulla aspekter och uppslag. Här bör dock påpekas att det finns intressanta demografiska och ekonomiska likheter mellan Wales och Värmland/Region Norra Mellansverige, som ger en värdefull grund för erfarenhetsutbytet. Inriktningen som de två walesiska projekten har fokuserar på områden och skeden som är mycket intressanta för UMA. De arbetar dels i ett skede där personer ska förberedas för att komma ut mot arbetsmarknaden, dels i ett skede där personer sammankopplas med arbetsgivare och även får praktik och (motsvarande) provanställningar. Båda dessa skeden är av stort intresse för UMA och den metod som ska utvecklas i projektet. Vidare stärker den transnationella aktiviteten spridningsverksamheten som ingår som en viktig del i UMAs målsättning och även det strategiska påverkansarbetet.

Fördelar för projekten i Wales:
För projekten i Wales är fördelarna i stort sett samma som för UMA, fast ur deras perspektiv. Då de är två projekt som är igång och under utveckling är det viktigt för dem att få erfarenheter, kunskap osv, som ett led att stärka, förbättra och utveckla deras upplägg. Då UMA är ett nytt projekt under uppbyggnad är det intressant för projekten i Wales att följa utvecklingen av UMA och dess innovativa metod från inledningen och framåt. Kontakten med UMA kan också ge inblandade personer nya och viktiga upplag för nya projekt och verksamheter. Vi inväntar dokument från Wales och vill gärna att de själva beskriver hur de ser på kontakterna med UMA.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Karlstad
 • Arbetsförmedlingen Kristinehamn
 • Filipstads kommun Socialförvaltningen/AIE
 • Försäkringskassan, Karlstad
 • Karlstads universitet
 • Kommunkontor
 • Regionvärmland
 • Storfors kommun KOMMUNALKONTOR

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Karlstad
 • Arbetsförmedlingen Kristinehamn
 • Bolagsbolaget Klarälvdalen AB
 • Filipstads kommun Socialförvaltningen/AIE
 • Försäkringskassan, Karlstad
 • Karlstads universitet
 • Kommunkontor
 • Näringslivssamv i Kristinehamn
 • Regionvärmland
 • Storfors kommun KOMMUNALKONTOR

Kommun

 • Kristinehamn