Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Utveckling i samverkan

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLärcentrum
KontaktpersonKarin Welam
E-postkarin.welam@vansbro.se
Telefonnummer0281 75354
Beviljat ESF-stöd294 184 kr
Total projektbudget294 184 kr
Projektperiod2009-02-01 till 2009-07-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet skall genom kartläggning av befintlig kompetens synliggöra de kompetensbehov som är kopplade till verksamheternas utvecklingsstrategier. Individuella kompetensplaner skall sammanställas i en handlingsplan som skall ligga till grund för en ansökan till genomförande i kompetensutveckling.

Bakgrund

Vansbro kommun är den minsta kommunen i Dalarna och ligger lite avsides till. Det är långt till större arbetsmarknadsområden såsom Mora, Borlänge och Falun. Det är en problematik som kan ge negativa effekter vad gäller utveckling i arbetslivet. Studier visar att man i mindre utsträckning än förr flyttar till arbete. Man väljer istället att dag- eller veckopendla om jobbet inte finns på orten där man bor. Vi har således svårt att locka arbetskraft till Vansbro och än svårare att behålla den någon längre tid. Vi ser också en stor svårighet i att rekrytera personer till ledande tjänster. Detta, och det faktum att Vansbro kommun i likhet med många andra kommuner i regionen, står inför stora generationsavgångar de kommande åren medför att man måste finna strategiska utvecklingsplaner för att behålla personal och för att bygga på med kompetens hos redan anställda. Att finna strategier och synliggöra behovet av utbildning för utveckling är av stor vikt för regionens överlevnad på sikt. Även behovet av samverkan bör betonas, både geografiskt och mellan offentlig och privat (och ideell) sektor. Påbörjade och planerade regionförstoringar och den kommande generationsskiftesproblematiken fordrar omorganiseringar och nytänkande för att stärka den regionala konkurrenskraften. Ambitionen med projektet är att deltagande verksamheter skall se förändring och samverkan som naturliga inslag i den dagliga verksamheten och att individen är en viktig kugge för verksamhetens utveckling.

För att lyckas behöver samverkan med andra kommuner bli en naturlig del i utvecklingstänket. Dels för att praktiskt kunna leverera och samnyttja tjänster, utbildningsinsatser etc., men också för nätverksbyggande och möjlighet att dra nytta av andra kommuners sätt att arbeta med utvecklingsstrategier.

Projektet vill visa på möjligheter till utveckling via kompetensutbildning och det lärarnde samverkan och nätverksbyggande ger. Vår förhoppning är att de medverkande verksamheterna och företagen ska se det mervärde kompetensutveckling ger.

Syfte

Att, genom kartläggning av befintlig kompetens, synliggöra de kompetensbehov som är tydligt kopplade till verksamheternas utvecklingsstrategi och sammanställa dessa i en handlingsplan som skall ligga till grund för en ansökan till genomförande av kompetensutveckling. Genom samverkan med andra kommuner och mellan privat och offentlig sektor bidrar projektet till nätverksbyggande. I analysfasen strävar vi efter att bygga in ett kunnande i företagen om hur man framledes själv analyserar sina kompetensbehov och att öka medvetenheten om företagens behov av kompetensutveckling. Vår förhoppning är att detta i förlängningen kommer att påverka vuxenutbildningen i kommunen och regionen samt andra utbildningssystem att gå från utbuds- till efterfrågestyrning.

Målsättning

- Samtliga verksamheter som anmält sitt deltagande skall genomföra kompetenskartläggningen.
- Minst 9 av 10 enheter skall gå vidare och delta i en ansökan om stöd för kompetensutveckling.
- Förståelsen för den egna rollen i förhållande till verksamhetens mål innan och efter förprojekteringen skall öka.
- Visa på möjliga utbildningsvägar med utgångspunkt från företagens egna tankar om utveckling.
- Bidra till kontaktskapande och nätverksbyggande mellan företag.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

För gemensamma träffar finns tillgång till kommunens möteslokaler som ligger centralt i Vansbro. Lokalerna har hiss, hygienutrymmen anpassade för funktionshindrade samt hörselslinga. I de fall träffar skall ske på arbetsplatserna eller i externa lokaler skall frågan om tillgänglighet tas upp och säkerställas vid bokningen. Finns individuella behov med anledning av funktionsnedsättning, fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga, anpassas förfarandet i förprojekteringen därefter.

Deltagande aktörer

  • Hydroforming Design Light AB
  • Personal- och löneenheten
  • Snöå bruk
  • Sterners specialfabrik AB
  • Vaktmästeri
  • Värdshuset Flottaren

Kommun

  • Vansbro