Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Utbildning, validering och kompetensförsörjning

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSocialförvaltningen
KontaktpersonFrida Proos
E-postfrida.proos@smedjebacken.se
Telefonnummer0240-660272
Beviljat ESF-stöd253 555 kr
Total projektbudget253 555 kr
Projektperiod2009-06-01 till 2009-11-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet ska analysera vad som behövs för att säkerställa att kommunens personal har den erfarenhet och kompetens som krävs för verksamheternas framtida behov. Efterfrågad erforderlig kompetens jämförs med den anställda personalens. Resultatet sammanställs i en utbildnings- och utvecklingsplan.

Bakgrund

Hälsa och funktionsförmåga är av grundläggande betydelse när det gäller behov av vård och omsorg bland de äldre. Ökad livslängd innebär att allt fler i befolkningen uppnår hög ålder. Fortfarande är det oklart om vi lever allt längre trots sjukdomar och besvär, eller om vi lägger friska år till livet. Den medicinska utvecklingen som kommer den äldre befolkningen till godo, leder till att vi lever allt längre trots sjukdom. Äldres förmåga att klara vardagliga sysslor, som städa, tvätta, handla, laga mat, har förbättrats. Samtidigt rapporterar allt fler äldre hälsoproblem och besvär av olika slag. Den tidigare positiva bilden av utvecklingen av de äldres hälsa är inte längre så entydig. Skillnader i tillgång till service och vård beroende på kön, etnicitet och närstående är vanliga exempel på den mångfald av omständigheter som styr människors vardag. Bland de äldre utgör psykisk ohälsa ett stort problem. Denna grupp har inte fått den uppmärksamhet som den förtjänar. Den stora andelen äldre med psykisk ohälsa, sjukdom eller funktionshinder ställer höga krav på både kommuner och landsting.

LSS-lagstiftningen har gett människor med omfattande funktionsnedsättningar möjlighet att leva ett mer självständigt liv. För att nå de politiska målen på det här området krävs det också att de berörda personernas möjlighet till självbestämmande ökar. Det är viktigt att personen själv har inflytande över insatsernas utformning. I grunden ligger respekten för att den som har en funktionsnedsättning själv vet något om hur han eller hon vill ha det. Det gäller givetvis oavsett vilken typ eller grad av funktionsnedsättning personen har och oavsett om det gäller formella situationer (som vid en ansökan) eller stöd i vardagslivet.
Källa: Socialstyrelsen

Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och det ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Vad som menas med lämplig utbildning och erfarenhet har dock ännu inte fastställts, även om utbildning ofta ses som en indikator på god kvalitet. Utbildad, erfaren och kompetent personal är en viktig förutsättning för att kunna erbjuda en verksamhet med hög kvalitet. Frågan om yrkeskompetens för personal som arbetar med de äldre behandlas dock i betänkandet "I den äldres tjänst" SOU 2008:126. I betänkandet presenterar utredarna förslag på utformning av enhetliga kriterier för yrkeskompetens, kompetensintyg samt yrkesbenämningar för omsorgspersonal som arbetar inom kommunernas omsorg och vård för äldre.

Kompetenskrav
I dagsläget saknas aktuella lokala kompetensbeskrivningar. Sådana behöver tas fram för att lägga grunden för enhetliga och väl grundade kompetenskrav för vård- och omsorgspersonalen. Utgångspunkten för arbetet är vilka krav på kunskaper och färdigheter som brukare och klienters behov kan tänkas ställa på personalen. Beskrivningarna skall ange områden där det ställs särskilda krav på den professionelles teoretiska och praktiska kunnande. Beskrivningarna skall vara stöd för att få rätt kompetens till viktiga och ibland mycket komplicerade arbetsuppgifter. Att kunna bedöma när det räcker med grundutbildning och när det är lämpligt med vidareutbildning. En sammantagen bedömning är att kraven på god yrkeskompetens kommer att öka. Förutom en allmänt god grundkompetens kan det behövas fler med specialkompetens inom områden som t.ex. demens och psykisk ohälsa.

Personaltillgång
Efterfrågan på personal från år 2000 fram till år 2015 beräknas öka med 35 procent. Med den nuvarande utbildningsdimensioneringen förväntas det år 2015 saknas cirka 200 000 personer i landet med omvårdnadsutbildning. Med omvårdnadsutbildning avses utbildning till vårdbiträden, undersköterskor, skötare, boendestödjare, personliga assistenter, vårdare och motsvarande. Kommunens egna beräkningar visar på ett rekryteringsbehov fram till år 2015 om ca trettio personer per år.

Den arbetskraftsbrist som funnits på personal med omvårdnadsutbildning har lett till att kommunen fått många nyanställda som inte har den efterfrågade kompetensen. Många av personalen har också äldre utbildningar och/eller praktisk erfarenhet som behöver kompletteras och valideras.

Metod
En styrgrupp tillsätts och en projektledare anställs. Denne inleder arbetet med att tillsammans med en särskilt tillsatt arbetsgrupp ta fram aktuella lokala kompetensbeskrivningar. I arbetsgruppen ingår förutom projektledaren även verksamhetsansvariga, utbildningsanordnare och fackliga företrädare.

Projektledaren går sedan vidare genom att i individuella samtal och via studier av personakter jämföra befintlig personals kompetens med den önskvärda. Resultatet bör leda till en tydlig behovsbild av vilka kompetenshöjande insatser som behöver göras. Därefter kommer en strategi att tas fram för att hantera förprojekteringens resultat. Avsikten är att i nästa steg lämna in en ansökan om stöd för genomförande.

Syfte

Projektets huvudsyfte är att i en förstudie analysera vad som behöver göras för att säkerställa att kommunens personal har den kompetens som krävs för att möta dagens och morgondagens behov inom äldre- och handikappomsorgen och LSS-verksamheten. Detta skall bl.a. ske genom en analys av personalens kompetens- och utvecklingsbehov i förhållande till verksamhetens behov, mål och eventuella framtida lagstadgade yrkeskrav. Ett annat syfte är också att skapa ett engagemang och intresse hos individen för sin egen yrkesmässiga utveckling. Personalen skall känna att de är på rätt plats och med rätt kompetens. Detta är en förutsättning för att kommunen skall kunna uppfylla socialtjänstlagens krav på att insatserna ska vara av god kvalitet och att det skall finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet.

Målsättning

Mätbara mål
- att lokala kompetensbeskrivningar finns framtagna
- att anställd personals kompetens finns kartlagd
- att berörd personals utvecklingsbehov finns kartlagt
- att en behovsanalys över vilka utvecklingsbehov som behöver tillgodoses finns framtagen
- att en strategi som visar hur utvecklingsbehoven skall tillgodoses finns framtagen

Förväntat effekt
- en tydlig behovsbild av utvecklingsbehov finns på individnivå
- en tydlig behovsbild av utvecklingsbehov finns på verksamhetsnivå
- personalen görs delaktiga i sin egen utveckling
- utbildningsanordnare får ökad kunskap om branschens framtida krav och önskemål kring utbildningens inriktning och innehåll

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I den Likabehandlingsplanen som ligger till grund för hela kommunens arbete med tillgänglighetsperspektiv finns en hög ambition att generellt, i alla kommunens verksamheter, ha en lättillgänglig miljö. Projektet kommer därför att hyra ett arbetsrum som är väl anpassat till personer med funktionshinder. Alla projektets möten och samtal kommer att äga rum på ett såndant sätt att alla berörda parter kan delta. Detta kommer att beaktas inför varje träff för att möta de eventuella behov av särskild utrustning som finns.

Information om projektet kommer att finnas tillgänglig på kommunens hemsida och kommer att finnas även som lättläst version.

FÖRTYDLIGANDE 090219:
Under förprojekteringen kommer projektet att ta fram en strategi över hur man under projektets två faser kan säkerställa att ett tillgänglighetsperspektiv beaktas. Rutiner kommer att tas fram för att arbeta med dessa frågor. Man kommer under arbetet med att gå igenom personalens utbildningar och kompetenser även att kunna bedöma om berörd personal har adekvat kunskap kring tillgänglighet och funktionshinder.

Förstudien kommer att påvisa eventuella brister i såväl fysik tillgänglighet samt vad gäller personalens kompetens. Man räknar med att kunna presentera en lösning på eventuella brister inför genomförande fasen.

Samarbetspartners

  • AB Samarkand2015
  • KOMMUNAL AVDELNING DALARNA
  • Västerbergslagens Utbildningscentrum, VBU

Deltagande aktörer

  • Socialförvaltningen

Kommun

  • Smedjebacken