Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Unga som riskerar utanförskap

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsförmedlingen AMO Torsby
KontaktpersonCarina Edvardsson
E-postcarina.edvardsson@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-4863739
Beviljat ESF-stöd207 790 kr
Total projektbudget302 036 kr
Projektperiod2009-05-01 till 2009-10-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Finna bättre former för samverkan kring gruppen unga mellan studier och yrkesliv.Vårt mål är att ungdomar ska kunna konkurera på lika villkor på arbetsmarknaden,en nödvändighet både med tanke på att eliminera risk för utanförskap men också för att våra arbetsgivare ska få den arbetskraft de behöver.

Bakgrund

Ungdomsarbetslösheten stiger i de sex kommuner som denna ansökan avser, Torsby, Sunne, Kil (Arbetsmarknadsområde,AMO,Torsby) Hagfors, Munkfors och Forshaga (Arbetsmarknadsområde,AMO,Hagfors) . Fler unga går ur grundskolan obehöriga till gymnasiet. Antalet elever på skolornas individuella program ökar. Detta innebär att vägen till arbete blir längre och längre för allt fler ungdomar i vårt område.
En effekt av att ungdomsarbetslösheten stiger, blir således att gruppen unga som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och därmed riskerar att hamna i utanförskapet blir allt flera.
Många avbryter sina gymnasiestudier i förtid , andra klarar inte av skolans krav och går därmed ut gymnasiet med ofullständiga betyg. När de anmäler sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen saknar de ofta drivkraft och motivation, de ser inte själva vilka val de kan göra eller vilka möjligheter de har att finna, få och behålla ett arbete. Arbetsförmedlingen bedömer ofta att de står långt från arbetsmarknaden inledningsvis. I dag saknas handlingsutrymme i Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet för den här målgruppen, då insatserna behövs långt tidigare, under både grundskole- och gymnasiestudietiden. När de väl gjort sina val, hoppat av skolan, är skadan redan skedd.
De som idag är mellan studier och arbetslivet är många, men behovet av arbetskraft kommer bli mycket stort då lågkonjunkturen vänder mest med tanke på att 40 talisterna lämnar arbetsmarknaden. Förutsättningarna borde därmed vara gynnsamma för de unga att kunna etablera sig, de är dessutom en nödvändig tillgång för våra arbetsgivare. Problemet är att då fler lämnar gymnasiet utan att vara tillräckligt rustade så kan de inte konkurrera på arbetsmarknaden. Behovet av åtgärder som förhindrar och förändrar detta är i det närmaste akut, både med tanke på att vi måste möta arbetsmarknadens behov av rekrytering och för att minska risken för utanförskap.
Vi behöver få till bra samverkansformer mellan socialtjänsten, grundskolan,gymnasieskolan och arbetsförmedlingen för att kunna vända trenden med fler unga som riskerar utanförskap snarast möjligt.

Förprojektet har tre fokus:
1. Vad skulle vi kunna göra annorlunda för att fler unga skulle gå ut i arbetslivet med avslutad gymnasiekompetens?
2. Vad kan vi göra idag då problemet redan finns?
3. Få lokala arbetsgivarna att se vilka kompetenser och utvecklingssmöjligheter som finns hos de unga som inte har fullföljt gymnasiet. Med tanke på deras eget behov av arbetskraft, men också deras roll som verktyg av kompetensutveckling för unga mellan studier och yrkesliv.

Syfte

Grundsyftet med denna anökan om medel till förprojekt är att det ska leda till en ansökan om ett genomförandeprojekt i nästa steg.
Syftet med förprojektet är att identifiera områden där vi tidigt kan samverka för att eliminera risken för utanförskap. Målet är att vi i samverkan ska kunna jobba förebyggande, men också finna bättre samverkansformer än vi har idag för att förhindra att unga människor hamnar mellan stolarna.

Syftet på individnivå är att vi ska finna vägar att gå för att deltagarna under genomförandeprojektet ska:
-själva bli klara över sina egna förutsättningar att finna, få och behålla ett arbete.
-lära sig bli förare i sitt eget livsrace och se nödvändigheten av det.
-lära sig fokusera på sina möjligheter istället för hinder till att finna, få och behålla ett arbete.
-finna sin kompetens och sin arbetsmarknad.
-upptäcka möjligheten och skyldigheten att själva göra aktiva val för framtiden.
-Stärka de ungas ställning för att de lättare ska kunna möta arbetsmarknadens krav.

Förprojektet ska leda till att:
-eliminera riskerna för att unga hamnar mellan stolarna genom att identifiera områden där det finns brister idag.
-finna bra former för samverkan mellan olika aktörer kring målgruppen.
-alla samverkansparter ska se de ekonomiska och humana vinsterna med samverkan.
-alla samverkansparter ska se hela kedjan från förskola till vuxen människa, klar, rustad att stå till arbetsmarknadens förfogande.
-få en bild av behovet av utredningar för att klargöra funktionshinder/ arbetshinder.Målsättning

Förprojektet ska möjliggöra gränsöverskridande åtgärder för att tillsammans hitta ett konstruktivt och processinriktat arbetssätt för tidig arbetslivsinriktad stöttning och vägledning i yrkesvalsprocessen.

Under förprojekteringstiden är de konkreta målsättningarna:
- Bilda oss en uppfattning om hur stor målgruppen är och utifrån det besluta i samverkan innehåll och mål i nästa steg genomförandeprojektet.

- Ta reda på om det finns skillnader mellan unga kvinnor/tjejer och unga män/killars studieresultat. Om det finns en skillnad ska den kunskapen finnas med som en aspekt i planering av genomförandeprojektet.

- Bygga nätverk i form av arbetsgrupper med representanter från flera myndigheter och andra samverkanspartners för att tillsammans driva processen mot önskat resultat och därmed identifiera de områden där vi kan samverka i ett tidigt skede för att förhindra att någon i målgruppen hamnar mellan stolarna.

- Bilda oss en uppfattning om andelen unga med funktionshinder i målgruppen, samt idenitifera vilka typer av funktionshinder som i så fall förekommer.Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingens lokaler är anpassade för fysiskt funktionshindrade. Vi undviker skriftliga undersökningar för att personer med inlärningssvårigheter till exempel dyslexi ska kunna delta på samma villkor som alla andra.
Vår erfarenhet är att ungdomar ofta har dolda hinder i sitt arbetssökande. Det är därför viktigt att säkerställa att ett genomförandeprojekt i mötet med ungdomarna är lyhörda för de behov som varje individ har.
Arbetsförmedlingen har desutom en särskild organisation, Af-rehabilitering som har arbetspsykologer, arbetsterapeuter och annan personal med specialkompetens att möta arbetssökande med olika hinder i sitt arbetssökande och arbetsutbud. Förprojekteringen skalla klarlägga i vilken utsträckning denna enhet kan utveckla sitt arbete och medverka i ett genomförandeprojekt.

Kommun

  • Forshaga
  • Hagfors
  • Kil
  • Munkfors
  • Sunne
  • Torsby