Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Pentaplusbiblioteken, genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKarlstads universitet
KontaktpersonMargareta Junghage
E-postmargareta.junghage@kau.se
Telefonnummer054 7001751
Beviljat ESF-stöd1 616 214 kr
Total projektbudget1 616 214 kr
Projektperiod2009-07-01 till 2011-04-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Vi genomför gemensam kompetensutveckling i nätverk mellan personal inom universitets- och högskolebiblioteken och IKT-personal i ett större geografiskt område: Karlstads universitet, Örebro universitet, Högskolan i Gävle, Mälardalens högskola och Högskolan i Dalarna.

Bakgrund

Kartläggning och analys har skett med stor delaktigthet. I princip samtliga medarbetare har deltagit i seminarier, där vi diskuterat både nuläge och framför allt framtid för biblioteksverksamhet och IKT. En stor mängd utvecklingsbehov har kommit fram, men vi kan skönja några gemensamma nämnare mellan de olika biblioteken. Det handlar om teknikfrågor, bemötande, upphovsrättsfrågor och andra biblioteksjuridiska frågor, projektmetodik och bibliometri, interkultur och engelska.

Inom dessa områden planerar vi gemensamma utbildningar på olika sätt. I vissa fall finns expertkunskap bland våra medarbetare, då får de i uppdrag att utveckla och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för kollegor. I andra fall krävs extern kompetens och då köper vi in sådana tjänster alternativt köper kursplatser på färdiga utbildningar.

En stor del av den gemensamma utbildningen kommer att genomföras som flexibel utbildning. Vi ser flera fördelar med detta. En fördel är att vi slipper dyra reskostnader. En annan fördel är att flera blir bekanta med distansutbildningstekniken, något som vi tror kommer att bli än större i framtiden.

FÖRTYDLIGANDE 090128
Koppling till 3.2.5
Så här har vi arbetat: alla medarbetare har deltagit i diskussioner om framtiden, vad vi tillsammans tror om utvecklingen inom våra verksamhetsområden. Detta finns presenterat i minnesanteckningar från seminarier på varje lärosäte. Utifrån dessa tankar om framtiden har var och en fått uttrycka önskemål om kompetensutveckling. Här växte ”krysslistorna” fram – se bilagor till vår ansökan.

Utifrån dessa grundläggande önskemål har styrgruppen tillsammans med projektledaren och kontaktpersonerna prioriterat vilka utvecklingsaktiviteter vi avser att söka bidrag till, med direkt koppling till ”att främja sådan kompetensutveckling som säkerställer en omställning av redan sysselsatta, så att de inte riskerar arbetslöshet p g a att de inte har efterfrågad kompetens.”

Vi ville bifoga de ursprungliga krysslistorna för att tydligt visa på att vi gjort en omfattande nedskärning och prioritering av önskemålen utifrån 3.2.5 i vår ansökan!

Att redovisa utbildningarna på organisationsnivå känns inte meningsfullt i detta fall! Det är ju just möjligheten till samverkan, skräddarsydda utbildningar utifrån gemensamma utvecklingsbehov, som är kärnan i projektet. Att dela upp detta på fem olika listor skulle inte vara meningsfullt.

I bilagan Sammanställning av gemensam utbildningsplan, Pentaplusbiblioteken, framgår för varje aktivitet hur många deltagare som kommer från respektive lärosäte.


Syfte

Strukturomvandlingen inom bibliotekens och IKT-gruppernas verksamhetsområden är snabb. Syftet med projektet är att vidareutveckla personalens kompetens och därigenom anpassa vår verksamhet till framtida krav från våra kunder.

Målsättning

Mål:

Att samtliga medarbetare inom bibliotek och IKT upplever att de utvecklat sin kompetens och etablerat nya nätverkskontakter med hjälp av projektets aktiviteter.

Att minst hälften av medarbetarna upplever att de givits förutsättningar att ta sig an fördjupade arbetsuppgifter eller bredda sitt arbetsområde.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla lärosätena har lokaler som är väl anpassade för många olika funktionshinder. Alla har också handlingsplaner för tillgänglighet som syftar till att ytterligare öka lärosätenas tillgänglighet för studenter, allmänhet och personal med funktionshinder. I Karlstad är handlingsplanen indelad i tre delar: tillgängliga lokaler, tillgänglig verksamhet, tillgänglig information.

Genomförandet av kompetensutvecklingsinsatserna kommer mest att ske i de egna lokalerna, med eller utan distansutbildning, vilket innebär att personalen kommer att finnas i sin normala arbetsmiljö, som redan är väl anpassad för ev. funktionsnedsättningar. Externa kurser förekommer också, bl a i teckenspråk och om läshandikapp.

Kartläggning av funktionsnedsättningar hos vår personal (a) samt hur vi kan säkra tillgänglighetsperspektivet i genomförandet (b):

a) Person som är rullstolsbunden, motordriven
b) Lokalerna måste vara anpassade, t ex avseende hiss och toalett. Man måste tänka på transportvägar (ej trappor) till matsal etc.

a) Person med hörselnedsättning
b) Kräver god akustisk miljö. Fläktar kan var störande och måste stängas av. Kräver vädring och pauser istället. Man måste tala högt och tydligt, använda mikrofon, ge information både skriftligt och muntligt. Trevägskommunikation: webb, e-post och muntlig information.

a) Person med allergiska besvär
b) Visa hänsyn och undvika dofter

Jämställdhetsintegrering

Möjligheter från vår SWOT-analys: Att vid varje utbildningstillfälle lyfta fram jämställdhetsperspektivet. Strukturförändringarna inom biblioteken ger stora möjligheter, vi kommer delvis att rekrytera nya grupper av anställda till biblioteken och själva vidareutveckla även vår tekniska kompetens. Vi skall sträva efter att både män och kvinnor har nyckelkompetenser!

Hot: ekonomin, som gör att vi inte kan nyanställa. Det är i dagsläget även svårt att fylla biblioteksutbildningarna. Vi har många pensionsavgångar framför oss, men få nyanställda.

Vi har valt att under genomförandeskedet arbeta med verktyget EQUL, som presenterades på ESF:s jämställdhetsdag. En grupp anställda på respektive bibliotek får därmed gå på djupet med jämställdhetsfrågorna, medan hela personalen får ta del av resultaten. Arbetet kompletteras med någon/några distansföreläsningar av intressanta genusforskare. Även ESF:s jämställdhetsfilm finns hos projekteldaren för utlåning.

Deltagande aktörer

  • Högskolan i Gävle
  • Karlstads universitet
  • Mälardalens högskola

Kommun

  • Borlänge
  • Falun
  • Gävle
  • Karlstad