Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

LOTS Ockelbo

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareUtvecklingsenheten
KontaktpersonMaria Larsson
E-postmaria.i.larsson@ockelbo.se
Telefonnummer070-1604160
Beviljat ESF-stöd4 138 263 kr
Total projektbudget10 346 573 kr
Projektperiod2009-02-01 till 2011-12-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

LOTS ska ha ett övergripande ansvar för att genomföra en individuell och arbetsmarknadsinriktad introduktion för flyktingar i syfte att ge förutsättningar för bättre och snabbare inträde på arbetsmarkanden och i samhället. Mottagandet ska på ett tydligt sätt matchas mot den lokala arbetsmarkanden.

Bakgrund

Ockelbo kommun återupptog sin flyktingmottagning december 2007. I samband med den inledande planeringen aktualiserdes frågan om HUR en nyanländ flykting på bästa sätt ska trivas, få ett bra liv i kommunen och komma ut på arbetsmarkanden.
En planeringsgrupp bildades för att förbereda starten av flyktingmottagnadet. I gruppen ingick representanter från arbetsförmedling, företagagre i kommunen, skolan, bostadsföretaget och kommunen. En Introduktionsmodell, Ockelbo-modellen, tog form. Grundtanken i introduktionenen enligt vår modell är att nyanlända flyktingar ska så snabbt som möjligt komma ut på lämpliga arbetsplatser för praktik eller arbete. Ockelbomodellen, som vid starten av flyktingmottagandet utgjorde en arbetsteori har inte utvecklats och provats ännu, mest på grund av resursbrist både när det gäller tid och personal.
Under våren 2008 genomfördes en förstudie/förprojektering inför projektet LOTS Ockelbo. Vårt syfte med den har varit att ta reda på behov hos målgruppen, vilka resurser som det omgivande samhället har och kan erbjuda samt vilka samarbetspartner som är nödvändiga i genomförandet av en arbetsinriktad integration enligt Ockelbomodellen.
Tillvägagångssätt och utförlig beskrivning av förprojektering i särskild bilaga.
Slutsatser
Målgruppen, för närvarande ca 50 personer mellan 20-64 år, som hittills tagits emot i Ockelbo kommun uttrycker samstämmigt att de vill ha en snabbare och bättre integration med mer svenskundervisning för att så snabbt som möjligt kunna försörja sig själva, idag finns svårigheter för gruppen att komma ut på arbetsmarkanden.
Vi ser det angeläget och nödvändigt att utveckla Ockelbomodellen ytterligare i projekt LOTS där vi avser att ta ett övergripande ansvar för integrationens alla delar.
Samverkan mellan olika aktörer på det lokala planet behöver stärkas och vidareutvecklas för att vår modell ska vila på det helhetsperspektiv som vi vill åstadkomma, där varje individ ska finnas i centrum och kontakten med samhället och arbetsmarknaden utgör en kärna i verksamheten.
Svenskundervisningen ska vara flexilbel i avseende på tid och plats. Nödvändiga samarbetspartners är bl.a. företagare på orten/regionen, föreningslivet, skolan, folkhälsorådet, arbetsförmedlingen, sv kyrkan och missionskyrkan samt länsstyrelsen.
Ockelbomodellen avser att "matcha" flyktingmottagandet mot den lokala arbetsmarkanden vilket förutsätter att samarbetet med Migrationsverkets flyktingförläggningar, andra kommuner, näringslivet och kommunen utvecklas.
Jämställdhetsperspektivet måste uppmärksammas särskilt för att möjliggöra en individuell integration. olikheter när det gäller traditioner, religion, kultur och den värdegrund som våra olika erfarenheter vilar på ska uppmärksammas. Stöd till projektgruppen i dessa frågor är angeläget och ska tillgodoses genom kontakter med Länsstyrelsen
Tillgängligheten till, framförallt nödvändig informationsmaterial, för att alla deltagare ska ha möjlighet att delta på ett jämlikt sätt är nödvändigt för genomförande av projektet.

Syfte

Projektet LOTS Ockelbo har till syfte att genomföra en individuell och arbetsmarknadsinriktad introduktion som ska innebära ett snabbare inträde på arbetsmarkanden.
LOTS Ockelbo ska engagera näringslivet i kommunen i Introduktionen.
LOTS Ockelbo syftar även till att vidareutveckla ett smidigare och effektivare arbetssätt och ta ett övergripande ansvar för de insatser och uppgifter som åligger de olika aktörerna som är versamma i Integrationsarbetet.

Målsättning

Samtliga deltagare ska ha en individuell introduktionsplan med insatser som påskyndar inträdet på arbetsmarkanden

Minst 30 praktikplatser ska tas fram i Ockelbo

Minst 50% ska ha någon form av arbete/praktik under introduktionsperioden (24 månader)

Övriga deltatgare ska ha påbörjat en utbildning som kan leda till arbete

En samverkansmodell,som ska vara inspirerande för andra kommuner, ska vara utarbetad.

Efter projektet ska de samverkande parterna ha en plan för hur var och ens roll och ansvar ser ut när det gäller en framgångsrik integration.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligheten för personer med fysiska funktionshinder är sedan tidigare uppmärksammade när det gäller lokaler som används för projektets genomförande.
Arbetsplatsassistenter/Tolkar ska ingå i projektet för att underlätta den språkliga tillgängligheten
Översättning av skriftligt informationsmaterial som är nödvändigt för projektets genomförande ska tas fram

Jämställdhetsintegrering

Handlingsplaner som är utformade utifrån varje persons bakgrund, drömmar och möjligheter ska utgöra grunden för en individuell integration.
De olikheter som finns hos målgruppen vad gäller kvinnors och mäns traditioner ska särskillt uppmärksammas i projektet. Samtals- aktivitetsgrupper för kvinnor resp män ska ingå i projektets aktiviteter.
Stor uppmärksamhet ska ägnas vid att belysa samhällets värdegrund.
Tolkar av båda könen ska engageras.
Till styrgruppen i projektet är genusexpertis knuten i avsikt att med sin kompetens följa och vägleda.

Medfinansiärer

  • Utvecklingsenheten

Samarbetspartners

  • Af Sandviken/Hofors
  • BERENDSEN OCKELBO
  • Forma Plast
  • Länstyrelsen Gävleborg Samhällsbyggnadsenheten
  • Missionskyrkan
  • Ockelbo AME
  • Ostpacken
  • Utvecklingsenheten

Kommun

  • Ockelbo