Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensutvecklingsanalys av företag i Nätverk Hydraulik

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareNäringslivsenheten
KontaktpersonRiitta Pettersson
E-postriitta.pettersson@borlange.se
Telefonnummer0243-74539
Beviljat ESF-stöd287 600 kr
Total projektbudget287 600 kr
Projektperiod2009-05-18 till 2009-11-17
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Ansökan om förprojektering för att genomföra en kompetensutvecklingsanalys för företagen i nätverket Nätverk Hydraulik. Förprojekteringen ska leda fram till att utbildningsstrategier och kompetensutvecklingsplaner tas fram för de anställda och att en ansökan om genomförande lämnas in nästa steg.

Bakgrund

Enligt Arbetsförmedlingens rapport, Arbetsmarknadsutsikter Dalarnas län, kommer fler och fler i Dalarna att gå i pension samtidigt som antalet ungdomar som slutar skolan sjunker. Detta kommer sannolikt att medföra brist på vissa kompetenser och att arbetsgivarna kan få svårt att hitta den personal de söker. Vidare skriver de i utredningen att inom flera näringsgrenar skulle sysselsättningen kunna öka mer om utbudet av arbetssökande var större. En fjärdedel av de företag som ingått i arbetsförmedlingens enkätundersökning uppger att de inte kan öka sin kapacitet utan nyrekrytering. De är inte heller alltid som kompetensen hos de arbetssökande och arbetsgivarens krav stämmer överens vilket är ett annat stort problem. En lösning på detta skulle vara att kompetensutveckla mot arbetsmarknadens behov, både arbetssökande och ungdomar samt integrera invandrare snabbare än vad som sker idag. Skolan och näringslivet måste börja samarbete i en större utsträckning än vad de gör idag. En annan viktig del är att arbetsgivaren måste ta sitt ansvar och vidareutbilda sin personal. I takt med att det blir allt svårare att hitta kompetent arbetskraft kommer det att vara mer långsiktigt hållbart för arbetsgivaren att vidareutbilda och kompetensutveckla den personal man redan har istället för att försöka nyanställa.

Enligt Dalastrategin, Dalarnas regionala utvecklingsplan, är ett av de största hoten som Dalarna står inför den stora generationsväxlingen då fyrtiotalisterna går i pension. Om inte en mycket stor inflyttning kommer att äga rum så kommer befolkningen då i arbetsför ålder att minska drastiskt. Det råder också stor kompetensbrist inom många branscher. I Borlänge med omnejd (Falun och Avesta) finns det många verkstadsindustriföretag och dessa har bildat ett särskilt nätverk- Nätverk Hydraulik. Nätverk Hydraulik är en sammanslutning av ett 20-tal små och medelstora företag med verksamhet inom hydraulikbranschen. Var och en har sin egen unika specialitet med det lilla företagets flexibilitet. Genom att samarbeta så har dessa företag stora möjligheter att klara av de mest avancerade arbeten. Bransch som drabbats hårt av finanskrisens varsel är verkstadsindustrin. Dessa företag kommer i senare skede att stå inför stora rekryteringsbehov inom en snar framtid när konjunkturen vänder. För att stå bättre rustade inför den kommande stora rekryteringsbehov, ligger ansökan om kompetensutvecklingsanalys för företag inom hydraulikbranschen rätt i tiden .

Det finns ett stort behov hos dessa företag att kartlägga vilka kompetensbehov de har framgent för att klara sig i den globala konkurrensen. Företagen i Nätverk Hydraulik har inte resurser att på egen hand genomföra en sådan analys och kartläggning men genom att samarbeta kring dessa frågor har man mycket att vinna. Att utföra en analys om kompetensbehovet är nödvändigt för företagens överlevnad i den alltmer ökade konkurrensen både regionalt och globalt. Detta projekt går ut på ta fram en kompetensutvecklingsplan för medlemsföretagen i Nätverk Hydraulik. I ett senare skede kommer en ansökan om genomförande att lämnas in för att möjliggöra ett genomförande av de kompetensutvecklingsplaner som tagits fram under förprojekteringen.

Under höstens medlemsmöten har ansökan till ESF-rådet angående genomförandet av en kompetensutvecklingsanalys förankrats bland medlemsföretagen i Nätverk Hydraulik. Sju av de tjugotal medlemsföretagen har valt att vara med. Ansvarig på näringslivsenheten har också ringt runt till de företag som inte haft möjlighet att medverka på medlemsmötena och informerat företagsledaren om ansökan och socialfondsprogrammet.

Syfte

Syftet med detta projekt är att få en tydlig bild av det kompetensbehov som företagen inom Nätverk Hydraulik står inför, för att i nästa steg kunna erbjuda de anställda rätt typ av kompetensutveckling. Detta är viktigt för att i tid kunna utbilda sin personal för att bli starkare i en allt mer konkurrerande värld. En plan för hur man på lång sikt ska jobba med utbildningsstrategier hos företagen ska tas fram.

Ett annat mycket viktigt syfte med detta projekt är att lyfta fram jämställdhetsfrågan och öka medvetenheten hos de medverkande mansdominerande företagen om att man i framtiden inte kommer att klara arbetsbristen genom att endast anställa män. Kompetensförsörjningsfrågan och jämställdhetsfrågan hänger ihop.

En annan mycket viktig del är att i förprojekteringen lägga en så stabil grund att företagen själva i framtiden kan analysera sina kompetensbehov.

Målsättning

Målsättningarna med projektet är:

- Att kartlägga varje företags kompetensutvecklingsbehov, dels för hela företaget som sådant, men också på individnivå.
- Att ta fram en plan för kompetensutveckling hos företagen under de kommande 5 åren
- Att utarbeta långsiktiga utbildningsstrategier för företagen
- Att samtliga deltagande företag fullföljer förprojekteringen
- Att förprojekteringen mynnar ut i ansökan om genomförande för alla deltagande företag
- Att företagen i Nätverk Hydraulik börjar samarbeta mer aktivt i dessa frågor
- Att analysen av jämställdhetsintegrering lägger en god grund för ett fortsatt arbete med dessa frågor
- Att öka medvetenheten om att jämställdhetsfrågan hänger ihop med kompetensförsörjningsfrågan
- Att påbörja en strategi för hur man kan göra verkstadsindustrin mer lockande för kvinnor

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Mötena kommer att genomföras i näringslivsenhetens lokaler eller hos någon av de företag som är med i projektet. Möten kommer alltid att hållas i en lokal som är anpassad för personer med funktionsnedsättning. Det ska finnas ramper, hiss, osv. Vi kan erbjuda hörslinga, teckenspråkig tolk eller annat som krävs för att mötena ska kunna vara tillgängliga för alla. Materialet ska anpassas så att alla kan förstå det även de med läs- och skrivsvårigheter.

Samarbetspartners

  • Triple Steelix

Deltagande aktörer

  • JL Automatik AB
  • Projekthydraulik AB
  • Swecrom AB

Kommun

  • Borlänge