Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetenslyftet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareOmsorgsförvaltningen, central administration
KontaktpersonPer Iversen
E-postper.iversen@hudiksvall.se
Telefonnummer0650-19014
Beviljat ESF-stöd296 261 kr
Total projektbudget296 261 kr
Projektperiod2009-02-01 till 2009-06-14
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet skall kartlägga anställda som saknar rätt grundkompetens, upprätta individuella utbildningsplaner och erbjuda anpassade utbildningsinsatser. Sedan kan de erbjudas rätten till önskad sysselsättningsgrad, få högre status, fler män till yrket och mer nöjd och frisk personal.

Bakgrund

Under senare år har en successiv förskjutning av sjukvårdande uppgifter gått från landsting till kommun. Som en följd av detta ökar även behovet av rätt kompetens. Många anställda har fått sin tjänst efter längre vikariat och saknar gymnasial grundkompetens. I kommunens PA-system saknas registrering av kompetens, endast arbetsuppgift blir registrerad. Det saknas därmed en tillförlitlig förteckning över anställda som har bristfällig kompetens.

Syfte

Syftet med projektet är att kartlägga alla anställda som saknar grundkompetens till den uppgift de har. De vet i regel vad de ska göra, men det brister ofta i hur det ska göras och framförallt i varför det ska göras på ett bestämt sätt. När kartläggningen är genomförd ska det göras en individuell valideringskartläggning för var och en, som sedan ska utmynna i en individuell kompetensutvecklingsplan. Detta är ett viktigt steg i att göra de anställda tryggare i sin yrkesroll och därmed bättre rustade för mer flexibla arbetsformer som verksamheterna mer och mer måste införa. Det bakomliggande syftet är en kombination av kvalitetssäkring för brukarna och ökad självkänsla för de anställda. En ökad självkänsla som grundas på bra kompetens bildar en bra grund för flexibla arbetsformer som möjliggör heltidsarbete och därmed undanröjar de ofrivilliga deltidsanställningarna. Bättre anställningsformer i kombination med bättre självkänsla bildar även en bra grund för att minska känslan av inlåsning, dvs känslan av att inte trivas på jobbet, och därmed även minskade sjukskrivningar.

Målsättning

Målet med förprojekteringen är att få en total kartläggning av omsorgsförvaltningens personal. För den grupp som sedan identifieras med bristfällig grundkompetens är förhoppningen att de ska få hjälp att inhämta den kompetens som saknas. Hur många som sedan klarar examen ska mätas. Även kopplingen till önskad sysselsättningsgrad ska mätas, och genom enkäter hoppas vi även kunna få en uppfattning om förändringar i självkänsla och arbetsrelaterad hälsostatus.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi har sedan tidigare erfarenhet att göra utbildning tillgänglig för personer med läs- och skrivsvårigheter. Andra funktionshinder som finns i den aktuella persongruppen utgör inga hinder för deltagande.

Kommun

  • Hudiksvall