Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Job College

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCommunicare HK
KontaktpersonMarkus Hjalmarsson
E-postmarkus.hjalmarsson@communicare.nu
Telefonnummer054-13 75 72
Beviljat ESF-stöd10 561 140 kr
Total projektbudget27 514 140 kr
Projektperiod2009-02-01 till 2011-12-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Målet är att Job College skall bidra till att underlätta ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Målgruppen är unga människor som saknar förankring på arbetsmarkanden. Ungdomar blir anvisade genom Af eller Socialtjänst. 1000 ungdomar ska genomgå projektet och 75% av dem skall nå egen försörjning.

Bakgrund

Communicare har i dialog med samtliga medverkande kommuner och arbetsförmedlingar resonerat om vilka behov som finns. Samtliga är överens om att glappet mellan skola och yrkesliv hos ungdomar måste minskas samt att en grupp ungdomar som står längst ifrån arbetslivet måste bort ifrån utanförskap och integreras effektivare i yrkeslivet. Parallellt med detta visar siffror från AMS att arbetsmarknaden för unga är tvådelad, trots att sysselsättningen ökar totalt sett har unga fortfarande svårt att få fäste på arbetsmarknaden. Enligt AMS kan det röra sig om ca 15 000 personer. Denna problembild har uppmärksammats av, förutom AMS, medverkande kommuner, arbetsförmedlingar och även i länens SWOT-analyser och i riktlinjerna till nya sociala fonden. Unga människor utanför är en prioriterad grupp som är nödvändig att få in på arbetsmarknaden för att klara sysselsättning och välfärd.

Syfte

Projektets syfte är att utöka unga människors sökområde och sökaktivitet och härmed bidra till ökat arbetskraftsutbud. Projektet syftar också till att minska glappet mellan skola och arbetsliv för unga, att minska befintligt utanförskap samt att förhindra unga att hamna i utanförskap.

Målsättning

Det kvantifierade målet med projektet är att 75% av deltagarna skall gå vidare till egen försörjning. Med egen försärjning menas: arbete, reguljär utbildning, utlandspraktik som är finansierad av andra aktörer än våra medfinansiärer eller ett startat eget företag. Det totala antalet deltagare beräknas genom projektägarens tidigare erfarenheter av att driva projekt med liknande målgrupp till cirka 1 000 personer.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokalerna tillhandahålls av de medverkande kommunerna och dessa kommer att vara anpassade för funktionshindrade.

Förtydligande:
Projektet ska vara öppet för alla med funktionshinder. Detta säkerställs genom att alla lokaler tillhandahålls av medverkande kommun som borgar för att funktionshindrade har tillgång till projektet. Job College är öppet för alla. För att detta skall ha högsta prioritet kommer vi tillsammans med kommunerna att utarbeta en tillgänglighetsplan utifrån tidigare erfarenheter i olika projekt. Planen skall innehålla fysisk tillgänglighet, kommunikativ tillgänglighet, informativ tillgänglighet samt psykosocial tillgänglighet.

Jämställdhetsintegrering

Communicares erfarenheter när det gäller att arbeta med ungdomar de senaste åren visar en tydlig segregering när det gäller unga killar och tjejer inom ett antal områden. Ett område är de ungdomar som går vidare till högre studier. Här är andelen unga tjejer betydligt högre än unga killar som väljer att gå vidare till högre utbildning (högskola eller universitet). Ett annat område där segregering är stor är inom privat sektor. Fler killar söker sig ofta till privat sektor, speciellt inom metall- och maskintekninsk industri, bygg- och anläggningsteknisk industri eller inom transportindustrin. Ett tredje område där segregeringen är tydlig är inom företagande. Andelen kvinnor som startar företag är lägre än männen, även om den andelen har ökat på senare år.

Inom projektets genomförande kommer fokus att ligga på att framför allt vara med och bidra till en minskad könssegregering inom dessa tre områden. Communicare som organisation har en jämställdhetspolicy som genomsyrar organisationens arbetssätt och interna kultur. Ett flertal av de anställda inom ledande funktion hos projektägaren har gått jämställdhetskurser inom offentlig sektor och har tydligt arbetat med jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Externa föreläsare och experter kommer att hålla i vissa valda delar i projeket för att på bästa och mest effektiva sätt öka jämställdhetstänket hos målgruppen, men även för att höja den interna kompetensen hos projektägaren.

När det gäller skillnader mellan unga killar och tjejer och utbildningsnivå så kommer just vidareutbildning att lyftas fram som ett mer realistiskt alternativ för unga killar. Via Communicares framgångsrika resultatmodell så går det att koppla individuella mål på ett tydligare sätt till just utbildningoch hur denna faktiskt underlättar och lägger en betydligt stabilare grund för den enskillde individen att faktiskt nå sitt mål via just utbildning. Goda exempel ska lyftas fram för att inspirera andra.

Gällande andelen unga tjejer och den privata sektorn så kommer ett fokus i projektet vara att knyta till sig företag inom bristbranscher. Det rör sig ofta om den privata sektorn. Även här kommer olika valmöjligheter att belysas på ett tydligare sätt för målgruppen unga tjejer. Olika positiva exempel lyfts fram för att stimulera andra unga tjejer att också våga prova på ett för dom kanske annorlunda karriärväg.

Andelen kvinnor som blir företagare är lägre än andelen män. Communicare har under alla år samarbetat tätt med UF. En detalj som har kommit fram under Ung Företagsamhets alla år de varit aktiva är att när UF-elever går ut gymnasiet så är fördelningen cirka 50/50 när det gäller tjejer/killar som har ett UF-företag. Undersökningar har gjorts 10 år efteråt det att UF-elever gått ut gymnasiet där man undersökt hur många av UF-eleverna som då har kvar sina företag eller driver något företag över huvudtaget. Statistiken visar då att en stor majoritet av dem som har kvar sitt företag eller driver någon form av företag är killar. Någonting händer således med de unga tjejerna. Här finns det en stor potential när det gäller nyföretagande hos unga tjejer. Projektet skall därför speciellt fokusera på detta faktum. Föreläsare, insatser och workshops kommer att genomföras med unik fokus på denna målgrupp i syfte att få bättre utfall när det gäller nyföretagande hos unga tjejer och skapa fler förebilder för nästa generation kvinnor som har idéer och engagemang som går att omsätta i nya företag.

Antalet aktiviteter riktat till en specifik målgrupp (kvinnor eller män) ska redovisas. All statistik rörande ungdomar ut i arbete och inom vilken bransch kommer att redovisas. Eventuella nya företag ska även det redovisas inom kategorin män/kvinnor.

Referensgrupper i projektet väljs av medfinansiärerna, dock kommer projektägaren ha åsikter och påverka utformningen av referensgrupper om det upplevs som ojämställt.

Om de ovan riktade insatserna kommer att generera resultat så kommer könssegregeringen på arbetsmarknaden att minska och projektet kommer via sitt genomförande att vara en del i denna minskning.

Med de tre områden vi identifierat och vill jobba med har vi för avsikt att bjuda in personer som kan bli goda förebilder och inspiratörer för: unga tjejer som är nyfikna på eget företagande, unga killar som är nyfikna på traditionellt kvinnliga arbeten/utbildningar, unga tjejer som är nyfikna på traditionellt manliga arbeten/utbildningar, unga killar för att i högre grad få den att vilja utbilda sig.

Projektet Job College och dess genomförande bygger mycket på projektet Attityd 2010 som genomförs i regionala fonden. Här är fokus attitydförändring kring entreprenörskap och då är en del av fokus riktat till just unga kvinnor. Här finns mycket positiva synergieffekter att hämta hem då båda projekten löper parallellt.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Karlstad
 • Arbetsförmedlingen Kristinehamn
 • Arbetsförmedlingen Ludvika/Smedjebacken
 • Arbetsförmedlingen Malung/Vansbro
 • Arbetsförmedlingen Mora/Orsa/Älvdalen
 • Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
 • Forshaga kommun KOMMUNKONTOR
 • Hammarö kommun KOMMUNKONTOR
 • Mora kommun
 • Orsa kommun

Samarbetspartners

 • Dialon Karlstad
 • JRM Karlstad
 • Karlstad
 • Kommunkontor
 • The Paperprovince
 • TPA
 • Värmland

Kommun

 • Forshaga
 • Hammarö
 • Karlstad
 • Kristinehamn
 • Mora
 • Orsa
 • Smedjebacken
 • Vansbro