Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Hälsoföretag Falun

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFalu kommun Näringslivskontoret
KontaktpersonKarin Perers
E-postkarin.perers@falun.se
Telefonnummer023 82204
Beviljat ESF-stöd202 359 kr
Total projektbudget202 359 kr
Projektperiod2008-09-22 till 2008-12-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

I detta projekt som samlar hälsoföretag i Falun kommer vi att göra analyser som visar vilken kompetens dessa företag behöver för att möta arbetslivets ständiga förändringar. Analysen ger företagen insikt om jämställdheten, villkoren för funktionshindrade och vikten av integration för företaget.

Bakgrund

Arbetslivet står inför stora utmaningar när det gäller generationsskifte och kompetensutveckling av befintlig arbetskraft samt integrering av ny arbetskraft på arbetsmarknaden.
EU anser det viktigt att "se till att unga kan utveckla och uppdatera nyckelkompetenser inom hela livet, och att särskild fokus läggs på målgrupper som fastställs som prioriterade grupper i nationella, regionala och - eller lokala sammanhang" samt se till att tillhandahållen vuxenutbildning och yrkesutbildning för enskilda medborgare är enhetliga genom en nära koppling till sysselsättning och socialpolitik och annan ungdomspolitik samt samarbete med arbetsmarknadens parter och andra berörda parter".
EU har även fokuserat på vissa generella kompetenser - Kommunikation på modersmålet, Kommunikation i främmande språk, Basvetenskap i vetenskap coh teknologi, Digital kompetens, "Lära att lära", Social kompetens - samhällskompetens, Kulturella uttrycksformer och Entreprenörsskap.

I Sverige har Kunskapslyftet genomförts i syfte att dels höja utbildningsnivån rent allmänt, dels utveckla en infrastruktur för livslångt lärande.
Skolverket påpekar dessutom vikten av särskilda satsningar på yrkesutbildning för vuxna.

Den statliga myndigheten CFL anser:
Utbildningssystemet och tillgång till kompetensutvecklande insatser för anställda och arbetslösa, som ett led i det livslånga lärandet, är av avgörande betydelse för den ekonomiska tillväxten på lång sikt. Det livslånga lärandet förutsätter en kontinuerlig samverkan mellan utbildningssystemet,... och det omgivande sahället, så att arbetsmarknadens behov och individers efterfrågan kan matchas..." (Linda Ylivainio, Näringslivsdepartementet, 2007).

Problematiken med kompetensförsörjning för arbetslivet framstår allt mer tydligt och i Region Dalarnas Dalastrategi framhåller man att "En första utmaning består i att Dalarnas befolkningsutveckling kommer att ställa nya krav på samhället. Hela landets befolkning blir äldre genom de stora barnkullarna under 1940-talet. De årgångarna börjar nu pensioneras och lämna arbetsmarknaden, tidigare i Dalarna än i andra regioner, men de yngre generationerna är inte lika stora. Den kompetensbrist som finns i Dalarna redan nu blir allt större. Fler behövs därför i meningsfullt arbete - de arbetslösa behöver få jobb, sjuka och förtidspensionerade behöver rehabilitering och människor från andra länder behöver skapa sin tillvaro i Dalarna. Arbetskraftens kompetens behöver anpassas till näringslivets och den offentliga sektorns behov, och de jobb som erbjuds måste göras mer attraktiva".

Jan Sundqvist, Arbetsförmedlingen, sammanfattar problematiken i rapporten "Arbetskrafts- och kompetensförsörjning i Dalarnas län 2008".
"En teoretisk beräkning av arbetskraftbehovet i Dalarna visar på en komplicerad bristsituation. Förändringen av arbetskraften är i princip lika med summan av förändringen i sysselsättning och förändringen i arbetslöshet. Denna beräkning ger en ökning av arbetskraften med 900 personer till slutet av år 2008. Då antalet nytillträdande och antalet personer som lämnar arbetsmarknaden är lika stora, måste tillskottet letas bland arbetssökanded med aktivitetsstöd, långtidssjukskrivna, nyanlända invandrare och inflyttare.

Volymen i program med aktivitetsstöd kommer enligt Arbetsförmedlingens preliminära budget att medföra en ökning med ca 10 procent jämfört med situationen i slutet av 2007. Detta manskar arbetskraftutbudet med ca 200 personer i stället för att tillföra fler arbetssökande. Det är osannolikt att underskottet på 1 100 personer ska kunna tillgodoses bland övriga grupper, särkilt med tanke på att det är frågan om ett behov av arbetskraft med god kompetens. Trots allt är det viktigt att fokusera på utbildning och rehabilitering till arbete för att underlätta arbetsgivarnas rekryteringar.
Bristsituationen i Dalarna medför att 10 procent av arbetsgivarna uppger flashalsproblem under de senaste sex månaderna. Eftersom utnyttjandegraden av personal ligger ovanligt högt, medför problemet en utebliven ekonomisk tillväxt i samma storleksklass. Konsekvenserna av bristen på lämpliga sökande är i huvudsak av två slag - dels tvingas företagen att ta till övertidsarbete för att hinna med produktionen, dels är man tvungen att tacka nej till order. Detta medför både ökade produktionskostnader och uteblivna intäkter som direkt medför ett ekonomiskt bortfall bland länets företag.
Ökningen i sysselsättningen till nästa år ligger nästan helt bland småföretagen. Dessa har samtidigt svårare att hantera kompetensbristen än större företag. För att lösa en del av problematiken bör både den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen och kompetenshöjningen för redan anställda intensifieras".

Projektet avser att analysera behovet av kompetensutveckling hos företag samt att i en kommande ansökan om genomförande tillse att kompetensutvecklingen möjliggörs.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att analysera företagens behov av övergripande kompetensutveckling samt behovet ned på individnivå. Därefter ska en ansökan utarbetas avseende genomförande av kompetensutvecklingen.
I analysfasen strävar vi efter att bygga in ett kunnande i företagen om hur man framledes själv analyserar sina kompetensbehov och att öka medvetenheten om företagens behov av kompetensutveckling.
Vår strävan är att projektet ska följas av flera med samma inriktning och att alla Dalarnas Kommuner skall inspireras att göra det samma.

Målsättning

- Vi eftersträvar att dessa företag hälsobranchen deltar för att skapa gränsöverskridande kontakter.
- Projektet ska åstadkomma kompetensutvecklingsplaner på företags- och individnivå.
- Att samtliga intresseanmälda företag fullföljer förprojekteringen.
- Att intresset och engagemanget ökat för att utveckla det egna företaget.
- Att deltagaren förbättrat relationen till sitt företag.
- Att analysen av jämställdhetsintegrering kan påvisa vilja, attityd och kunskap.
- Att förprojekteringen mynnar ut i ansökan om genomförande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokalmässigt finns inga hinder om förprojekteringen ska genomföras i offentliga lokaler eller i företagets egna lokaler. Samtliga lokaler för genomförande i offentlig miljö har ingång och tillgång till ramp eller hiss.
Vi kan erbjuda hörsligna, datorskärmar med förstoring och hygiensika utrymmen med extra avlastningsytor om fysiska funktionshinder föreligger.
Vidare kan vi anpassa genomförandet i tid så att det passar allmänna kommunikationer buss eller tåg eller åka ut till företaget om det är mera lämpligt.
Metodanpassning för analyserna i förprojekteringen kan genomföras med dator eller manuellt.
Materialet kan anpassas till lätt svenska (för läs- och skrivsvårigheter) eller för inspelning på band.

Samarbetspartners

  • Företagarnas Riksorganisation

Deltagande aktörer

  • Amanu KB
  • Berba
  • Faluhälsan AB
  • Grand Spa & Sport
  • Rishiayurveda

Kommun

  • Falun