Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Genomförandeansökan företagens behov av kompetensutv. i Malung-Sälens kommun

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareLärcentrum Malung, Malungs kommun
KontaktpersonKarin Ek Lissbol
E-postkarin.ek-lissbol@malung.se
Telefonnummer0280-18633
Beviljat ESF-stöd484 474 kr
Total projektbudget484 474 kr
Projektperiod2010-02-01 till 2011-02-01
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet omfattar 5 företag med 31 anställda. Projektet skall genomföra de behov av utbildning som framkommit under förprojekteringen. utbildningarna syftar till att göra företagen bättre rustade för ökad konkurrens och förändringar på arbetsmarknaden.

Bakgrund

Samtliga arbetsplatser i samlingsprojektet Företagens behov av kompetensutveckling i Malung-Sälens kommn, nr,1.har genomfört en analys av det egna företagets behov av kompetensutveckling.
De deltagande företagen anser att analysen ger en rättvisande bild av deras företag, samt att den kommande kompetensutvecklingen kommer att var viktig för deras företagsutveckling.
Arbetsmodellen som förekommit i projektet har skett enligt följande.
Samtal i grupp och individuellt på varje arbetsplats.Som kursmaterial har används "Att göra ett bra jobb" från SKL. SWOT analysen som gjorts på varje företag har används som underlag företagens mål. Utifrån detta har kompetensbehoven tagits fram.
Slutsatserna är att företagen har ett stort utbildningsbehov fördelat på områderna, ledarskap, språk, data, pedagogik,teknik och lärande studiebesök.

Syfte

Avsikten med genomförande projektet är att tillgodose företagens behov av kompetensutveckling utifrån den analys av behoven som de genomfört i förprojekteringen. Detta kommer att ge företagen en god möjlighet till att stärka sin konkurtrenskraft och utvekling.
I varje enskild förprojektering/ analys anges företagets målsättning samt de anställdas kompetensbehov på individnivå.
Genomförandeprojektet kommer även att ge rutiner hos de medverkande företagen för att kontinuerligt arbeta med kompetensutveckling som ett starkt konkurrensmedel.

Målsättning

Målsättningen är att 100% av kompetens utvecklingssatsningarna skall genomföras.
100% Deltagarna skall känna sig nöjda eller mycket nöjda med genomförda utbildningsinsatser.
100% av deltagarna har fått fördjupade kunskaper inom sitt nuvarande arbetsområde.
Projektdeltagarna ska ha höjt sinfaktiska kompetensnivå på ett sätt som bidrar till individen och företagets fortsatta utveckling.
Som stöd för att uppnå målen kommer projektet att bistå de medverkande företagen med coachning och uppföljning under hela projekttiden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Samtliga företag har diskuterat frågan tillgänglighet, och är bredda att med rimliga egna medel och ev. med yttre stöd erbjuda funktionshindrade arbetsuppgifter.
Vi är medvetna om att tillgänglighet omfattar fyra integrerade delar: Fysisk tillgänglighet, Tillgänglig verksamhet, Kommunikativ tillgänglighet och Informativ tillgänglighet.
Detta ställer krav och bereskap och skapa lösningar hos de deltagande företagen. Här är projektet en början till att tänka på tillgänglighet i all verksamhet på företaget. Både för anställda och "kunder".

Komplettering efter begärt förtydligande
De medverkande företagens lokaler antas vara anpassade till de anställda. Om utbildningarna genomförs på andra platser och de behövs hjälpmedel t.ex. hörselslinga eller teckentolkning får vi se ombesörja detta. Vi kommer att diskutera hur vi bemöter varandra och sätta upp spelregler för detta. Den information som tas fram inför projektet , likaväl som löpande rapporter och informationer ska utformas så att alla kan ta den till sig.

Jämställdhetsintegrering

I ansökan förekommande enmansföretag har inte samma jämställdhetsproblematik som företag med flera verksamheter.
Samtliga företag kommer att utveckla sitt arbete med jämställdhetsfrågor.
Jämställdhet innebär frågor kring kön, ålder, sex och politik. Jämställdhet berör även möjligheten till föräldrarskap och arbete.

Förtydligande efter förfrågan
Att ta tillvara och värdera kvinnors och mäns erfarenheter och kunskaper lika blir viktiga utvecklingsfrågor i genomförande projektet. Att kvinnor och män skall ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i livets alla områden. Det nationella målet för jämställdhets politiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Vi kommer att ta hjälp avW7 som är ett regionalt resurscentrum för kvinnligt entreprenörskap.W7 har ett attitydinriktad jämställdhetsspel, som vi tänker använda i vårt genomförande projekt. W7 finns på plats i Malung-Sälens kommun.

Samarbetspartners

  • Arbetsmarknadsenheten Malung-Sälens kommun
  • Företagarna Dalarna
  • Högskolan Dalarna Dalacampus Näringsliv

Deltagande aktörer

  • Global Marketing karin Elfströ
  • Kreativ Utveckling Gyllenvåg och Kapla AB
  • Lärcentrum Malung, Malungs kommun
  • Malungs Lastbilsservice AB
  • Malung-Sälen Turism AB

Kommun

  • Malung