Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Genomförande Lars-Uno

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareOlsson & Jansson AB
KontaktpersonLars-Uno Olsson
E-postlars-uno.olsson@swedeelec.se
Telefonnummer0281 30400
Beviljat ESF-stöd121 508 kr
Total projektbudget121 508 kr
Projektperiod2009-08-07 till 2011-03-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Förprojekteringen visade företagens starka och svaga sidor. Detta har utmynnat i en handlingsplan för att utveckla konkurrenskraftigta företag för framtiden och dess behov. Därefter har en utbildningsplan upprättats för att uppnå de förbättringar som beskrivits i handlingsplan.

Bakgrund

Analysresultaten visar ett behov att utveckla ledarskapet i Swede genom att man har en ny ledning i företaget. Gemensamt för de tre företagen är att alla behöver stöd vid arbetstoppar eller olika störningar varför man kan lära upp personal för de olika företagen så att man lätt kan låna personal av varandra. Ett annat gemensamt behov är att utveckla användandet av MPS systemet. Alla har Monitor som MPS system men med egna licenser för användandet. I övrigt finns en del enskilda behov av kompetensutveckling för produktionspersonal.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att klarlägga företagens starka och svaga sidor. Genom analysen skulle det fastläggas behov av utveckling och utbildningsbehov som återspeglas i en handlingsplan och en kompetensutvecklingsplan. Här är syftet att ge personal fördjupade och bredare kunskaper så att de kan stå bättre rustade inför eventuella förändringar i arbetslivet.

Målsättning

Målet med genomförandeprojektet är att de tre ingående företagen mer skall kunna integreras med varandra i form av att man skall kunna utnyttja varandras personalresurser i olika behovsituationer. Detta stärker de anställdas ställning och säkerställer en omställning av redansysselsatta så att de inte riskerar arbetslöshet p.g.a. efterfrågad kompetens. Ett mätbart mål är här att man ej har behov av inlånad personal från externt håll. Ett annat mål är effektivitet på grund av bättre utnyttjande av MPS systemet

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet har behandlats vid analys av organisationsavsnittet. Under analysarbetet har det konstaterats att det inte finns några kända funktionshinder hos personalen i företagen som hindrar någon att delta i genomförandefasen.
Vid behandling av tillgänlighetsfrågor har bl.a. följande områden granskats:
Lokaler, dörrar, trösklar, trappor, toaletter, stolar, bord och arbetsplats.
Information och kommunikation: Synskada, hörselskada, dylexsi, utvecklingsstörd och sannat modersmål än svenska.
Under genomförandeprojektet kommer en uppföljning och rapportering att ske minst var tredje månad av projektsamordnaren och ekonomiansvarig. Skulle det här komma fram att någon av personalen inte kan tillgodogöra sig utbildningen/upplärningen på grund av någon eller några av tillgänglighetstyperna så skall direkta och individuella åtgärder sättas in.

Jämställdhetsintegrering

Eftersom det ej finns någon kvinna anställd i de tre företagen har man ej kunna jämföra förhållandena mellan män och kvinnor. Däremot finns en kvinlig extern tjänst på Profcon och en kvinlig tjänst i bolaget som är projektägare. Jämställdintegrering har diskuterats vid analysen och det finns inget motstånd till kvinnliga medarbetare.
Projektet har därför beslutat, efter studier av hemsidan och kontakt med länsstyrelsen, att vi skall delta i de seminarier som kommer att utlysas av den stödorganisation som skall starta från den 1 april. En annan möjlighet är också att anlita en extern resurs för utbildning i frågan. Jämställdhetsintegrering kommer att tas upp i kompetensutvecklingsplan.

Deltagande aktörer

  • PROFCON ELECTRONICS AB
  • SWEDE-ELECTRONICS AB
  • SVETSLEGO AB

Kommun

  • Vansbro