Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Företagens behov av kompetensutveckling kommunövergripande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareRättviks Gymnasium/Lärcentrum
Kontaktpersonelisabeth lundgren
E-postelisabeth.lundgren@rattvik.se
Telefonnummer0248 70407
Beviljat ESF-stöd251 903 kr
Total projektbudget251 903 kr
Projektperiod2008-10-01 till 2008-12-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Samverkan omvärldsanalys behovsinventering vuxenutbildning ledord

Se hot möjligheter i utveckling erbjuda möjligheter efterfrågestyrd kompetensutveckling med stöd av ESF

Visa hur ej jämställdarbetsmarknad i regionen ser ut

samla alla behov i gemensam databas

Bakgrund

Västvärlden står inför stora utmaningar vad beträffar generationsskifte inom arbetslivet som kompetensutveckling av befintlig arbetskraft

EU anser det särskilt viktigt att vuxna kan utveckla och uppdatera nyckelkompetenser genom hela livet och att särskilt fokus läggs på målgrupper som fastställts som prioriterade grupper lokalt regionalt eller nationellt samt att se till att tillhandahållen vuxenutbildning och yrkesutbildning för enskilda medborgare är enhetliga med en nära koppling till sysselsättning och socialpolitik annan ungdomspraktik samt i samarbete med arbetsmrkandesn pater och övriga aktörer.

EU har fokus på vissa generella kompetenser

Kommunikation på modersmålet
Kommunikation på främmande språk
Baskompetens i vetenskap och teknologi
Digital kompetens
Lära att lära
Socila kompetens samhällskompetens
Kulturella uttrycksformer
Entreprenörsskap

I Sverige har man genomfört ett Kunskapslyft vars syfte var att höja utbildningsnivån allamänt och utveckla en infrastruktur för livslångt lärande. 850 000 deltagare utbildade sig under åren 1997 2002.
Skolverket påpekar också vikten av särkilda satsningar på yrkesutbildning för vuxna.
Den staliga myndigheten CFL anser att utbildningssystemet och tillgång till kompetensutvecklande insatser för anställda och arebtslösa som ett led i det livslånga lärandet är av avgörande betydelse för den ekonomiska tillväxten på lång sikt.
Det livslånga lärandet förutsätter en kontinuerlig samverkan mellan utbildningssystemet och det omgivande samhället så att arbetsmarknadens behov och individers efterfrågan kan matchas. Linda Ylivainio Näringsdepartementet 2007
Problematiken med kompetensförsörjning för arbetslivet framstår allt mera tydligt och i Region Dalarnas Dalstartegi framhåller man att En första utmaning består i att Dalarnas befolkningsutveckling kommer att ställa nya krav på samhället. Hela landets befolkning blir äldre genom de stora barnkullarna under 1940 talet. De årgångarna börjar nu pensioneras och lämnar arbetsmrarknaden i Dalarna tidigare än i andra regioner men de yngre generationerna är inte lika talrika som 40 talisterna.

Jan Sundqvist på Arbetsförmedlingen i Dalarna sammnafattar problematiken i sin rapport Arbetskrafts och kompetensförsörjning i Dalarnas län 2008.

En teoretisk beräkning av arbetskraftsbehovet i länet visar på en komplicerad bristsituation. Förändingen av arbetskraften är i princip lika med summan av förändringen i sysselsättning och förändingen i arbetslöshet. Beräkningsmodellen ger en ökning av arbetkraften med 900 personer till slutet av år 2008. Då antlaet nytillträdande och personer som lämnar arbetsmarknaden är lika stora måste tillskottet letas bland arbetssökande med aktivitetsstöd långtidssjukskrivna nyanlända invandrare och inflyttare.

Programvolymen med aktivitetsstöd kommer enligt Arbetsförmedlingens preliminära budget att medföra en ökning med 10 procent jämfört med situationen i slutet av 2007.
Detta minskar arbetskraftsutbudet med ca 200 personer istället för att tillföra flera arbetssökande.
Det är osannolikt att underskottet på 1 100 peroner ska kunna tillgodoses bland övriga grupper särkilt med tnake att det är ett behov av arbetskraft med god kompetetns. Trots allt är det viktigt att fokusera på utbildning och rehabilitering till arbete för att underlätta arbetgivarnas rekryteringar.

Bristsituationen i Dalarna medför att 10 procent av arbetsgivarna uppger flaskhalsproblem under det senaste året. Konsekvenserna av bristen på lämpliga sökande äri huvudsak av två slag dels tvingas produktionen tacka nej till ordrar och uteblivna intäkter samt att företagen tvingas till övertidsarbete. Detta leder till ökade produktionskostnader och ett ekonomiskt bortfall bland länets företag.

Ökningen i sysselsättningen till nästa år ligger nästan helt bland småföretagen. Dessa har samtidigt svårare att hantera kompetensbristen än större företag. För att lösa en del av problematiken bör den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen och kompetensförsörjningen för redan anställda intensifieras.

Projektet avser analysera behovet av kompetensutveckling hos företag samt att i en kommande ansökan om genomförande tillse att kompetensutvecklingen möjliggörs.

Syfte

Syftet med förprojekteringen fas 1 är att analysera företagens behov av företagens övergripanden kompetensutveckling samt ner på individnivå och att därefter utarbeta en ansökan om genomförande av kompetensutvecklingen.
I analysfasen strävar vi efter att bygga in ett kunnande i företagen om hur man framledes själv analyserar sina kompetensbehov och att öka medvetenheten om företagens behov av kompetensutveckling.
Vår strävan är att projektet skall följas av flera med samma inriktning och att alla Dalarnas kommuner skall inspireras att göra detsamma.
I förlängningen kommer detta att påverka vuxenutbildningen i kommunen och regionen samt andra utbildningssystem att gå från utbuds- till efterfrågestyrning.
En ansökan om genomförande fas 2 utarbetas när den övergripande kompetensutvecklingen ned till individnivå är genomförd i fas 1. Utvärdering.

Målsättning

- Vi eftersträvar företag från olika branscher för att skapa förutsättningar för nya nätverk.
- Projektet skall åstadkomma kompetensutvecklingsplaner på företags- och individnivå.
- Att samtliga intresseanmälda företag fullföljer förprojekteringen
- Att intresset och engagemanget ökat för att utveckla eller generationsväxla det egna företaget
- Att deltagaren förbättrat relationen till sitt företag
- Att analysen av jämställdhetsintegrering kan påvisa vilja, attityd och kunskap
- Att nätverk uppstår mellan företag som har gemensamma behov och intressen av att driva sina företag framåt
- Att förprojekteringen mynnar ut i ansökan om genomförande

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokalmässigt finns inga hinder om förprojekteringen ska genomföras i offentliga lokaler eller i företagets egna lokaler.
Samtliga tänkta lokaler för genomförande i offentlig miljö har ingång och tillgång till ramp eller hiss.
Vi kan erbjuda hörslinga datorskärmar med förstoring hygienutrymmen med extra avlastningsytor om fysiska funktionshinder föreligger.
Vidare kan vi anpassa genomförandet i tid så att det passar allmänna kommunikationer buss eller tåg eller åka ut till företaget om det är mera lämpligt.
Metodanpassning för analyserna i förprojekteringen kan genomföras med dator eller manuellt.
Materialet kan anpassas till lätt svenska för läs och skrivsvårigheter eller för inspelning på band.
Vi har lång erfarenhet av att bemöta funktionshindrade av olika slag där mentorskap eller handledarstöd är vanligt förekommande.

Samarbetspartners

 • Högskolan Dalarna Dalacampus Näringsliv
 • Närvik

Deltagande aktörer

 • Allmogesnickerier AB
 • Bokstaven i Rättvik
 • Dalatravet
 • Fot&skokliniken
 • Förskolan Arenan Leksands IF
 • J Rustas Plattsättning o Kakel
 • Jacobs Enterpr. Music & Events
 • Jontronic AB
 • Löken Börjes Hälsokost AB
 • Monikas Energy Hälsa
 • Noscasi
 • Skoglunds Bensin o Ringservice
 • Åke Olsson

Kommun

 • Borlänge
 • Falun
 • Gagnef
 • Leksand
 • Rättvik