Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

EPS

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareEDC i Munkfors AB
KontaktpersonOlle Hulteberg
E-postoh@edc.se
Telefonnummer0563-540540
Beviljat ESF-stöd296 830 kr
Total projektbudget296 830 kr
Projektperiod2009-02-01 till 2009-05-29
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet ska utveckla företaget, dess organisation och personal för framtida förändringar. Det ingår att undersöka kompetens- och jämställdhetsbehov samt tillgänglighet för funktionshindrade. Personalens utveckling och delaktighet omfattar både yrkeskompetens och mellanmänskliga perspektiv.

Bakgrund

Bakgrund
EDC är kontraktstillverkare inom elektronik. Vår affärsidé är att tillverka, montera, testa och leverera kompletta elektroniska produkter till krävande industrikunder i Norden.

EDC omsatte år 2007 ca 100 miljoner och har 62 anställda. (varav 30% är kvinnor).

En historisk tillbakablick av branschens utveckling visar att trenden att fokusera på kärnverksamhet har gett EDC ökade volymer och en stadig tillväxt under de 23 år som företaget har verkat.


Problem
Denna positiva trend bröts för några år sedan då tillväxten avstannade och minskade. Orsakerna till detta är internationaliseringen som gjort det möjligt för våra kunder att söka sig till sk lågkostnadsländer där mycket av våra kunders produktion har hamnat. Lågkostnadsländernas största konkurrensfördel är ett lågt pris till förmån för försämrad logistik och försämrade betalningsvillkor.


Behov
Det är en strategisk överlevnadsfråga för oss att utveckla våra färdigheter så att vi står oss i konkurrensen. Ständiga förbättringar och kontinuerlig kompetensutveckling är en möjliggörare.

Vårt behov är ökad kompetens för att möta och anpassa oss efter framtidens krav. Vi vill därför höja kompetensen inom ledarskap och produktionsteknik samt dels öka antalet kvinnor i ledande befattning och produktion, och dels öka möjligheten att rekrytera unga medarbetare.


Metod
Vi planerar att inventera nuvarande kompetens i hela företaget och matcha med aktuella och framtida krav. Det omfattar såväl funktionsutbildning som förmåga att möta förändringar. Därefter genomförs utbildning och, vid behov, rekrytering. I nästa skede följer vi upp för att säkerställa att rätt kompetens finns och nyttjas. Kontinuerlig uppföljning och utveckling sker.

Rätt kompetens, ständig möjlighet till utveckling, rätt rekrytering och hög delaktighet, utvecklande ledarskap ökar möjlighet till hög konkurrenskraft, lisom att vi blir en attraktiv arbetsplats.

Förtydligande 081106: EDC’s kärnverksamhet är produktion. Svensk produktionsindustri är väldigt konkurrensutsatt i en globaliserad värld, framförallt från de så kallade lågkostnadsländerna. Det är avgörande för EDC att vi är vassare och konkurrenskraftigare än våra konkurrenter i lågkostnadsländer. Vår konkurrenskraft ligger i en hög kompetensnivå. Kunskap och kompetens runt tankesätt, verktyg och metoder för att erhålla en effektiv produktionsapparat är avgörande.

Vi avser i förprojekteringen att kartlägga exakt vilken utbildning som krävs, för vem och hur den ska genomföras för att åstadkomma en omställning av redan sysselsatta så att de inte riskerar arbetslöshet på grund av att de inte har efterfrågad kompetens.

I organisationen är huvuddelen av personalen inom montering. Denna personalkategori har idag för låg och smal kompetens och riskerar i förlängningen arbetslöshet. Utsikterna för denna personalkategori att hitta nya jobb är vid en eventuell arbetslöshet små. Den efterfrågade kompetensen är bl a produktionsteknik, teknik, produktionsplanering, effektivisering. flexibilitet, affärsmannaskap, värdeflöden, kvalitet, ledarsskap .
Bland den administrativa personalen i organisationen krävs också ett lyft. Den allmänna utbildningsnivån är för låg. EDC behöver teknisk personal med hög teoretisk teknisk kompetens kombinerat med ett modernt ledarskap som präglas av stor flexibilitet och förändringsvilja. Denna kompetens saknas till stora delar idag.
Vi har också en utmaning i könsfördelningen som är präglad av män. Speciellt framträdande är detta i ledande befattningar där det är uteslutande män. Utbildning av kvinnor i organisationen så att de kan ta sig an ledande roller säkerställer deras framtid. Utan denna utbildning riskerar de att slås ut.

Vi avser som sagt att i förprojekteringen kartlägga exakt vilken utbildning som krävs, för vem och hur den ska genomföras för att åstadkomma en omställning av redan sysselsatta så att de inte riskerar arbetslöshet på grund av att de inte har efterfrågad kompetens.

Syfte

Syftet är att skapa ett jämlikt och effektivt företag som säkerställer arbetstillfällen i Munkfors.

Vi vill öka jämställdheten och kompetens på samtliga nivåer. Detta avser både "hårda och mjuka" delar, så som ökad yrkeskompetens (utvecklade och nya roller) och attityder på arbetsplatsen (tex avseende män/kvinnor), förståelse för varandra och förmåga att nyttja varandras kompetens och resurs, samt förmågan att ta ansvar och vara med och påverka. I såväl produktion som för demokrati och jämlikhet.

Målsättning

Att vi är så konkurrenskraftiga att EDC växer till 100 anställda med en omsättning om minst 150 miljoner

Att EDC är ett lönsamt och välmående företag

Att andelen kvinnor är minst 40% generellt i företaget och minst 40% i ledande befattningar.

Att relevant kompetensutveckling sker efter behov för varje individ, oavsett kön och position i företaget.

Att alla inom EDC förstår värdet av en jämställd arbetsplats, och kan nyttja denna resurs, genom hela organisationen. Samt att detta genomsyrar daglig verksamhet, i exempelvis beslutsprocesser, produktion, utveckling och organisation.

Att EDC är en attraktiv arbetsplats för såväl anställda, som kunder, leverantörer och samarbetspartners, liksom för unga på väg in i arbetslivet, för att säkerställa rekrytering för framtiden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen avser vi analysera tillgängligheten i våra lokaler, för personer med funktionsnedsättning, oavsett om det avser fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga. Därefter gör vi en analys och åtgärdsplan för att möta dagens och framtida behov. En person får uppdrag att ansvara för tillgänglighetsfrågor.

Nödvändiga åtgärder vidtas för att alla anställda och besökare ska kunna ta sig fram och förflytta sig på ett enkelt sätt hos oss och delta i verksamhet anordnad eller knuten till oss, som tex möten, konferenser och utbildningar. Likväl som tillgänglighet till bekvämlighetsinrättningar.

Alla mellanmänskliga möten ska präglas av respekt för varandra, vilket tar sig uttryck för hur vi pratar med varandra, förstår varandra och är mot varandra, liksom medvetenhet om varandras behov. Värderingar, attityd och beteende kommer att belysas genom utbildning. Vi genomför utbildning i innebörden av tillgänglighet och förhållningssätt till funktionshinder samt arbetar fram rutiner för tillgänglighetsfrågår.

Det är vår ambition att varje människa knuten till EDC ska känna sig respekterad som person och stolt över sitt yrkeskunnande.

Alla ska kunna höra och delta i diskussioner, vid behov med stöd såsom teckentolkning, god akustisk miljö mm.

Alla personer, oavsett funktionshinder eller ej, ska kunna ta till sig information och kunna kommunicera med projektet. Därför kommer informationskanalerna att anpassas efter behov, tex genom lättläst och tydlig information, tillgänglig web-plats.

Kommun

  • Munkfors