Logotyp på utskrifter

BITS - Byggare I Tiden, Skapar möjligheter för alla

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareByggutbildning Star
KontaktpersonLeif Ljungkvist
E-postleif@byggstar.se
Telefonnummer0243-559841
Beviljat ESF-stöd6 911 520 kr
Total projektbudget18 447 020 kr
Projektperiod2008-10-01 till 2011-09-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Arbetslösa ungdomar, långtidsarbetslösa och personer med utländsk bakgrund (kvinnor prioriteras) ska ges möjlighet att komma in i byggbranschen. Validering, fortbildning, praktik och coaching ingår. Mångfaldsutbildning i företagen är centralt. BITS -bred samverkan i nära samarbete med byggföretagen.

Bakgrund

Byggbranschen består i dag övervägande av män, födda i Sverige, vilket även gäller i Dalarna. Branschen står inför nya utmaningar. Behovet av arbetskraft de närmaste 10 åren är mycket stort och man kommer att vara beroende av att ta vara på den kompetens och det intresse, som finns hos personer, som i dag står utanför arbetsmarknaden. Det finns ett uttalat behov av föryngring för att klara generationsproblematiken och man upplever en ökad internationell konkurrens.

I Dalarna finns samtidigt 261 ungdomar, som söker arbete inom bygg, inskrivna på Arbetsförmedlingen i Dalarna. Det finns också 2000 personer med utländsk bakgrund (I fortsättningen kallade PMUB) och 308 som fyller kriteriet för nystartsjobb inskrivna på Arbetsförmedlingen i länet. Invandrarenheterna i Dalarnas kommuner tog under 2006 emot 852 PMUB i sina introduktionsprogram. Hälften av dessa fanns i Falun och Borlänge. Under 2007 ökade antalet inskrivna i Borlänge från 303 till 352 personer. I Falun minskade antalet något från 122 till 107. Uppskattningen är att det i dag finns ett 50-tal personer i länet som kan vara aktuella för projektet, som antingen har erfarenhet från byggbranschen eller har intresse av att komma in.

I Dalarna finns också ca 450 arbetslösa, som söker arbete inom något av de yrken som hanteras av "byggförmedlingen". 99 av dessa har varit arbetslösa mer än ett år.

Byggbranschen har en mycket låg andel PMUB anställda. Sveriges befolkning i åldern 16-64 år uppgick 2005 till 5,8 miljoner. Av dessa hade drygt en miljon (18%) utländsk bakgrund. Mellan 1997 och 2005 ökade antalet personer med utländsk bakgrund med 31 % medan de med svensk bakgrund ökade med 4%. Det är inget som märks inom byggbranschen. Trots att branschen är öppen för alla ser man att kvinnor och PMUB- både män och kvinnor- i praktiken står utanför denna del av arbetsmarknaden. Vid en jämförelse mellan byggindustrin och den övriga arbetsmarknaden framgår bl a att andelen utrikes födda är ungefär hälften så stor inom byggindustrin som på den övriga arbetsmarknaden, 5 respektive 10% enligt Integrationsverket.

Även kvinnor är i stor utsträckning underrepresenterade i byggbranschen. Bland yrkesarbetarna ligger andelen kvinnor under 5% medan andelen kvinnliga tjänstemän är strax över 10%. Enligt den regionala ESF-planen för Norra Mellan Sverige är byggverksamhet den mest könssegregerade sektorn av alla. Andelen kvinnor och PMUB ökar dock, om än i en allt för långsam takt.

När det gäller ungdomar så har gymnasieskolans byggprogram under flera år lockat till sig ungdomar, men trots rådande högkonjunktur går ca 200 ungdomar mellan 18 och 24 år helt arbetslösa efter avslutad utbildning. Flera av dessa fick aldrig fäste på arbetsmarknaden efter skolans slut och det har nu gått några år, vilket innebär att de saknar kontaktnät, känner osäkerhet inför att komma ut på ett "bygge igen" och i många fall saknas självförtroende och dagliga rutiner efter en tid av arbetslöshet.

I Mål3-projektet "Nova", som genomförts i Dalarna och Örebro,inom ramen för Växtkraft Mål 3, insatsområde U1.1b, framkom i en enkätunderssökning att mer än 75% av de tillfrågade ute på byggarbetsplatserna var positiva eller mycket positiva till att få in fler personer med utländsk bakgrund och hela 85% var villiga att aktivt delta i arbetet med att få in fler kvinnor i byggbranschen. Varför är det då fortfarande sådan underrepresentation i dessa grupper? Några skäl som anges är bl a att kvinnor tror att det är för tungt, PMUB vet för lite om den svenska byggbranschen, arbetsgivarna fortsätter i gamla hjulspår vid rekryteringar, få möjligheter att göra praktik eller pröva på olika yrken i branschen.

Enligt den analys, som är gjord tillsammans med Arbetsförmedlingen och invandrarenheten i Borlänge, är det ytterst angeläget för byggbranschen att ta tillvara på det intresse och erfarenheter som finns både hos PMUB, ungdomar och långtidsarbetslösa och framför allt kvinnor i dessa grupper. Hos byggbranschens parter finns också ett uttalat intresse av att de framtida rekryteringarna bättre ska spegla samhällets sammansättning.

Vår analys har också kommit fram till att det finns många fördelar med flera målgrupper i ett och samma projekt. Vi tror att vi genom att blanda åldrar, etnisk bakgrund, kön, tidigare erfarenhet eller utbildning och stort intresse skulle bidra till en ökad förståelse för varandra och innebära ett lärande i projektet.

De utlandsfödda borde få en klarare bild av hur det är att vara ung i Sverige, vilket skulle kunna innebära att fler ungdomar med utländsk bakgrund påverkas att i framtiden söka sig till byggbranschen. Såväl de unga som äldre svenskfödda deltagarna bör genom projektet få ökad förståelse för hur situationen för PMUB är på den svenska arbetsmarknaden. PMUB kommer per automatik in i det svenska vardagslivet genom att dagligen umgås med svenskfödda projektdeltagare och personal. Detta har också en positiv påverkan på språkträningen. Med kvinnor i projektet ökar också männens insikt att arbetsuppgifterna klaras av även av denna underrepresenterade grupp, att blandade arbetsgrupper bidrar till ett positivt arbetsklimat och detta borde kunna påverka attityden hos männen när de kommer ut på arbetsmarknaden. För kvinnorna är projektet ett utmärkt tillfälle att få prova på byggyrket och redan under projekttiden få manliga kollegor på arbetsplatserna.

Den analys vi gjort visar att ungdomarna behöver uppdatera sina praktiska och teoretiska kunskaper, de behöver möjlighet att "visa upp sig" för arbetsgivare - få praktik och stöd att etablera sig i branschen. De saknar till stor del ett kontaktnät, de behöver "social" träning, lära sig vända på dygnet, lära sig koderna på en arbetsplats, tränas i att komma in i arbetslivets tempo. För unga flickor kan det behövas extra mentorstöd för att ta sig in i den mansdominerande branschen. Även de äldre långtidsinskrivna projektdeltagarna behöver mycket coachning för att komma tillbaks till arbetsmarknaden.

När det gäller PMUB visar analysen att även den gruppen saknar kontaktnät och koderna i byggbranschen. De som har utländsk byggutbildning eller erfarenhet vet inte vad detta är värt i förhållande till svenska krav och behöver alltså få validera sina kunskaper. Enligt arbetsgivarna är bristen på validerad kunskap och utbildning ett av de största hindren för att anställa PMUB, då kravet för anställning ofta är yrkesbevis. PMUB saknar också i många fall tillräckliga språkkunskaper och kunskaper i svensk bygglagstiftning och svenska byggnormer. Det visar sig också i analysen att andra stötestenar för PMUB kan var otålighet, studieovana (teori), bemötandet på arbetsmarknaden m m.

Byggutbildning Star utför på uppdrag av RYK i Dalarna validering inom byggyrken. Validering av yrkeskunskaper vänder sig till dem, som arbetat inom byggbranschen men saknar yrkesbevis. Den består av en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska omfattar ämnena yrkesmatematik, ritningsläsning samt yrkesteori. Den praktiska valideringen utförs under överinseende av en valideringsansvarig inom ett antal förekommande moment inom yrket. I det planerade projektet blir detta ett värdefullt instrument, eftersom i första hand en del av ungdomarna och PMUB kommer att ha avbrutna studier bakom sig eller behöver få sin utländska bakgrund validerad enligt gällande krav för yrkesbevis. Det kan också vara aktuellt med validering för långtidsarbetslösa, som är osäkra på hur deras gamla kunskaper står sig gentemot kraven på dagens byggmarknad.

Både Arbetsförmedlingen och kommunernas integrationsenheter söker också modeller och arbetssätt för att minska ställtider och inträde eller återinträde på arbetsmarknaden. I bred samverkan, i ett nära samarbete med företagen, vill vi skapa en modell som fungerar i byggbranschen och som sedan kan spridas till andra branscher.

Syfte

Syftet är att ge ungdomar 16-24 år, långtidsarbetslösa, PMUB möjligheter att komma in på eller tillbaks till arbetsmarknaden. Gemensamt för alla grupperna är att de har utbildning och erfarenhet eller ett stort intresse av att etablera sig på byggarbetsmarknaden.

Genom att ha alla grupper i samma projekt bör ett vinna - vinna förhållande uppstå. Det kan vara så att att PMUB inte har någon tidigare erfarenhet av att träffa svenskfödda ungdomar och vice versa. Projektet bör därför kunna leda till att grupperna får större insikt i och förståelse för varandras situation. Detta bör på sikt påverka deras attityder på kommande arbetsplatser och i det dagliga samhället.

Projektet syftar också till att få in fler kvinnor i branschen, vilket även det borgar för en större förståelse och insikt i allas lika värde på arbetsmarknaden.

För ungdomarna syftar projektet till att de får uppdatera sina praktiska och teoretiska kunskaper eller får utbildning i ett för dem nytt område, att de får möjlighet att "visa upp sig" för arbetsgivare och få praktik, att de skapar kontaktnät, att de får social träning (vända på dygnet, lära sig koderna på en byggarbetsplats, komma in i arbetslivets tempo osv).

Långtidsarbetslösa får i projektet genom individuell coachning det stöd som kan behövas för
att orka ta sig tillbaks till arbetsmarknaden och de får möjlighet att komplettera sina kunskaper där eventuella kunskapsluckor har uppstått.

Projektet syftar också till att skapa ett intresse för byggbranschen hos PMUB, att ge möjlighet att "prova på" i praktiska byggprojekt. En tanke är att deltagande i projekt i det egna bostadsområdet skulle kunna ge ytterligare positiva effekter och ringar på vattnet. Målgruppen ska också kunna kombinera teori och praktik för att få den kompletterande utbildning, som krävs enligt genomförd validering. Projektet syftar också till att de utrikes födda skapar kontaktnät, lär sig koderna på arbetsplatserna , får språkundervisning och kunskaper i svensk bygglagstiftning och svenska byggnormer.

Projektet syftar också till att underlätta för byggbranschen att klara kommande generationsskifte. Branschen kommer t o m 2015 att behöva rekrytera kring 100.000 medarbetare över hela landet.

Målsättning

70% av deltagarna har efter avslutat projekt antingen fått arbete på byggföretag eller har sökt eller ska söka utbildning inom branschen.

Den genomsnittliga tiden deltagarna är inskrivna i projektet beräknas bli 9 månader. Detta skulle innebära att ca 120 personer kommer att delta under projekttiden.

Målsättningen är också att samarbetet mellan de olika aktörerna ska förkorta ledtiderna från inskrivning i introduktionsprogram till arbete och egenförsörjning.

Minska arbetslösheten hos den angivna gruppen ungdomar med 30%.

Effekterna av insatserna i projektet förväntas bli:

- ett ökat intresse och kompetens hos företagen kring jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

- en ökad mångfald hos byggföretagen i länet d v s flera kvinnor och PMUB rekryteras

- hitta en modell som gör det möjligt att gå från ord till handling, när det gäller att skapa mångfald och jämställdhet i arbetslivet.

- Ökad insikt hos byggföretagen i länet om vikten av att färdigutbilda ungdomar från byggprogrammet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Deltagarna kommer antingen från Arbetsförmedlingen eller kommunen. Eventuella funktionshinder borde vara kända av deras handläggare och vi har då möjlighet att göra de anpassningar som behövs om någon deltagare har särskilda behov. Ingen ska behöva avstå från deltagande p g a funktionshinder.
Exempel på insatser som är planerade är att göra informationsmaterial på enkel svenska.
För kursdeltagare med ett lättare funktionshinder kommer utbildningens arbetsmoment och maskiner att anpassas efter kursdeltagarens förutsättningar.
Hjälpmedel för deltagare med syn- och hörselnedsättning kommer att införskaffas så att han eller hon kan tillgodogöra sig utbildningen på ett för honom eller henne tillfredsställande sätt.
För deltagare med dyslexi kommer utbildningsmaterial i form av t.ex ljudband samt litteratur med tydligt teckensnitt att användas Muntliga genomgångar kommer att komplettera självständiga studier om behov finns. Läraren kommer att vara en resurs och det stöd som behövs för deltagaren.

Vid upprättande av de individuella studieplanerna kommer deltagare med olika funktionshinder ha möjlighet att redogöra för sitt behov av stöd och hjälpmedel

Jämställdhetsintegrering

Ett behov av att jobba för att förändra attityder till nya grupper har identifierats. Alla samarbetspartners kommer därför att utbildas i jämställdhet och mångfald för att säkerställa att alla har ett gemensamt synsätt och en gemensam bas.

Vi kommer också att utbilda nyckelpersoner i de företag som så önskar, för att underlätta mottagandet av kvinnor och PMUB och ge dessa nyckelpersoner argument för jämställdhet och mångfald i den egna organisationen.

Vi kommer också att anpassa de teoretiska och praktiska utbildningsmodulerna efter den aktuella målgruppen, så långt det är möjligt.

Vi kommer att tillhandahålla verktyg, kläder och hjälpmedel anpassade för både män och kvinnor

Styrgruppen ska ha en jämn fördelning av män och kvinnor. Alla aktiviteter och resultat kommer att redovisas totalt och uppdelat på män och kvinnor.

Vi kommer också att lägga stor vikt vid att visa på goda exempel och förebilder i jämställdsarbetet, både vad gäller företag som arbetat aktivt med jämställdhet och mångfald och enskilda medarbetare som är verksamma i branschen.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Avesta
 • Arbetsförmedlingen Borlänge
 • Arbetsförmedlingen Falun
 • Arbetsförmedlingen Gagnef
 • Arbetsförmedlingen Hedemora
 • Arbetsförmedlingen Leksand
 • Arbetsförmedlingen Ludvika/Smedjebacken
 • Arbetsförmedlingen Malung/Vansbro
 • Arbetsförmedlingen Mora/Orsa/Älvdalen
 • Arbetsförmedlingen Säter
 • Falu Kommun

Samarbetspartners

 • BORLÄNGE KFUM
 • Byggnads Dalarna
 • SVERIGES BYGGINDUSTRIER

Kommun

 • Avesta
 • Borlänge
 • Falun
 • Gagnef
 • Hedemora
 • Leksand
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Orsa
 • Rättvik
 • Smedjebacken
 • Säter
 • Vansbro
 • Älvdalen