Logotyp på utskrifter

Ambition & Motivation

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKulturföreningen Lätting
KontaktpersonSusanne Ruthström
E-postsusanne@latting.se
Telefonnummer026 189383
Beviljat ESF-stöd1 228 440 kr
Total projektbudget3 708 120 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2010-04-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

I detta projekt planerar vi ett ingående samarbete mellan Kulturföreningen Lätting, Socialtjänsten i Gävle, och dess verksamhet Halvvägshuset Birka, som arbetar med social habilitering av f.d. drogmissbrukande män i åldern 20 år och uppåt.

Projektets syfte är att utveckla verktyg för att förbättra möjligheterna för personer som står mycket långt från arbetsmarknaden och där majoriteten har en tidigare drogproblematik. Målet är att genom praktik kombinerad med förberedande utbildning bryta ett socioekonomiskt utanförskap hos deltagande ungdomar. Syftet med just praktiken är att genom praktiskt deltagande med kultur som verktyg få personlig utveckling och ökat självförtroende. Utbildningens syfte är att, förutom ge konkreta kunskaper, också ge ökad självkänsla och mod för individen att gå vidare till exempelvis internationell praktik. Alla aktiviteter är individanpassade och de två grenarna i projektet avses att komplettera varandra.

Målsättningen med projektet är att de ungdomar som deltar i verksamheten på sikt ska hitta tillbaka till samhället och därmed kunna gå vidare till utbildning eller arbete. Projektet ska ses som ett första steg mot integration på arbetsmarknaden för dessa ungdomar. Projektets resultat ska vara att producera en metodbeskrivning av hela projektprocessen, som ska spridas och kunna användas av olika aktörer i Sverige.

Målgruppen är personer, i åldrarna 20-30 år, som får försörjningsstöd från Socialtjänsten. Ingen av deltagarna är i dagsläget aktuell för aktiviteter anordnade inom Arbetsförmedlingen. Vissa av deltagarna är inskrivna i och bor på Birka Halvvägshus och deltar i projektet som en del i sin rehabiliteringsprocess. Deltagarna i projektet står mycket långt från arbetsmarknaden idag och behöver omfattande personlig kompetensutveckling och stöd för att på sikt närma sig den öppna arbetsmarknadenBakgrund

Kulturföreningen Lättings har arbetat med verksamhet med arbetslösa ungdomar sedan 1991, framför allt genom olika kulturprojekt, och internationell verksamhet. Kulturföreningen Lättings målgrupp har alltid delvis varit ungdomar som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden/skolan och man har under alla år haft ett nära samarbete med Socialtjänsten. Partnerna har tidigare genomfört samarbetsprojekt tillsammans också med Arbetsmarknadsenheten, SFI,Individuella Programmet inom Gymnasieskolan och Försäkringskassan (se www.latting.se, rapporter ) utvärdering av samverkansprojekt för unga utanför arbetsmarknaden,Lättings partnerskap, samt Ungdomsstyrelsen redovisning av denna satsning "Unga utanför"av Leif Linde, samt utvärdering av samverkansprojektet "Att hitta former för arbete kring utsatta ungdomar, Anders Kassman Ungdomsstyrelsen (www.ungdomsstyrelsen.se) Detta samarbetet hade som målgrupp ungdomar i åldrarna 16-20 år och det planerade projektet kan anses bygga på och framför allt dra nytta av de erfarenheter som gjordes under det tidigare projektet. Det nya projektet har dock fokus på deltagare i åldrarna 20-30 år, just därför att målgruppen har sitt fokus i denna åldersgrupp. Analysen från de tidigare verksamheterna är giltig även för denna åldersgrupper.
Vad man ofta har mött är ungdomar som behöver betydligt mer stöd och framför allt andra aktiviteter än vad som oftast erbjuds, för att ha ens en liten chans att ta steget till framtida utbildningar/arbeten. Dessa ungdomar har tappat tron på att de behövs i samhället och de måste få den tron tillbaka innan några framsteg kommer att göras....
Praktisk erfarenhet med kultur som verktyg har visat sig vara väl fungerande för att uppnå dessa mål.
När det gäller den teoretiska utbildningen inom projektet så bygger den på erfarenheter från tidigare genomförda utbildningar. Erfarenhet av arbetet med socialt utsatta, arbetslösa eller långtidssjukskrivna ungdomar i riskzonen visar att ett av de viktigaste verktygen för att förbättra ungdomarnas möjligheter på arbetsmarknaden på sikt är internationella erfarenheter. (se "Tre år med EU-programmet Ungdom" en studie kring programmets effekter åren 200-2003, ur Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:7, www.ungdomsstyrelsen.se)
Detta genom att dels för personlig utveckling och kompetensutveckling, men också för att lära känna det Europa och den värld vi lever i. Den möjligheten finns teoretiskt sätt redan idag, bland annat genom EU programmet Aktiv Ungdom och andra EU-program. Problemet i Sverige är dock att för få ungdomar tar till sig denna information, eller vågar ta steget att delta. Information om möjligheterna räcker inte till för att nå ungdomar i riskzonen och alla tar inte heller till sig informationen.


De ungdomar vi kommer i kontakt med har ofta låg motivation för studier, är arbetslösa, har liten eller ingen yrkeserfarenhet och det krävs mycket arbete för att får dem att överbygga den brist på motivation som detta har resulterat i. (se analys av ungas etablering och egen försörjning, ur Ungdomsstyrelsens skrifter 2005, 2006:10)
När det gäller ungdomarna från Birka halv vägs hus, (som tillhör Socialtjänsten) så är deras förutsättningar ännu sämre, då det förutom arbetslöshet också har långvarigt drogmissbruk bakom sig. Övriga ungdomar använder sig av dessa möjligheter utan behov av hjälp. Målsättningen med projektet är att de ungdomar som deltar i verksamheten på sikt ska hitta tillbaka till samhället och därmed kunna gå vidare till utbildning eller arbete.
Att hitta tillbaka till samhället innebär att ungdomarna förstår att samhället behöver dem och att de har en funktion att fylla. Projektet ska ses som ett första steg mot integration på arbetsmarknaden för dessa ungdomar. Att projektet inte innefattar fler aktörer än Socialtjänsten och Kulturhus Lätting kan motiveras med att projektets målgrupp är mycket speciell och kan inte experimenteras med utan mycket kompetent personal. Den metodbeskrivning som projektet ska resultera i kommer dock att vara tillämplig även för en bredare målgrupp.

Syfte

Projektets syfte är att utveckla en verktyg genom metodutveckling för att förbättra möjligheterna för unga personer som står mycket långt från arbetsmarknaden och som har en tidigare drogproblematik. Målet är att genom praktik kombinerad med förberedande utbildning bryta ett socioekonomiskt utanförskap hos deltagande ungdomar som står utanför arbetsmarknaden och det ordinarie utbildningssystemet. Syftet med just praktiken är att genom praktiskt deltagande med kultur som verktyg få personlig utveckling och ökat självförtroende. Detta sker bland annat genom rollspel och interaktiv teater. Utbildningens syfte är att, förutom ge konkreta kunskaper, också ge ökad självkänsla och mod för individen att gå vidare till exempelvis internationell praktik i annat europeiskt land. Alla aktiviteter är individanpassade och de två grenarna i projektet avses att komplettera varandra.
Projektet innebär att 24 deltagare per år genomgår en förberedande utbildning med internationell inriktning under 24 veckor, varvat med praktik i kulturverksamhet inom Kulturföreningen Lätting. Aktiviteterna delas upp 50/50.
Under utbildningen varvas teoretiska studier såsom samhällsorientering, språk, rättigheter/skyldigheter,interkulturellt lärande, med studiebesök och gruppresor.
Praktiken är ett verktyg för ökad självkänsla och självförtroende och ska fungera som ett praktiskt komplement till den förberedande utbildningen.

Målsättning

Målsättningen med projektet är att de ungdomar som deltar i verksamheten på sikt ska hitta tillbaka till samhället och därmed kunna gå vidare till utbildning eller arbete. Att hitta tillbaka till samhället innebär också att deltagarna förstår att samhället behöver dem och att de har en funktion att fylla. Projektet ska ses som ett första steg mot integration på arbetsmarknaden för dessa ungdomar. Nästa steg kan vara att:
- söka och delta inom en internationell verksamhet, exempelvis som volontär
- återuppta avbrutna/aldrig påbörjat deltagande arbetsmarknadspolitiska program
- söka till KOMVUX eller någon annan vuxenutbildning
- söka och få anställning på den öppna arbetsmarknaden alternativt få offentlig
skyddad anställning
Mätbar målsättning är att alla deltagare som slutför projektet ska gå vidare till någon av ovan nämnda steg.
För att kunna användas för spridning, ska projektprocessen beskrivas i en "handbok, som ska kunna användas inom utbildningsväsendet, Socialtjänsten mm.
Mätbart ska också vara att minst 80% av deltagarna i projektet ska, efter avslutad projektperiod, uppge att de upplever sig stå närmare arbetsmarknaden, och lika hög procent ska uppge att de, som ett resultat av jämställdhetsintegreringen i projektet, ska ha ifrågasatt sitt yrkes/studieval ur ett könsperspektiv.
Resultaten ska mätas genom enkäter och djupintervjuer under och efter projektets slut.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att genomföras i allmäntillgängliga lokaler och ingen deltagare ska nekas deltagande på grund av fysiska eller psykiska funktionshinder. Detta gäller även studiebesök, resor såväl som framtida möjligheter till internationell praktik eller utbildning. Särskilt stöd finns att tillgå inom Socialtjänsten för personer med psykiska funktionshinder. Inom de flesta EU program finns särskilda medel avsatta för just tillgänglighet för alla och särskild information kommer att ges om detta under utbildningsdelen i projektet.

Jämställdhetsintegrering

Insatser för jämställdheten:
Projektet syftar till att medverka till ökad jämställdhet mellan män och kvinnor primärt genom att könsroller, jämlikhet respektive diskriminering kommer att vara ämnen inom den förberedande utbildningen, likväl som teman i det praktiska arbetet med kulturverksamhet. Majoriteten av deltagarna i projektet kommer att vara män, då dessa är de enda deltagarna i Birka Halvvägshus, men genusperspektivet kommer ständigt att beaktas i alla aktiviteter.
Som nämnts ovan har man i behovsanalysen konstaterat att kvinnor i denna målgrupp är extra utsatta och därför kommer jämställdhetsperspektivet att involveras i både utbildningens alla delar, likväl som i den praktiska delen av projektet, men interaktiva teater, där jämställdhetsperspektivet kommer att få ett eget fokus.
Projektets hela grundidé handlar om möjligheter till integration, vilket kan överföras till flyktingfrågor, immigration, diskriminering etc, vilket kommer att diskuteras inom den förberedande utbildningen. I samand med praktiken kommer frågor kring integration att fokuseras genom olika workshops för barn, samt tas upp som teman inom interaktiva teaterföreställningar. Projektet handlar som nämnts ovan delvis om att förändra negativa attityder, och genom sin verksamhet kan projektet på så sätt också medverka till minskad främlings rädsla eller främlingsfientlighet

Transnationellt samarbete

Den transnationella verksamheten inom projektet omfattas av utbildning om internationella möjligheter för ungdomar, att använda som ett individuellt verktyg för ökad rörlighet, höjd utbildningsnivå och ökad jämställdhet. Ungdomarna i projektet kommer också att få information och utbildning om internationella möjligheter och kan som ett resultat av eller som en del i projektprocessen genomgå studier eller praktik i ett annat europeiskt land. För de flesta deltagarna kommer det dock att vara ett mer långsiktigt mål, där projektet kan betraktas som ett första steg. De internationella erfarenheterna bidrar till ökad jämställdhet genom att även pojkar involveras, vilka annars i mycket mindre utsträckning än flickor deltar i internationella program.

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Enköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Östhammar