Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Solgärdet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareVästerbergslagens Utbildningscentrum, VBU
KontaktpersonMats Holmgren
E-postmats.holmgren@vbu.ludvika.se
Telefonnummer0240-866 98
Beviljat ESF-stöd168 197 kr
Total projektbudget168 197 kr
Projektperiod2010-01-18 till 2010-07-18
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Samverkan, ständig omvärldsanalys, behovsinventering, efterfrågestyrd vuxenutbildning anpassad till de lokala behoven och tillsynsmyndigheten krav. Kartlägga kompetensnivåer och upprätta kompetensutvecklingsplaner ner på individnivå.

Bakgrund

Den kommande generationsväxlingen innebär att antalet brukare med omfattande medicinska och omvårdnadsmässiga behov kommer att öka vilket ställer nya krav på vårdorganisationerna. Dessa behov kan vara sammansatta och eller snabbt föränderliga vad gäller graden av vård och omsorg. Det innebär att fortbildning och kompetensutveckling inom olika kunskapsområden behövs på olika nivåer i organisationen och med olika fokus

Bland de fakta kunskaper som är viktiga för verksamheten att kvalitetssäkra återfinns kunskaper om demens/psykiatrisjukdomar, diagnostik och behandling, kommunikationsproblem, beteendeproblem, det professionella mötet mellan brukare och vårdare, de anhörigas situation och etiska förhållningssätt, handledningsmodeller m.m
Kunskap är en av de viktigaste faktorerna för att utveckla demens/psykiatrivården och höja kvaliteten i behandling, vård och omsorg. Ett livslångt lärande är det centrala inom vård/omsorg.


Bedömningen är även att den framtida rekryteringen av medarbetare med kompetens inom omsorgsverksamheten kommer att vara en kritisk punkt i och med den kommande obalansen mellan regionens arbetskraftsbehov och tillgänglig arbetskraft. Förprojekteringen ska även, i syfte att säkra tillgången till kompetent arbetskraft, se över och föreslå nya utbildningsvägar och strukturer, både vad gäller enhetens interna kompetensutveckling och den enskilde medarbetarens kompetensutveckling.


Behovet av att kartlägga nuvarande kompetensnivåer och framtidens kompetenskrav är en kritisk punkt för enheten. Det finns även ett behov av att ta fram en modell/strategi som möjliggör en kontinuerlig omvärldsanalys och kompetensutveckling av verksamheten.

Förprojekteringen ska även undersöka och ge förslag på modeller och samordningsstrukturer med andra enheter inom kompetensutvecklingsområdet och rekryteringsprocesser.

FÖRTYDLIGANDE 090918:
Utifrån ett individperspektiv kommer vårdsektorn och dess verksamhet stå inför stora förändringar, både vad gäller tjänsteutbud och kompetensnivåer. Verksamheten och därmed medarbetarna står inför ett omfattande omställnings arbete då framtidens brukarna kommer att bli mer komplexa i sitt vårdbehov samt betydligt fler. Detta ställer andra krav på kompetenser än vad den anställde har idag. Kartläggningen syftar till att analysera och ta fram den kompetensnivå som kommer att krävas för fortsatt arbete inom Vård och omsorg och även vilka utbildningsvägar som finns för att nå detta mål.

Arbetsgivarna har även som målsättning att lägsta kompetensnivå för att vara behörig att arbeta inom vård och omsorg ska vara kompetens motsvarande gymnasieskolans omvårdnadsprogram och detta aktualiserar även behov av en kompetenskartläggning.
Arbetsgivarna avvaktar även resultatet av Yrkeskravsutredningen, I den äldres tjänst (SOU 2008:126) och vilka eventuella yrkeskrav som kommer att ställas för att arbeta inom vård och omsorg. Kartläggningen syftar till att skapa en beredskap för individen att kunna uppfylla dessa krav om utredningens förslag antas/beslutas.

Vi är medvetna om att utbildningsinsatserna ska avgränsas mot vad som är reglerat enligt lag, men anser att även dessa lagstadgade utbildningar måste vara med i kartläggningsfasen för att skapa en kvalitativ kompetensutvecklingsplan för den enskilde individen. Vid genomförande ansökan kommer inte utbildningar som regleras enligt lag tas upp.

Syfte

Förprojekterings syfte är
- att analysera enhetens behov av kompetensutveckling ner på individnivå samt utarbeta en ansökan om genomförande av kompetensutvecklingsplanerna.
- att ta fram förslag på metoder, handlingsplaner och strukturer för att stärka medarbetarna och enheten.
- att enheten och där med de anställda, klarar och motsvarar de krav som samhälle och tillsynsmyndigheter ställer.
- att föreslå modeller på hur vi långsiktigt kan säkerställa att kompetent arbetskraft finns att rekrytera .

Målsättning

Förprojekteringens målsättningar är att
- Kartlägga och upprätta en individuell kompetensutvecklingsplan för samtliga medarbetare.
- Att föreslå modeller som skapar en livskraftiga organisation som kontinuerligt, via omvärldsanalyser och kompetensutvecklingsinsatser, utvecklas och möter de behov och krav som framtidens samhälle och tillsynsmyndigheter ställer.
- Ge förslag på hur likabehandling främjas och diskriminering motverkas.
- Att samtliga anställda ska känna ett ökat engagemang och delaktighet i enhetens utveckling.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokalmässigt finns det inga hinder att genomföra förprojekteringen på företagen eller i kommunens/projektägarens lokaler där det finns ingång med ramp eller hiss.
Vi kan erbjuda hörselslinga, dataskärmar med förstoring, hygienutrymmen med extra avlastnings ytor m.m.
Vi kan även anpassa genomförandet så att det passar allmänna kommunikationer eller på annan lämplig plats utifrån funktionshindret. Materialet kan anpassas till lätt svenska
(dyslexi) eller inspelning på band och metodanpassning av analyserna kan även genomföras med dator eller manuellt.
Vi har en vana att möta personer med funktionshinder av olika slag där mentorskap, handledarskap eller annat anpassat stöd finns.

FÖRTYDLIGANDE 090918:
Vi kommer att boka lokaler dit alla kan ta sig och vistas i, att vi tillhandahåller teckentolkning, hörslingor eller andra hjälpmedel för dem med hörselnedsättning, att synskadade får anpassade informationskanaler liksom personer med läs- och skrivsvårigheter. Informationsmaterial ska vara utformat så att projektet hela tiden är tillgängligt för alla oavsett funktionsförmåga.

Tillgängligheten måste bevakas i varje enskilt fall och projektledaren kommer att samråda med företagen så att nödvändiga åtgärder vidtas.

Vi kommer i förprojekteringen att kartlägga, analysera och sammanställa ingående aktörers kunskaper om nuvarande tillgänglighetsarbete. Projektet ska även utveckla rutiner för att utbilda och ta hand om personer med funktionshinder samt att utbilda egen personal för större förståelse och kunskap om de krav som ställs på att utveckla och leda personer med funktionshinder.

Deltagande aktörer

  • Boende Solgärdet Sunnansjö

Kommun

  • Ludvika