Logotyp på utskrifter

Villa Vägen Ut! Vägskäl, metodutveckling för socialt företagande med dubbelt uppdrag

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCoompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands län
KontaktpersonPer-Olof Persson
E-postpelle@coompanion.se
Telefonnummer063-305 36
Beviljat ESF-stöd1 020 693 kr
Total projektbudget2 551 733 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2011-04-01
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att utveckla en modell av socialt företagande där långtidssjukskrivna personer rehabiliteras och ges arbete i att driva ett halvvägshus för personer som behöver boende efter avtjänat fängelstraff eller genomförd behandling för alkohol- eller drogmissbruk.

Bakgrund

Förprojektet Socialt företagande med halvvägshus ligger till grund för genomförandeansökan. I förstudien genomfördes en kartläggning med syfte att utreda behovet för ett halvvägshus för personer som avtjänat fängelsestaff respektive avslutat behandling för missbruk. Kartläggningen genomfördes med stöd av samverkanspartners och visade att tjänsten efterfrågas.

Under förprojektet har vi varit i kontakt med länets åtta kommuner, Östersunds kommun i synnerhet, socialnämnd och socialförvaltning vilka uttrycker att behovet av ett halvvägshus vilket drivs i form av ett socialt företag är stort. Det sociala företaget är tänkt att bestå av personer som idag befinner sig i ett utanförskap med långa sjukskrivningar och en egen historia av beroendeproblematik.

Erfarenheter från jobbskapande projekt som lett till socialt företagande visar att det är en framgångsmodell för att erbjuda målgruppen rehabilitering och arbete. De senaste 10 åren har det utvecklats ett hundratal sociala företag i Sverige. I dessa har människor med funktionshinder och utanförskap kommit i arbete. I Jämtlands län finns inget socialt företag som arbetar med denna målgrupp och erbjuder tjänster i form av boende och arbetsorienterad rehabilitering för personer som nyligen avtjänat fängelsestraff eller avslutat missbruksbehandling.

Halvvägshus
Personer med beroendeproblematik och funktionshinder har svårt att etablera sig på den traditionella arbetsmarknaden. Efter att ha avtjänat sitt straff kommer de flesta frigivna ut till ett liv utan vare sig bostad eller arbete. För många innebär frigivningen att de kommer ut i samhället med liknande förutsättningar som när de påbörjade sitt straff. Enda skillnaden är att de är i fysiskt bättre kondition. Ångesten och den psykiska pressen att återgå till ett liv med kriminalitet och droger för att orka med vardagen är ofta väldigt tung, men andra alternativ är få. Ett halvvägshus är en plats för de som bestämt sig för att bryta med droger och kriminalitet. I huset finns möjlighet till personlig utveckling och hjälp till självhjälp. Målet är att skapa ett nytt socialt nätverk, arbete och en aktiv fritid.

Socialt företag
Ett socialt företag är en näringsverksamhet som
- har till huvudsakligt ändamål att genom företagande integrera människor som står långt från arbetsmarknaden i samhälle och arbetsliv
- huvudsakligen återinvesterar sina vinster i egna eller liknande verksamheter
- skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väldokumenterat sätt
- är fristående från offentlig sektor

Företagskoncceptet är ett socialt företag för och med personer som ska slussas tillbaka till samhället efter fängelsevistelse eller mångårigt missbruk. Sociala företag binder samman entreprenörskap med individens behov av arbete och samhällets behov av tjänster genom att driva affärsverksamhet där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum. Vägen Ut! kooperativen har utvecklat ett etablerat koncept för boende och arbete till personer i utanförskap. Genom social franschising har Vägen Ut! kooperativens modell spridits runtom i landet. Konceptet innebär att människor själva tar tag i sin situation och är aktiva. Självförtroende och livksvalité höjs samt möjligheten till egenmakt.

Idag finns Vägen Ut! halvvägshus i Göteborg, Örebro, Sundsvall och snart förhoppningsvis även i Östersund.

Syfte


Projektet har tre syften

Det första syftet är att utveckla och skapa en regional modell av socialt företagande med långtidssjukskrivna personer som har bakgrund i missbruk och eller kriminalitet där deras unika erfarenheter kan användas som en tillgång i ett socialt företagande som hjälper andra med liknande historia. Personerna som startar halvvägshuset skall delta i rehabilitering och coachas till eget arbete i verksamheten. Projektet skall ge en entreprenörsgrupp verktyg, kunskap och struktur genom utbildning, praktik och förberedelser för att skapa arbete i ett socialt företagande.

De för oss nya kunskaperna i förprojektet, är att förstå möjligheten att skapa nya arbeten för en grupp som har stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden på grund av sin egen historia av kriminalitet och missbruk. Men genom att tillvarata dessa erfarenheter och frigöra dem i ett socialt och demokratisk företagande som bygger på empowerment och respekt för varandra så kan goda möjligheter skapas för att dessa värdefulla arbeten kan bli verkliga. Eftersom den tjänst som är tänkt att produceras, efterfrågas av kommuner och kriminalvård och att de offentliga aktörerna tror på värdet av att boendeplatser i halvvägshus kommer till stånd genom samarbete och med ett innehåll där de boende coachas att delta i tolv-stegsprogrammet så känns upplägget fräscht och nytt att försöka etablera i Östersund.

De andra syftet är att som en del av verksamheten med att erbjuda boende för män i ett halvvägshus, även att arbeta med att motivera och coacha de boende till deltagande i personlig utveckling i tolvstegsprogram med bibehållen nykterhet och drogfrihet samt se möjligheter vid sjukdom till rehabilitering och återinträde på arbetsmarknaden.

Det tredje syftet är att främja samarbete mellan Kommun, Landstingskommun, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kriminalvård, Coompanion, resurspersoner med kompetens inom missbruksvård/rehabilitering och socialt företagande, Vägen Ut! kooperativen i Sundsvall och Göteborg för att dels stödja en etablering av ett halvvägshus som drivs som ett socialt företag, dels att se möjligheter och diskutera under projekttiden hur etablering av nya sociala företag kan ske för att skapa nya arbeten åt speciellt de personer som har varit boende i halvvägshuset och som skall arbeta för att återinträda på arbetsmarknaden. I förprojektet diskuterades även behov och möjligheter att starta halvvägshus för kvinnor då det i förprojektets entreprenörsgrupp fanns kvinnor som visade intresse av att vidare undersöka möjligheterna att starta halvvägshus för kvinnor, efter att halvvägshuset för män har kommit igång.

Målsättning

Fyra personer i målgrupp 1 (långtidssjukskrivna) skall rehabiliteras och beredas arbete vid projektets avslut.

Tio personer som varit boende i huset coachas till personlig utveckling genom deltagande i Tolv-stegsprogram och påbörjad rehabilitering för återinträde på arbetsmarknaden. Dessa tio skall även ta del av socialt företagande både genom halvvägshuset som exempel samt genom information om sociala företagandets möjligheter.

Projektet skall erbjuda mentorskap med en extern kontaktperson för de boende inom näringslivet som en del i det arbetscoachande arbete projektet ämnar genomföra.

Den tredje målsättningen är att projektet skall via sin referensgrupp träffas sex gånger för att diskutera hur referensgruppen kan samverka för att bidra till att projektets syfte uppnås.

Den fjärde målsättningen är att informera 100 personer med inriktning på politiker, offentliga tjänstermän, företag och övriga intressenter om socialt företagandet som modell för att skapa möjlighet för rehabilitering och arbete för långtidssjukskrivna och eller arbetslösa.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängliga lokaler
Lokaler kommer att anpassas för att i största möjliga mån tillgodose deltagarnas behov. Under förstudietiden har vi okulärbesiktigat en tilltänkt fastighet som Bert Sjödin erbjuder projektet att hyra i ett genomförandeprojekt. Fastigheten är nyrenoverad med god tillgänglighet så att rörelsehindrade personer skall kunna både arbeta och bo i fastigheten.

Tillgänglig verksamhet
Det skall ej förekomma alkohol eller andra droger i eller kring projektets aktiviteter. Total drogfrihet gör projektet tillgängligt för personer med beroendeproblematik. För att säkerställa drogfrihet både bland boende och deltagarna i entreprenörsgruppen planeras urinprov tas. Under förstudietiden har prisuppgifter tagits in om kostnader för urinprov samt att möjlighet finns att samordna inköp med Sundsvall vill vägen ut Revanch för att få till stånd bättre pris. Genomgående i projektet förs samtal om förståelse och förändring, ofta i samband med de inslag av tolvstegsmodellen som är ett viktigt verktyg för drogfrihet för projektets målgrupper. Projektet arbetar för att motverka diskriminering och kommer att arbeta fram en plan för hantering av våld eller hot om våld.

Kommunikativ tillgänglighet
Då företaget är småskaligt med maximalt åtta boende och verksamheten är bemannad dygnet runt finns goda förutsättningar för att ge stöd i form av exempelvis textläsning (tidningar och internet) för individer med lässvårigheter samt att även bistå vid formulering av skriftliga dokument exempelvis brev till myndigheter och anhöriga etc.

Regelbundna utbildningspass kommer att genomföras vilka är pedagogiskt utformade. I planering av utbildning för entreprenörsgrupp och jobbcoachsaktiviteter tas hänsyn till olika former av läs- och skrivsvårigheter samt andra eventuella funktionsnedsättningar till exempel ADHD. Allt material anpassa utifrån gruppen, vidare är informations/utbildningstillfällen korta och innehållet repeteras kontinuerligt. För personer med ADHD kan läsning vara mentalt krävande och således skapa koncentrationssvårigheter. För att tillgodose behov kommer utbildningspassen även utformas med praktiska övningar. För att anpassa lärandet i entreprenörsgruppen så att hänsyn tas till läs- och skrivsvårigheter kommer alla att erbjudas praktik i andra halvvägshus inom Vägen ut kooperativen. Med egen praktik kompletteras teoretisk inlärning kring hur gruppen skall arbeta med drift av ett halvvägshus.

Informativ tillgänglighet
Då det finns läs och skrivsvårigheter i de båda målgrupperna avser vi att använda särskilt utformat utbildnings- och informationsmaterial i hur att driva halvvägshus och socialt företag som är anpassat utifrån målgruppernas specifika behov.

Målgruppen har ofta en bristande erfarenhet av att delta i det traditionella samhällslivet utan påverkanssubstanser, detta kan ge effekter som social fobi samt annan psykisk ohälsa. I projektet finns kunskaper i stödja personer med denna problematik.

Projektet underlättar för personer med funktionshinder att komma in eller vidare på arbetsmarknaden.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering kommer att arbetas med kontinuerligt i form av utbildning inom bland annat våld i nära relationer. Mäns våld mot kvinnor är ett jämställdhets- och ett folkhälsoproblem som skapar stora kostnader för samhälle och i mänskligt lidande, bland annat genom långa sjukskrivningar. Utbildningstillfällena kommer även att fokusera på diskussioner kring kön och makt, ledarskap, självuppfattning, strukturer och normer, förändringsprocesser och om att rekonstruera manligt och kvinnligt. Dessa utbildningstillfällen riktas både till entreprenörsgruppen och de boende.

För utbildning i jämställdhetsfrågor skall projektet söka samarbete med qvinnojouren i Östersund och Villa vägen ut! Revansch i Sundsvall.

Jämställdhetsintegrering motverkar även diskriminering mellan grupper, genom att kontinuerligt i projektet föra diskussion om attityder ökar den enskilde individens kännedom om sig själv, sina attityder och värderingar samt skapar ett mer jämställt arbete. En del i jämställdhetsarbetet ligger i att föra en dialog kring den negativa attityd mot kvinnor som ofta råder i missbrukarkretsar. I projektet kommer dessa frågor kontinuerligt arbetas med, både bland personal och bland de boende för att ständigt hålla frågan aktuell samt för att sträva mot att denna attityd skall förändras.

En av de framgångsfaktorerna inom Vägen ut! kooperativen är att använda skillnaderna mellan mäns och kvinnors traditionella roller som en tillgång. Deltagarna lär sig av varandras olikheter och starka sidor, berikar samt stödjer varandra i arbetet med halvvägshuset när erfarenheten från halvvägshusen för män och kvinnor förs över till detta projekt. Flera av deltagarna är även föräldrar. Genom projektet får de möjlighet att visa sina barn att de har ett arbete, som de dessutom har varit med och skapat själva. På så sätt stärks deras självkänsla och de blir även en förebild för sina barn samt har en möjlighet att bryta det sociala arvet.

Både män och kvinnor finns i målgrupp 1 vilka kommer att arbeta i halvvägshuset. Detta skapar förutsättningar för att båda könens resurser tas tillvara och påverka utformandet av arbetet i huset samt att projektet bidrar till att fler kvinnor kommer in på arbetsmarknaden. De boende får således social träning i samarbete med både kvinnor och män.

Utvärdering
Jämställdhetsarbetet inom projektet utvärderas kontinuerligt och resultatet skall vara en aktiv del i det fortsatta arbetet. Resultatet kommer även att delges samarbetspartners och övriga organisationer i projektets nätverk. Då modellen bland annat bygger på ett franschisingkoncept delges resultatet till övriga aktörer inom Vägen Ut! för att tillsammans öka kunskaperna i jämställdhetsintegrering.

I entreprenörsgruppen finns både kvinnor och män. Kvinnorna i entreprenörsgruppen ser gärna en fortsatt utveckling efter att halvvägshuset för män har startat att de kan med sina nya erfarenheter ta med sig dem och undersöka möjligheterna om det går att starta ett halvvägshus för kvinnor.

Transnationellt samarbete

-

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Östersund
 • Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands län
 • Försäkringskassan Östersund
 • ÖSTERSUNDS KOMMUN

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Östersund
 • Försäkringskassan Östersund
 • Kriminalvården Härnösand
 • Ledningsstaben Regional utveckling
 • ÖSTERSUNDS KOMMUN

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Krokom
 • Ragunda
 • Strömsund
 • Åre
 • Östersund