Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Våga mötas - om Tillgänglighet!

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareScenkonstbolaget
KontaktpersonSara Selmros
E-postsara.selmros@scenkonstbolaget.se
Telefonnummer060-180355
Beviljat ESF-stöd3 232 650 kr
Total projektbudget3 232 650 kr
Projektperiod2011-08-01 till 2013-01-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Våga mötas - om Tillgänglighet! är ett kompetensutvecklingsprojekt inom Scenkonstbolaget Västernorrland. Projektet går ut på att ge personalen utbildning om olika typer av funktionsnedsättning och behoven av tillgänglighet och bemötande för att därmed öka möjligheterna för funktionsnedsatta att ta del av kulturlivet. Genom utbildningsinsatserna ökar personalens kunskaper och beredskap att kunna ta emot och hantera olika typer av funktionsnedsättning på ett sätt som erbjuder både större trygghet och bättre service. Projektets mål är både att öka personalens kompetens och självkänsla i mötet med frågor om tillgänglighet samt att med ett bättre bemötande och ökade kunskaper som grund kunna erbjuda människor med olika typ av funktionsnedsättning ökad kvalité och tillgänglighet till det offentliga kulturlivet.
Projektet genomförs i samarbete med HSO Västernorrland, NMD (Norrlands nätverk för Musikteater och dans), Riksteatern Västernorrland och Sundsvalls Kommun Kultur och Fritid.

Bakgrund

Våga mötas - om Tillgänglighet! – ett kompetensutvecklingsprojekt om bemötande.


Att öka tillgängligheten till Scenkonsten för människor med olika former av funktionsnedsättning är ett arbete som blivit allt mer fokuserat under senare år. Ett arbete som äger en stor komplexitet beroende på den variation av funktionshinder som de facto föreligger men också utifrån den variation på åtgärder som krävs och de kostnader som är förknippade med respektive åtgärd. Man kan säga att hindren eller trösklarna för ökad tillgänglighet ibland verkar oöverstigligt höga men ibland finns de på betydligt närmre håll som till exempel i bristen på kunskap eller emanerande ur våra fördomar och föreställningar.
Under genomförandet av ett projekt om Turnerade Scenkonst – för Alla, som bedrivits inom Teater Västernorrland och Scenkonstbolaget 2008 – 2011, ägnades en stor del av arbetet åt att försöka kartlägga olika sidor av begreppet funktionsnedsättning för att hitta den nivå där projektet skulle operera mest effektivt.
Ju längre diskussionerna om rullstolsramper, hissar, hörslingor och syntolksutrustning pågick så framstod så småningom ett område som allt mer väsentligt i sammanhanget även om det i det längsta hade legat fördolt i en slags blind fläck på grund av sin självklara enkelhet.
Bristen på kunskap och ett mänskligt bemötande som förstår att hantera den funktionsnedsattes verklighet är ett mycket större hinder för ökad tillgänglighet till kulturlivet än man någonsin kan föreställa sig. Hinder som till och med ibland upplevs så svåra att ett möjligt besök över huvud taget inte blir av.
Hela detta komplex av frågor som hänger samman med bemötande, service och omhändertagande av arrangemang har under det senaste projektåret växt ut till att bli en av de prioriterade delområdena av det ursprungliga projektet. Som konsekvens av detta har också ett personalutbildningsverktyg kallat ”Lathund för Tillgänglighet” börjat arbetas fram av en författare och en illustratör tillsammans. Detta delprojekt genomförs i samverkan med länets handikapporganisationer och Riksidrottsförbundet/Sollefteå. Lathund för Tillgänglighet kommer självklart att ingå som utbildningsverktyg i den kommande kompetensutvecklingsinsatsen.
Som ett nytt steg i utvecklandet av Tillgänglighetsfrågorna för Scenkonstbolaget har så planerna på ett genomgripande kompetensutvecklingsprojekt tagit fart. Om bolagets ambition att kunna erbjuda så kvalitativa och rika möjligheter som möjligt för funktionsnedsatta att kunna ta del av vår verksamhet, så är naturligtvis en grundförutsättning för detta att vi har en personal som är kunnig och utbildad och kan ta hand om besökarna.
Vid genomförande av en personalenkät inom företaget har vi kunnat iaktta att över 90 % av de svarande uppger att de saknar tillräckliga kunskaper om funktionsnedsattas behov av tillgänglighet och nära 70 % av svaren uppger att de har behov av grundläggande utbildning om olika former av funktionsnedsättning.
Som ett ytterligare steg i ett blivande kompetensutvecklingsprojekt har vi vänt oss ut mot andra aktörer som också spelar viktiga roller för genomförandet av scenkonstverksamhet riktad mot allmänheten i länet. Det gäller bland annat de idéella arrangörerna som i länet företräds av Riksteatern Västernorrland. En mindre kartläggning inom denna organisation och bland dess idéellt arbetande medlemmar visar inte förvånande att samma behov av kompetensutveckling och fortbildning är minst lika stort där. Arrangörer arbetande på frivilligbasis är, tillsammans med en institution som Scenkonstbolaget, de huvudsakliga grupperingar som finns i första ledet för bemötande och ökad tillgänglighet till scenkonst i Västernorrland. Att dessa båda grupper tillsammans behöver öka sin kompetens framstår därför som en åtgärd som skulle kunna åstadkomma en radikal kvalitetshöjning för hela länet gällande bemötande av funktionsnedsatta vid olika evenemang.
Därför ingår också självklart Riksteatern Västernorrland som samarbetspartner i Våga Mötas - om Tillgänglighet! - projektet.
Förutom detta har även kontakt upprättats om samarbete med Sundsvalls Kommuns Kultur och Fritidsförvaltning som med sina olika verksamheter, personalgrupper och scener i Sundsvall också är en utomordentligt viktig aktör i Sundsvall för bemötande av människor med funktionsnedsättning.

Syfte

Avsikten med projektet är att göra hela Scenkonstbolaget med sin personal och samverkansparten Riksteatern och kulturverksamheter inom Sundsvalls Kommun bättre rustade för att med ett aktivt, kunnigt och serviceinriktat sätt kunna ta emot och skapa ökad tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning till scenkonstverksamhet i Sundsvall och i länet. Projektet syftar också till att öka företagets beredskap för att i framtiden erbjuda fler människor med funktionsnedsättning möjligheter att arbetspröva och arbeta inom Scenkonstbolaget.
Genom att driva projektet Våga mötas - om Tillgänglighet! har Scenkonstbolaget för avsikt att öka sin potential att bli en starkare kompetensresurs för tillgänglighetsfrågorna i hela länet.

Målsättning

Parallellt med kompetensutvecklingsinsatserna kommer Scenkonstbolaget att arbeta fram en ny handlingsplan för Tillgänglighet. Målet är att denna ska vara klar under hösten 2011. Metoder, rutiner och verktyg för det fortsatta arbetet med tillgänglighet i praktiken kommer också att tas fram i detta arbete. Målsättningen med kompetensutvecklingsprojektet som helhet är att 100 % av bolagets personal ska gå igenom den grundläggande utbildningen samt att 80 % av personalen ska kunna uppge att de har fått ett stärkt självförtroende och ökade kunskaper och att de därmed stärkts för att kunna klara sina arbetsuppgifter bättre även sett ur ett tillgänglighetsperspektiv.
I och med den bredd på samverkansparter som projektet innehåller är syftet också att tillsammans med Riksteatern Västernorrland ta fram en samlad policy och norm för de organisationer som arbetar inom kultursektorn i Sundsvalls Kommun och Västernorrland. Detta betyder också att en del av projektets målsättning är att kunna redovisa och förankra sina resultat hos beslutsfattare och förvaltningar för att möjliggöra att policys och normer kan få genomslag.
En ytterligare målsättning är att vi under projektets gång ska kunna ta fram ett underlag för hur Scenkonstbolaget ska förstärka sina möjligheter att erbjuda praktikplatser i större utsträckning i framtiden och därmed ytterligare stärka företagets profil när det gäller tillgänglighet för funktionsnedsatta.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hela projektet handlar om temat tillgänglighet. Projektet ska därför lägga sig vinn om att tillgänglighetsfrågorna behandlas utifrån ett så brett spektra som möjligt. Breddad kunskap om bemötandet och den fysiska tillgängligheten är två aspekter. Tillgänglighet till information och hemsidor är en ytterligare sida av saken.
Som ett led i en del av utbildningen ska en inventering av Scenkonstbolagets lokalbestånd göras. Den ska innehålla både aspekter på bemötande och information och den rent fysiska tillgängligheten. Inventeringen blir en del av utbildningsmaterialet. Den genomförda inventeringen ska sedan utgöra grund för en plan för åtgärder för att i framtiden göra arbetsplatserna mer anpassade att kunna erbjuda möjligheter för arbetsprövning inom Scenkonstbolaget.
Projektet ska ta initiativ till att inventering av andra föreställningslokaler i länet och i Sundsvalls Kommun, enligt samma premisser, kommer också att genomföras.
Utbildningsinsatserna kommer att ha som metod att också de ska vara tillgängliga, avseende pedagogik och teknik, utifrån medarbetarnas olika förutsättningar och inlärningsstil och även under projektets gång lyfta frågor om tillgänglighet för det egna medarbetarskapet.
Projektet kommer under hela planeringsfasen att använda sig av ESF:s processtöd för Tillgänglighet.

Projektet kommer att lägga stor vikt på tillgänglighet även när det gäller utbildningsinsatserna. De konferenslokaler som kommer att hyras kommer att inkludera tillgänglighet, tex. hörslinga och ramp. Informationsbroschyrerna för spridning och påverkan kommer att vara tillgängliga även i alternativa format som lättläst och punktskrift.

Jämställdhetsintegrering

I projektet kommer vi att diskutera om/hur våra verksamheter bemöter kvinnor och män med funktionshinder på olika sätt. Genom att observera och tydliggöra de attityder och fördomar som finns i verksamheterna får vi en bas för de utbildningsinsatser som ska genomföras inom projektets ram. Projektet ska också undersöka hur kulturverksamheterna i större utsträckning ska få män med funktionshinder att ta del av arrangemang och utbud. Behöver innehåll, uttrycksformer och tilltal förändras? Programval, bemötande, marknadsföring, val av lokaler mm ska belysas ur ett jämställdhetsperspektiv och ur ett funktionshinderperspektiv.

I projektet deltar personal som är anställd inom ett brett spektrum av kommunal och regional kulturverksamhet. Genom kulturverksamheter finns goda möjligheter att problematisera jämställdhetsperspektivet och belysa attityder och fördomar. Detta kommer vi att använda som arbetsmetod i några av projektets aktiviteter. Av tradition har kultursektorn en stor andel kvinnor, både bland publik och anställda. I projektet kommer vi att granska värderingar och attityder om manligt/kvinnligt framför allt i villkor för och bemötande av människor med olika funktionshinder. Resultaten ska förmedlas till övriga anställda, chefer och beslutsfattare för att utgöra grund för beslut om förändringar och möjliga anpassningar i verksamheten för att i större grad öka jämställdheten i kultursektorn, både mellan kvinnor och män och mellan människor med eller utan funktionshinder.

Den utbildning som projektet erbjuder deltagarna genom föreläsningar och seminarier ska ge kunskap om funktionshinder ur ett jämställdhetsperspektiv.

Projektet ska i redovisningar och handlingsplaner belysa resultat och konsekvenser även ur ett jämställdhetsperspektiv.
Projektet kommer under projekttiden att anlita processtöd Jämställdhet inom ESF.

Transnationellt samarbete

Under förprojektet har kontakter tagits med organisationen DaDa (Disability and Deaf Arts). DaDa är en organisation i England som arbetar med tillgänglighet och evenemang för människor med funktionsnedsättning. Dada, är en innovativ konstorganisation baserad i North West England som har arbetat med tillgänglighet i scenkonst sedan 1984. Organisationen arbetar med att främja lika tillgång för funktionshindrade personer till konsten (både som artister och besökare) och sätter varje år upp festivalen DaDaFest. Festivalens artister är funktionshindrade personer från hela världen som samlas i Liverpool en gång per år för att lyfta fram tillgänglighetsfrågan i scenkonsten. De underhåller och presenterar konst från ett unikt kulturellt perspektiv som utmanar publiken. Kontakten är tagen med Garry Robson som är organisationens konstnärlige ledare.
DaDa är en stor organisation som projektet kommer att besöka för att få tillgång till ny kunskap och inspiration samt nya angreppssätt för arbetet med tillgänglighet till scenkonsten.
Underhandskontakter är också tagna med olika myndigheter som för närvarande förbereder Londons Paraolympic games 2012, som är en starkt drivande kraft för ny utveckling inom tillgänglighetsfrågorna. internationellt.

Deltagande aktörer

 • HSO
 • NMD
 • Riksteatern Västernorrland
 • Sundsvalls kommun

Kommun

 • Härnösand
 • Kramfors
 • Sollefteå
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Örnsköldsvik